Επιλογές
Λέξη-κλειδί: ΦΠΑ
Υπογράφοντες: ---ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Καθαρισμός πεδίων
148 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 8
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/11/2010
/art/47" title="Δείτε το Σχετικό"> άρθρο 47 του Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ” (άρθρο 344 παράγραφος 1 σημείο 2 της οδηγίας ΦΠΑ αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) σχετικά με το ειδικό καθεστώς του επενδυτικού χρυσού, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά C 322/27.11.2010) και ισχύει για το έτος 2011.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 10/12/2010
η οδηγία 2006/112/ΕΚ [περί ΦΠΑ] ή η οδηγία 2008/118/ΕΚ [περί ΕΦΚ], και εμπορεύματα που αποστέλλονται από αυτά τα εδάφη σε άλλον προορισμό εντός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, καθώς και εμπορεύματα που αποστέλλονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας στη νήσο Ελιγολάνδη, στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου και στο Κράτος του Βατικανού.»
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 23/12/2010
Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, το άρθρο 4 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α΄212/17.12.2010) “Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας” αναφορικά με την αναπροσαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ και σας ενημερώνουμε σε θέματα αρμοδιότητάς μας, ως ακολούθως :
Με το άρθρο 4 του
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 14/02/2011
φορτωτικών εγγράφων, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, να προσκομίζονται στο τελωνείο, τιμολόγια πώλησης στα οποία θα έχει υποχρεωτικά υπολογισθεί ο ΦΠΑ . - Επίσης σύμφωνα με την αριθμ. Ε 2549/218/96 ΔΥΟ (παρ. 5), στις περιπτώσεις τελωνισμού αγαθών προέλευσης τρίτων χωρών στις οποίες συντρέχει, είτε εκχώρηση εισαγωγικού δικαιώματος, είτε οπισθογράφηση φορτωτικών εγγράφων, τα αρμόδια τελωνεία εισαγωγής θα πρέπει
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 12/05/2011
Κώδικα ΦΠΑ” ώστε να ενσωματωθούν στο εσωτερικό μας δίκαιο οι τροποποιήσεις των αντίστοιχων διατάξεων της κοινοτικής οδηγίας ΦΠΑ αριθ.
2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου όπως θεσπίστηκαν με τις οδηγίες αριθ. 2009/162/ΕΕ και αριθ. 2009/69/ΕΚ του Συμβουλίου.
Ειδικότερα, με το κοινοποιούμενο
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 30/05/2011
ΘΕΜΑ : Παροχή οδηγιών ως προς τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μεταφορικού μέσου ως καινούργιου
Σε συνέχεια προφορικών και γραπτών ερωτημάτων αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με το άρθρο 2 περ. α’ και β’ της οδηγίας 2006/112/ΕΚ (περί ΦΠΑ) θεωρούνται ως «μεταφορικά μέσα» τα ακόλουθα μέσα, τα οποία προορίζονται
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 01/06/2011
, εφαρμόζονται οι ισχύουσες κάθε φορά κοινοτικές και εθνικές τελωνειακές και περί ΦΠΑ διατάξεις σχετικά με την είσπραξη ή απαλλαγή από τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.
2. Επιπλέον όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 29/07/2011
ΦΠΑ” και ορισμένες διατάξεις του Ν.
2960/2001
“Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας”, αντίστοιχα και σας γνωρίζουμε, στον τομέα αρμοδιότητάς μας, τα ακόλουθα :
1. Τροποποίηση του Παραρτήματος III του Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ” (άρθρο 34 του Ν. 3986/2011) Με το
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2011
Σας κοινοποιούμε, συνημμένα, για ενημέρωση και εφαρμογή, την αριθ. Δ17Ε 5031360 ΕΞ/14.07.2011 Α.Υ.Ο, όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄/1725/02.08.2011, με την οποία τροποποιείται η αριθ.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 06/12/2011
/art/47" title="Δείτε το Σχετικό"> άρθρο 47 του Ν. 2859/2000 “Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ” (άρθρο 344 της οδηγίας ΦΠΑ αριθ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου) σχετικά με το ειδικό καθεστώς απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας του επενδυ- τικού χρυσού, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (C 351/02.12.2011) και ισχύει για το έτος 2012.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 31/01/2012
ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ επαγγελματικών πλοίων αναψυχής που παύουν την δραστηριότητά τους και αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης ή εξαγωγής.
Σε συνέχεια αναφορών και ερωτημάτων σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 α) του
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 14/02/2012
(DIESEL) και φωτιστικό πετρέλαιο για χρήση ως καύσιμα θέρμανσης, για τη χρονική
περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους, με συντελεστή ΕΦΚ 60 ευρώ
ανά χιλιόλιτρο και στη συνέχεια καταβάλλουν τη διαφορά του συντελεστή ΕΦΚ που αναλογεί στις
περιπτώσεις ζ΄ και ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 και τους ως άνω οριζομένου χαμηλού συντελεστή,
του ΦΠΑ που αναλογεί
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/04/2012
ΘΕΜΑ : Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ νεοσύστατων αεροπορικών εταιρειών κατά την εισαγωγή αεροσκαφών και ειδών για τον εφοδιασμό τους Σε συνέχεια γραπτών και προφορικών ερωτημάτων ενδιαφερομένων και αρμοδίων αρχών αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις περ. β΄και γ΄ της [παρ. 1 του άρθρου 27 του νόμου 2859/2000
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 15/06/2012
ΘΕΜΑ : Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ υπολειμμάτων που προκύπτουν από την βιομηχανοποίηση καπνού καθώς και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων γενικότερα.– Άρθρο 39α του Ν.2859/2000(Κώδικας ΦΠΑ).
Ως γνωστόν, σύμφωνα με το
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 02/11/2012
θα υπολογίζεται η έκπτωση αυτή, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω: 1. Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 5 περίπτωση α΄ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), δεν περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία οι χορηγούμενες στον αγοραστή ή το λήπτη εκπτώσεις, εφόσον αποδεικνύονται από στοιχεία, τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις. Ειδικότερα, προκειμένου για εκπτώσεις που χορηγούνται λόγω κύκλου εργασιών, λαμβάνονται υπόψη, εφόσον
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 07/11/2012
MS105
1 3850,00 3850,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 3850,00
ΕΚΠΤΩΣΗ 12% 462,00
ΑΞΙΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 3388,00
Φ.Π.Α. 23% 779,24
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 4167,24
Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται η αξία των ειδών, τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς καθώς και τα έξοδα εγκατάστασης, οι νόμιμες κρατήσεις 3,072 (3% υπέρ ΜΤΠΥ, 2% χαρτόσημο, 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου).
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δημόσιο.
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 12/11/2012
σας, όπου μεταξύ άλλων ζητάτε την αναστολή της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ που αναλογεί στις παρασχεθείσες από τα μέλη του σωματείου σας υπηρεσίες, για όσο διάστημα δεν εξοφλούνται τα σχετικά με αυτές εκδοθέντα τιμολόγια. 2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), η φορολογική υποχρέωση γεννάται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός από το Δημόσιο κατά το χρόνο
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 15/11/2012
Σχετ.: ……………………………. Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και αναφορικά με την επιβολή ή μη ΦΠΑ στις υπηρεσίες συναρμολόγησης φωτοβολταϊκών συστημάτων που παρέχονται από ελληνική επιχείρηση στη Γερμανία, σας γνωρίζουμε τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), όπως αυτό ισχύει από 1.1.2010, ο τόπος παροχής και συνεπώς φορολόγησης υπηρεσιών
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 03/12/2012
αδειοδοτημένες από την Περιφέρεια Αττικής για το σκοπό αυτό επιχειρήσεις. Ζητάτε να σας πληροφορήσουμε σχετικά με την εφαρμογή του συντελεστή Φ.Π.Α. στην ανωτέρω δραστηριότητα. 2. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζεται σε 23% στη φορολογητέα αξία, εκτός από τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 05/12/2012
16100,00 16100,00
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 16100,00
Φ.Π.Α. 23% 3703,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 19803,00
Στην παραπάνω τιμή περιλαμβάνονται η αξία των ειδών, τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς καθώς και τα έξοδα εγκατάστασης, οι νόμιμες κρατήσεις 3,072 (3% υπέρ ΜΤΠΥ, 2% χαρτόσημο, 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου).
Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δημόσιο.
Σελίδα 1 από 8