Επιλογές
Θεματική Ενότητα: ---Χημικοτεχνικής Δασμολογίου
Καθαρισμός πεδίων
16 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ πρωτοκόλλου 30/002/000/630/2017 - Καθορισμός της αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών από το Γενικό Χημείο του Κράτους προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (αριθμός φύλλου Β’ 181 / 27.1.2017 – Α.Δ.Α. : 7ΥΠΧΗ-ΤΥ8) η απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα : «Καθορισμός της αποζημίωσης για την παροχή υπηρεσιών από το Γενικό Χημείο του Κράτους προς οργανισμούς, επιχειρήσεις και ιδιώτες» και παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή της.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 31/01/2017
Εγκύκλιος ΑΡ πρωτοκόλλου οικ 30/003/1141/2011 - Απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) με αριθ. 87/2011 - Ενημέρωση του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.) Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1874/Β/25-8- 2011) η αριθ. 87/2011 απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) με θέμα: «Τροποποίηση του Παραρτήματος του Μέρους Β΄ του άρθρου 35 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β/31-12-87) όπως ισχύει, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2011/3/ΕΕ της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 2011 (EE L 13/18.1.2011) για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/128/ΕΚ για τη θέσπιση ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα».
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 19/09/2011
Σελίδα 1 από 1