149 Α' 2004

Νόμος 3259/2004

Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3219/2004
Άρθρο 21
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
04 Αυγούστου 2004

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 149

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3259
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 11 του Ν. 2601/1998, όπως αντικαταστάθη­ κε από το άρθρο 6 του Ν. 3219/2004, αντικαθίσταται ως εξής: « Άρθρο 11 Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων Συνέπειες μη τήρησης 1. Α. Επιχειρήσεις των οποίων επενδύσεις έχουν υπα­ χθεί στο καθεστώς επιχορήγησης, επιδότησης τόκων και χρηματοδοτικής μίσθωσης του νόμου αυτού, μετά την υπαγωγή τους και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της απόφασης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας οφείλουν: (α) Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής. (β) Οι υπαχθείσες ως νέοι φορείς να μην συγχωνευθούν ή απορροφηθούν ή απορροφήσουν άλλη εταιρία ή επι­ χείρηση ή κλάδο αυτής που αποτελεί παλαιό φορέα. (γ) Να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλι­ σμού με τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. (δ) Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα. (ε) Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκα­ λούνται από φυσικά φαινόμενα. (στ) Να μη μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυ­ Φ.Ε.Κ. 5359 τά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα κυριότη­ τας του φορέα και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επι­ χείρησης, με υποχρέωση γνωστοποίησης της αντικατά­ στασης εντός τριών (3) μηνών στην αρμόδια υπηρεσία. Β. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περίπτωση Α για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν επιτρέπεται χωρίς έγκρι­ ση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγω­ γής οργάνου: (α) Να μεταβάλουν κατά οποιονδήποτε τρόπο την εταιρι­ κή τους σύνθεση ως προς τα πρόσωπα ή τα ποσοστά συμ­ μετοχής τους. Εξαιρούνται οι εταιρίες των οποίων οι μετο­ χές είναι εισηγμένες ή εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και οι μεταβιβάσεις λόγω κληρονομικής διαδοχής. (β) Να εκμισθώσουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθεί­ σας επένδυσης. Η έγκριση δίδεται με τον όρο της συνέχι­ σης της λειτουργίας της επιχείρησης στο ίδιο παραγωγι­ κό αντικείμενο και η ευθύνη για την τήρηση των όρων υπα­ γωγής παραμένει στον εκμισθωτή. Γ. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην περ. Α μετά την υπαγωγή τους και για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη δημοσίευση της απόφασης έναρξης της πα­ ραγωγικής λειτουργίας οφείλουν να διατηρούν τον αριθ­ μό των δημιουργούμενων νέων θέσεων απασχόλησης, όπως ορίζεται στην παρ. 2α του άρθρου 6. 2. Α. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώ­ σεις υπαγωγής πριν από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας: (α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση στις περιπτώσεις β και ε της παραγράφου 1Α. (β) Δύναται να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή επιστραφεί μέρος αυτής, στις περιπτώσεις α , δ της παραγράφου 1Α και α , β της παραγράφου 1Β. Β. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώ­ σεις υπαγωγής μετά τη δημοσίευση της απόφασης έναρ­ ξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εντός του οριζόμενου στην παρ. 1Α χρονικού περιορι­ σμού, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης. Γ. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην περίπτωση 1Αγ, επιστρέφεται η αναλο­ γούσα στο συγκεκριμένο εξοπλισμό καταβληθείσα ενίσχυ­ ση στο σύνολό της. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της σύμβασης και επιστροφής του εξοπλισμού στην εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης. Δ. Εάν διαπιστωθεί μείωση των μέσων όρων του αριθ­ μού των δημιουργούμενων θέσεων απασχόλησης, που προσδιόρισαν την ενίσχυση, επιστρέφεται μέρος της ενί­ σχυσης, ούτως ώστε να τηρείται το ύψος της επιχορήγη­ σης ανά θέση εργασίας. 3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο­ μικών καθορίζονται ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου συμμόρφωσης των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου αυτού, η διαδικασία, ο τρόπος επέ­ λευσης των συνεπειών σε περίπτωση μη τήρησης αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 4. Η επιστροφή των ενισχύσεων που δίδονται με βάση το νόμο αυτόν γίνεται με τη διαδικασία είσπραξης δημο­ σίων εσόδων, τα δε επιστρεφόμενα ποσά προσαυξάνο­ νται κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την εκάστοτε καταβολή τους. Οι σχετικές αποδείξεις καταβολής των ενισχύσεων από το Δημόσιο αποτελούν τίτλο για τη βε­ βαίωση του χρέους από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.. 5. Απώλεια της φορολογικής απαλλαγής και καταβολή των οφειλόμενων φόρων. Α. Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής που σχηματίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογείται στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία: (α) Πωλήθηκαν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία πριν πε­ ράσουν πέντε (5) χρόνια από τότε που αγοράστηκαν ή έπαψαν να χρησιμοποιούνται τα μηχανήματα των οποίων η χρήση είχε αποκτηθεί με χρηματοδοτική μίσθωση και ακυρώθηκε η σύμβαση, για το ποσό που το αφορολόγητο αποθεματικό αντιστοιχεί στην αξία των πάγιων αυτών στοιχείων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται, αν η επιχεί­ ρηση αντικαταστήσει τα πάγια αυτά στοιχεία, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έγινε η πώληση ή η διακοπή της χρηματοδοτικής μίσθω­ σής τους, με νέα πάγια στοιχεία ίσης τουλάχιστον αξίας, τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις της ενισχυό­ μενης δαπάνης της επένδυσης ή της χρηματοδοτικής μί­ σθωσης που ορίζει το παρόν. (β) Θα γίνει διανομή ή ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεματικού και για το ποσό που θα διανεμηθεί ή θα αναληφθεί. (γ) Διαλύεται η ατομική επιχείρηση ή η εταιρία λόγω θα­ νάτου του επιχειρηματία ή μέλους της εταιρίας. Β. Επίσης το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματί­ στηκε φορολογείται: (α) Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου, στο όνομά του, στο χρόνο αποχώρησής του και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του στην εται­ ρία. (β) Σε περίπτωση μεταβίβασης εταιρικής μερίδας, στο όνομα του μεταβιβάζοντος, στο χρόνο της μεταβίβασης και για το ποσό που αναλογεί σε αυτόν, με βάση το ποσο­ στό συμμετοχής του στην εταιρία. (γ) Σε περίπτωση ανάληψης του αποθεματικού από εταίρο ή τους κληρονόμους του, στο όνομα του αναλαμ­ βάνοντος, στο χρόνο της ανάληψης και για το ποσό που αναλαμβάνεται από αυτόν. (δ) Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου και εφόσον η εταιρία συνεχίζεται νόμιμα μόνο μεταξύ των λοιπών εταί­ ρων, στο όνομα του κληρονόμου και για το ποσό που ανα­ λογεί σε αυτόν, με βάση το ποσοστό συμμετοχής του θα­ νόντος στην εταιρία. (ε) Σε περίπτωση που η επιχείρηση μετά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν αποκτά την κυριότητα του εξοπλισμού. Γ. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της επένδυσης ή/και μη απόκτησης της χρήσης του εξοπλισμού με χρηματο­ δοτική μίσθωση εντός της πενταετούς προθεσμίας που ορίζεται από την παρ. 27 του άρθρου 6, η επιχείρηση υπο­ χρεούται στην υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων φο­ ρολογίας εισοδήματος για κάθε οικονομικό έτος και για το μέρος των κερδών που απηλλάγησαν της φορολογίας λό­ γω σχηματισμού του αφορολόγητου αποθεματικού. Οι πιο πάνω δηλώσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες και οι υπόχρεοι που υποβάλλουν αυτές ή δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν ανακριβείς υπόκεινται στις κυρώσεις του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α ). Το συνολικό ποσό φόρου ει­ σοδήματος και πρόσθετου φόρου, που οφείλεται με βάση τη δήλωση της παραγράφου αυτής, καταβάλλεται σε πέ­ ντε (5) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η μεν πρώτη με την υποβολή της δήλωσης, οι δε υπόλοιπες τέσσερις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων επόμενων από την υποβολή της δήλωσης μηνών.»

Ρίο, 3 Αυγούστου 2004
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 4 Αυγούστου 2004
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ