149 Α' 2004

Νόμος 3259/2004

Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 37
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
04 Αυγούστου 2004

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 149

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3259
Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 110 του Ν. 2725/1999, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, «Πρωταθλήματα επαγγελματικού ποδοσφαί­ ρου» και διατυπώνεται ως εξής: «1. Όσον αφορά τη λειτουργία της Γ Εθνικής Κατηγο­ ρίας ισχύουν τα ακόλουθα: Οι ανερχόμενες ποδοσφαιρικές ομάδες από τη Δ στη Γ Εθνική Κατηγορία για την αγωνιστική περίοδο 2004­2005 και εφεξής δύνανται να επιλέγουν τη μορφή της Ποδο­ σφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας ή του Τ.Α.Π. με την οποία θα μετέχουν στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής Κατηγορίας. Οι ανωτέρω ομάδες οφείλουν να συστήσουν Π.Α.Ε. ή Τ.Α.Π. το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη του οικείου πρωταθλήματος, αλλιώς αποβάλλο­ νται από αυτό. Την απόφαση της αποβολής λαμβάνει το Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Ε. ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, το αργότερο δέκα (10) ημέ­ ρες πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Οι Π.Α.Ε. που δικαιούνται συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής Κατηγορίας δύνανται, μετά από σχετική απόφαση των μετόχων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, να αποφασίσουν τη λύση τους και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Ιδρυτι­ κού Σωματείου να αντικατασταθούν από Τμήματα Αμει­ βομένων Ποδοσφαιριστών (Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τις δια­ τάξεις του Ν. 2725/1999, και τα οποία υποκαθιστούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τις Π.Α.Ε.. Για την ασφαλιστική κάλυψη των ποδοσφαιριστών του Τ.Α.Π. εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει σήμερα. Τα Τ.Α.Π. διέπονται από τους κανονισμούς που ισχύουν για όλες τις ομάδες Α , Β και Γ Εθνικής Κατηγορίας. 3. Τροποποιείται η παρ.1 του άρθρου 112 του Ν. 2725/1999, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει έως σήμερα, «Πρωταθλήματα επαγγελματικού ποδο­ σφαίρου», ως ακολούθως: «1. Τα κατ' έτος διεξαγόμενα πρωταθλήματα του επαγ­ γελματικού ποδοσφαίρου είναι: α) το πρωτάθλημα της Α Εθνικής Κατηγορίας και β) το πρωτάθλημα της Β Εθνικής Κατηγορίας.» 4.α. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 99 του Ν. 2725/1999 και επαναδιατυπώνεται ως κατωτέρω: «1. Μέλη της Ε.Π.Α.Ε. καθίστανται οι Π.Α.Ε. και τα Τ.Α.Π. που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα Ποδοσφαιρικά Πρωταθλήματα Α , Β και Γ Εθνικής Κατηγορίας.» β. Τροποποιείται η παράγραφος 2β του άρθρου 99 του Ν. 2725/1999 και επαναδιατυπώνεται ως εξής: «Πάρεδρα μέλη είναι οι Π.Α.Ε. και τα Τ.Α.Π. που συμμε­ τέχουν στο πρωτάθλημα της Γ Εθνικής Κατηγορίας.» 5. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 115 του Ν. 2725/1999 η φράση «Από την αγωνιστική περίοδο 2004­2005» αντι­ καθίσταται από τη φράση «Από την αγωνιστική περίοδο 2006­2007». 6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 117 του Ν. 2725/1999 η φράση «Για τις αγωνιστικές περιόδους 2001­2002, 2002­2003 και 2003­2004» αντικαθίσταται από τη φράση «Για τις αγωνιστικές περιόδους 2004­2005 και 2005­ 2006». 7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 118 του Ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Για τις αγωνιστικές περιόδους 2004­2005 και 2005­ 2006 σε κάθε Τ.Α.Κ. της Α2 Εθνικής Κατηγορίας καλαθο­ σφαίρισης παρέχεται από τη Γ.Γ.Α. ετήσια τακτική επιχο­ ρήγηση εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.» 8. Προστίθεται παράγραφος 6 στο τέλος του άρθρου 115 του Ν. 2725/1999, όπως αυτός ισχύει σήμερα: «6. Οι Κ.Α.Ε. που δικαιούνται συμμετοχής στο πρωτά­ θλημα της Α2 Εθνικής Κατηγορίας δύνανται, μετά από σχετική απόφαση των μετόχων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 να αποφασίσουν τη λύση τους και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των με­ λών του Ιδρυτικού Σωματείου να αντικατασταθούν από Τμήματα Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (Τ.Α.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2725/1999, και τα οποία υποκαθιστούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τις Κ.Α.Ε..»

Ρίο, 3 Αυγούστου 2004
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π. ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Μ. Γ. ΛΙΑΠΗΣ Θ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Γ. ΟΡΦΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 4 Αυγούστου 2004
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ