27 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3746/2009

Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ E΄ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Άρθρο 89
16 Φεβρουαρίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 27
16 Φεβρουαρίου 2009

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3746
Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 89

Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων 1. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων» του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149 Α΄), όπως ισχύουν, τροποποιούνται ως ακολούθως: α. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2008 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος ή εκκαθαριστική δή− λωση Φ.Π.Α. για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις.» β. Η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή λογιστικών διαφορών δύο τοις εκατό (2%) για όλα τα επαγγέλματα, με εξαίρεση τα παρα− κάτω για τα οποία τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται ως εξής: α) με συντελεστή λογιστικών διαφορών επτά τοις χιλίοις (7‰) Κ.Α. 4214: έμπορος (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαί− ου Κ.Α. 5402: πρατήριο χονδρικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας Κ.Α. 5402: έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, χονδρικώς, β) με συντελεστή λογιστικών διαφορών δώδεκα τοις χιλίοις(12‰) Κ.Α. 4235: έμπορος πετρελαίου θέρμανσης (διανομή κατ’ οίκον).» γ. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Το ποσό του φόρου που προκύπτει από τον παραπά− νω υπολογισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από δύο τοις χιλίοις (2‰) του ποσού των ακαθάριστων εσόδων συνολικά (δηλωθέντων και τυχόν αποκρυβέντων), με εξαίρεση το επάγγελμα Κ.Α. 5402: πρατήριο χονδρικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας ή έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας, χονδρικώς, για το οποίο το ποσό του φόρου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ενάμισι τοις χιλίοις(1,5‰) του ποσού των προαναφερό− μενων ακαθάριστων εσόδων.» δ. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Για τον υπολογισμό του ποσού του βεβαιωτέου φό− ρου, σε περίπτωση αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 2, τα συγκεκριμένα ποσά της απόκρυψης προσαυξάνουν τα δηλούμενα ακαθάριστα έσοδα του οικονομικού έτους που αφορούν και ο συντελεστής υπολογισμού του φό− ρου γίνεται:». 2. Οι επιτηδευματίες με υποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 3259/2004 μπορούν να υποβάλουν την προβλεπόμενη από την παράγραφο αυτή αίτηση μέχρι 20.2.2009. 3. Η έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3259/2004, καθώς και η υποβολή αυτών από τους ίδιους τους επιτηδευ− ματίες στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του ίδιου άρθρου, για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων κατά ΦΕΚ 1125 τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 του ανωτέρω νόμου και του άρθρου 28 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄), λήγει την 27.2.2009, εφαρμοζομένων ως προς τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία περαίωσης και των οριζομένων στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. 4. Υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκαν ή υποβλήθη− καν τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα του άρθρου 9 του ν.3259/2004 στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 11 του νόμου αυτού, καθώς και των δια− τάξεων του άρθρου 28 του ν.3697/2008, για τις οποίες εκκρεμεί η διαδικασία περαίωσης, περαιώνονται κατά τις διατάξεις αυτές, με βάση και τις μεταβολές που επέρχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρό− ντος άρθρου. 5. Υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκαν και κοινοποιή− θηκαν τα Εκκαθαριστικά Σημειώματα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3259/2004 στο πλαίσιο εφαρ− μογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 11 του νόμου αυτού, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 3697/2008, αλλά δεν επήλθε περαίωση κατά τις ανωτέ− ρω διατάξεις, μπορούν να περαιώνονται κατά τις διατά− ξεις αυτές, με βάση και τις μεταβολές που επέρχονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της επίδο− σης σχετικής έγγραφης πρόσκλησης από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία διενεργείται μέχρι 27.2.2009. Η κατά τα ανωτέρω περαίωση μπορεί να διενεργείται και κατόπιν σχετικής γραπτής αίτησης του ίδιου του επιτηδευματία προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η οποία υποβάλλεται μέχρι την ίδια ως άνω ημερομηνία. Για την περαίωση στην περίπτωση αυτή ισχύει η ίδια ως άνω προθεσμία δέκα (10) ημερών από της υποβολής της αίτησης. 6. Εφόσον για τις υποθέσεις της προηγούμενης πα− ραγράφου έχουν περιέλθει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πάσης φύσεως στοιχεία και πληροφορίες οι οποίες αρχικά δεν υφίσταντο και γενικά εφόσον έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα του οικείου φακέλου, η περαίωση γίνεται κατά τα οριζόμενα στην εν λόγω παράγραφο, υπό το βάρος των νέων δεδομένων και με την προϋπόθεση ότι οι υποθέσεις αυτές συνεχίζουν να είναι εκκρεμείς και δεν συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος εξαίρεσης.

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Φ. ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΣΑΜΑΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ