122 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3775/2009

Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΚΕΦΛΑΙΟ Α ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 5 - Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
21 Ιουλίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 122
21 Ιουλίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3775
Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 5Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

Σε υποθέσεις που περαιώνονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 11 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ149 Α), 28 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α), 89 του ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α) και 10 του ν. 3763/2009 (ΦΕΚ 80 Α), η περαίωση δεν είναι ισχυρή εφόσον δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως τουλάχιστον δύο συνεχόμενες ή μη δόσεις των οικείων ποσών φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που βεβαιώνονται στο πλαίσιο των ως άνω διατάξεων. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για υποθέσεις που έχουν ήδη περαιωθεί με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις. Εξαιρετικά, επί υποθέσεων που έχουν ήδη περαιωθεί για τις οποίες, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές από δύο τουλάχιστον συνεχόμενες ή μη δόσεις εκ της περαίωσης, τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν έχουν εφαρμογή εφόσον εντός δύο μηνών από την πιο πάνω ημερομηνία καταβληθούν όλες οι εν λόγω ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ