40 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3752/2009

Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
Άρθρο 1 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3614/2007
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
04 Μαρτίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40
4 Μαρτίου 2009

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3752
Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος του σημείου (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας κατά περίπτωση, οι προϊστάμενοι, αναπληρωτές προϊστάμενοι ειδικών υπηρεσιών και οι προϊστάμενοι μονάδων μπορούν να απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους και πριν από τη λήξη της θητείας τους, για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 86 «Επιλογή προϊσταμένων» του ν. 3528/2007, όπως ισχύει (Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων). Η συνδρομή λόγου από τους περιοριστικά αναφερόμενους στην ως άνω διάταξη διαπιστώνεται τεκμηριωμένα με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης του άρθρου 18 παρ. 1 περίπτωση (α) του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄) μετά από κλήση σε ακρόαση του προϊσταμένου και κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος από τον οικείο Υπουργό ή Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας στον οποίο υπάγεται η ειδική υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, ο νέος προϊστάμενος επιλέγεται για το υπόλοιπο της θητείας του αποχωρούντος.»

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν.Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ