40 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3752/2009

Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
Άρθρο 2 - Ίδρυση «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.» Στο ν. 3614/2007 προστίθεται άρθρο 34α ως εξής: «Άρθρο 34α Ίδρυση «ΝΟΜΟΣ Α.Ε.»
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
04 Μαρτίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40
4 Μαρτίου 2009

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3752
Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σκοποί της εταιρείας είναι: α) Η ανάληψη ενεργειών υποστήριξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ώστε να ανταποκρίνονται στα καθήκοντά τους ως δικαιούχοι έργων στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους. β) Η προετοιμασία και η σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων για ένταξη έργων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους. γ) Η ανάθεση μελετών ωρίμανσης έργων, η λήψη των απαραίτητων αδειών και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης της κατασκευής τεχνικών έργων υποδομής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. δ) Η υποστήριξη των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για τη διερεύνηση και προώθηση νέων αναπτυξιακών δράσεων όπως έργα τεχνολογικής αλλαγής και καινοτομίας, δράσεις Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ενεργειακές δράσεις, δράσεις αποτροπής της εσωτερικής μετανάστευσης κ.ά.. ε) Η δραστηριοποίησή της ως ενδιάμεσου χρηματοοικονομικού συμβούλου προς τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και ιδίως για τη συμμετοχή τους σε μέσα χρηματοδοτικής τεχνικής του άρθρου 24 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄/3.12.2007). στ) Η συμμετοχή της στη δημιουργία ταμείων αστικής ανάπτυξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄/ 3.12.2007). ζ) Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού των Περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄/3.12.2007). η) Η ανάθεση και ευθύνη εκτέλεσης έργων υποδομής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σε περιπτώσεις μη διαχειριστικά επαρκών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Στη ΝΟΜΟΣ Α.Ε. δύνανται να απευθύνονται Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, των οποίων δεν έχει επιβεβαιωθεί η διαχειριστική επάρκεια, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄/3.12.2007). Σε ειδικές περιπτώσεις δύνανται να αναληφθούν και έργα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, για τις οποίες έχει επιβεβαιωθεί η διαχειριστική τους επάρκεια. Για τα ανωτέρω (β), (γ) και (η) η ΝΟΜΟΣ Α.Ε. ενεργεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και για τις εξ αυτού απορρέουσες έννομες σχέσεις ως πληρεξούσιος διαχειριστής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, διαχειριζόμενη τους πόρους που προορίζονται για την υλοποίηση του έργου και ευθυνόμενη έναντι της αιτούσας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών διοικητικών αρχών. Μετά την ολοκλήρωσή τους, οι μελέτες, οι άδειες, τα τεύχη δημοπράτησης κ.λπ. παραδίδονται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Αντίστοιχα, μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου προς χρήση, το έργο παραδίδεται στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μαζί με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση. Οι ανωτέρω ενέργειες αναλαμβάνονται από τη ΝΟΜΟΣ Α.E. είτε για μεμονωμένες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις είτε για λογαριασμό ομάδας Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, όταν πρόκειται για έργα κοινού ενδιαφέροντος.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν.Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ