40 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3752/2009

Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
Άρθρο 5
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14
04 Μαρτίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40
4 Μαρτίου 2009

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3752
Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του π.δ. 125/1991 όπως ισχύει, αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Η διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Οργανισμού ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται από τα ακόλουθα μέλη: α) Τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Kρήτης, ως Πρόεδρο, τον οποίο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει είτε ο Νομάρχης Ηρακλείου είτε ο Νομάρχης Λασιθίου. β) Τον Νομάρχη Ηρακλείου με τον αναπληρωτή του. γ) Τον Νομάρχη Λασιθίου, με τον αναπληρωτή του. δ) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του. ε) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, με τον αναπληρωτή του. στ) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τον αναπληρωτή του. ζ) Εκπρόσωπο της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων του Νομού Ηρακλείου, με τον αναπληρωτή του. η) Εκπρόσωπο της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων του Νομού Λασιθίου, με τον αναπληρωτή του. θ) Εκπρόσωπο του Σωματείου εργαζομένων του Οργανισμού, με τον αναπληρωτή του. Οι φορείς, οι οποίοι ορίζουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποχρεούνται εντός μηνός από της σχετικής εγγράφου ειδοποιήσεως από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι τυχόν κενές θέσεις καλύπτονται από μέλη που ορίζονται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» β. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά από πρόσκληση του Προέδρου του δύνανται να παρίστανται και να εκφέρουν τις απόψεις τους επί θεμάτων αρμοδιότητας των φορέων που εκπροσωπούν, ένας εκπρόσωπος από τους ακόλουθους φορείς: Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων του Νομού Ηρακλείου, Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων του Νομού Λασιθίου, Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο του Νομού Ηρακλείου, Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο του Νομού Λασιθίου, Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών Λασιθίου, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος.»

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν.Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ