40 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3752/2009

Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 8
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
04 Μαρτίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40
4 Μαρτίου 2009

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3752
Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 μετά τη φράση «...εφόσον εκδίδονται με τον ίδιο τίτλο επί δύο έτη οι ημερήσιες και τρία έτη οι εβδομαδιαίες,...» προστίθεται η φράση «...με την επισήμανση ότι ο έλεγχος για τις εφημερίδες που περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 18130/2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ 1226 Β΄) και στην υπ’ αριθμ. 19734/2007 απόφαση των Υπουργών Επικρατείας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1447 Β΄), αφορά το προηγούμενο έτος από αυτό της εκδόσεως της εκάστοτε υπουργικής αποφάσεως,...». β. Στο τέλος του στοιχείου ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Ο έλεγχος διαπίστωσης της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων είναι δειγματοληπτικός και διενεργείται από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, η οποία και εισηγείται σχετικώς.»

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν.Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ