40 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3752/2009

Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
Άρθρο 1 - Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3614/2007
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
04 Μαρτίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 40
4 Μαρτίου 2009

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3752
Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Το προσωπικό του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί από το ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄), που ήταν αποσπασμένο τουλάχιστον για ένα έτος κατά τη δημοσίευση του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α΄) στις ειδικές υπηρεσίες Υπουργείων, στις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και στις ειδικές υπηρεσίες Περιφερειών, οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α΄) και δεν ανήκει στη ΜΟΔ Α.Ε. μπορεί να μεταταχθεί με αίτησή του σε κενή οργανική ή προσωποπαγή θέση κλάδου ή ειδικότητας του εποπτεύοντος Υπουργείου ή της Περιφέρειας, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με την ίδια σχέση εργασίας.» β. Η αποκλειστική προθεσμία των τριών (3) μηνών για την υποβολή των αιτήσεων μετάταξης των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι στις ειδικές υπηρεσίες των Περιφερειών ξεκινάει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν.Γ. ΔΕΝΔΙΑΣ