122 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3775/2009

Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο πρώτο
21 Ιουλίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 122
21 Ιουλίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3775
Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

1. Εγκρίνεται η σύσταση του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Eurobank EFG για Πρόγραμμα Πυρόπληκτων», η οποία έγινε από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias A.E., με την υπ’ αριθ. 17424/13.6.2008 συστατική πράξη του συμβολαιογράφου Αθηνών Κων− σταντίνου Αθ. Σπανόπουλου. 2. Το ίδρυμα αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δι− καίου και διέπεται ως προς τη λειτουργία του από τις διατάξεις του Οργανισμού του και κατά τα λοιπά από τις σχετικές περί ιδρυμάτων διατάξεις του Αστικού Κώ− δικα. Το Ίδρυμα δεν υπάγεται στις διατάξεις του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ