122 Α' 2009

ΝΟΜΟΣ 3775/2009

Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 28
21 Ιουλίου 2009

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 122
21 Ιουλίου 2009

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3775
Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών, Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης Επιχειρήσεων, Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης και άλλες διατάξεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 28

Κύρωση δύο συμβάσεων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε». 1. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 19.6.2009 σύμ− βαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εδρεύου− σας στην κοινότητα Νέας Καρβάλης του Νομού Καβά− λας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε». για την τροποποίηση της από 4 Δεκεμβρίου 1961 σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ’ ενός και των τραπεζών «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑ− ΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε». και «ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε». αφ’ ετέρου για την ίδρυση εργοστασίου λιπασμάτων (ΦΕΚ 231 Α), που έχει ως εξής: «Σύμβαση για την τροποποίηση της από 4 Δεκεμβρίου 1961 Συμβάσεως μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και των τραπεζών «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» και «ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Στην Αθήνα σήμερα 19.6.2009 μεταξύ: Αφ’ ενός του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, που εκπροσω− πείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και Αφ’ ετέρου της εδρεύουσας στην κοινότητα Νέας Καρ− βάλης του Νομού Καβάλας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε»., η οποία νομίμως εκπροσωπείται στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον Γεώργιο Χατζηγεωργίου. Προοίμιο Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, αφού έλαβαν υπόψη: 1. Την από 4 Δεκεμβρίου 1961 Σύμβαση μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και των τραπεζών «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» και «ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» για την ίδρυση εργοστασίου παραγωγής Φωσφο− ρο−θεϊκής Αμμωνίας τύπου 16−20−0, που συνήφθη βάσει του ν. 4171/1961, όπως η σύμβαση αυτή τροποποιήθη− κε με τις από 28 Ιανουαρίου 1965, 2 Νοεμβρίου 1965,1 Μαρτίου 1966, 21 Ιουνίου 1966, 8 Νοεμβρίου 1966 και 11 Δεκεμβρίου 1996 (ΦΕΚ 275 Α΄/18.12.1996) Συμβάσεις μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και της ανώνυμης εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε»., η οποία συνεστήθη σε εκτέλεση του άρθρου 2 της ως άνω από 4 Δεκεμβρίου 1961 Συμβάσεως, στην οποία μεταβιβάστηκαν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση αυτή. 2. Την από 11 Δεκεμβρίου 1996 παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024. 3. Τις από 21.7.2008 και 18.9.2008 αιτήσεις της ανώνυ− μης εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑ− ΤΩΝ Α.Ε»., για την παράταση του χρόνου που ορίζεται στο άρθρο 5 (παρ.1) της από 4 Δεκεμβρίου 1961 Συμβά− σεως, συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Η οριζόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 5 της από 4 Δε− κεμβρίου 1961 Συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημο− σίου και των Τραπεζών «Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» και «Ιονική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» προθεσμία, κατά την οποία αρχικά οι τράπεζες και πλέον η «ΒΙΟΜΗ− ΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε». υποχρεούται να εκχωρήσει προς το Ελληνικό Δημόσιο, τη συναινέσει του, όλες τις εγκαταστάσεις, μηχανικές και κτιριακές, γήπεδα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία εν γένει του εργοστασίου παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2035. Άρθρο 2 1. Οι μη τροποποιούμενες διατάξεις της από 4 Δε− κεμβρίου 1961 Συμβάσεως, όπως ισχύει σήμερα, διατη− ρούνται σε ισχύ. 2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση του κυρωτικού της νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερ− νήσεως. Οι Συμβαλλόμενοι Για το Ελληνικό Δημόσιο Για την Εταιρεία» 2. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 19.6.2009 Σύμ− βαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εδρεύου− σας στην κοινότητα Νέας Καρβάλης του Νομού Καβά− λας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε». για την τροποποίηση της από 8 Μαρτίου 1962 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνι− κού Δημοσίου αφ’ ενός και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων, της εταιρείας COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN και του Ανδρέα Μεντζελόπουλου αφ’ ετέρου για την ίδρυση εργοστασίου λιπασμάτων (ΦΕΚ 45 Α 719.3.1962), που έχει ως εξής: «Σύμβαση για την τροποποίηση της από 8 Μαρτίου 1962 Συμβάσεως μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ αφενός και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμά− των, της εταιρείας COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN και του Ανδρέα Μεντζελόπουλου αφετέρου για την ίδρυση εργοστασίου λιπασμάτων (ΦΕΚ 45 Α΄/19.3.1962). Στην Αθήνα σήμερα 19.6.2009 μεταξύ: Αφ’ ενός του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, που εκπροσω− πείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και Αφ’ ετέρου της εδρεύουσας στην κοινότητα Νέας Καρβάλης του Νομού Καβάλας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑ− ΤΩΝ Α.Ε»., η οποία εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Γεώργιο Χατζηγεωργίου. Προοίμιο Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, αφού έλαβαν υπόψη: 1. Την από 8 Μαρτίου 1962 Σύμβαση μεταξύ του ΕΛΛΗ− ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ αφενός και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων, της εταιρείας COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN και του Ανδρέα Μεντζελόπουλου αφετέρου, που συνήφθη βάσει του ν. 4171/1961, όπως η σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε με τις από 22 Ιανουαρίου 1962, 17 Ιουνίου 1964, 2 Νοεμβρίου 1965, 28 Αυγούστου 1968, 16 Μαίου 1969 και 19 Σεπτεμβρίου 1997 (ΦΕΚ 192 Α΄/29.9.1997) Συμβάσεις μεταξύ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και της ανώνυμης εταιρείας «ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ», η οποία συνεστήθη σε εκτέλεση του άρθρου 2 της ως άνω από 8 Μαρτίου 1962 Συμβάσεως, στην οποία μεταβιβάστηκαν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση για την ίδρυση εργοστασίου παραγωγής αζωτοφωσφορικών λιπασμάτων και συναφών χημικών προϊόντων. 2. Την από 19 Σεπτεμβρίου 1997 παράταση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024. 3. Την από 16.12.1999 σύμβαση συγχώνευσης της ανώ− νυμης εταιρείας «ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛ− ΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ» με την εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟ− ΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε»., η οποία ενεκρίθη με την υπ’ αριθμ Κ2 − 14843/23.12.1999 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Μ.Α.Ε. την 31.12.1999, δυνάμει της οποίας η εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟ− ΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε» απορρόφησε την εταιρεία «ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ» και την υποκατέστησε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της. 4. Τις από 21.7.2008 και 18.9.2008 αιτήσεις της ανώνυ− μης εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑ− ΤΩΝ Α.Ε»., για την παράταση του χρόνου που ορίζεται στο άρθρο 5 (παρ.1) της από 8 Μαρτίου 1962 Σύμβασης, συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα: Αρθρο 1 Η οριζόμενη στην παρ. 1 του άρθρου 5 της από 8 Μαρ− τίου 1962 Συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου αφ’ ενός και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, της Ελ− ληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων, της Εταιρείας COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN και του Ανδρέα Μεντζελόπουλου αφ’ ετέρου προθεσμία, κατά την οποία αρχικά οι εταιρείες και πλέον η «ΒΙΟΜΗΧΑ− ΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε». υποχρεούται να εκχωρήσει προς το Ελληνικό Δημόσιο, τη συναινέσει του, όλες τις εγκαταστάσεις, μηχανικές και κτιριακές, γήπεδα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία εν γένει του εργοστασίου παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2035. Αρθρο 2 1. Οι μη τροποποιούμενες διατάξεις της από 8 Μαρτί− ου 1962 Συμβάσεως, όπως ισχύει σήμερα, διατηρούνται σε ισχύ. 2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση του κυρωτικού της νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερ− νήσεως. Οι Συμβαλλόμενοι Για το Ελληνικό Δημόσιο Για την Εταιρεία» Άρθρο 29 1. Το άρθρο 1 του π.δ. 56/1985 «Αδεια άσκησης επαγ− γέλματος αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων» (ΦΕΚ 21 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: «Για την άσκηση του επαγγέλματος του αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.δ. 400/1970 απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμ− βουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορι− σμένης Ευθύνης)». 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5Α του π.δ. 56/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η Εξεταστική Επιτροπή του άρθρου 5 διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και αποτελείται από τους εξής:» 3. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5Α του π.δ. 56/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) έναν υπάλληλο, κατηγορίας ΠΕ, της Διεύθυνσης Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων του Υπουρ− γείου Οικονομίας και Οικονομικών, με τον αναπληρωτή του ως μέλος, που ορίζονται από τον Υπουργό Οικονο− μίας και Οικονομικών». 4. Η παράγραφος 3 του ίδιου ως άνω άρθρου αντικα− θίσταται ως εξής: «3. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης». 5. Όπου στο ανωτέρω προεδρικό διάταγμα αναφέ− ρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης ή ο Υπουργός Εμπορίου, νοείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κατόπιν σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2009
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ν. ΔΕΝΔΙΑΣ