119 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3864/2010

Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Άρθρο 7 - Χορήγηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης Έκδοση μετοχών
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
21 Ιουλίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 119
21 Ιουλίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3864
Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η τιμή διάθεσης των μετοχών θα πρέπει να αντικατοπτρίζει την εύλογη ή την αγοραία εμπορική αξία, όπως αυτή διαμορφώνεται χωρίς τη στήριξη ή ακόμη και τη δυνατότητα στήριξης του πιστωτικού ιδρύματος από το Ελληνικό Δημόσιο, το Ταμείο ή την Τράπεζα της Ελλάδος εκτός του πλαισίου των πράξεων του Ευρωσυστήματος. Για τον προσδιορισμό της κατά τα ανωτέρω αξίας θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκτιμήσεων δύο (2) ανεξάρτητων ελεγκτικών εταιρειών, που θα διενεργούνται με κοινά αποδεκτές μεθόδους και κριτήρια. Τα εν λόγω ελεγκτικά γραφεία θα ορίζονται από το Ταμείο και το πιστωτικό ίδρυμα, αντίστοιχα. Σε περίπτωση απόκλισης των εκτιμήσεων σε ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%), η αξία θα προσδιορίζεται οριστικά από τρίτη ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία, η οποία θα ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι αναθέσεις στις ελεγκτικές εταιρείες θα πρέπει να προβλέπουν καταληκτικές προθεσμίες για την εκπόνηση των αξιολογήσεών τους, συμβατές με το χρονικό ορίζοντα υλοποίησης του υποβληθέντος επιχειρηματικού σχεδίου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει επίσης να τηρούνται οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάλογες αποτιμήσεις.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.