151 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3874/2010

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Άρθρο 4 - Ενημέρωση Μητρώου – Αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή της αίτησης
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
06 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151
6 Σεπτεμβρίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3874
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η υποβολή της αίτησης και η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην Περιφέρεια της οποίας ο επαγγελματίας αγρότης έχει την αγροτική του εκμετάλλευση. Οι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης, που είναι φυσικά πρόσωπα και δεν είναι επαγγελματίες αγρότες, υποβάλουν αίτηση και η εγγραφή στο Μητρώο γίνεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην Περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση. Τα νομικά πρόσωπα, που είναι κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων, υποβάλουν αίτηση και η εγγραφή γίνεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην Περιφέρεια της οποίας έχουν την έδρα τους.