151 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3874/2010

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Άρθρο 8 - Εξουσιοδοτική διάταξη
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
06 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151
6 Σεπτεμβρίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3874
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται τα εισοδήματα που προσμετρώνται και αυτά που δεν προσμετρώνται στο συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα για τον υπολογισμό του αγροτικού εισοδήματος, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια.