151 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3874/2010

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Άρθρο 8 - Εξουσιοδοτική διάταξη
06 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151
6 Σεπτεμβρίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3874
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 8Εξουσιοδοτική διάταξηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καθορίζονται: α) το αναλυτικό περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιέχει το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, β) η διαδικασία και οι προθεσμίες για τη συμπλήρωση, υποβολή και έλεγχο του εντύπου της αίτησης, γ) ο τρόπος προσδιορισμού της ετήσιας απασχόλησης σύμφωνα με τις δηλώσεις εκμετάλλευσης που υποβάλλουν οι αγρότες και τους δείκτες Μονάδων Ανθρώπινης Εργασίας (Μ.Α.Ε.), που προκύπτουν από τα στοιχεία του Δικτύου Λογιστικής Πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δ) τα όργανα και η διαδικασία προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο όταν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο, καθώς και τα όργανα και η διαδικασία διοικητικής επίλυσης των αμφισβητήσεων που ανακύπτουν, ε) η αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση όσων φυσικών προσώπων−επαγγελματιών αγροτών εγγράφονται στο Μητρώο, στ) η διαδικασία και ο αρμόδιος φορέας ή υπηρεσία για την έκδοση των πιστοποιητικών εγγραφής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται τα εισοδήματα που προσμετρώνται και αυτά που δεν προσμετρώνται στο συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα για τον υπολογισμό του αγροτικού εισοδήματος, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια.