151 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3874/2010

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Άρθρο 7 - Ενοποίηση βάσεων δεδομένων
06 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151
6 Σεπτεμβρίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3874
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 7Ενοποίηση βάσεων δεδομένωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι βάσεις δεδομένων του υπάρχοντος Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων που τηρείται σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 2332/1995 (ΦΕΚ 181 Α΄) και η βάση δεδομένων του Συστήματος Υποστήριξης της Λήψης Αποφάσεων Σχεδιασμού Διαρθρωτικών Μέτρων Αγροτικής Πολιτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενοποιούνται σε μια ενιαία βάση δεδομένων, που στο εξής ονομάζεται Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.). Η βάση αυτή περιλαμβάνει τόσο αλφαριθμητικές όσο και χαρτογραφικές πληροφορίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ενημέρωση του Μ.Α.Α.Ε. γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του δικτύου υπολογιστών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου Μητρώα επιμέρους κλάδων ή καλλιεργειών, εφόσον δεν επιβάλλεται η χωριστή τήρησή τους από Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τις ανάγκες εφαρμογής αυτών, μπορούν με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να εντάσσονται στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και να διέπονται από τις διατάξεις τους παρόντος, εφόσον δεν επιβάλλεται η χωριστή τήρησή τους από Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.