151 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3874/2010

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Άρθρο 5 - Πηγές ενημέρωσης Μητρώου
06 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151
6 Σεπτεμβρίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3874
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 5Πηγές ενημέρωσης Μητρώου

Πηγές για την ενημέρωση του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων είναι, εκτός από τα στοιχεία που τηρούνται στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., και οι παρακάτω: α) το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.), β) η αίτηση για την ενιαία ενίσχυση, γ) κάθε άλλη πηγή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που τηρεί και ενημερώνει μητρώα, όπως είναι ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ε.Λ.Γ.Α.) και η Τοπογραφική Υπηρεσία του Υπουργείου, δ) άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, όπως είναι το Υπουργείο Οικονομικών, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (Ε.ΣΤ.Α.), το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και ε) το Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (Κ.Α.Μ.).