151 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3874/2010

Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

Άρθρο 6 - Τήρηση Μητρώου
06 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151
6 Σεπτεμβρίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3874
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 6Τήρηση Μητρώου

Όλα τα στοιχεία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων που υποβάλλονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συγκεντρώνονται στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στην οποία τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή το συγκεντρωτικό Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων της χώρας. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να καθοριστεί άλλος φορέας ή άλλη αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση, διαχείριση και εποπτεία του Μητρώου. Ο αρμόδιος φορέας ή η αρμόδια υπηρεσία για τη συγκέντρωση, διαχείριση και εποπτεία του Μητρώου μεριμνά για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του Μητρώου με άλλα πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοίκησης.