216 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4199/2013

Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.

11 Οκτωβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216
11 Οκτωβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4199
Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1Σκοπός − πεδίο εφαρμογήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σκοπός των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο πρώτο και δεύτερο μέρος του παρόντος νόμου είναι: α) η εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών, β) ο σχεδιασμός, η οργάνωση και λειτουργία δικτύων δημοσίων υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών που συνδέουν τα αστικά κέντρα μεταξύ τους και εξασφαλίζουν την οδική μεταφορά επιβατών από οικισμούς προς τα αστικά ή διοικητικά κέντρα ή προς άλλους οικισμούς ή προορισμούς με εργασιακό, εκπαιδευτικό, ιστορικό ή τουριστικό ενδιαφέρον, γ) η διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας δημοσίων υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος, δ) η ρύθμιση της χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης δημοσίων υπεραστικών γραμμών ή δικτύων, καθώς και η ρύθμιση παντός είδους αποζημιώσεων σε αντιστάθμιση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δημοσίων οδικών υπεραστικών επιβατικών μεταφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο πρώτο και δεύτερο μέρος του παρόντος νόμου δεν έχουν εφαρμογή: α) στις αστικές δημόσιες οδικές μεταφορές επιβατών, β) στις μεταφορές επιβατών με τουριστικά ή ιδιωτικής χρήσεως λεωφορεία, οι οποίες δεν προσφέρονται αδιακρίτως και σε συνεχή βάση στο επιβατικό κοινό, γ) στις κατ’ επάγγελμα μεταφορές επιβατών με μισθωμένα οχήματα εκτός του δικτύου αστικών ή υπεραστικών γραμμών.

Άρθρο 2Ορισμοί Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

«Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών»: οι μεταφορές επιβατών που εκτελούνται με κατάλληλα αυτοκίνητα, λεωφορεία υπεραστικού ή ημιαστικού τύπου εκτός των αστικών περιοχών, προσφέρονται αδιακρίτως και σε συνεχή βάση στο επιβατικό κοινό έναντι κομίστρου, ακολουθούν προκαθορισμένες διαδρομές (υπεραστικές γραμμές) και επιτρέπουν την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών σε προκαθορισμένα σημεία (στάσεις).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

«Δίκτυο δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών»: το σύνολο των προκαθορισμένων υπεραστικών γραμμών εντός των γεωγραφικών ορίων μιας περιφερειακής ενότητας, στο οποίο περιλαμβάνονται και υπεραστικές γραμμές που έχουν την αφετηρία ή το τέρμα τους στην περιοχή αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

«Δημόσιες αστικές οδικές μεταφορές επιβατών»: οι μεταφορές επιβατών που εκτελούνται με κατάλληλα λεωφορεία αστικού ή ημιαστικού τύπου, εντός περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές ή περιλαμβάνουν γραμμές που έχουν χαρακτηριστεί ως αστικές, ακόμα και αν εκτείνονται πέραν των αστικών περιοχών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

«Ρυθμιστική Αρχή»: η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών που συνιστάται με τον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

«Περιφέρεια»: το αυτοδιοικούμενο κατά τόπον νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που προβλέπεται από το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και αποτελεί το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

«Περιφερειακή ενότητα»: οι περιφερειακές ενότητες (νομοί) κάθε Περιφέρειας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 3852/2010.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

«Υπεραστική γραμμή»: η προκαθορισμένη διαδρομή, την οποία ακολουθούν τα λεωφορεία που εκτελούν δημόσιες υπεραστικές μεταφορές επιβατών και η οποία περιλαμβάνει την αφετηρία, τις ενδιάμεσες στάσεις και το τέρμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

«Υπεραστικές γραμμές ελεύθερης επιλογής»: δρομολόγια πέραν του δικτύου δημοσίων οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών, για τα οποία χορηγείται άδεια της Ρυθμιστικής Αρχής και διεξάγονται σε καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού με λεωφορεία υπεραστικού τύπου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

«Κανονισμός»: ο κανονισμός της ΕΕ 1370/2007 (ΕΕΕΚ L 315)

Άρθρο 3Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών προσφέρονται στο κοινό χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βάση, αποτελούν Υπηρεσίες Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (Υ.Γ.Ο.Σ.) σύμφωνα με το άρθρο 14 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού, του παρόντος νόμου και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το εθνικό σύστημα των δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών αποτελείται από το δίκτυο των υπεραστικών γραμμών και από τις αναγκαίες υποδομές.

Άρθρο 4Δίκτυο υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δίκτυο των δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών εξυπηρετεί τις διαρκείς ανάγκες μετακινήσεων του επιβατικού κοινού με προγραμματισμένα δρομολόγια, στα οποία καθένας έχει πρόσβαση έναντι του καθορισμένου κομίστρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υπεραστικές γραμμές δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών εντός των καθορισμένων γεωγραφικών περιοχών, οι ελάχιστες απαιτήσεις μεταφορικού έργου και οι ανώτατες τιμές χρέωσης των επιβατών και αποσκευών καθορίζονται από την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι δημόσιες οδικές μεταφορές επιβατών εκτός των αστικών περιοχών και των χαρακτηρισμένων αστικών γραμμών εντάσσονται στο δίκτυο των δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών, ακόμα και αν αφορούν τοπικές διαδρομές εντός των ορίων δήμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι υπεραστικές γραμμές οδικών μεταφορών επιβατών που υφίστανται πριν από την ισχύ του νόμου αυτού, διατηρούν το χαρακτηρισμό τους μέχρις ότου καταργηθούν ή τροποποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Περιοχές ή γραμμές, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού έχουν χαρακτηρισθεί ως αστικές, διατηρούν το χαρακτηρισμό αυτόν.

Άρθρο 5Αρμόδιες αρχέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών που συνιστάται με τον παρόντα νόμο, είναι η αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού, η οποία έχει την αρμοδιότητα να επεμβαίνει στις δημόσιες υπεραστικές οδικές επιβατικές μεταφορές σε όλη την επικράτεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η προσφορά στο κοινό δημοσίων επιβατικών μεταφορών χωρίς διακρίσεις και σε συνεχή βάση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Περιφέρειες είναι οι αρμόδιες τοπικές αρχές σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού, οι οποίες έχουν την αρμοδιότητα εντός των γεωγραφικών τους ορίων: α) να εποπτεύουν τους φορείς που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες υπεραστικών μεταφορών επιβατών, β) να επιβάλουν κυρώσεις στους φορείς που εκτελούν δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών. γ) να προτείνουν στη Ρυθμιστική Αρχή σχετικά με: αα) τον καθορισμό των υπεραστικών γραμμών λεωφορείων, ββ) τη χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης δημοσίων επιβατικών μεταφορών στις περιφερειακές ενότητες, γγ) τη χορήγηση αποζημίωσης παντός είδους σε αντιστάθμιση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δημοσίων επιβατικών υπηρεσιών, δδ) τον καθορισμό ολοκληρωμένων δημοσίων επιβατικών μεταφορών με την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση ιγ΄ του Κανονισμού εντός των ορίων τους, δ) να προτείνουν στη Ρυθμιστική Αρχή την ανάθεση παροχής δημόσιας υπηρεσίας υπεραστικών επιβατικών μεταφορών χωρίς διαγωνισμό, όπου αυτό επιτρέπεται από τον Κανονισμό και τον παρόντα νόμο, ε) να συλλέγουν στοιχεία για τη λειτουργία των υπεραστικών γραμμών, σύμφωνα με την τυποποίηση και την συχνότητα που καθορίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή, στ) να εισηγούνται στην Ρυθμιστική Αρχή τροποποιήσεις στη λειτουργία του συστήματος υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών, καθώς και μέτρα για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Άρθρο 6Εκτέλεση δημοσίων υπεραστικών επιβατικών μεταφορών

Η εκτέλεση των δημοσίων υπεραστικών επιβατικών μεταφορών γίνεται από πρόσωπα που εκτελούν κατ’ επάγγελμα οδικές μεταφορές επιβατών με λεωφορεία υπεραστικού ή ημιαστικού τύπου κάθε κατηγορίας, που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας και έχουν λάβει σχετική έγκριση τύπου λεωφορείου από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 7Χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων ή και αποζημίωσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής καθορίζονται οι λεπτομερείς κανόνες που αφορούν στις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται κατά την εκτέλεση δημοσίων υπεραστικών μεταφορών επιβατών. Για την απόφαση αυτή η Ρυθμιστική Αρχή λαμβάνει υπόψη τα γεωγραφικά και πληθυσμιακά δεδομένα, τις ανάγκες μετακινήσεων του επιβατικού κοινού σε κάθε περιφερειακή ενότητα, το κόστος των ελαχίστων προσφερομένων δημοσίων υπεραστικών μεταφορών επιβατών αλλά και την ανάγκη πρόσβασης των επιβατών στο δίκτυο υπεραστικών μεταφορών έναντι ευλόγου κομίστρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ρυθμιστική Αρχή μπορεί να αναθέτει τις δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών χορηγώντας αποκλειστικό δικαίωμα παροχής των υπηρεσιών αυτών ή και αποζημίωση, αν αυτό είναι αναγκαίο για την εξασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δημοσίων οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών στο καθοριζόμενο επίπεδο ελαχίστων απαιτήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ανάθεση της παροχής δημοσίων υπεραστικών μεταφορών επιβατών με χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος ή και αποζημίωση γίνεται με τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού ή και κατ’ εξαίρεση δι’ απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό, τον παρόντα νόμο, τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού και τους ειδικότερους κανόνες που θέτει η Ρυθμιστική Αρχή, τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της αναλογικότητας.

Άρθρο 8Διασφάλιση της συνεχούς παροχής υπεραστικών μεταφορών επιβατώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ρυθμιστική Αρχή έχει υποχρέωση να διασφαλίζει τη συνεχή και ομαλή μεταφορά επιβατών σε όλο το δίκτυο των δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση διακοπής των υπηρεσιών υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών ή επικειμένου κινδύνου διακοπής τους, η Ρυθμιστική Αρχή έχει δικαίωμα να λαμβάνει έκτακτα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 του Κανονισμού, όπως εξειδικεύεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Άρθρο 9Σχεδιασμός υπεραστικών γραμμώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Περιφέρειες σχεδιάζουν το δίκτυο υπεραστικών επιβατικών μεταφορών κάθε περιφερειακής ενότητας εντός των γεωγραφικών ορίων τους και προτείνουν στη Ρυθμιστική Αρχή τον καθορισμό των υπεραστικών επιβατικών γραμμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προτεινόμενες υπεραστικές γραμμές πρέπει να καλύπτουν τις βασικές υπεραστικές συνδέσεις, να εξυπηρετούν τις ανάγκες του επιβατικού κοινού και να διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή πρόσβαση των επιβατών στο δίκτυο δημοσίων οδικών υπεραστικών μεταφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Περιφέρειες κατά το σχεδιασμό του δικτύου λαμβάνουν υπόψη τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα, την ανάγκη μετακίνησης επιβατών, ιδίως από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του υφισταμένου δικτύου οδικών υπεραστικών μεταφορών.

Άρθρο 10Βασικές κατευθύνσεις σχεδιασμούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά το σχεδιασμό του δικτύου δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών λαμβάνεται μέριμνα ώστε να καλύπτονται οι βασικές οδικές συγκοινωνιακές συνδέσεις μεταξύ των τοπικών και δημοτικών ενοτήτων με τα διοικητικά κέντρα των δήμων, τα κέντρα των δήμων με τα διοικητικά κέντρα των Περιφερειακών Ενοτήτων, των Περιφερειακών Ενοτήτων με το διοικητικό κέντρο της Περιφέρειας και των διοικητικών κέντρων των Περιφερειακών Ενοτήτων και της Περιφέρειας με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ή τα διοικητικά κέντρα άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων ή Περιφερειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο σχεδιασμός του δικτύου πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις ανάγκες μετακίνησης του επιβατικού κοινού από και προς άλλες πόλεις ή αστικά κέντρα ή προορισμούς χειμερινών ή θερινών διακοπών, που δεν αποτελούν διοικητικά κέντρα δήμων, Περιφερειακών Ενοτήτων ή της Περιφέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο σχεδιασμό του δικτύου δημοσίων οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών εντάσσονται και γραμμές που συνδέουν τοπικές κοινότητες ή οικισμούς με τα κέντρα των Δημοτικών Κοινοτήτων και Δημοτικών Ενοτήτων ή και μεταξύ τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο σχεδιασμός του δικτύου πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες μετακινήσεων μαθητών ή εκπαιδευομένων προς τα κέντρα εκπαίδευσης και των εργαζομένων προς τους χώρους εργασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ειδικά όσον αφορά στην Περιφέρεια Αττικής, εξαιρουμένης της περιφερειακής ενότητας νήσων, και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ο σχεδιασμός του δικτύου υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών αφορά μόνο τις υπεραστικές γραμμές εντός των γεωγραφικών ορίων τους, καθώς και την υπεραστική γραμμή Αθήνας − Θεσσαλονίκης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής ορίζονται οι κανόνες και τα κριτήρια στα οποία πρέπει να ανταποκρίνεται ο σχεδιασμός του δικτύου οδικών υπεραστικών επιβατικών μεταφορών από τις Περιφέρειες.

Άρθρο 11Περιγραφή υπεραστικών γραμμώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κάθε υπεραστική γραμμή περιλαμβάνει την αφετηρία, τη διαδρομή, τις ενδιάμεσες στάσεις για επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών και το τέρμα (τόπο άφιξης).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όπου είναι δυνατόν, η αφετηρία και το τέρμα κάθε δρομολογίου θα γίνεται σε νομίμως λειτουργούντες σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα δρομολόγια των υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών χαρακτηρίζονται ως «κοινά», όταν εκτελούν όλες τις ενδιάμεσες στάσεις μιας διαδρομής, «ταχέα» όταν εκτελούν ορισμένες στάσεις μιας διαδρομής και «υπερταχέα» όταν από την αφετηρία μέχρι το τέρμα δεν εκτελούνται ενδιάμεσες στάσεις επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών.

Άρθρο 12Κίνηση επιβατών − Ελάχιστος αριθμός υποχρεωτικών δρομολογίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Περιφέρειες πρέπει να συνοδεύουν τις προτάσεις τους για το δίκτυο των δημοσίων οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών με αναλυτικά στοιχεία για την επιβατική κίνηση ανά γραμμή σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία και ετήσια βάση, ώστε να προκύπτει η μέση διακύμανση της επιβατικής κίνησης εντός του ημερολογιακού έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υποβαλλόμενες προτάσεις για κάθε γραμμή του δικτύου υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών πρέπει να περιλαμβάνουν τον αριθμό των ελάχιστων υποχρεωτικών δρομολογίων, την περιοδικότητα αυτών και τη χρονική κατανομή των δρομολογίων εντός του ημερολογιακού έτους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής ορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των ελαχίστων υποχρεωτικών δρομολογίων σε κάθε γραμμή υπεραστικών επιβατικών μεταφορών, καθώς και τα κριτήρια για τον καθορισμό του χρόνου εκτελέσεως κάθε δρομολογίου, ώστε να εξυπηρετούνται κατά το δυνατόν όλες οι κατηγορίες του επιβατικού κοινού.

Άρθρο 13Τεκμηρίωση περιφερειακού σχεδιασμού υπεραστικών γραμμώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προτάσεις των Περιφερειών για το δίκτυο δημοσίων οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών εντός των γεωγραφικών τους ορίων και τον καθορισμό των επιμέρους γραμμών και δρομολογίων πρέπει να τεκμηριώνονται από αναλυτικά στοιχεία της επιβατικής κίνησης, καθώς και από εκτιμήσεις για την εξέλιξη των αναγκών μετακινήσεων του επιβατικού κοινού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με βάση τα ισχύοντα κάθε φορά ανώτατα όρια χρέωσης των επιβατών και τα υπάρχοντα στοιχεία για την οικονομική βιωσιμότητα των υφισταμένων υπεραστικών γραμμών οδικών μεταφορών επιβατών, οι Περιφέρειες προτείνουν για κάθε γραμμή υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης ή και τη χορήγηση αποζημίωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Περιφέρειες δύνανται να ζητούν τα αναγκαία στοιχεία για τις υφιστάμενες γραμμές υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών από τους φορείς στους οποίους έχει ανατεθεί η εκμετάλλευση των υπεραστικών επιβατικών μεταφορών και τους οποίους εποπτεύουν.

Άρθρο 14Καθορισμός υπεραστικών γραμμώνωοδικών μεταφορών επιβατώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ρυθμιστική Αρχή καθορίζει τις υπεραστικές γραμμές δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών. Για τις γραμμές αυτές υφίσταται υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τον καθορισμό των υπεραστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών λαμβάνονται υπόψη οι προτάσεις των Περιφερειών και όλα τα πληθυσμιακά και γεωγραφικά δεδομένα, οι υφιστάμενες οδικές συνδέσεις, οι κοινωνικές και επιβατικές ανάγκες, αλλά και η επιβατική κίνηση, καθώς και τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για κάθε υπεραστική γραμμή δημοσίων οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών η Ρυθμιστική Αρχή καθορίζει, αν θα ανατεθεί με αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης ή και με αποζημίωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Ρυθμιστική Αρχή ορίζει τα κριτήρια, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για τον καθορισμό των υπεραστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών, τις αφετηρίες, τα δρομολόγια, τις ενδιάμεσες στάσεις και τα τέρματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 15Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ως σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων νοούνται εγκαταστάσεις που είναι κατάλληλες να εξυπηρετούν τις ανάγκες οργανωμένης άφιξης και αναχώρησης οχημάτων που εκτελούν δημόσιες υπεραστικές επιβατικές μεταφορές, καθώς και την αναμονή, επιβίβαση, μετεπιβίβαση, αποβίβαση και εν γένει εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, όπως επίσης τη φόρτωση, μεταφόρτωση, εκφόρτωση και φύλαξη αποσκευών και κάθε άλλης συναφούς λειτουργίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την ίδρυση και λειτουργία σταθμών υπεραστικών λεωφορείων απαιτείται άδεια της αρμόδιας αρχής, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 79/2004 (Α΄ 62).

Άρθρο 16Δίκτυο δημοσίων σταθμών υπεραστικών λεωφορείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο δίκτυο των δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών εντάσσονται όλοι οι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο ή άλλους φορείς του δημοσίου τομέα ή σε Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων του δημοσίου δικτύου έχουν υποχρέωση να εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα όλες τις υπεραστικές γραμμές του δικτύου δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δύνανται να καθορίζονται κίνητρα για την κατασκευή, επισκευή, ανακαίνιση και εν γένει ανάπτυξη επιβατικών σταθμών υπεραστικών ή και αστικών λεωφορείων που εντάσσονται στο δίκτυο των δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η εκμετάλλευση της λειτουργίας των δημοσίων σταθμών υπεραστικών λεωφορείων μπορεί να είναι ανεξάρτητη από την κυριότητα επ’ αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι εγκαταστάσεις των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων του δημοσίου δικτύου δύνανται να διατεθούν για την εξυπηρέτηση πάσης φύσεως επιβατικών μεταφορών, στο μέτρο που δεν παρεμποδίζεται η λειτουργία των δημοσίων υπεραστικών επιβατικών μεταφορών.

Άρθρο 17Υφιστάμενοι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υφιστάμενοι σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων μπορεί, με αίτηση των ιδιοκτητών τους, να ενταχθούν στο δίκτυο των δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών ως σταθμοί εκκίνησης και άφιξης ή και ως ενδιάμεσοι σταθμοί λεωφορείων που εκτελούν πάσης φύσεως δρομολόγια υπεραστικών γραμμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ρυθμιστική Αρχή καθορίζει τον τρόπο και τους όρους ένταξης των υφισταμένων σταθμών υπεραστικών λεωφορείων στο σύστημα των δημοσίων υπεραστικών μεταφορών επιβατών, καθώς και τη διάρκεια και τους λοιπούς όρους των σχετικών συμβάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ιδιωτικοί σταθμοί που εντάσσονται στο δημόσιο δίκτυο αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ιδιωτικοί σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων, που δεν θα ενταχθούν στο δίκτυο των δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών, μπορεί να εξυπηρετούν και φορείς δημοσίων υπεραστικών επιβατικών μεταφορών.

Άρθρο 18Δικαίωμα πρόσβασης στους σταθμούς του δημοσίου δικτύουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όλα τα οχήματα των φορέων που εκτελούν νομίμως δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών έχουν δικαίωμα πρόσβασης με ίσους όρους στους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων που εντάσσονται στο δίκτυο των δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών, έναντι καταβολής ανταλλάγματος για τη χρήση των εγκαταστάσεών τους και της εν γένει υποδομής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής θεσπίζονται κανόνες σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των φορέων εκμετάλλευσης των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων που εντάσσονται στο δημόσιο δίκτυο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι φορείς εκμετάλλευσης των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων που εντάσσονται στο δημόσιο δίκτυο συνάπτουν συμβάσεις με τους φορείς που εκτελούν δημόσιες υπεραστικές μεταφορές επιβατών, τουλάχιστον ίσης διάρκειας με το αναληφθέν μεταφορικό έργο.

Άρθρο 19Κανόνες λειτουργίας υπεραστικών σταθμών λεωφορείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής καθορίζονται οι κανόνες λειτουργίας των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων που είναι εντεταγμένοι στο δημόσιο δίκτυο υπεραστικών μεταφορών, ώστε να διασφαλίζεται: α) η συνεχής και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων, β) η απρόσκοπτη και με ίσους όρους πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους όλων των φορέων που εκτελούν δημόσιες υπεραστικές μεταφορές επιβατών, γ) η πρόσβαση και εξυπηρέτηση των επιβατών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι φορείς που έχουν αναλάβει την εκμετάλλευση και λειτουργία σταθμών υπεραστικών λεωφορείων του δημοσίου δικτύου έχουν υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας που θέτει η Ρυθμιστική Αρχή, να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό και να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Ρυθμιστική Αρχή καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας των ιδιωτικών σταθμών υπεραστικών λεωφορείων, ώστε να διασφαλίζεται η εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Την εποπτεία των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, οι οποίες επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης των κειμένων διατάξεων.

Άρθρο 20Κανόνες χρέωσης για τη χρήση των εγκαταστάσεων των σταθμών υπεραστικών λεωφορείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής καθορίζονται κανόνες για τον τρόπο χρέωσης των φορέων που εκτελούν δημόσιες οδικές υπεραστικές μεταφορές επιβατών για την πρόσβαση και χρήση των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων του δημοσίου δικτύου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ρυθμιστική Αρχή οφείλει να λαμβάνει υπόψη ότι οι χρεώσεις των φορέων που εκτελούν δημόσιες οδικές υπεραστικές μεταφορές επιβατών για την πρόσβαση και χρήση των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων του δημοσίου δικτύου πρέπει να καλύπτουν το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των αναγκαίων εγκαταστάσεων σύμφωνα με το επιβαλλόμενο ελάχιστο επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών και το εύλογο κέρδος του φορέα εκμετάλλευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Ρυθμιστική Αρχή καθορίζει τα ανώτατα και κατώτατα ποσά χρέωσης για τους φορείς των δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών, καθώς και τον τρόπο αναπροσαρμογής του εύρους των χρεώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όταν οι φορείς που εκμεταλλεύονται σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων ασκούν και άλλες δραστηριότητες, ιδίως αν εκτελούν επιβατικό μεταφορικό έργο, υποχρεούνται να τηρούν χωριστούς λογαριασμούς για τα έσοδα από την εκμετάλλευση των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων αλλά και τις δαπάνες λειτουργίας αυτών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Άρθρο 21Ανάθεση υπεραστικών οδικών μεταφορώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών αποτελούν παροχή δημόσιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού συμφέροντος, οι οποίες ανατίθενται σε τρίτους μετά από δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 5 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού και τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 22Αναθέτουσα και εποπτεύουσα ΑρχήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ρυθμιστική Αρχή προκηρύσσει τους ανοικτούς διαγωνισμούς που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών με την χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης ή και αποζημίωση και συνάπτει τις συμβάσεις με τους Αναδόχους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ρυθμιστική Αρχή αναθέτει τις συμβάσεις παροχής δημόσιων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών στις περιπτώσεις του άρθρου 5 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού και του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για την εποπτεία των φορέων που εκτελούν δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών, την παρακολούθηση της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων και την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων.

Άρθρο 23Δημοσίευση πληροφοριών για επικείμενους διαγωνισμούςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ρυθμιστική Αρχή υποχρεούται να προβεί στη δημοσίευση των πληροφοριών που ορίζει το άρθρο 7 παράγραφος 2 του Κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον ένα έτος πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ρυθμιστική Αρχή δημοσιοποιεί τις ίδιες πληροφορίες και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ή δημοσιεύσεις στον τύπο.

Άρθρο 24Προκήρυξη διαγωνισμώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διαγωνισμοί για την ανάθεση δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών προκηρύσσονται ανά γεωγραφικές περιοχές, οι οποίες συμπίπτουν με τα διοικητικά όρια των Περιφερειακών Ενοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατόπιν προτάσεως της Περιφέρειας είναι δυνατόν η Ρυθμιστική Αρχή, κατ’ εξαίρεση, να προκηρύσσει διαγωνισμούς για γεωγραφικές περιοχές μικρότερες από τα όρια μιας Περιφερειακής Ενότητας αλλά όχι μεγαλύτερες από τα όρια της περιφέρειας, υπό την προϋπόθεση ότι για τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή έχει σχεδιαστεί δίκτυο υπεραστικών γραμμών με λειτουργική αυτονομία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού προσδιορίζονται τα όρια της γεωγραφικής περιοχής και όλες οι καθορισμένες υπεραστικές γραμμές που αποτελούν το δίκτυο των δημοσίων υπεραστικών γραμμών της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο δίκτυο των υπεραστικών γραμμών της γεωγραφικής περιοχής περιλαμβάνονται και οι καθορισμένες υπεραστικές γραμμές που συνδέουν πόλεις ή αστικά κέντρα που βρίσκονται εντός των ορίων της γεωγραφικής περιοχής με την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη ή πόλεις σε άλλες περιφέρειες, με την επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφος 5 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για τις υπεραστικές γραμμές που έχουν την αφετηρία τους ή το τέρμα τους σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα, στις προκηρύξεις καθορίζεται το ποσοστό συνεκμετάλλευσης με άλλους Ανάδοχους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για κάθε γεωγραφική περιοχή ανακηρύσσεται ένας Ανάδοχος.

Άρθρο 25Καθορισμός αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης ή και αποζημίωσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού περιγράφονται αναλυτικά οι υπεραστικές γραμμές για τις οποίες χορηγείται στον Ανάδοχο αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης και εκείνες για τις οποίες χορηγείται επιπλέον και αποζημίωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για κάθε υπεραστική γραμμή καθορίζονται στην προκήρυξη και οι ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν: α) στον τύπο των οχημάτων, β) στη συχνότητα των εκτελουμένων δρομολογίων με χρονική κατανομή ανά ημέρα της εβδομάδας, λαμβανομένων υπόψη των αργιών, τοπικών εορτών και συνηθειών αλλά και των εποχών του έτους, όπου αυτή η παράμετρος διαφοροποιεί το πρόγραμμα των απαιτουμένων ελαχίστων δρομολογίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η προκήρυξη των διαγωνισμών περιλαμβάνει το σύνολο των υπεραστικών γραμμών του δικτύου δημοσίων υπεραστικών μεταφορών επιβατών σε μια Περιφερειακή ενότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι ανοικτοί διαγωνισμοί δεν αφορούν σε μεμονωμένες υπεραστικές γραμμές αλλά σε δίκτυα δημοσίων οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών ανά γεωγραφική περιοχή.

Άρθρο 26Καθορισμός του ανωτάτου ορίου χρέωσης των επιβατών και αποσκευώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ρυθμιστική Αρχή καθορίζει με σαφήνεια στις προκηρύξεις: α) το ποσό της ανώτατης επιτρεπόμενης χρέωσης των επιβατών ανά χιλιόμετρο εκτελούμενου δρομολογίου και β) το ανώτατο επιτρεπόμενο βάρος αποσκευών επιβατών χωρίς κόμιστρο, το ανώτατο επιτρεπόμενο κόμιστρο επιβατών για αποσκευές πέραν του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους, ως και του ανώτατου επιτρεπόμενου κόμιστρου για ασυνόδευτα δέματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου χρέωσης, η Ρυθμιστική Αρχή λαμβάνει υπόψη το υπολογιζόμενο συνολικό κόστος του φορέα εκτέλεσης της απαιτούμενης ελάχιστης δημόσιας υπηρεσίας οδικών υπεραστικών μεταφορών, το οποίο κατανέμει ανά χιλιόμετρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους λειτουργίας του φορέα λαμβάνονται υπόψη ιδίως το κόστος κίνησης των αναγκαίων οχημάτων, οι αμοιβές του προσωπικού, οι αμοιβές τρίτων, το κόστος διοίκησης της επιχείρησης του Αναδόχου για το συγκεκριμένο έργο, οι αποσβέσεις όπως ορίζονται από τις κείμενες λογιστικές και φορολογικές διατάξεις, οι γενικές δαπάνες εκμετάλλευσης, το κόστος συντήρησης και επισκευών και διάφορες δαπάνες που συνδέονται με την εκτέλεση του έργου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου χρέωσης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το εύλογο κέρδος της επιχείρησης του φορέα εκτέλεσης των απαιτούμενων υπηρεσιών μεταφοράς επιβατών, όπως αυτό προσδιορίζεται στην παράγραφο 6 του Παραρτήματος του Κανονισμού 1370/2007.

Άρθρο 27Καθορισμός της χορηγουμένης αποζημίωσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όπου προβλέπεται η χορήγηση αποζημίωσης για την εκτέλεση υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών εφαρμόζονται οι κανόνες του άρθρου 6 και του Παραρτήματος του Κανονισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Απώλειες εσόδων λόγω εκδόσεως μειωμένων ή δωρεάν εισιτηρίων επιβατών ειδικών κατηγοριών, όπως μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, λοιποί μαθητευόμενοι, πολύτεκνοι και ΑμεΑ, λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της χορηγούμενης αποζημιώσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προκηρύξεις των διαγωνισμών προβλέπουν τον τρόπο και τη διαδικασία υπολογισμού της ετήσιας αποζημίωσης, τον τρόπο που διαπιστώνεται το κατ’ έτος οφειλόμενο ποσό αποζημίωσης, ο τρόπος καταβολής στον Ανάδοχο, καθώς και ο τρόπος επιστροφής ή συμψηφισμού τυχόν υπεραντιστάθμισης.

Άρθρο 28Διάρκεια των συμβάσεων ανάθεσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι συμβάσεις για την ανάθεση της εκτέλεσης δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών έχουν περιορισμένη χρονική διάρκεια που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των οκτώ (8) ετών και να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής θεσπίζονται κανόνες για τα επιμέρους κριτήρια με βάση τα οποία είναι δυνατή η πρόβλεψη για παράταση του συμβατικού χρόνου διάρκειας των συμβάσεων με τους Αναδόχους μέχρι το 50% του συμβατικώς οριζομένου χρόνου, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις προκηρύξεις των διαγωνισμών εκτός από τη χρονική διάρκεια της συμβάσεως με τον Ανάδοχο πρέπει να καθορίζεται, αν στη συγκεκριμένη περίπτωση προβλέπεται δυνατότητα παράτασης του συμβατικού χρόνου, η χρονική διάρκεια και οι προϋποθέσεις για την παράταση, αλλά και ο τρόπος ασκήσεως του δικαιώματος παράτασης.

Άρθρο 29Προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις προκηρύξεις των διαγωνισμών πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια και πληρότητα οι προϋποθέσεις για συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε κάθε διαγωνισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στους διαγωνισμούς μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που εκτελούν οδικές μεταφορές επιβατών, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 1071/2009 είτε αυτόνομα είτε σε κοινοπραξίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να διαθέτουν ή να αποδεικνύουν ότι μπορούν να διαθέτουν κατάλληλη και επαρκή στελέχωση και οργάνωση, καθώς και επαρκή αριθμό κατάλληλων οχημάτων.

Άρθρο 30Προσφορές των διαγωνιζομένωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπεραστικών γραμμών που εντάσσονται στο δίκτυο της γεωγραφικής περιοχής για την οποία προκηρύσσεται ο διαγωνισμός.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προσφορές των διαγωνιζομένων περιλαμβάνουν το ποσό χρέωσης που προσφέρουν, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο χρέωσης, καθώς επίσης και αναλυτικό πίνακα των προσφερομένων υπηρεσιών πέραν των ελαχίστων απαιτουμένων, όπως ιδίως οι συχνότητες δρομολογίων στο υφιστάμενο δίκτυο.

Άρθρο 31Κανόνες αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνιζομένωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής θεσπίζονται κανόνες για την αξιολόγηση των προσφορών των διαγωνιζομένων, ώστε η ανάδειξη των αναδόχων για την ανάθεση των υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών να γίνεται με συγκρίσιμο τρόπο και διαφάνεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών είναι η προσφερόμενη έκπτωση επί του ανωτάτου ορίου χρέωσης. Λαμβάνονται υπόψη τυχόν περαιτέρω προσφερόμενες εκπτώσεις για τους επιβάτες, καθώς επίσης και οι προσφερόμενες υπηρεσίες υπεραστικών μεταφορών (δρομολόγια) πέραν των ελαχίστων απαιτουμένων. Αξιολογούνται επίσης και ποιοτικά κριτήρια όπως ο περιορισμός των μετεπιβιβάσεων και άλλα που προβλέπονται από διεθνή πρότυπα ολικής ποιότητας μέσων μαζικής μεταφοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προκηρύξεις πρέπει να περιγράφουν με λεπτομέρεια τον τρόπο αξιολόγησης των προσφορών και τη βαρύτητα των επιμέρους κριτηρίων αξιολόγησης.

Άρθρο 32Κανόνες για τους διαγωνισμούς Πρότυπα τεύχη συμβάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ρυθμιστική Αρχή θεσπίζει κανόνες για τους διαγωνισμούς που αφορούν στην ανάθεση δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών, όπου προβλέπονται η διαδικασία και τα στάδια των διαγωνισμών, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερομένων, λόγοι αποκλεισμού διαγωνιζομένων, τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών, ο τρόπος ανάδειξης του αναδόχου, η δυνατότητα ενστάσεων των διαγωνιζομένων και άλλες λεπτομέρειες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προκηρύξεις συνοδεύονται από πρότυπα συμβατικά τεύχη, στα οποία περιγράφονται αναλυτικά οι βασικές συμβατικές υποχρεώσεις των Αναδόχων.

Άρθρο 33Συμβάσεις με τους ΑναδόχουςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ρυθμιστική Αρχή συνάπτει συμβάσεις με τους Αναδόχους, με βάση τα πρότυπα συμβατικά τεύχη και την προσφορά του αναδόχου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις προκηρύξεις περιγράφονται τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ανάδοχος, καθώς και κάθε άλλη προϋπόθεση που πρέπει να πληρούται πριν την υπογραφή της συμβάσεως με την Αναθέτουσα Αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση των υπεραστικών οδικών μεταφορών την ημέρα που ορίζεται στην σύμβαση. Η ημέρα αυτή θεωρείται ως αφετηρία του χρόνου διάρκειας της σύμβασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ή αρνείται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός του οριζόμενου χρόνου, κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αν ο Ανάδοχος που αναδείχθηκε από διαγωνιστική διαδικασία κηρυχθεί έκπτωτος πριν υπογραφεί σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή, αυτή μπορεί είτε να καλέσει τον δεύτερο κατά την τελική αξιολόγηση διαγωνιζόμενο ή αν αυτός δεν υπάρχει ή η προσφορά του κρίνεται μη συμφέρουσα να προκηρύξει εκ νέου το διαγωνισμό και να λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα για τη διαφύλαξη της συνεχούς παροχής δημοσίων υπηρεσιών οδικών υπεραστικών μεταφορών επιβατών.

Άρθρο 34Μεταβολή συνθηκών διαρκούσης της συμβάσεωςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν κατά τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων με τους Αναδόχους διαπιστωθεί ότι μετεβλήθησαν οι ανάγκες του επιβατικού κοινού, μετά από πρόταση του Αναδόχου ή της αρμόδιας Περιφέρειας, η Ρυθμιστική Αρχή δύναται να εγκρίνει την κατάργηση υφισταμένων υπεραστικών γραμμών ή τη δημιουργία νέων ή άλλες μεταβολές, ιδίως ως προς τη συχνότητα ή τη διαδρομή των υφισταμένων δρομολογίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την έγκριση των προτεινομένων μεταβολών η Ρυθμιστική Αρχή λαμβάνει υπόψη τα υφιστάμενα αποκλειστικά δικαιώματα του Αναδόχου, καθώς και το δικαίωμα αποζημίωσης και προβαίνει στις αναγκαίες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών συνεπειών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με βάση τις ρυθμίσεις που εγκρίνει η Ρυθμιστική Αρχή υπογράφεται σύμβαση με τον Ανάδοχο, τροποποιητική της αρχικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν η Ρυθμιστική Αρχή διαπιστώσει ανάγκη τροποποίησης της συμβάσεως λόγω μεταβολής των αναγκών του επιβατικού κοινού, δύναται να προτείνει ανάλογη τροποποίηση της συμβάσεως. Αν ο Ανάδοχος αρνείται την τροποποίηση, η Ρυθμιστική Αρχή, αφού λάβει υπόψη τις απόψεις και τα εύλογα συμφέροντα του Αναδόχου, δύναται με απόφασή της να επιβάλει τις κατάλληλες ρυθμίσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία τροποποίησης των αρχικών συμβάσεων ή επιβολής ρυθμίσεων με αποφάσεις της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αν η Ρυθμιστική Αρχή δεν λάβει απόφαση εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της πρότασης, θεωρείται ότι η πρόταση απορρίφθηκε.

Άρθρο 35Εποπτεία των Αναδόχων − Εκτέλεση των συμβάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η εποπτεία των Αναδόχων ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της κατά τόπον αρμόδιας Περιφέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της κατά τόπον αρμόδιας Περιφέρειας παρακολουθούν και ελέγχουν αν ο Ανάδοχος συμμορφώνεται προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, διαπιστώνουν τυχόν παραβάσεις και επιβάλλουν στους Αναδόχους τις κυρώσεις που προβλέπονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής θεσπίζονται κανόνες για την παρακολούθηση του τρόπου εκτελέσεως των συμβάσεων από τους Αναδόχους, τη διαπίστωση των παραβάσεων και τα επιβαλλόμενα μέτρα άρσεως των παραβάσεων, επιβολής κυρώσεων, των αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων κατά των κυρώσεων που επιβλήθηκαν, τα είδη και τον τρόπο εκτέλεσης των κυρώσεων, την έρευνα ικανοποίησης των επιβατών, καθώς και την έρευνα και διαπίστωση των ποιοτικών παραμέτρων του προσφερομένου μεταφορικού έργου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται κατά των Αναδόχων αποτελούν έσοδα της Ρυθμιστικής Αρχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Άρθρο 36Απευθείας ανάθεση ως έκτακτο μέτροΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση διακοπής των δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών ή επικείμενου κινδύνου διακοπής τους σε μία ή περισσότερες γεωγραφικές περιοχές, η Ρυθμιστική Αρχή μπορεί να λάβει έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της συνέχειας των παρεχομένων υπηρεσιών που συνίστανται είτε στην ανάθεση σε τρίτο του έργου των δημοσίων υπεραστικών μεταφορών επιβατών χωρίς την προκήρυξη διαγωνισμού είτε στην παράταση της διάρκειας της συμβάσεως με τον Ανάδοχο πέραν των τυχόν προβλεπομένων ορίων χωρίς τη διενέργεια διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διάρκεια της απευθείας ανάθεσης ή παράτασης συμβάσεως πέραν του προβλεπομένου χρόνου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί η κατάσταση με τα έκτακτα μέτρα των προηγουμένων παραγράφων, η Ρυθμιστική Αρχή, με απόφασή της μπορεί να επιβάλει την παροχή δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών σε φορείς που είναι σε θέση να ανταποκριθούν εν όλω ή εν μέρει, με όρους ανάλογους αυτών που ισχύουν για Αναδόχους παρομοίων υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η συνεχής εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Η επιβολή υποχρέωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Ρυθμιστική Αρχή καθορίζει τους κανόνες για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή επιβολής υποχρεώσεων ως έκτακτα μέτρα.

Άρθρο 37Περιορισμένο μεταφορικό έργοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά από πρόταση της οικείας Περιφέρειας, η Ρυθμιστική Αρχή δύναται να αναθέτει το έργο των δημοσίων υπεραστικών μεταφορών επιβατών χωρίς διαγωνισμό σε επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, εάν η μέση ετήσια αξία των παρεχομένων υπηρεσιών υπολογίζεται σε ποσό κάτω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ή αν το ετήσιο μεταφορικό έργο είναι μικρότερο από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) χιλιόμετρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα όρια της προηγούμενης παραγράφου διπλασιάζονται, αν η απευθείας ανάθεση αφορά σε μικρή ή μεσαία επιχείρηση, η οποία χρησιμοποιεί όχι περισσότερα από είκοσι τρία (23) οχήματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις μπορεί να έχουν εφαρμογή ιδίως σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές ή νησιά, όπου το αναγκαίο μεταφορικό έργο είναι περιορισμένο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η κατάτμηση Περιφερειακών Ενοτήτων σε μικρότερες γεωγραφικές περιοχές, με σκοπό να περιοριστεί το αναγκαίο μεταφορικό έργο και να έχει εφαρμογή το παρόν άρθρο, δεν επιτρέπεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Ρυθμιστική Αρχή καθορίζει τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις για τις απευθείας αναθέσεις σε τρίτους λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου.

Άρθρο 38Ανάθεση σε δημόσια υπηρεσίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα και πρόταση της οικείας Περιφέρειας, η Ρυθμιστική Αρχή δύναται να προβαίνει στην ανάθεση της παροχής δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών χωρίς διαγωνισμό σε εγχώριους φορείς, με την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση ι΄ του Κανονισμού, που αποτελούν νομικώς ανεξάρτητα πρόσωπα, επί των οποίων μία δημόσια αρχή ασκεί έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των υπηρεσιών της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ανάθεση της προηγούμενης παραγράφου γίνεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η απόφαση τοπικής δημόσιας Αρχής, με την έννοια του άρθρου 2 περίπτωση γ΄ του Κανονισμού, για την παροχή από την ίδια δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών είναι δυνατή υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του Κανονισμού και υπόκειται στην έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Ρυθμιστική Αρχή ορίζει τους κανόνες, βάσει των οποίων είναι δυνατή η ανάληψη δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών από αρμόδιες τοπικές Αρχές ή η ανάθεση σε εγχώριους φορείς.

Άρθρο 39Δημοσίευση πληροφοριών για απευθείας ανάθεσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ρυθμιστική Αρχή υποχρεούται να δημοσιεύει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του Κανονισμού ένα (1) έτος πριν από την απευθείας ανάθεση δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ρυθμιστική Αρχή υποχρεούται να δημοσιοποιεί τις πληροφορίες της προηγουμένης παραγράφου και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ή με δημοσιεύσεις στον τύπο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Από την υποχρέωση δημοσίευσης πληροφοριών εξαιρούνται οι περιπτώσεις του άρθρου 36 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 40Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις περιπτώσεις των άρθρων 37 και 38 του παρόντος νόμου, η Ρυθμιστική Αρχή, εντός τριμήνου από τη δημοσίευση των πληροφοριών του προηγουμένου άρθρου, υποχρεούται να απευθύνει πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για το μεταφορικό έργο υπεραστικών επιβατικών μεταφορών που προτίθεται να αναθέσει χωρίς διαγωνισμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τουλάχιστον δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης για να δηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από περισσότερους φορείς, η Ρυθμιστική Αρχή τους καλεί να υποβάλουν προσφορές για το συγκεκριμένο έργο και μπορεί είτε να προβεί στην απευθείας ανάθεση σε όποιον προσέφερε το χαμηλότερο κόμιστρο είτε να διενεργήσει διαπραγματεύσεις για την επιλογή του Αναδόχου είτε να αναθέσει σε φορέα ελεγχόμενο από δημόσια Αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Ρυθμιστική Αρχή θεσπίζει ειδικότερους κανόνες για τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβολής προσφορών και αξιολόγησης των ενδιαφερομένων, καθώς και για τα κριτήρια ανάθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στις ανωτέρω περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης συνάπτονται συμβάσεις με το φορέα που αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου της μεταφοράς επιβατών, η διάρκεια των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των οκτώ (8) ετών και να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη, με δυνατότητα παράτασης έως και 50% του συμβατικώς οριζόμενου χρόνου υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η Ρυθμιστική Αρχή δύναται να αναθεωρήσει υφιστάμενες απευθείας συμβάσεις ιδίως στις περιπτώσεις του άρθρου 5 παράγραφος 7 του Κανονισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής για ανάθεση υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών χωρίς διαγωνισμό προσβάλλονται ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Άρθρο 41Υπεραστικές γραμμές ελεύθερης επιλογήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Περιφέρειες αυτεπαγγέλτως ή μετά από πρόταση επιχειρήσεων μεταφοράς επιβατών οποιασδήποτε νομικής μορφής, μπορούν να υποβάλουν στη Ρυθμιστική Αρχή φάκελο με τεκμηριωμένη πρόταση για τη δημιουργία νέας γραμμής υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών, για την οποία δεν έχει χορηγηθεί αποκλειστικό δικαίωμα ή και δικαίωμα αποζημίωσης ή δεν έχει γίνει απευθείας ανάθεση ή δεν παρέχεται από δημόσια υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προτεινόμενες υπεραστικές γραμμές καθορίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή, η οποία αξιολογεί τις υποβληθείσες προτάσεις με κριτήριο την εξασφάλιση πληρέστερου δικτύου υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Ρυθμιστική Αρχή καθορίζει την αφετηρία, τις τυχόν ενδιάμεσες στάσεις και το τέρμα των υπεραστικών γραμμών ελεύθερης επιλογής, τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της, καθώς και τον τρόπο διενέργειας δρομολογίων, χωρίς να δεσμεύεται από τις υποβληθείσες προτάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις υπεραστικές γραμμές ελεύθερης επιλογής δεν παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης, ούτε επιτρέπεται να χορηγείται οποιασδήποτε μορφής οικονομικό πλεονέκτημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οποιαδήποτε επιχείρηση έχει δικαίωμα να εκτελεί υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών και πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η Ρυθμιστική Αρχή, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα δρομολογίων των υπεραστικών γραμμών ελεύθερης επιλογής.

Άρθρο 42Διαδικασία καθορισμού υπεραστικής γραμμής ελεύθερης επιλογήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ρυθμιστική Αρχή καθορίζει τα στοιχεία και δικαιολογητικά που πρέπει να περιέχει ο «Φάκελος Πρότασης Εκτέλεσης Υπεραστικής Γραμμής χωρίς αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης», ο οποίος υποβάλλεται από τις Περιφέρειες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ρυθμιστική Αρχή υποχρεούται να ολοκληρώσει την εξέταση του υποβληθέντος φακέλου εντός έξι (6) μηνών, μετά την πάροδο των οποίων εγκρίνει την υποβληθείσα πρόταση ή την απορρίπτει αιτιολογημένα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν η Ρυθμιστική Αρχή αποφασίσει τη δημιουργία νέας υπεραστικής γραμμής ελεύθερης επιλογής, προβαίνει στη δημοσιοποίηση της προτεινόμενης γραμμής και στη δημόσια πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος. Μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από τη δημόσια πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος, η Ρυθμιστική Αρχή, λαμβάνοντας υπόψη και το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε, καθορίζει τις επιχειρήσεις που θα παρέχουν στις γραμμές ελεύθερης επιλογής, τις ελάχιστες απαιτήσεις και τον τρόπο λειτουργίας της γραμμής ελεύθερης επιλογής. Η πρόσκληση καθορίζει τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για την υπό εξέταση γραμμή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής για τον καθορισμό υπεραστικών γραμμών ελεύθερης επιλογής στα αρμόδια δικαστήρια.

Άρθρο 43Άδεια εκτέλεσης δρομολογίων σε γραμμές ελεύθερης επιλογήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ρυθμιστική Αρχή ορίζει τα στοιχεία που οφείλουν να υποβάλλουν σε αυτήν οι φορείς που ζητούν να λάβουν άδεια για την εκτέλεση δρομολογίων σε υπεραστικές γραμμές ελεύθερης επιλογής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς λαμβάνουν άδεια διάρκειας μέχρι πέντε (5) ετών, στην οποία καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους. Σε κάθε περίπτωση η διάρκεια δεν δύναται να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης του έργου του αναδόχου παροχής των υπεραστικών μεταφορών στην οικεία περιοχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η λειτουργία υπεραστικών γραμμών ελεύθερης επιλογής δεν επιτρέπεται να ανταγωνίζεται ή να προκαλεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε άλλες υπεραστικές γραμμές οδικών μεταφορών επιβατών, για τις οποίες έχει χορηγηθεί αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης ή παρέχεται αντιστάθμισμα ή αποζημίωση πάσης φύσεως ή έχει γίνει απευθείας ανάθεση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν αποκλείουν την εφαρμογή των διατάξεων για τον ελεύθερο ανταγωνισμό ούτε την άσκηση των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων που απορρέουν από αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Όσοι έχουν αναλάβει την εκτέλεση υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών με αποκλειστικό δικαίωμα ή και αποζημίωση μπορεί να εκτελούν και υπεραστικές μεταφορές σε γραμμές ελεύθερης επιλογής, υπό τον όρο του σαφούς λογιστικού διαχωρισμού της δραστηριότητας αυτής.

Άρθρο 44Κανόνες λειτουργίας των γραμμών ελεύθερης επιλογήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υπεραστικές γραμμές ελεύθερης επιλογής συμπληρώνουν τις δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών και υπόκεινται στην εποπτεία και τον έλεγχο της Ρυθμιστικής Αρχής, η οποία έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ρυθμιστική Αρχή εξετάζει οποιεσδήποτε καταγγελίες περιέλθουν σε γνώση της σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων λειτουργίας των υπεραστικών γραμμών ελεύθερης επιλογής και δύναται να επιβάλει προσωρινά ρυθμιστικά μέτρα για άρση της παραβίασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και τα κριτήρια καθορισμού των υπεραστικών γραμμών ελεύθερης επιλογής, καθώς και η οργάνωση και ρύθμιση της λειτουργίας των γραμμών, ο τρόπος ένταξης νέων επιχειρήσεων με ίσους όρους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Άρθρο 45Έλεγχος εφαρμογής διατάξεων του Κανονισμού 181/2011ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι Περιφέρειες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του Κανονισμού Ε.Ε. 181/2011 για τα δικαιώματα των επιβατών υπεραστικών οδικών μεταφορών και την επιβολή κυρώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ρυθμιστική Αρχή εξετάζει τις αντιρρήσεις κατά των αποφάσεων επί καταγγελιών για παραβίαση των διατάξεων του ως άνω Κανονισμού, καθώς και τις αντιρρήσεις κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών.

Άρθρο 46Κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής καθορίζονται δικαιώματα των επιβατών πέραν του Κανονισμού Ε.Ε. 181/2011, καθώς και η διαδικασία εξέτασης των καταγγελιών και επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής της προηγουμένης παραγράφου για τα δικαιώματα των επιβατών μπορεί να προβλέπεται διαδικασία εκούσιας εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών αποζημίωσης επιβατών, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Ε.Ε. 181/2011.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 47Ισχύς διατάξεων για τις υπεραστικές επιβατικές μεταφορές

Οι διατάξεις που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης του μεταφορικού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού και του παρόντος νόμου.

Άρθρο 48Συλλογή στοιχείων και δεδομένων για το σχεδιασμό του δικτύουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες και ο τρόπος συλλογής στοιχείων και δεδομένων που είναι αναγκαία για το σχεδιασμό των υπεραστικών γραμμών σε κάθε περιφερειακή ενότητα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην ίδια απόφαση ορίζονται οι φορείς που έχουν υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες και στοιχεία για τις εκτελούμενες υπεραστικές επιβατικές μεταφορές, καθώς και οι κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση.

Άρθρο 49Διαδικασίες − χρονοδιάγραμμα εφαρμογήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών συγκροτείται και στελεχώνεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Έως και τις 31 Ιουλίου 2014 η Ρ.Α.Ε.Μ. καταρτίζει σχέδιο δράσης και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των ρυθμίσεων του πρώτου μέρους του παρόντος νόμου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής: α. Οι προθεσμίες εκπόνησης εκ μέρους της Ρ.Α.Ε.Μ. και κοινοποίησης στις Περιφέρειες των υπό του παρόντος νόμου προβλεπόμενων μελετών και στοιχείων. β. Οι προθεσμίες υποβολής από τις Περιφέρειες προς τη Ρ.Α.Ε.Μ. των μελετών συγκοινωνιακού σχεδιασμού και λοιπών στοιχείων. γ. Οι προθεσμίες επεξεργασίας και οριστικοποίησης εκ μέρους της Ρ.Α.Ε.Μ. των υποβληθεισών μελετών από τις Περιφέρειες, καθώς και των τευχών των διαγωνιστικών διαδικασιών ή των τευχών των απευθείας αναθέσεων. δ. Οι προθεσμίες δημοσιότητας των προς ανάθεση υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών. ε. Η εξασφάλιση των πόρων χρηματοδότησης των διαγωνιστικών ή άλλων διαδικασιών, ως και των προβλεπόμενων ποσών αποζημιώσεως των Αναδόχων. στ. Οι προθεσμίες και οι διαδικασίες διενέργειας των διαγωνιστικών διαδικασιών ή των διαδικασιών απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 1370/2007 και τον παρόντα νόμο. ζ. Οι προθεσμίες αξιολόγησης των προσφορών, ανάδειξης των αναδόχων και υπογραφής των συμβάσεων ανάθεσης των παρεχόμενων υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών.

Άρθρο 50Ρυθμίσεις εργασιακών θεμάτων

Το στοιχείο αα΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του π.δ. 246/2006 (Α΄ 261) αντικαθίσταται ως εξής: «αα) Να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας για τη θέση που προορίζονται. Η σχετική καταλληλότητα πιστοποιείται από ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά περίπτωση και αποδεικνύεται με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού, το οποίο έχει εκδοθεί κατά το τελευταίο εξάμηνο προ της υποβολής του. Το ιατρικό πιστοποιητικό προσκομίζεται κατά την πρόσληψη ή και μεταγενέστερα κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, το αργότερο πάντως εντός είκοσι (20) ημερών από τότε που το ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ Α.Ε. ή οι εταιρείες του άρθρου 29 του ν. 588/1977, εγγράφως και με απόδειξη παραλαβής, κάλεσαν τον εργαζόμενο να εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωση.»

Άρθρο 51Προσωρινή άδεια λειτουργίας υφιστάμενων σταθμών υπεραστικών λεωφορείων

Σε σταθμούς άφιξης και αναχώρησης υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, που λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας για οποιονδήποτε λόγο, χορηγείται, κατόπιν αιτήσεώς τους, προσωρινή άδεια λειτουργίας μέχρι την ανάθεση της εκτέλεσης των υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών στους Αναδόχους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της ανωτέρω προσωρινής άδειας είναι και η υποβολή πιστοποιητικού πυρασφάλειας των εγκαταστάσεών τους από την οικεία Πυροσβεστική υπηρεσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 52Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 2963/2001ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 119 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), προστίθεται νέο, όγδοο εδάφιο, ως εξής: «Αδιάθετο υπόλοιπο πιστώσεων, έως το ύψος του ως άνω συμπληρωματικού ποσού, διατίθεται για την ικανοποίηση των αιτήσεων, που είχαν εμπροθέσμως υποβληθεί (μέχρι τις 31.7.2009), για την ενίσχυση επενδύσεων των εδαφίων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφόσον έχουν τηρηθεί οι όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία που ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2963/ 2001 (Α΄ 268) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4, 5 και 6 του π.δ. 967/ 1979 (Α΄ 23) πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι δεκαπέντε (15) ετών, από το έτος κατασκευής του πλαισίου, του έτους αυτού μη συμπεριλαμβανομένου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3697/2008 (Α΄194) προστίθεται περίπτωση ιβ΄ που έχει ως εξής: «ιβ. Ο λογαριασμός του ποσοστού 1% της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 από τις ετήσιες ακαθάριστες εισπράξεις των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, της ΔΕΑΣ ΚΩ και ΡΟΔΑ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι διαδικασίες μετάπτωσης του ανωτέρω λογαριασμού στο προγενέστερο καθεστώς.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/ 2001 (Α΄ 269) προστίθεται περίπτωση ε΄ η οποία έχει ως εξής: «ε. Τα ποσά των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου αυτής δύνανται να χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς, οι οποίοι ανάγονται στην εύρυθμη λειτουργία του ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ, λόγω αντιμετώπισης εκτάκτων συνθηκών και ταμειακών αναγκών. Η χρήση των ποσών αυτών είναι δυνατή εφόσον δεν έχει ληφθεί απόφαση που ορίζει η περίπτωση δ΄ του παρόντος άρθρου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η υποπερίπτωση (i) της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) αντικαθίσταται ως εξής: «β.(i) Με ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης μεταφοράς προσώπων, από κοινού, εκ μέρους των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν στην κυριότητά τους λεωφορεία που είναι ενταγμένα στα ΚΤΕΛ, καθώς και αυτών που θα προέρχονται από αντικατάσταση. Στην περίπτωση αυτή το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. αποτελείται από το ενεργητικό του μετατρεπόμενου ΚΤΕΛ, αποτιμώμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/ 1920, και καταβολή εις χρήμα, που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο προβλεπόμενο για τις ανώνυμες εταιρίες. Μέτοχοι των ανωνύμων εταιριών μπορούν να γίνουν όλοι οι μέτοχοι του μετατραπέντος κατά την παράγραφο 1 ΚΤΕΛ, εφόσον συμμετάσχουν στην ανάληψη του κεφαλαίου με καταβολή εις χρήμα, σύμφωνα και αναλογικά με τη συμμετοχή που είχαν στο μετατρεπόμενο ΚΤΕΛ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο ν. 2963/2001 (Α΄ 268) προστίθεται άρθρο με τον αριθμό 3α, το οποίο έχει ως εξής: «Άρθρο 3α Όπου στο ν. 2963/2001 (Α΄ 268) αναφέρεται «σύμβαση μίσθωσης ή εκμίσθωσης λεωφορείων» νοείται η ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης μεταφοράς προσώπων και όπου αναφέρεται «εκμισθωτής» νοείται ο μέτοχος της ανωνύμου εταιρίας, αντίστοιχα, κατά τα προβλεπόμενα στην υποπερίπτωση (i) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.»

Άρθρο 53Αποστάσεις ίδρυσης σταθμών υπεραστικών λεωφορείων

Η περίπτωση 2.5 της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 79/2004 (Α΄ 62) αντικαθίσταται ως εξής: «Σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από Σχολεία ή Ενοριακούς Ναούς. Η απόσταση αυτή μπορεί να μειωθεί μέχρι και τα 50 μέτρα, με σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Η εν λόγω απόσταση μετριέται ακτινικά από το περίγραμμα του οικοπέδου του σταθμού και του κτιρίου του Ναού ή του Σχολείου.»

Άρθρο 54Υπόχρεοι υποβολής ασφαλιστικής ενημερότητας για την έκδοση άδειας ή πράξης αποχαρακτηρισμού λεωφορείου Δ.Χ. ιδιοκτησίας ΚΤΕΛ

Υπόχρεοι υποβολής ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του π.δ. 258/2005 (Α΄ 316), σε κάθε περίπτωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ή πράξης αποχαρακτηρισμού ή μεταβίβασης λεωφορείου Δημοσίας Χρήσεως που ανήκει στην κυριότητα του νομικού προσώπου των ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ Α.Ε. και των εταιρειών του άρθρου 29 του ν. 588/1977 είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι μέτοχοι των φορέων αυτών.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ρ.Α.Ε.Μ.)ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΣΥΣΤΑΣΗ − ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ − ΘΗΤΕΙΑ − ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Άρθρο 55ΣύστασηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών» (Ρ.Α.Ε.Μ.), η οποία έχει έδρα την Αθήνα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ρ.Α.Ε.Μ. απολαμβάνει διοικητικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και οικονομικής αυτοτέλειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Ρ.Α.Ε.Μ. ενεργεί ανεξάρτητα από τις επιχειρήσεις ή τους φορείς ή τις δημόσιες αρχές που εκτελούν ή εποπτεύουν δημόσιες υπεραστικές μεταφορές επιβατών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κάθε χρόνο η Ρ.Α.Ε.Μ. υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έκθεση πεπραγμένων.

Άρθρο 56Συγκρότηση της Ρ.Α.Ε.Μ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ρ.Α.Ε.Μ. αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τρία μέλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν για οποιονδήποτε λόγο κάποια από τα μέλη της εκλείψουν ή αποχωρήσουν ή απωλέσουν την ιδιότητα του μέλους, η Ρ.Α.Ε.Μ. έχει νόμιμη συγκρότηση, αν τα λοιπά μέλη επαρκούν, ώστε να υπάρχει απαρτία κατά τις συνεδριάσεις της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. διορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα άρθρα 14 περίπτωση η΄ και το άρθρο 43Α του Κανονισμού της Βουλής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο διορισμός των μελών της Ρ.Α.Ε.Μ. δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα μέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα ή εμπειρία στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό τομέα ή στον τομέα των συγκοινωνιών.

Άρθρο 57Ανεξαρτησία των μελών της Ρ.Α.Ε.Μ. − ΑσυμβίβασταΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα μέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί και απολαύουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα μέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. δεν επιτρέπεται να κατέχουν θέση δημοσίου ή μετακλητού υπαλλήλου στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή να εργάζονται ή να κατέχουν διοικητική θέση σε φορείς ή νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτό ή να είναι μέλη άλλης ανεξάρτητης αρχής ή αιρετά όργανα ή υπάλληλοι Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Δεν συνιστά ασυμβίβαστο για τα μέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. η άσκηση διδακτικών καθηκόντων μέλους Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. με καθεστώς μερικής απασχόλησης, η άσκηση καθηκόντων μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς και η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, με την επιφύλαξη ότι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν παρέχονται υπηρεσίες σε πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες επιβατικών μεταφορών ή συμμετέχουν σε διαγωνισμούς που προκηρύσσει η Ρ.Α.Ε.Μ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα μέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. δεν επιτρέπεται να έχουν επιχειρήσεις ή να συμμετέχουν ως εταίροι ή μέτοχοι σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις οδικές μεταφορές επιβατών ή σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων ή να κατέχουν θέσεις στα διοικητικά όργανα ή να συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλης φύσεως διαρκή επαγγελματική συνεργασία με παρόμοιες επιχειρήσεις ή να προσπορίζονται όφελος από υπηρεσίες προς επιχειρήσεις μεταφοράς επιβατών για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους και για δύο χρόνια μετά τη λήξη της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα ασυμβίβαστα της προηγούμενης παραγράφου υφίστανται για τα μέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. και όταν αυτά συντρέχουν στο πρόσωπο συζύγων και συγγενών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του δευτέρου βαθμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. που εμπίπτουν στα ασυμβίβαστα του παρόντος άρθρου εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους. Η διαπίστωση της έκπτωσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος ταυτόχρονα προβαίνει σε αντικατάσταση του εκπεσόντος μέλους για το υπόλοιπο της θητείας, με τη διαδικασία του άρθρου 57 παράγραφος 3 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 58Υποχρεώσεις μελών της Ρ.Α.Ε.Μ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα μέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. έχουν υποχρέωση να τηρούν αμεροληψία και αντικειμενικότητα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αλλά και τρία χρόνια μετά την αποχώρησή τους με οποιονδήποτε τρόπο, τα μέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. έχουν υποχρέωση εχεμύθειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μέλη της Ρ.Α.Ε.Μ., τα οποία κατά τη διάρκεια της θητείας τους απέκτησαν από κληρονομία εταιρικά μερίδια ή μετοχές σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τις οδικές μεταφορές επιβατών, έχουν υποχρέωση να απέχουν από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και διοίκησης παρόμοιων επιχειρήσεων. Στην ίδια υποχρέωση υπάγονται οι σύζυγοι και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του δευτέρου βαθμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα μέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. υποβάλλουν κατ’ έτος δήλωση περιουσιακής κατάστασης, όπως προβλέπεται από το ν. 3213/2003 (Α΄ 309).

Άρθρο 59Θητεία − Υπηρεσιακή κατάσταση των μελώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η θητεία των μελών της Ρ.Α.Ε.Μ. είναι πενταετής και μετά τη λήξη της παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων μελών. Η θητεία κάθε μέλους μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Ε.Μ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Αντιπρόεδρος είναι πλήρους απασχόλησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών της Ρ.Α.Ε.Μ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ρ.Α.Ε.Μ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κατά τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Ρ.Α.Ε.Μ. αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημοσίου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Στα μέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων μέλους διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Ρ.Α.Ε.Μ., εάν προέρχονται από φορέα του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 2190/1994, μετά τη λήξη της θητείας τους επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν από το διορισμό τους. Για τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο, εφόσον είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή Ερευνητικού Προσωπικού των Α.Ε.Ι. χορηγείται άδεια από τα αρμόδια όργανα του οικείου Α.Ε.Ι..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η θητεία του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου της Ρ.Α.Ε.Μ. λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξή τους. Αν η θέση που κατείχαν ή στην οποία έχουν εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχονται σε ομοιόβαθμη προσωποπαγή θέση στον ίδιο κλάδο και στον ίδιο βαθμό, με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Η προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μέλος της Ρ.Α.Ε.Μ., υπαγόμενο στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., εάν κατά τη διάρκεια της θητείας του προαχθεί, ύστερα από αίτησή του προς την υπηρεσία από την οποία προέρχεται, στο βαθμό του Διευθυντή ή του Γενικού Διευθυντή, επιστρέφει στην υπηρεσία του και η θητεία του λήγει αυτοδικαίως.

Άρθρο 60Πειθαρχική ευθύνη των μελώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όλα τα μέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. υπέχουν πειθαρχική ευθύνη για παραβάσεις των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από τον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών της Ρ.Α.Ε.Μ. παραπέμπονται στο ίδιο πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο προβλέπεται από το άρθρο 24 του ν. 3891/2010 για τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.). Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Ρ.Α.Ε.Μ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου κινεί ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με τις πειθαρχικές ποινές και την πειθαρχική διαδικασία των μελών της Ρ.Α.Ε.Μ..

Άρθρο 61Έκπτωση μελών − ΑντικατάστασηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν κατά τη διάρκεια της θητείας μέλους της Ρ.Α.Ε.Μ. εκδοθεί εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή οποιοδήποτε κακούργημα, επέρχεται αυτοδίκαια έκπτωση από τη θέση του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν μέλος της Ρ.Α.Ε.Μ. παραπεμφθεί για να δικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου ή για οποιοδήποτε κακούργημα, επέρχεται αυτοδικαίως αναστολή της θητείας του, μέχρις την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν κενωθεί θέση μέλους της Ρ.Α.Ε.Μ. για οποιονδήποτε λόγο, όπως ιδίως λόγω θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων διορίζει νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση αναστολής της θητείας μέλους της Ρ.Α.Ε.Μ. για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις για το διορισμό νέου μέλους απαιτείται γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Η σχετική απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 62Εκπροσώπηση της Ρ.Α.Ε.Μ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ρ.Α.Ε.Μ. έχει ικανότητα δικαίου και παρίσταται αυτοτελώς ως διάδικος στα δικαστήρια σε κάθε είδους δίκες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Πρόεδρος, και όταν αυτός κωλύεται ο Αντιπρόεδρος, εκπροσωπεί τη Ρ.Α.Ε.Μ. έναντι κάθε άλλης αρχής ή έναντι τρίτων, δικαστικώς και εξωδίκως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Ρ.Α.Ε.Μ. μπορεί με απόφασή της να ορίζει και άλλο μέλος της ή μη, το οποίο θα την εκπροσωπεί για συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια ή κατηγορία πράξεων ή ενεργειών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΣΥΝΘΕΣΗ − ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ − ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Άρθρο 63Συνεδριάσεις − ΑπαρτίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ρ.Α.Ε.Μ. συνέρχεται στην έδρα της κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της τουλάχιστον μία φορά το μήνα. Δύναται να συνεδριάζει και εκτός έδρας ή με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Ρ.Α.Ε.Μ. που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου. Ο γραμματέας παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Ε.Μ. εκτός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών αυτής συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος και ένας εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών, που ορίζονται από τους φορείς αυτούς. Η Ρ.Α.Ε.Μ. μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της, προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρεσιακούς παράγοντες ή και τρίτους, οι οποίοι αποχωρούν σε κάθε περίπτωση πριν την ψηφοφορία. Λεπτομέρειες ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Ρ.Α.Ε.Μ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση τρία (3) τουλάχιστον μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή, απουσιάζοντος αυτού, ο Αντιπρόεδρος. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και κατά την ψηφοφορία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αν απαιτούνται διαδοχικές συνεδριάσεις που διεξάγονται σε διαφορετικό χρόνο, η νομιμότητα της σύνθεσης της Ρ.Α.Ε.Μ. δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των μελών που συμμετέχουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για τη λειτουργία της Ρ.Α.Ε.Μ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

Άρθρο 64Πρόσκληση μελών − ΣυνεδριάσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Ε.Μ. καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν και καλεί τα μέλη να συμμετάσχουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάθε μέλος της Ρ.Α.Ε.Μ. έχει δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την ένταξη θέματος στην ημερήσια διάταξη. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συμπεριλάβει το προτεινόμενο θέμα σε κάποια από τις επόμενες τρεις συνεχείς συνεδριάσεις από την υποβολή του αιτήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η πρόσκληση των μελών, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται στα μέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Η γνωστοποίηση μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, καθώς επίσης και με τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η προθεσμία αυτή μπορεί, σε περίπτωση κατεπείγοντος, να συντμηθεί με απόφαση του Προέδρου, όμως τότε, η πρόσκληση πρέπει να είναι έγγραφη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Πρόσκληση των μελών της Ρ.Α.Ε.Μ. δεν απαιτείται όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε ημερομηνίες τακτές, που ορίζονται με απόφασή της, η οποία και γνωστοποιείται στα μέλη της. Πρόσκληση δεν απαιτείται, επίσης, όταν μέλος της Ρ.Α.Ε.Μ. έχει δηλώσει, πριν από τη συνεδρίαση, κώλυμα συμμετοχής του σε αυτήν ή όταν το κώλυμα τούτο είναι γνωστό στον Πρόεδρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει μέλος της Ρ.Α.Ε.Μ. το οποίο δεν είχε προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι παράνομη. Αν υπήρξαν πλημμέλειες ως προς την κλήτευση μέλους, η Ρ.Α.Ε.Μ. συνεδριάζει νομίμως, αν το μέλος αυτό παρίσταται κατά τη συνεδρίαση και δεν αντιλέγει.

Άρθρο 65Υποχρεωτική σύγκληση της Ρ.Α.Ε.Μ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Ρ.Α.Ε.Μ. αν το ζητήσει εγγράφως ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο οποίος προσδιορίζει και τα προς συζήτηση θέματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου η σύγκληση της Ρ.Α.Ε.Μ. πρέπει να γίνει εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος. Αν παρέλθει η ως άνω προθεσμία, ο Αντιπρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει τη Ρ.Α.Ε.Μ. χωρίς καθυστέρηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η σύγκληση είναι υποχρεωτική και όταν το ζητήσουν δύο τουλάχιστον μέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία πρέπει να ορίζουν και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος μπορεί να εντάξει τα προτεινόμενα θέματα στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης από την υποβολή του αιτήματος, αν αυτή δεν απέχει πάνω από δέκα ημέρες από τη λήψη του αιτήματος. Σε διαφορετική περίπτωση η Ρ.Α.Ε.Μ. συγκαλείται νομίμως και με πρόσκληση των αιτούντων μελών.

Άρθρο 66Διεξαγωγή των συνεδριάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Ε.Μ. συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις μόνο για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, αν είναι παρόντα όλα τα μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Ε.Μ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία της.

Άρθρο 67Πρακτικά συνεδριάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Ε.Μ. συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν και τα ονόματα αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αν πρόκειται για συνεδρίαση της Ρ.Α.Ε.Μ. προς διατύπωση απλής γνώμης, στο οικείο πρακτικό καταχωρίζονται υποχρεωτικώς όλες οι επιμέρους γνώμες που διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το πρακτικό συντάσσεται από το μέλος ή υπάλληλο της Ρ.Α.Ε.Μ. που επιφορτίζεται με το καθήκον αυτό από τον Πρόεδρο και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα τηρούμενα κατά τις συνεδριάσεις πρακτικά, καθώς και οι φάκελοι των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν από τη Ρ.Α.Ε.Μ. είναι προσιτά στους άμεσα ενδιαφερόμενους, εκτός και εάν έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

Άρθρο 68Αποφάσεις της Ρ.Α.Ε.Μ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Ε.Μ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και φανερή ψηφοφορία. Αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αν η συζήτηση της υπόθεσης διαρκεί περισσότερες από μία συνεδριάσεις, η απόφαση λαμβάνεται από τα μέλη που μετέχουν στην τελευταία συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Ε.Μ. πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες και καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την καταχώρηση αυτή, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της και κοινοποιούνται στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 69’Ελεγχος των αποφάσεων της Ρ.Α.Ε.Μ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι κανονιστικές αποφάσεις της Ρ.Α.Ε.Μ. προσβάλλονται με αίτηση ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αίτηση ακυρώσεως μπορεί να υποβάλει και ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι ατομικές διοικητικές πράξεις της Ρ.Α.Ε.Μ. προσβάλλονται με ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση της προσβαλλόμενης πράξεως στον ενδιαφερόμενο. Ο Υπουργός αποφασίζει επί της προσφυγής εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της, άλλως θεωρείται ότι η προσφυγή απορρίφθηκε με αίτηση ακυρώσεως στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά των λοιπών αποφάσεων της Ρ.Α.Ε.Μ., ιδίως εκείνων που αφορούν στην επιβολή κυρώσεων, μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η προθεσμία για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως ή της προσφυγής, καθώς και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των προσβαλλόμενων αποφάσεων της Ρ.Α.Ε.Μ.. Αναστολή δύναται να χορηγηθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η συζήτηση προσφυγής κατά αποφάσεως της Ρ.Α.Ε.Μ. που αφορά στην επιβολή προστίμου είναι παραδεκτή, αν έχει καταβληθεί το 10% του επιβληθέντος προστίμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί αιτήσεων ακυρώσεως ή προσφυγών κατά αποφάσεων της Ρ.Α.Ε.Μ. μπορεί να ασκηθεί κατά περίπτωση έφεση ή αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε.Μ.
Άρθρο 70Κανονιστικές αρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών (Ρ.Α.Ε.Μ.) έχει την αρμοδιότητα έκδοσης κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στις οδικές υπεραστικές μεταφορές επιβατών, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και ειδικότερα να θεσπίζει διατάξεις που αφορούν: α) στη ρύθμιση των προϋποθέσεων και του τρόπου χορήγησης αποκλειστικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή και τη χορήγηση αποζημίωσης στις δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών, β) στους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων και τις εγκαταστάσεις υποδομής εν γένει που εντάσσονται στο δημόσιο δίκτυο υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών και στη διασφάλιση της πρόσβασης σε αυτούς, στον τρόπο χρέωσης για τη χρήση των σταθμών, καθώς και στον τρόπο ένταξης στο δημόσιο δίκτυο ιδιωτικών σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και τις εν γένει υποχρεώσεις αυτών, γ) στην αναγκαία οργάνωση και στις υποχρεώσεις των φορέων που εκτελούν δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών συμπεριλαμβανομένων και των γραμμών ελεύθερης επιλογής, δ) στη διασφάλιση της ασφάλειας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στις υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών, ε) στα δικαιώματα των επιβατών με βάση την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και στον τρόπο άσκησής τους, στ) στον τρόπο διενέργειας των ανοικτών διαγωνισμών για την ανάθεση υπηρεσιών υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών με χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης ή και αποζημίωση, ζ) στις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τον τρόπο απευθείας ανάθεσης μεταφορικού έργου στις υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών, η) στον τρόπο σχεδιασμού και τα κριτήρια χαρακτηρισμού των υπεραστικών γραμμών σε γραμμές με αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης ή και με δικαίωμα αποζημίωσης, θ) στα κριτήρια και τον τρόπο καθορισμού των γραμμών ελεύθερης επιλογής και τη ρύθμιση των κανόνων λειτουργίας τους για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, ι) στον τρόπο καθορισμού του ανώτατου ορίου χρέωσης των επιβατών ή για ορισμένες κατηγορίες επιβατών στις υπεραστικές γραμμές με αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης ή και δικαίωμα αποζημίωσης, ια) στις κυρώσεις που επιβάλλονται στους παραβάτες του παρόντος νόμου και των κανονισμών ή αποφάσεων της Ρ.Α.Ε.Μ., στη διαδικασία ελέγχου και διαπίστωσης των παραβάσεων, στην είσπραξη των επιβαλλόμενων προστίμων και στις αντιρρήσεις των ενδιαφερομένων κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμων, ιβ) στις προϋποθέσεις και τις τεχνικές λεπτομέρειες για την εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων εξυπηρέτησης των επιβατών, ηλεκτρονικής εκδόσεως εισιτηρίων και είσπραξης κομίστρων και συστημάτων τηλεματικής για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των λεωφορείων, ιγ) στην εφαρμογή προτύπων ποιότητας και συστημάτων ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών δημοσίων υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών, ιδ) στον τρόπο τήρησης στοιχείων για το εκτελούμενο μεταφορικό έργο και στη συλλογή και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, ιε) στις διαδικασίες για διάφορα θέματα της αρμοδιότητάς της, ιστ) στον τρόπο ανάθεσης με διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό έργου σιδηροδρομικών μεταφορών.

Άρθρο 71Ρυθμιστικές αρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ρ.Α.Ε.Μ έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα πέραν των προβλεπομένων στις συμβάσεις με τους Αναδόχους και λοιπούς φορείς για τη διασφάλιση της συνεχούς προσφοράς δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επίσης η Ρ.Α.Ε.Μ. έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα για τη διασφάλιση της ακώλυτης πρόσβασης όλων των χρηστών στις δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών και όλων των φορέων που εκτελούν δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών στους σταθμούς και τις λοιπές εγκαταστάσεις που είναι ενταγμένοι στο δημόσιο δίκτυο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών η Ρ.Α.Ε.Μ. έχει την αρμοδιότητα να απευθύνει οδηγίες ή συστάσεις και να επιβάλει τα κατά περίπτωση αναγκαία ρυθμιστικά μέτρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Ρ.Α.Ε.Μ. έχει αποχρώσες ενδείξεις ότι η παράβαση διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας ενέχει άμεση, σοβαρή και επικείμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή θα προξενήσει σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς των υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών, μπορεί να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης, η οποία λαμβάνεται μετά από ακρόαση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η απόφαση της Ρ.Α.Ε.Μ. περί των προσωρινών μέτρων είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να επιβάλει ταυτόχρονα και διοικητικό πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η διαδικασία λήψεως προσωρινών μέτρων καθορίζεται με τον Κανονισμό Ακροάσεων. Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του και να προτείνει μέτρα αποκατάστασης. Εάν αυτά κριθούν επαρκή, η Ρ.Α.Ε.Μ. ανακαλεί τα προσωρινά μέτρα και επικυρώνει τα προτεινόμενα από την επιχείρηση μέτρα αποκατάστασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα προσωρινά μέτρα της Ρ.Α.Ε.Μ. έχουν ισχύ μέγιστης διάρκειας τριών μηνών, η οποία, σε περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης, μπορεί να παραταθεί για ακόμη τρεις μήνες.

Άρθρο 72Προκήρυξη διαγωνισμών − ΣυμβάσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ρ.Α.Ε.Μ. είναι αρμόδια για την προκήρυξη διαγωνισμών για την ανάθεση δημοσίων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών με τη χορήγηση αποκλειστικού δικαιώματος εκμετάλλευσης ή και αποζημίωσης και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους Αναδόχους σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επίσης η Ρ.Α.Ε.Μ. είναι αρμόδια για την απευθείας ανάθεση συμβάσεων υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, καθώς επίσης και για τη σύναψη συμβάσεων για την εκτέλεση υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών στις γραμμές ελεύθερης επιλογής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατ’ εξαίρεση η Ρ.Α.Ε.Μ. είναι αρμόδια για την ανάθεση με ή χωρίς διαγωνισμό σιδηροδρομικού μεταφορικού έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 73Καταγγελίες για παραβίαση των δικαιωμάτων των επιβατώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ρ.Α.Ε.Μ. εξετάζει καταγγελίες για παραβίαση του Κανονισμού και των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι Περιφέρειες εξετάζουν καταγγελίες επιβατών ή άλλων φορέων για παραβίαση των διατάξεων του Κανονισμού Ε.Ε. 181/2011 ή του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού διατάξεων για τα δικαιώματα των επιβατών.

Άρθρο 74Διενέργεια ακροάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη διαπίστωση παραβάσεων των διατάξεων για τις υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών ή για την εξέταση ζητημάτων που έχουν πολύπλοκο τεχνικό χαρακτήρα, η Ρ.Α.Ε.Μ. καλεί σε ακρόαση πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις για τα εξεταζόμενα θέματα είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η διαδικασία διεξαγωγής των ακροάσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με Κανονισμό Ακροάσεων που εκδίδει η Ρ.Α.Ε.Μ., ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε.Μ..

Άρθρο 75Λοιπές αρμοδιότητεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ρ.Α.Ε.Μ. επεξεργάζεται και προτείνει στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τις αναγκαίες νομοθετικές διατάξεις για θέματα υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Συντάσσει και υποβάλλει εισηγήσεις προς κάθε συναρμόδιο Υπουργείο ή ανεξάρτητη Αρχή για θέματα της αρμοδιότητάς της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ανταλλάσσει πληροφορίες και συνεργάζεται με τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις αρμοδιότητές της και μετέχει σε κάθε δράση για το συντονισμό των αντιστοίχων φορέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετά από αίτημα του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή και αυτεπαγγέλτως, η Ρ.Α.Ε.Μ. γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Ρ.Α.Ε.Μ. μπορεί να αποκτά κατά κυριότητα ακίνητα για την κατασκευή έργων υποδομής των υπεραστικών οδικών μεταφορών επιβατών, να προκηρύσσει διαγωνισμούς και να αναθέτει σε τρίτους την κατασκευή των αναγκαίων έργων υποδομής του δημοσίου δικτύου και να εξασφαλίζει τη χρηματοδότησή τους με κάθε νόμιμο τρόπο. Δύναται επίσης να συμμετέχει σε Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.) για την απόκτηση, κατασκευή, εκμετάλλευση και λειτουργία έργων υποδομής, ιδίως σταθμών υπεραστικών λεωφορείων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Άρθρο 76ΠόροιΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι πιστώσεις για τη λειτουργία της Ρ.Α.Ε.Μ. και την καταβολή των αποζημιώσεων στους Αναδόχους εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Ρ.Α.Ε.Μ., ο οποίος προσαρτάται στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Τον προϋπολογισμό συντάσσει ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Ε.Μ., ο οποίος είναι και ο διατάκτης των δαπανών της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ποσοστό 0,5% επί του εκάστοτε ισχύοντος κομίστρου για υπεραστικές οδικές μεταφορές των επιβατών, καθώς και επί των ακαθαρίστων εισπράξεων από τέλη χρήσης δημοσίων σταθμών ή άλλων εγκαταστάσεων υπεραστικών λεωφορείων, αφαιρουμένων τυχόν κρατικών ενισχύσεων ή αντισταθμίσεων πάσης φύσεως, κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό και αποτελεί έσοδο της Ρ.Α.Ε.Μ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εισφορά της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει να παρακρατείται από τις ΚΤΕΛ Α.Ε. και τα ΚΤΕΛ του ν. 2963/2001 που εκτελούν υπεραστικό συγκοινωνιακό έργο από την πρώτη του επομένου μηνός από την ισχύ του παρόντος νόμου και καταβάλλεται κάθε τρίμηνο και το αργότερο εντός του επόμενου μήνα από τη λήξη κάθε τριμήνου. Σε περίπτωση μη καταβολής της ως άνω εισφοράς το ποσόν καταλογίζεται εις βάρος της υπόχρεης επιχείρησης, βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο υπέρ της Ρ.Α.Ε.Μ. και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διαδικασία υπολογισμού, είσπραξης, διαχείρισης και απόδοσης των πόρων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 81 του παρόντος νόμου δύνανται να προβλέπονται και άλλοι πόροι υπέρ της Ρ.Α.Ε.Μ., ιδίως από τέλη για την επεξεργασία φακέλων ανάθεσης έργου υπεραστικών γραμμών ελεύθερης επιλογής ή την παροχή άλλων υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Πόροι της Ρ.Α.Ε.Μ. αποτελούν και πάσης φύσεως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από διεθνείς οργανισμούς.

Άρθρο 77Προϋπολογισμός − Ισολογισμός Έλεγχος οικονομικών στοιχείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ρ.Α.Ε.Μ. έχει υποχρέωση να συντάσσει προϋπολογισμό του επόμενου έτους, ο οποίος υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για κάθε οικονομική χρήση, η οποία ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος, η Ρ.Α.Ε.Μ. έχει υποχρέωση να συντάσσει και να δημοσιεύει ισολογισμό και οικονομικές καταστάσεις, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 81 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων, των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο ορκωτούς ελεγκτές ή ελεγκτική εταιρεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Ρ.Α.Ε.Μ. υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 78Θετικά οικονομικά αποτελέσματαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν από την οικονομική διαχείριση της Ρ.Α.Ε.Μ., εκάστου έτους, προκύπτει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, ποσοστό του αποτελέσματος αυτού αποδίδεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το αποδιδόμενο ποσοστό, που δεν θα υπερβαίνει το 80% επί του θετικού αποτελέσματος, καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το ποσό που παραμένει στη Ρ.Α.Ε.Μ. διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού προς κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ρ.Α.Ε.Μ.
Άρθρο 79Αρμοδιότητες Προέδρου− ΑντιπροέδρουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Ε.Μ. έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο νόμο αυτόν και στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 81.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Πρόεδρος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Ρ.Α.Ε.Μ., διευθύνει τη λειτουργία τους και ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Πρόεδρος μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Ρ.Α.Ε.Μ. και την εν γένει εύρυθμη λειτουργία της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Πρόεδρος μπορεί με απόφασή του να εξουσιοδοτήσει άλλα μέλη της Ρ.Α.Ε.Μ. ή στελέχη από το προσωπικό της να υπογράφουν «με εντολή προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις της αρμοδιότητάς του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, και ασκεί τις αρμοδιότητες που εκχωρούνται με απόφαση της Ρ.Α.Ε.Μ..

Άρθρο 80Προσωπικό της Ρ.Α.Ε.Μ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Ρ.Α.Ε.Μ. έχει ίδιο προσωπικό. Για τη στελέχωσή της συνιστώνται τριάντα τρεις (33) θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ως εξής: α) δέκα (10) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), β) είκοσι (20) θέσεις τακτικού προσωπικού και γ) τρεις (3) θέσεις γραμματέων. Ο συνολικός αριθμός θέσεων προσωπικού και η ανωτέρω κατανομή μπορεί να τροποποιηθεί με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης του άρθρου 81.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η κάλυψη των ανωτέρω θέσεων προσωπικού γίνεται ως εξής: α) Δύο (2) θέσεις από τις είκοσι (20) θέσεις που συνεστήθησαν με το άρθρο 30 του ν. 3891/2010 ως θέσεις εργασίας τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.) μεταφέρονται στη Ρ.Α.Ε.Μ. και μετατρέπονται σε σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. β) Είκοσι τρεις (23) θέσεις από τις είκοσι οκτώ (28) θέσεις που συνεστήθησαν με το άρθρο 30 του ν. 3891/2010 ως θέσεις εργασίας Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.) μεταφέρονται στη Ρ.Α.Ε.Μ.. Από τις θέσεις αυτές δεκατρείς (13) μετατρέπονται σε θέσεις εργασίας τακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. γ) Πέντε (5) θέσεις τακτικού προσωπικού θα καλυφθούν με μετατάξεις πλεονάζοντος προσωπικού από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. δ) Τρεις (3) θέσεις για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Ρ.Α.Ε.Μ., οι οποίες καλύπτονται με μετατάξεις από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το προσωπικό που αναφέρεται στα εδάφια α΄, β΄ και γ΄ της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου προσλαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206) κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει και έκδοσης απόφασης κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις κενές θέσεις τακτικού ή ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Ρ.Α.Ε.Μ. μπορεί να μετατάσσεται και προσωπικό που έχει σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου. Με τη μετάταξη η σχέση εργασίας μετατρέπεται σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Ως προς τη μισθολογική και εν γένει υπηρεσιακή εξέλιξη του μετατασσόμενου εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την καταλαμβανόμενη θέση, λαμβανομένης υπόψη της συνολικής προϋπηρεσίας. Το μετατασσόμενο προσωπικό δύναται να επιλέξει να εξακολουθήσει να ασφαλίζεται στους ίδιους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν οι κείμενες διατάξεις για διαδοχική ασφάλιση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Ρ.Α.Ε.Μ. σε προσωπικό κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, επιτρέπεται, με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού να μεταφέρεται και να εντάσσεται σε οργανικές θέσεις της Ρ.Α.Ε.Μ., κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, προσωπικό που υπηρετεί σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, εφόσον έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη στις αντίστοιχες θέσεις. Η επιλογή των μεταφερομένων και εντασσομένων γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Ρ.Α.Ε.Μ. μετά από σχετική δημόσια ανακοίνωση, στην οποία καθορίζονται και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για τους ενδιαφερομένους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την κάλυψη των αναγκών της Ρ.Α.Ε.Μ. σε προσωπικό μπορεί, μετά από πρότασή της και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, να αποσπάται προσωπικό από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 για χρονικό διάστημα τριών ετών, που μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμα φορά. Το προσωπικό που αποσπάται εξακολουθεί να λαμβάνει τις αποδοχές της θέσης που κατέχει στον φορέα προέλευσής του σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι αποδοχές του προσωπικού της Ρ.Α.Ε.Μ. (περιλαμβανομένων των αποσπασμένων) καθορίζονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 81Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και ΔιαχείρισηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε.Μ., με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων θεσπίζεται Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ρ.Α.Ε.Μ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης ρυθμίζονται ιδίως: α) η εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της Ρ.Α.Ε.Μ., β) το οργανόγραμμα, όπου προβλέπεται η διάρθρωση των υπηρεσιών της Ρ.Α.Ε.Μ. και οι αρμοδιότητές τους, καθώς και οι θέσεις ευθύνης του προσωπικού, γ) ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η κατανομή τους κατά κλάδους και η πειθαρχική διαδικασία, δ) ζητήματα προμηθειών, ε) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Ρ.Α.Ε.Μ. μπορεί να προβαίνει σε ανάθεση μελετών, έργων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών για θέματα που άπτονται της λειτουργίας της. Η σύναψη και υλοποίηση των συμβάσεων αυτών διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της οικείας νομοθεσίας και από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης.

Άρθρο 82Νομικός Σύμβουλος − ΔικηγόροιΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται μία (1) θέση Νομικού Συμβούλου, στην οποία προσλαμβάνεται, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει, με πάγια αντιμισθία δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ο οποίος διαθέτει δεκαετή τουλάχιστον δικηγορική εμπειρία, κατόπιν προσκλήσεως της Ρ.Α.Ε.Μ. για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, στην οποία θα προσδιορίζονται τα ειδικότερα προσόντα για την κατάληψη της συγκεκριμένης θέσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Νομικός Σύμβουλος της Ρ.Α.Ε.Μ. έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) τη δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής και β) τη νομική υποστήριξη των ενεργειών και αποφάσεων της Ρ.Α.Ε.Μ. με νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο Νομικός Σύμβουλος δεν επιτρέπεται, για όσο χρόνο παρέχει νομικές υπηρεσίες στη Ρ.Α.Ε.Μ. να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες με οποιαδήποτε έννομη σχέση σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκτελούν μεταφορές επιβατών ή λειτουργούν σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Συνιστάται επίσης μία (1) θέση δικηγόρου με έμμισθη εντολή, ο οποίος προσλαμβάνεται όπως και ο Νομικός Σύμβουλος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με πρόταση του Προέδρου της η Ρ.Α.Ε.Μ. μπορεί να προσφεύγει στις υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αμοιβές για τις υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου μετά από εισήγηση του Προέδρου της Ρ.Α.Ε.Μ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ − ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Άρθρο 83Επιβαλλόμενες κυρώσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος νόμου ή των διατάξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του επιβάλλονται διαζευκτικά ή σωρευτικά οι παρακάτω διοικητικές κυρώσεις: α) σύσταση για συμμόρφωση προς συγκεκριμένες διατάξεις της νομοθεσίας εντός ευλόγου χρόνου, β) πρόστιμο από 5.000 ευρώ έως και 50.000 ευρώ σε περίπτωση σοβαρής παράβασης ή μη συμμόρφωσης προς σύσταση, γ) πρόστιμο από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, σε περίπτωση υποτροπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τις ως άνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλουν οι Περιφέρειες, αφού προηγουμένως δοθεί στον ενδιαφερόμενο δικαίωμα να εκθέσει τις απόψεις του σε εύλογο χρόνο. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία διαπίστωσης και επιβολής κυρώσεων ρυθμίζονται στον Κανονισμό Ακροάσεων της Ρ.Α.Ε.Μ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά των αποφάσεων των Περιφερειών που επιβάλλουν διοικητικές κυρώσεις ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προβάλει αντιρρήσεις ενώπιον της Ρ.Α.Ε.Μ., που έχουν χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής. Η υποβολή αντιρρήσεων ασκείται εγγράφως εντός μηνός από την επίδοση της σχετικής αποφάσεως της Περιφέρειας. Η υποβολή αντιρρήσεων έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Ρ.Α.Ε.Μ. διατηρεί παράλληλη δυνατότητα ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος νόμου και των διατάξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του. Επίσης η Ρ.Α.Ε.Μ. έχει την αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων στις περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων από τους κατόχους αδειών για εξυπηρέτηση των γραμμών ελεύθερης επιλογής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Ρ.Α.Ε.Μ. διατηρεί παράλληλη αρμοδιότητα ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Ε.Μ. για την επιβολή προστίμων κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους. Εάν ο υπόχρεος καταβάλει το σύνολο του επιβληθέντος προστίμου εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της Ρ.Α.Ε.Μ., το πρόστιμο μειώνεται αυτοδικαίως στα 2/3 του επιβληθέντος ποσού.

Άρθρο 84Βεβαίωση και είσπραξη προστίμωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο βεβαιώνονται και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. στο όνομα και για λογαριασμό της Ρ.Α.Ε.Μ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου, με την απόφαση επιβολής προστίμου η Ρ.Α.Ε.Μ. μπορεί να ορίσει την καταβολή του ποσού του προστίμου σε δόσεις.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 85Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3891/2010 και των προεδρικών διαταγμάτων 160/2007, 41/2005 και 104/2010ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 27 του ν. 3891/2010 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 28 του ν. 3891/2010 τροποποιείται ως εξής: α. Η περίπτωση 6 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Η Ρ.Α.Σ. επιλαμβάνεται των διαφορών που ανακύπτουν για θέματα της αρμοδιότητάς της και εκδίδει δεσμευτική για τα μέρη απόφαση εντός το πολύ δύο (2) μηνών από την υποβολή σε αυτήν όλων των αναγκαίων πληροφοριών. Η διαδικασία επίλυσης διαφοράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζεται στον Κανονισμό Ακροάσεων της Ρ.Α.Σ..» β. Η περίπτωση 9 αντικαθίσταται ως εξής: «9. Επεξεργάζεται και προτείνει νομοθετικό πλαίσιο στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε θέματα αρμοδιότητάς της.» γ. Μετά την περίπτωση 17 προστίθενται περιπτώσεις 18 έως 27 ως εξής: «18. Διεξάγει ακροάσεις, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, για τη διαπίστωση παραβάσεων διατάξεων της σιδηροδρομικής νομοθεσίας, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση για την οποία ρητά δίδεται σχετική αρμοδιότητα με τον παρόντα νόμο. 19. Εκδίδει τον Κανονισμό Ακροάσεων, ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα σχετικά με τη διεξαγωγή αυτών, σε εφαρμογή των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. 20. Εκδίδει κανονιστικές και ατομικές διοικητικές πράξεις με τις οποίες ρυθμίζεται κάθε διαδικασία και θέμα σε σχέση με τις αρμοδιότητές της. 21. Αναλαμβάνει την παρακολούθηση και την εποπτεία της εφαρμογής της κοινής συμφωνίας του άρθρου 14 παράγραφοι 3 έως 5 του π.δ. 41/2005 μεταξύ του Διαχειριστή Υποδομής και του Δημοσίου, καθώς και τη διαμεσολάβηση των μερών της σε περίπτωση διαφοράς. 22. Συμμετέχει στη διαμόρφωση του συστήματος παροχής κινήτρων στον διαχειριστή υποδομής για τη μείωση του κόστους παροχής της υποδομής και του επιπέδου τελών πρόσβασης, εισηγούμενη σχετικά προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στον Υπουργό Οικονομικών και αναλαμβάνει την εποπτεία εφαρμογής του συστήματος αυτού, υποβάλλοντας σχετικές εκθέσεις στους ως άνω Υπουργούς. 23. Ασκεί τα καθήκοντα της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών που προβλέπονται στο άρθρο 15 του π.δ. 160/2007 (Α΄ 201), όπως ισχύει. 24. Ασκεί τα καθήκοντα της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών που προβλέπονται στο ν. 3911/ 2011 (Α΄ 12), όπως ισχύει. 25. Ασκεί τα καθήκοντα της «Εθνικής Αρχής για την Ασφάλεια» που προβλέπονται στο π.δ. 104/2010 (Α΄ 181), όπως ισχύει. 26. Ασκεί τα καθήκοντα της «Αρμόδιας Αρχής» του Κανονισμού σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (RID) της κ.υ.α. 35043/2524/2010 (Β΄ 1385), όπως ισχύει. 27. Ασκεί τα καθήκοντα της «Αρμόδιας Αρχής» για τους σιδηροδρόμους και τις αυτοκινητάμαξες της κ.υ.α. Δ13/0/121/2007 (Β΄ 53), όπως ισχύει.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 29 του ν. 3891/2010 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ρ.Α.Σ., καθορίζονται υπέρ της Ρ.Α.Σ. ως πόροι, για την άσκηση των εποπτικών, ελεγκτικών και ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων της, ανταποδοτικά τέλη: α) επί των εσόδων των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων από πάσης φύσεως σιδηροδρομικές μεταφορές, β) επί των εσόδων του διαχειριστή υποδομής από τα τέλη χρήσης της υποδομής από σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, καθώς και γ) επί των εσόδων των εταιρειών συντήρησης τροχαίου υλικού από τις συμβάσεις υπηρεσιών συντήρησης, υπολογιζόμενα ως ποσοστό επί των ως άνω εσόδων, κατά περίπτωση ή με άλλο τρόπο. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος των τελών, τα όργανα, η διαδικασία είσπραξης των τελών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Σ., θεσπίζεται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της εν λόγω Αρχής. Με τον εν λόγω κανονισμό ρυθμίζονται ιδίως: α) η εσωτερική διάρθρωση και λειτουργία της Ρ.Α.Σ., η περιγραφή των αρμοδιοτήτων των μονάδων και οι θέσεις ευθύνης του προσωπικού, β) ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων του προσωπικού και η κατανομή τους σε κατηγορίες θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και σε κατηγορίες θέσεων Τακτικού Προσωπικού, καθώς επίσης και κατά κλάδους και ειδικότητες, γ) ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της, δ) ζητήματα προμηθειών και ε) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Ρ.Α.Σ. και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το άρθρο 32 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 32 Διοικητικές Κυρώσεις 1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του ν. 3891/2010, του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει, της σχετικής με τις αρμοδιότητές της σιδηροδρομικής νομοθεσίας, των συστάσεων της Ρ.Α.Σ. για συμμόρφωση, των όρων των αδειών που χορηγούνται, καθώς και σε περίπτωση παράλειψης ή μη προσήκουσας παροχής πληροφοριών σε σχετικό νόμιμο αίτημά της, η Ρ.Α.Σ. κοινοποιεί στο υπαίτιο πρόσωπο τη διαπίστωση της παράβασης και του παρέχει τη δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του στο πλαίσιο σχετικής ακρόασης και να αποκαταστήσει τη νομιμότητα εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. 2. Η Ρ.Α.Σ. μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων να απαιτήσει την παύση της παράβασης είτε αμέσως είτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και να λαμβάνει κατάλληλα και αναλογικά μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης και να επιβάλλει στο υπαίτιο πρόσωπο μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις: α) Σύσταση για συμμόρφωση σε συγκεκριμένη διάταξη της νομοθεσίας με προειδοποίηση επιβολής προστίμων σε περίπτωση υποτροπής. β) Πρόστιμο έως το 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών της υπαίτιας επιχείρησης κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη της παράβασης χρήση. Για τον καθορισμό του προστίμου λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η φύση, η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης. 3. Σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων του νομοθετικού πλαισίου και των όρων χορήγησης των προβλεπόμενων αδειών, η Ρ.Α.Σ. μπορεί να αναστέλλει τις χορηγηθείσες άδειες ή να ανακαλεί τις άδειες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, η Ρ.Α.Σ. μπορεί να επιβάλλει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις και ποινές που θα καλύπτουν τη χρονική περίοδο κάθε παράβασης, ακόμη και εάν η παράβαση έχει μετέπειτα παύσει να υφίσταται. 4. Σε περίπτωση παράβασης των κανόνων του ανταγωνισμού στην αγορά των σιδηροδρομικών υπηρεσιών, η Ρ.Α.Σ μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων να επιβάλει τις προβλεπόμενες στο ν. 3959/2011, όπως εκάστοτε ισχύει, κυρώσεις. 5. Η απόφαση της Ρ.Α.Σ. κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της. Πριν από την κοινοποίηση αυτή, η Ρ.Α.Σ. δεν δημοσιοποιεί την απόφαση ή τμήμα αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο. 6. Σε περίπτωση επιβολής της διοικητικής κύρωσης του προστίμου, εάν ο υπόχρεος για την καταβολή του το καταβάλει εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης της Ρ.Α.Σ., το πρόστιμο μειώνεται αυτοδικαίως στα 2/3 του επιβληθέντος ποσού. 7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Ρ.Α.Σ. έχει αποχρώσες ενδείξεις ότι η παράβαση όρων της κείμενης σιδηροδρομικής νομοθεσίας ενέχει άμεση, σοβαρή και επικείμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή θα προξενήσει σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα στη λειτουργία της αγοράς των σιδηροδρόμων, μπορεί να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης, η οποία λαμβάνεται μετά από ακρόαση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Η απόφαση της Ρ.Α.Σ. περί των προσωρινών μέτρων είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης. Στην ενδιαφερόμενη επιχείρηση παρέχεται στη συνέχεια δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις της και να προτείνει μέτρα αποκατάστασης. Εάν αυτά κριθούν επαρκή ή με την οριστική της απόφαση η Ρ.Α.Σ. ανακαλεί τα προσωρινά μέτρα και επικυρώνει τα προτεινόμενα από την επιχείρηση μέτρα αποκατάστασης. Τα προσωρινά μέτρα της Ρ.Α.Σ. έχουν ισχύ διάρκειας έως τριών (3) μηνών, η οποία, σε περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης, μπορεί να παραταθεί για ακόμη τρεις (3) μήνες. 8. Τα πρόστιμα, που προβλέπονται στο παρόν άρθρο, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του Δημοσίου. Η Ρ.Α.Σ. μπορεί να προβλέψει την καταβολή του ποσού του προστίμου σε δόσεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το άρθρο 33 του ν. 3891/2010 τροποποιείται ως εξής: α. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. υπέρ του Δημοσίου.» β. Μετά την παράγραφο 2 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Η Ρ.Α.Σ. μπορεί να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά μέτρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 32 του ν. 3891/2010

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το άρθρο 34 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 34 Ένδικα βοηθήματα 1. Κατά των κανονιστικών αποφάσεων της Ρ.Α.Σ. ασκείται αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Σ., με τις οποίες επιβάλλονται κυρώσεις, ασκείται προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Κατά των λοιπών ατομικών διοικητικών αποφάσεων της Ρ.Α.Σ. ασκείται αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 2. Η προθεσμία για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης ή της προσφυγής, κατά περίπτωση, και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των προσβαλλόμενων αποφάσεων της Ρ.Α.Σ., εκτός εάν μετά από αίτηση του αιτούντος ή του προσφεύγοντος το δικαστήριο με αιτιολογημένη απόφασή του, αναστείλει εν όλω ή εν μέρει την εκτέλεση της πράξης, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 3. Για το παραδεκτό της συζήτησης των προσφυγών, που ασκούνται κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Σ. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, με τις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα, απαιτείται η κατάθεση σε Δημόσιο Ταμείο ποσού ίσου με το τριάντα τοις εκατό (30%) του επιβαλλόμενου προστίμου, το οποίο ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. 4. Κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μπορεί να ασκηθεί, κατά περίπτωση, αίτηση αναίρεσης ή έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 5. Η Ρ.Α.Σ. διατηρεί στοιχεία αναφορικά με τα θέματα των ανωτέρω προσφυγών, τη διάρκεια των διαδικασιών προσφυγής, καθώς και τον αριθμό των αποφάσεων για λήψη προσωρινών μέτρων. Τα στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Μετά το άρθρο 34 του ν. 3891/2010 προστίθεται άρθρο 34Α ως εξής: «Άρθρο 34Α 1. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία γίνεται αναφορά στο Εθνικό Συμβούλιο Σιδηροδρόμων ή στο Φορέα Χορήγησης Άδειας, νοείται η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. 2. Το ποσό του παραβόλου για τη χορήγηση άδειας σιδηροδρομικής επιχείρησης που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40) μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

α. Η περίπτωση 21 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «21. Φορέας Χορήγησης της Άδειας: Η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, στην οποία ανατίθεται η έκδοση των αδειών σιδηροδρομικής επιχείρησης». β. Η παρ. 1 του άρθρου 38 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως Ρυθμιστικός Φορέας ορίζεται η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.» γ. Στο Κεφάλαιο ΙΧ του π.δ. 41/2005 με τίτλο «Άδειες σιδηροδρομικών επιχειρήσεων» κάθε αναφορά στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντικαθίσταται με «Φορέα Χορήγησης Άδειας». δ. Προστίθεται άρθρο 47Α στο π.δ. 41/2005 ως ακολούθως: «Άρθρο 47Α Ποινικές Κυρώσεις 1. Όποιος χρησιμοποιεί την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή χωρίς την άδεια της περίπτωσης 1 του άρθρου 2 του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 2. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει και τη δήμευση του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της παράβασης της προηγούμενης παραγράφου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το π.δ. 160/2007 (Α΄ 201) τροποποιείται ως εξής: 1. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «β) «Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών»: η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων του άρθρου 22 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188), εφεξής η «Αρχή», που αναλαμβάνει τα καθήκοντα που αφορούν την ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα ή κάθε οργανισμός δύο κρατών μελών, στον οποίο το κράτος − μέλος έχει αναθέσει τα καθήκοντα αυτά, ώστε να εξασφαλίζεται ένα ενιαίο καθεστώς ασφαλείας για την εξειδικευμένη διαμεθοριακή υποδομή,». 2. Η περίπτωση δ΄ του άρθρου 3, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «δ) «διαχειριστής υποδομής»: κάθε φορέας ή επιχείρηση που είναι υπεύθυνος/η ιδίως για την εγκατάσταση και τη συντήρηση της σιδηροδρομικής υποδομής, ή μέρους αυτής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει, που μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τη διαχείριση των συστημάτων ελέγχου και ασφάλειας της υποδομής. Τα καθήκοντα του διαχειριστή της υποδομής ενός δικτύου ή ενός μέρους δικτύου μπορούν να ανατίθενται σε διαφορετικούς φορείς ή επιχειρήσεις,». 3. Η περίπτωση ιδ΄ του άρθρου 3, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ιδ) «σιδηροδρομική επιχείρηση»: κάθε σιδηροδρομική επιχείρηση όπως ορίζεται στο π.δ. 41/2005 (Α΄ 60) και κάθε άλλη δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας είναι η παροχή υπηρεσιών σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων ή/και επιβατών, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση αυτή εξασφαλίζει υποχρεωτικά και την έλξη. Συμπεριλαμβάνονται επίσης, οι επιχειρήσεις που παρέχουν μόνον έλξη,». 4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η Αρχή αποφασίζει για τη χορήγηση πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας αμελλητί και το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών και των τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών που έχει ζητήσει. Εάν ζητηθεί από τον αιτούντα να υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες, οι εν λόγω πληροφορίες υποβάλλονται αμέσως.» 5. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστάται «Τμήμα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων» στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το Τμήμα υπάγεται στη Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών του Υπουργείου. Οι αρμοδιότητες της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών ανατίθενται στη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων του άρθρου 22 του ν. 3891/2010, η οποία είναι ανεξάρτητη ως προς την οργάνωση, τη νομική μορφή και τη λήψη αποφάσεων από οποιαδήποτε σιδηροδρομική επιχείρηση, διαχειριστή υποδομής ή αιτούντα για τα ανωτέρω.» 6. Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η Επιτροπή διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων υποχρεούται να προβαίνει στη διεξαγωγή έρευνας μετά από σοβαρά σιδηροδρομικά ατυχήματα με πρωτοβουλία του Προέδρου. Στόχος της διερεύνησης είναι η βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας για την πρόληψη ατυχημάτων.» 7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η Επιτροπή εκδίδει συστάσεις ασφαλείας, οι οποίες απευθύνονται στην Αρχή και, όπου απαιτείται λόγω του χαρακτήρα της σύστασης, σε άλλους φορείς ή αρχές της χώρας ή άλλων κρατών − μελών. Η Αρχή και οποιοσδήποτε άλλος φορέας ή αρχή της χώρας λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι συστάσεις για την ασφάλεια που εκδίδονται από την Επιτροπή αλλά και από άλλους φορείς διερεύνησης άλλων κρατών − μελών λαμβάνονται υπόψη και, όπου ενδείκνυται, ακολουθούνται από τις επιβαλλόμενες ενέργειες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το π.δ. 104/2010 (Α΄ 181) τροποποιείται ως εξής: α. Στο πρώτο εδάφιο και στην περίπτωση β΄ του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1, καθώς και στις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 30, η φράση «το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» αντικαθίσταται από τη φράση «η Αρχή». β. Στο άρθρο 32 η φράση «το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» αντικαθίσταται από τη φράση «η Αρχή».

Άρθρο 86Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 3891/2010 που αφορούν την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο ν. 3891/2010 προστίθεται άρθρο 9Α ως εξής: «Άρθρο 9Α Επενδύσεις τρίτων στην Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή 1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίνεται η κατασκευή και η εν γένει εκτέλεση έργων επί της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60), καθώς και έργων σύνδεσης βιομηχανικών, βιοτεχνικών, εμπορικών και συναφών χώρων και εγκαταστάσεων με την Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή, με δαπάνες του ενδιαφερόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου. Η μελέτη και κατασκευή των έργων γίνεται με την έγκριση και την επίβλεψη της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. με βάση τις ισχύουσες διατάξεις. Για τις αναγκαίες προς τούτο απαλλοτριώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις που ρυθμίζουν τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις για έργα της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.. Οι αποζημιώσεις για τις απαλλοτριώσεις αυτές βαρύνουν το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 2. Τα έργα της παραγράφου 1 μπορεί να αφορούν τη χρηματοδότηση εν συνόλω ή εν μέρει της μελέτης, κατασκευής και εν γένει εκτέλεσης των απαιτούμενων έργων για τη βελτίωση ή επέκταση της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής και έχει το χαρακτήρα δωρεάς από το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο προς το Ελληνικό Δημόσιο. 3. Οι προδιαγραφές των ανωτέρω έργων στην Εθνική Σιδηροδρομική Υποδομή καθορίζονται από τον Διαχειριστή Υποδομής, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας και διαλειτουργικότητας για σιδηροδρομικά και συνοδευτικά έργα. Μετά την ολοκλήρωσή τους, τα έργα αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής και περιέρχονται στην αρμοδιότητα του Διαχειριστή Υποδομής. 4. Η εγκριτική απόφαση της παραγράφου 1 εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Υποδομής και με αυτήν καθορίζεται, ο φορέας εκτέλεσης του έργου, οι όροι χρηματοδότησης, το ποσοστό ή το ποσό συμμετοχής του ενδιαφερομένου στη συνολική δαπάνη, ο τρόπος και ο χρόνος κάλυψης αυτής, οι διαδικασίες και τα όργανα διαχείρισης, επίβλεψης και παραλαβής των έργων, καθώς και κάθε άλλος αναγκαίος όρος για την εκτέλεσή τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3891/2010 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 3891/2010 προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως εξής: «7. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. αναθέτει τη μηχανοστασιακή και εργοστασιακή συντήρηση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιεί στην «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού» («ΕΕΣΣΤΥ») για διάρκεια δέκα (10) ετών, με όρους αγοράς. Για τη σύναψη της σύμβασης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4. 8. Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να αναθέτει στην ΕΕΣΣΤΥ τη συντήρηση του τροχαίου υλικού μακράς ακινησίας που έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία ή τη χρήση του, δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος, και δεν έχει εκμισθωθεί στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ή τρίτους. Η ανάθεση διενεργείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με βάση τις αρχές χρέωσης που περιγράφονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου. Για τη σύναψη της σύμβασης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η σύναψη συμβάσεων ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές εγκρίνονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών (Ρ.Α.Ε.Μ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1370/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007, «για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70» (ΕΕ L 315/9.12.2007).» β) Μετά την παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 3891/ 2010 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές για τα έτη 2014 έως και 2018 ανατίθεται στην εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.. Σχετικά υπογράφεται σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ με την οποία ορίζεται μεταξύ άλλων το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών, τα δρομολόγια που καλύπτονται από τη σύμβαση, η μεθοδολογία υπολογισμού της αποζημίωσης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο τρόπος παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης, οι μηχανισμοί ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Το συνολικό ποσό αποζημιώσεων για τα έτη 2014 έως 2018 δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ ετησίως, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των προβλέψεων της παραγράφου 6 του παρόντος. Με εξαίρεση την προαναφερόμενη σύμβαση, η παροχή υπηρεσιών ΥΔΥ στις επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές, ανατίθεται από τη Ρ.Α.Ε.Μ. με διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Κανονισμού 1370/2007 μέσω περισσότερων συμβάσεων ΥΔΥ, οι οποίες περιορίζονται σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια ή συγκεκριμένη διαδρομή. Το αντικείμενο των ειδικότερων συμβάσεων ΥΔΥ καθορίζεται από τη Ρ.Α.Ε.Μ., λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ανάγκες μεταφοράς επιβατών και την ανάγκη εξασφάλισης της επιβατικής σιδηροδρομικής μεταφοράς μεταξύ συγκεκριμένων περιοχών.»

Άρθρο 87Πιστοποίηση φορέων υπευθύνων για τη συντήρηση εμπορευματικών φορταμαξώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο υπεύθυνος φορέας για τη συντήρηση εμπορευματικών φορταμαξών (ΥΦΣ), που υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση σχετικού πιστοποιητικού από την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14α του π.δ. 160/2007, συνυποβάλλει παράβολο ως ανταποδοτικό τέλος για την κάλυψη του διοικητικού κόστους της εξέτασης του φακέλου του και των σχετικών ελέγχων, ύψους: α) οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για την αρχική χορήγηση του πιστοποιητικού σε περίπτωση που επιτελεί όλες τις λειτουργίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού 445/2011 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2011, β) πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για την αρχική χορήγηση του πιστοποιητικού, σε περίπτωση που έχει εκχωρήσει μία ή περισσότερες από τις λειτουργίες (β) έως (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού 445/2011 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2011, γ) τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ σε περίπτωση ανανέωσης πιστοποιητικού που περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού 445/2011 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2011, δ) δυόμισι χιλιάδων (2.500) ευρώ σε περίπτωση ανανέωσης πιστοποιητικού που δεν περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις λειτουργίες (β) έως (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού 445/2011 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2011, ε) δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε περίπτωση ουσιώδους επικαιροποίησης ή τροποποίησης του πιστοποιητικού μετά από αίτηση του κατόχου του ή απαίτηση της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των παραβόλων της παραγράφου 1 για την προσαρμογή στο πραγματικό κόστος πιστοποίησης ή να δημιουργούνται διαφορετικές κατηγορίες ύψους παραβόλων, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της σιδηροδρομικής αγοράς.

Άρθρο 88Πιστοποίηση φορέων λειτουργιών συντήρησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Φορέας που επιτελεί μία ή περισσότερες από τις λειτουργίες (β) έως (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού 445/2011 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2011 και υποβάλλει αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης στην Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών του π.δ. 160/2007, συνυποβάλλει παράβολο ως ανταποδοτικό τέλος για την κάλυψη του διοικητικού κόστους της εξέτασης του φακέλου του και των σχετικών ελέγχων, ύψους: α) έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για αρχική χορήγηση πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης, σε περίπτωση που επιτελεί όλες τις λειτουργίες (β) έως και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού 445/2011 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2011, β) δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για αρχική χορήγηση πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης, για καθεμία από τις λειτουργίες (β) έως (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού 445/2011 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2011, γ) τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σε περίπτωση ανανέωσης πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης που περιλαμβάνει και τις τρεις λειτουργίες (β) έως και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού 445/2011 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2011, δ) χιλίων (1.000) ευρώ σε περίπτωση ανανέωσης πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης, για καθεμία από τις λειτουργίες (β) έως (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού 445/2011 της Επιτροπής της 10ης Μαΐου 2011, ε) οκτακοσίων (800) ευρώ σε περίπτωση ουσιώδους επικαιροποίησης ή τροποποίησης του πιστοποιητικού μετά από αίτηση του κατόχου του πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης ή απαίτηση της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρόμων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος των παραβόλων της παραγράφου 1 για την προσαρμογή στο πραγματικό κόστος πιστοποίησης ή να δημιουργούνται διαφορετικές κατηγορίες ύψους παραβόλων ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες της σιδηροδρομικής αγοράς.

Άρθρο 89Διαδικασία και δικαιολογητικά πιστοποιητικών και αναπροσαρμογή ύψους παραβόλωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα πιστοποιητικά των άρθρων 87 και 88 του παρόντος δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, εκποιηθούν ή παραχωρηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο, καθολικό, ειδικό διάδοχο, συνεργαζόμενο ή συνδεδεμένο οργανισμό, σε διάδοχη ή οποιαδήποτε άλλη οργανωτική και λειτουργική δομή ή μονάδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών του π.δ. 160/2007. Το ίδιο ισχύει στην περίπτωση που ο κάτοχος του πιστοποιητικού αλλάξει επωνυμία, νομική μορφή, εταιρικό τύπο ή λοιπά ουσιώδη στοιχεία της υπόστασης και ταυτότητάς του, όπως και αν από οποιονδήποτε λόγο παύσει να υπάρχει έστω και προσωρινά και αν ακόμα έπειτα ανασυσταθεί με την ίδια ή άλλη επωνυμία, νομική μορφή, εταιρικό τύπο ή λοιπά ουσιώδη στοιχεία της υπόστασης και ταυτότητάς του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, ο κάτοχος του πιστοποιητικού υποβάλλει αίτηση στην Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόμων, η οποία συνοδεύεται, στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, με παράβολο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ ως ανταποδοτικό τέλος για την κάλυψη του διοικητικού κόστους που προκαλείται. Η τελευταία εξετάζει εκ νέου εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του πιστοποιητικού και είτε χορηγεί το πιστοποιητικό, επικαιροποιώντας τα στοιχεία που μεταβάλλονται, είτε απορρίπτει την αίτηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα, τα οποία υποβάλλονται στην Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών για τη χορήγηση του πιστοποιητικού υπεύθυνου φορέα συντήρησης και πιστοποιητικού λειτουργιών συντήρησης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι σχετικοί έλεγχοι της Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, καθώς και οι όροι ισχύος ή ανάκλησης των πιστοποιητικών αυτών και κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 90Απαλλοτριώσεις υπέρ του ΟΣΕ

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ Α.Ε.) απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής για το είκοσι τοις εκατό (20%) της προβλεπόμενης δαπάνης της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (κ.ν. 2882/2001 (Α΄ 17) για απαλλοτριώσεις οι οποίες κηρύσσονται υπέρ του ΟΣΕ από το Ελληνικό Δημόσιο προς το σκοπό της ανάπτυξης της σιδηροδρομικής υποδομής και των οποίων η εκτιμώμενη δαπάνη αποζημιώσεως καλύπτεται από εγγεγραμμένη πίστωση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Η διάταξη του ανωτέρω εδαφίου εφαρμόζεται και για τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, οι οποίες έχουν ήδη κηρυχθεί υπέρ του ΟΣΕ από το Ελληνικό Δημόσιο και δεν έχουν συντελεστεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας. Τυχόν εκδοθείσες σε εκτέλεση πράξεων κήρυξης απαλλοτριώσεων για τον παραπάνω σκοπό εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται στον ΟΣΕ από την Υπηρεσία στην οποία κατατέθηκαν.

Άρθρο 91Εκποίηση τροχαίου υλικού από τον ΟΣΕ

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Το τροχαίο υλικό των ανωτέρω περιπτώσεων γ΄ και δ΄ παραμένει στον ΟΣΕ και εκποιείται από τον ίδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εκποίησης παλαιού και άχρηστου τροχαίου υλικού, το δε προϊόν της εκποίησης κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Δημοσίου.»

Άρθρο 92Πιστοποίηση μηχανοδηγών

Η παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3911/2011 (Α΄ 12) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υγείας, καθορίζονται τα έντυπα που βεβαιώνουν την πλήρωση των όρων των παραγράφων 2 και 3, ο χρόνος ισχύος των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, οι ειδικότητες των ιατρών που απαιτούνται, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης των ιατρών από την Αρχή και καταχώρισής τους στο μητρώο που τηρείται από την Αρχή, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Αρχή, η αποζημίωση των αναγνωρισμένων ιατρών και τυχόν αναπροσαρμογή αυτής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης των αναφερομένων στο Παράρτημα Ι σημείο 3 του άρθρου 31, τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην Αρχή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 93Κλοπή ή δολιοφθορά σιδηροδρομικού υλικού

Στο άρθρο 291 του Ποινικού Κώδικα (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Όποιος αφαιρεί με σκοπό παράνομης ιδιοποίησης ή με πρόθεση καταστρέφει, ολικά ή εν μέρει, οποιοδήποτε υλικό ή αντικείμενο προορισμένο από τη θέση του ή από την κατασκευή του για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του σιδηροδρόμου ή την ασφάλεια της σιδηροδρομικής συγκοινωνίας, τιμωρείται με κάθειρξη, ανεξαρτήτως της ζημίας που απειλήθηκε ή προξενήθηκε ή της οικονομικής αξίας του υλικού ή αντικειμένου.»

Άρθρο 94Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 14 του π.δ. 41/2005ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 14 του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60) αντικαθίσταται ως εξής: «Στο Διαχειριστή Υποδομής παρέχονται κίνητρα για τη μείωση του κόστους χρήσης της υποδομής και του επιπέδου τελών υποδομής είτε με συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ αφενός του Διαχειριστή Υποδομής και αφετέρου των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Με τη συμφωνία ή την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου ρυθμίζονται μεταξύ άλλων:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 5 του άρθρου 14 του π.δ. 41/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 κρατική χρηματοδότηση ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των δαπανών και προκαταβάλλεται ανά μήνα στο Διαχειριστή Υποδομής. Για τον προσδιορισμό της λαμβάνεται υπόψη το επιχειρησιακό σχέδιο του Διαχειριστή Υποδομής που υποβάλλεται στη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ κατά το ν. 3429/2005

Άρθρο 95Είσπραξη οφειλών από διαφορές προσωρινής και οριστικής αποζημίωσης απαλλοτριώσεων για σιδηροδρομικά έργαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα ποσά που προκύπτουν ως διαφορά μεταξύ της προσωρινής και της οριστικής αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης για σιδηροδρομικά έργα, η οποία έχει εισπραχθεί από τους δικαιούχους, αναζητούνται από τον υπόχρεο προς αποζημίωση ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και αποδίδονται ως έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εφαρμοζομένων αναλόγως για την αιτία αυτή των διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τη λήψη διοικητικών, αναγκαστικών και δικαστικών μέτρων για την είσπραξη εσόδων του Δημοσίου, εφαρμόζονται και στην προκείμενη περίπτωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα έγγραφα, από τα οποία αποδεικνύεται η οφειλή των προσώπων που υποχρεούνται να αποδώσουν τις διαφορές των ποσών που έχουν εισπράξει αχρεωστήτως, ο τρόπος βεβαίωσης της οφειλής ενός εκάστου υποχρέου στα δημόσια ταμεία ως εσόδου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι διαδικασίες είσπραξης και κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 96Αποσπάσεις προσωπικού στην Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.

Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 23 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Mε την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Ελληνικής Εταιρίας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυμη Εταιρία (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.), εάν προκύψει πλεονάζον προσωπικό, για το προσωπικό αυτό εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 91 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167). Επιτρέπεται η κάλυψη αναγκών σε προσωπικό της Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. με απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί με κάθε είδους σχέση στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, εφόσον συγκεντρώνει τα απαιτούμενα για την αντίστοιχη θέση προσόντα. Η απόσπαση γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου. Η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να ορίζεται μέχρι τρία (3) έτη, με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ν. 3528/2007 (Α΄ 26). Το προσωπικό που αποσπάται στην Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε. λαμβάνει το μισθό, τα επιδόματα και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και τις οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής του θέσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Οι αποσπάσεις λύονται αυτοδικαίως και ο αποσπώμενος επιστρέφει στην οργανική του θέση, μόλις η Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.. πάψει να ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο χρόνος διάρκειας της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του αποσπωμένου στη θέση που οργανικά κατέχει. Άρθρο 97 Θέματα ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. 1. Τα όργανα της εταιρείας «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα «έργα», όπως η έννοια αυτών καθορίζεται στη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 2465/1997 (Α΄ 28), ορίζονται, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 180 του ν. 3669/2008 (Α΄ 116), με απόφαση του εποπτεύοντος αυτήν Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Για τα δημοπρατούμενα από την εταιρεία «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.» «έργα», η προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 του ν. 3669/2008 (Α΄ 116) αρμοδιότητα, ως προς τη δυνατότητα προσθήκης στη διακήρυξη επιπλέον όρων, όταν τούτο ενδείκνυται από το είδος ή την πολυπλοκότητα του προς ανάθεση έργου, ασκείται από την Προϊσταμένη Αρχή (Αναθέτουσα Αρχή) της εταιρείας, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου αυτής. 3. Οι διατάξεις των άρθρων 9 παρ. 5, 11 παρ. 6 περίπτωση γ΄, 12 παρ. 1 και παρ. 3 και 27 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων (κ.ν. 2882/2001, Α΄ 17), όπως ισχύει σήμερα, που ισχύουν για το Δημόσιο, εφαρμόζονται αναλόγως και σε όλα τα Ν.Π.Ι.Δ., που έχουν τη μέριμνα και την υποχρέωση καταβολής των σχετικών αποζημιώσεων, για τη διενέργεια των, υπέρ άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, απαλλοτριώσεων ιδιοκτησιών, προκειμένου να εκτελεσθούν συγχρηματοδοτούμενα έργα υψίστης εθνικής σημασίας και ωφελείας για την εθνική οικονομία και το κοινωνικό σύνολο. Άρθρο 98 Μελέτες εφαρμογής των κτηριακών εγκαταστάσεων της ΟΣΕ Α.Ε. στο Θριάσιο Πεδίο Οι μελέτες εφαρμογής των κτηριακών εγκαταστάσεων του ΟΣΕ Α.Ε. στο Θριάσιο Πεδίο, εγκρίνονται με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έπειτα από έκδοση της έγκρισης δόμησης από τη ΔΟΚΚ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι ανωτέρω μελέτες, οι οποίες πρέπει να έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς δόμησης, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 32115/2005 (Δ΄ 850) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και έχουν τροποποιηθεί με την υπ. αριθμ. 21853/ 2008 (Α.Α.Π. 281) απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, επέχουν θέση οικοδομικής άδειας και οι εγκαταστάσεις που θα κατασκευαστούν βάσει αυτών θεωρούνται νόμιμες από κάθε άποψη, εφόσον πληρούν τους όρους των αντίστοιχων εγκεκριμένων μελετών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Άρθρο 99 Τέλη και ειδικοί φόροι επιχειρήσεων δημόσιας ωφέλειας 1. Οι επιχειρήσεις δημόσιας ωφέλειας που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο εξαιρούνται του άρθρου 15 του β.δ. 24/1958 και δεν επιβάλλονται σε αυτές τα προβλεπόμενα στο εν λόγω άρθρο τέλη υπέρ δήμων, για διαφημίσεις, που τοποθετούνται στους χώρους και τις επιφάνειες των σταθμών, των στάσεων και των οχημάτων αυτών. 2. Στα τέλη, ειδικούς φόρους, δικαιώματα τρίτων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 7 και 10 του ν. 25/1975 (Α΄ 74), των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 429/ 1976 (Α΄ 235), της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/ 1993 (Α΄ 62), της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3345/2005 (Α΄ 138) δεν υπόκεινται δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Κ.Ο.), που εκτελούν συγκοινωνιακό έργο, για την ακίνητη περιουσία τους, δομημένη ή μη, που χρησιμοποιείται για τη δραστηριότητά τους και την ομαλή εκπλήρωση του έργου τους. 3. Για τις διαστάσεις, προδιαγραφές, τους λοιπούς όρους και τις προϋποθέσεις της τοποθέτησης διαφημίσεων σε χώρους και επιφάνειες (σταθμούς, στάσεις και οχήματα) των μέσων σταθερής τροχιάς στην Περιφέρεια Αττικής, αποφασίζει ο φορέας, στον οποίο ανήκει η εκμετάλλευση των χώρων αυτών. Το άρθρο 2 του ν. 2946/2001 εφαρμόζεται και για τους χώρους αυτούς. Άρθρο 100 Τροποποίηση του ν. 3920/2011 1. Στο άρθρο 2 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2, της 10ης Φεβρουαρίου 1976 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 352/1976 εφαρμόζεται εφεξής επί των υπό της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε. διεξαγομένων διαδικασιών.» 2. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «γ) Η ωφέλεια που προκύπτει από τη διαγραφή των χρεών των εταιριών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου, απαλλάσσεται, από τη δημοσίευση του ν. 3920/2011, από κάθε φόρο, τέλος ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος παρέχεται με την προϋπόθεση εμφάνισης της ωφέλειας σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής του φορολογείται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 106 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ειδικά, σε περίπτωση συμψηφισμού των συσσωρευμένων λογιστικών ζημιών των εταιριών του ομίλου ΟΑΣΑ που έχουν προκύψει μέχρι το χρόνο της συγχώνευσης με το αφορολόγητο αποθεματικό της παραγράφου αυτής, δεν έχουν εφαρμογή, από τη δημοσίευση του ν. 3920/2011, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 106 του Κ.Φ.Ε..» 3. Στο άρθρο 13 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33) προστίθεται παράγραφος με τον αριθμό 3 ως εξής: «3. Τα όργανα της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα που εκτελούνται από αυτές ορίζονται, κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 1418/1984 (Α΄ 23), όπως αυτός ισχύει, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 101Τροποποίηση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 4 του άρθρου 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής: «4. α) Με βάση κυκλοφοριακές μελέτες, που έχουν εκπονηθεί ή εγκριθεί από κοινού από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της οικείας περιφέρειας ή του οικείου δήμου και του Φορέα ή της Υπηρεσίας που είναι κατά περίπτωση αρμόδιος για τις Υπηρεσίες δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς και με απόφαση του οικείου Δημάρχου, εξαιρουμένης της περιοχής αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α., μπορούν να καθορίζονται οδοί ή λωρίδες κυκλοφορίας, στις οποίες κυκλοφορούν μόνο μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των τροχιοδρομικών οχημάτων. β) Για την περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ.Α., ο καθορισμός οδών ή λωρίδων κυκλοφορίας, στις οποίες κυκλοφορούν μόνο μέσα δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των τροχιοδρομικών οχημάτων, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από εισήγηση του Οργανισμού με βάση το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό του Ο.Α.Σ.Α. και με βάση μελέτες που εκπονούνται από τον Ο.Α.Σ.Α. για τα μέτρα προτεραιότητας των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς έναντι των λοιπών οχημάτων, καθώς επίσης για την εγκατάσταση ειδικών σημάνσεων και για κάθε μέτρο που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων των αστικών συγκοινωνιών και την ασφαλή και άνετη διακίνηση των επιβατών. Με όμοια απόφαση που λαμβάνεται μετά από σχετική μελέτη και πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιών εκπόνησης ή έγκρισης των κυκλοφοριακών μελετών, είναι δυνατόν να επιτρέπεται στις προαναφερόμενες οδούς ή λωρίδες η κυκλοφορία δίκυκλων μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων, καθώς επίσης και η εφαρμογή των μέτρων αυτών για ορισμένες ημέρες και ώρες. Σε όλες τις περιπτώσεις καθορισμού οδών ή λωρίδων της παρούσας περίπτωσης, η επιλογή του είδους και του υλικού διαχωρισμού, η συνοδευτική οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η υλοποίηση της σήμανσης, η τοποθέτηση και συντήρηση των διαχωριστικών μέσων ανήκουν στην αρμοδιότητα των εποπτευόμενων από αυτό Οργανισμών που βαρύνονται και με τις σχετικές δαπάνες. γ) Οι προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υλικού και των στοιχείων διαχωρισμού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. δ) Για την περιοχή αρμοδιότητας του Σ.Α.Σ.Θ., οι σχετικές δαπάνες που αφορούν την κατασκευή και συντήρηση των λωρίδων κυκλοφορίας δημόσιας οδικής μαζικής μεταφοράς προσώπων, βαρύνουν τον αντίστοιχο δήμο, ενώ το κόστος εγκατάστασης και συντήρησης των ηλεκτρονικών μέσων ελέγχου βαρύνουν το Φορέα Λειτουργίας. ε) Η παράβαση των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με το πρόστιμο που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου αυτού για τους παραβάτες των μέτρων περιορισμού ή απαγόρευσης της κυκλοφορίας. στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η αρμόδια Υπηρεσία Τροχαίας και οι διαδικασίες για την αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και οδήγησης στους ανωτέρω παραβάτες για ορισμένο χρονικό διάστημα, από δέκα (10) ημέρες μέχρι τρεις (3) μήνες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 13 του άρθρου 81 του ν. 2696/1999 «Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α΄ 57), όπως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Τα επιβατηγά οχήματα, αντί για εφεδρικό τροχό, δύνανται να είναι εφοδιασμένα με Κιβώτιο Επισκευής Ελαστικού ή με ειδικά συστήματα συνέχισης οδήγησης. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σχολικά λεωφορεία τα οποία ετέθησαν σε κυκλοφορία πριν την ισχύ της υπ’ αριθμ. 25665/1831/12/15.5.2013 (Β΄ 1174) απόφασης του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων εξακολουθούν να κυκλοφορούν και να μεταβιβάζονται μέχρι τη λήξη της ισχύος των αδειών κυκλοφορίας τους, με τους τεχνικούς όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων ετέθησαν σε κυκλοφορία .

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις θέσεως σε κυκλοφορία σχολικών λεωφορείων, που μεταφέρουν νήπια και μαθητές εντός της αστικής περιοχής, όπως αυτή έχει καθοριστεί από τα αρμόδια όργανα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 803/1978 (Α΄ 123) όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η εκκίνηση και η άφιξη των λεωφορείων που διενεργούν διεθνείς λεωφορειακές γραμμές, καθώς και η επιβίβαση και η αποβίβαση των επιβατών, δύναται να πραγματοποιείται σε Σταθμούς Διεθνών Λεωφορειακών Γραμμών. Η ίδρυση και λειτουργία των ως άνω σταθμών, επιτρέπεται κατόπιν άδειας που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και συνυπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των Σταθμών Διεθνών Λεωφορειακών Γραμμών (όπως θέση, χρήσεις γης, χώρος, εσωτερική διάταξη, χώροι υγιεινής), καθώς και η διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης της πιο πάνω άδειας. Η χρήση Σταθμού Διεθνών Λεωφορειακών Γραμμών στην αφετηρία / τέρμα των διεθνών λεωφορειακών γραμμών (στο ελληνικό έδαφος), καθίσταται υποχρεωτική για τη χορήγηση άδειας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής, μετά το πέρας τριών (3) ετών από την έκδοση του προαναφερθέντος προεδρικού διατάγματος. Άρθρο 102 Τροποποίηση διατάξεων άρθρου 1 του ν. 2898/2001 1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2898/2001 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστάται επταμελές Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Σ.Α.Σ.Θ.) που αποτελείται από: α. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως Πρόεδρο, που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης του Σ.Α.Σ.Θ.. β. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Οικονομικών. γ. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης. δ. Έναν εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. ε. Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε.Δ.Κ.Μ.), ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ.Κ.Μ.. στ. Έναν εκπρόσωπο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ο οποίος προτείνεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. ζ. Τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή του τον Υποδιευθυντή Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Το Σ.Α.Σ.Θ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μέχρι τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασης, το Σ.Α.Σ.Θ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα με την κατά την ισχύ του παρόντος νόμου συγκρότησή του.» 2. Η παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 2898/2001 (Α΄ 71) αντικαθίσταται από 1.1.2014 ως εξής: «11. Συστήνεται σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής ειδικός τραπεζικός λογαριασμός του Ο.Α.Σ.Θ., στον οποίο ο Ο.Α.Σ.Θ. καταθέτει άμεσα, την ίδια ημέρα ή το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την καταβολή κάθε δόσης αντισταθμιστικής καταβολής του άρθρου εβδόμου του άρθρου 8, ποσοστό επτά τοις χιλίοις (7%o) επί της κάθε δόσης που λαμβάνει ο Ο.Α.Σ.Θ. από το Ελληνικό Δημόσιο. Το πιο πάνω ποσό, το οποίο δεν αυξάνει την ετήσια αντισταθμιστική καταβολή στον Ο.Α.Σ.Θ., δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πεντακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (570.000) ευρώ, καθώς και να υπολείπεται των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) ευρώ ανά έτος αναφοράς, ανεξαρτήτως του ποσού της αντισταθμιστικής καταβολής. Το παραπάνω ποσοστό, καθώς και οι μέγιστες και οι ελάχιστες τιμές της χρηματοδότησης του Σ.Α.Σ.Θ. μπορεί να τροποποιούνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ο Ο.Α.Σ.Θ., μετά από έγγραφη εντολή του Προέδρου του Σ.Α.Σ.Θ. ή άλλου οργάνου αυτού, ειδικά εξουσιοδοτημένου με απόφαση του Σ.Α.Σ.Θ., υποχρεούται να καταβάλει, από τον πιο πάνω ειδικό λογαριασμό, κάθε δαπάνη του Σ.Α.Σ.Θ. για την πραγματοποίηση των σκοπών του (όπως ανάθεση μελετών, αποζημίωση ειδικών συνεργατών, τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η διατήρηση και διαχείριση του ως άνω ειδικού λογαριασμού μπορεί να ανατεθεί και σε άλλον φορέα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και κάθε σχετική λεπτομέρεια.»

Άρθρο 103Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 74/2008 και του π.δ. 431/1995ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112) αντικαθίσταται ως εξής: «α. Οχημάτων των υποκατηγοριών Δ1, Δ1+Ε ή των κατηγοριών Δ, Δ+Ε οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης αντίστοιχης κατηγορίας ή υποκατηγορίας η οποία χορηγήθηκε μέχρι και 9 Σεπτεμβρίου 2008. Η απαλλαγή αυτή ισχύει μέχρι και 9 Μαρτίου 2014. Μετά την ημερομηνία αυτή, οι κάτοχοι των παραπάνω αδειών οδήγησης υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών αφού παρακολουθήσουν πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διάταγμα αυτό.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 2 του Παραρτήματος ΙΙ του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112) τροποποιείται ως εξής: α) Στο σημείο γ΄ κάτω από την πρόταση «Η πλευρά 1 περιλαμβάνει», παρεμβάλλεται στον κατάλογο μετά την καταχώρηση για τη Γαλλία «F: Γαλλία» η καταχώρηση: «HR: Κροατία». β) Στο σημείο ε΄ κάτω από την πρόταση «Η πλευρά 1 περιλαμβάνει», παρεμβάλλεται στον κατάλογο μετά την καταχώρηση «carta cailiochta fiomana», η καταχώρηση: «kvalifikacijska kartica vozač». γ) Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου β΄ κάτω από την πρόταση «Η πλευρά 2 περιλαμβάνει» αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ενδείξεις αυτές σε εθνική γλώσσα διαφορετική από τις ακόλουθες: βουλγαρική, ισπανική, τσεχική, δανική, γερμανική, εσθονική, ελληνική, αγγλική, γαλλική, ιταλική, κροατική, λετονική, λιθουανική, ουγγρική, μαλτέζικη, ολλανδική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, φινλανδική και σουηδική, είναι έγκυρες εφόσον το δελτίο είναι δίγλωσσο και περιλαμβάνει τις ενδείξεις σε μία τουλάχιστον από τις προαναφερόμενες γλώσσες, με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων του παρόντος παραρτήματος». (παρ. 4 του Μέρους Α του Παραρτήματος της Οδηγίας 2013/22/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας). 3. Στον κατάλογο του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 6 του π.δ. 431/1995 (Α΄ 245), το οποίο έχει προστεθεί με το άρθρο 4 του π.δ. 38/2008 (Α΄ 68), παρεμβάλλεται η ακόλουθη καταχώριση μετά την καταχώριση για τη Γαλλία: Κροατία HR godi nja naknada za uporabu javnih cesta koja se pla a pri registraciji motornih i priklju nih vozila (παρ. 1 του Μέρους Α του Παραρτήματος της Οδηγίας 2013/22/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Άρθρο 104 Κατηγορίες εκπομπών EURO 5 και EURO V 1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 89 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία πρέπει να είναι κατηγορίας EURO 5 ή EURO V ή και νεότερης τεχνολογίας. Μπορεί να είναι και μεταχειρισμένα της τελευταίας διετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου.» 2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ, που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, πρέπει να είναι κατηγορίας EURO 5 ή EURO V ή και νεότερης τεχνολογίας. Μπορεί να είναι και μεταχειρισμένα της τελευταίας διετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου.»

Άρθρο 105Ρυθμίσεις για τα εκμισθούμενα Ε.Ι.Χ αυτοκίνητα με οδηγόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού καθορίζονται διακριτικά γνωρίσματα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα εκμισθωμένα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκίνητα με οδηγό προκειμένου να πραγματοποιούνται οι μεταφορές της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, προστίθενται υποπεριπτώσεις δ΄, ε΄ και στ΄ ως εξής: «δ. Να έχουν καλή γνώση μιας γλώσσας πέραν της ελληνικής. ε. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου οποιουδήποτε τύπου ή αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας της αλλοδαπής. στ. Ασφαλιστική ενημερότητα του εργαζόμενου οδηγού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Η2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Για την απόδειξη της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων, οι επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 υποχρεούνται να τηρούν στο αρχείο τους και να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές: για τη συνδρομή της υποπερίπτωσης α΄ πιστοποιητικό ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οδηγού, της υποπερίπτωσης β΄ επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας οδήγησης, της υποπερίπτωσης γ΄ ιατρικό πιστοποιητικό, της υποπερίπτωσης δ΄ πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 κατά το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς της υποπερίπτωσης ε΄ απολυτήριο Λυκείου οποιουδήποτε τύπου ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών ξένου σχολείου της αλλοδαπής και του εδαφίου στ΄ αποδεικτικά στοιχεία για την ασφάλιση του οδηγού απο τον ασφαλιστικό φορέα ΙΚΑ.»

Άρθρο 106Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και του ν. 3534/2007ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στην παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4070/ 2012 (Α΄ 82) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ) Ε.Δ.Χ. από πέντε (5) έως επτά (7) θέσεων Ειδικών Μεταφορών (ΕΙΔΜΕΤ) χωρίς μετρητή.» β. Η παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Μισθωμένο Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο: Το αυτοκίνητο το οποίο εκτελεί διαδρομή ύστερα από προηγηθείσα μίσθωση η οποία γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή μέσω ειδικού ραδιοδικτύου ΤΑΞΙ ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η μίσθωση γίνεται με καταβολή του προβλεπόμενου αντιτίμου και της τυχόν ειδικής προσαύξησης εφόσον πρόκειται για Ε.Δ.Χ− ΤΑΞΙ αυτοκίνητο, ή του συμφωνηθέντος εφόσον πρόκειται για Ε.Δ.Χ.− ΕΙΔΜΙΣΘ ή Ε.Δ.Χ.− ΕΙΔΜΕΤ αυτοκίνητο.» γ. Η παρ. 8 του άρθρου 82 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής: «8. Προμίσθωση: Η εκ των προτέρων μίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σημείο επιβίβασης που βρίσκεται είτε εντός είτε εκτός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που η επιβίβαση είναι εντός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τότε η αποβίβαση μπορεί να είναι σε σημείο είτε εντός είτε εκτός αυτής, ενώ στην περίπτωση που η επιβίβαση είναι εκτός των ορίων της έδρας η αποβίβαση πρέπει να είναι εντός αυτής. Η προμίσθωση για τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ είναι υποχρεωτική.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 84 του ν. 4070/ 2012 (Α΄ 82), καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 10β του άρθρου 6 του ν. 3109/2003 (Α΄ 38) καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 85 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής: « Η άδεια αυτοκινήτου Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΕΤ εκδίδεται από τον αρμόδιο Περιφερειάρχη, αφού καταβληθεί παράβολο που δεν θα υπερβαίνει το διοικητικό κόστος της διαδικασίας αδειοδότησης και το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής: «α. είδος αδείας Ε.Δ.Χ. (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΕΤ), αριθμό κυκλοφορίας αυτοκινήτου και αριθμό πλαισίου του,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) προστίθενται παράγραφοι 4 έως και 10 ως ακολούθως: «4. Επιτρέπεται η σύσταση και η λειτουργία ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών από ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευσή τους. Η χορήγηση άδειας σύστασης ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών γίνεται από τον περιφερειάρχη της έδρας της εταιρείας ή του συνεταιρισμού. 5. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, απαιτείται η συμμετοχή όλων των συνιδιοκτητών στην ανάληψη του κεφαλαίου με αντίστοιχη καταβολή μετρητών. Η μεταβίβαση των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας γίνεται προς τους μετόχους αυτής, καθώς και σε άλλα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις περί των προσώπων προϋποθέσεις μεταβίβασης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων του άρθρου 102 του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη μεταβίβαση του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου και με την αποδοχή όλων των υποχρεώσεων του μετόχου ή εταίρου. 6. α. Οι παραπάνω ανώνυμες εταιρείες διέπονται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του νόμου αυτού. β. Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας σχηματίζεται με την καταβολή μετρητών και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ελάχιστο προβλεπόμενο για τις ανώνυμες εταιρείες. γ. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιρειών είναι ονομαστικές. 7. Η σύσταση και η λειτουργία των συνεταιρισμών διέπονται από τις διατάξεις του ν.1667/1986 (Α΄ 196), όπως ισχύει. Στους συνεταιρισμούς συμμετέχουν, αποκλειστικά, ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Η λειτουργία των συνεταιρισμών ρυθμίζεται από το νόμο και το καταστατικό σύστασης αυτών. 8. Προκειμένου να συσταθούν εταιρείες ή συνεταιρισμοί, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές μαζί με το εταιρικό έγγραφο, αντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, των οποίων οι ιδιοκτήτες μετέχουν στα παραπάνω νομικά πρόσωπα και υπεύθυνη κατά το νόμο δήλωση ότι δεν συμμετέχουν σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή συνεταιρισμό με παρεμφερή σκοπό. 9. Οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας ή οι εταίροι των συνεταιρισμών παραχωρούν κατά χρήση στην ανώνυμη εταιρεία ή το συνεταιρισμό τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητά τους. Οι όροι χρήσης των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, η αποζημίωση των ιδιοκτητών αυτών, καθώς και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση της γενικής συνέλευσης της ανώνυμης εταιρείας ή του συνεταιρισμού ή από το καταστατικό αυτών. 10. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας και του συνεταιρισμού και αντίστοιχα η κατανομή των ψήφων είναι ανάλογη του ποσοστού κάθε μετόχου επί του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής το Ε.Δ.Χ. ορίζεται ως μία μονάδα, η οποία διαθέτει δύο ψήφους. Κάθε ψήφος αντιστοιχεί σε ποσοστό 50%. Εφόσον περισσότεροι συνιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου συγκεντρώνουν μαζί ποσοστό 50%, εκπροσωπούνται κατά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου υποχρεωτικά από έναν εξ αυτών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 4 του άρθρου 88 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η προμίσθωση Ε.Δ.Χ. γίνεται από τον επιβάτη προσωπικά ή τηλεφωνικά ή μέσω ειδικών ραδιοδικτύων ταξί ή ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με καταβολή του προβλεπόμενου αντιτίμου και της τυχόν ειδικής προσαύξησης. Στις περιπτώσεις αυτές, το ταξίμετρο τίθεται σε λειτουργία από το σημείο επιβίβασης του πελάτη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το άρθρο 91 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 91 Ειδικοί κανόνες λειτουργίας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτωνω ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ 1. Επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα ειδικής μίσθωσης (ΕΙΔΜΙΣΘ) και ειδικών μεταφορών (ΕΙΔΜΕΤ) είναι κατηγορίας αυτοκινήτων που εκτελούν διαδρομές ύστερα από προηγούμενη ειδική μίσθωση αυτών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα έναντι ελευθέρως συμφωνημένου μισθώματος. Η ειδική μίσθωση του αυτοκινήτου μαζί με τον οδηγό συνάπτεται αποκλειστικώς είτε εγγράφως είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου ή οποιουδήποτε άλλου μέσου τηλεπικοινωνίας νομίμως καταγεγραμμένης από τον πάροχο των υπηρεσιών αυτών. 2. Απαγορεύεται η μίσθωση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ χωρίς προηγούμενη καταγεγραμμένη συνεννόηση με τον πελάτη. Απαγορεύεται επίσης η με οποιοδήποτε τρόπο προσέγγιση πελατών από οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΕΤ, όταν αυτά βρίσκονται σε κίνηση ή σε χώρους στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες). Η παραβίαση της διάταξης αυτής επισύρει την πειθαρχική ποινή της αφαίρεσης της ειδικής άδειας του οδηγού του αυτοκινήτου. Η υπόθεση εξετάζεται κατά απόλυτη προτεραιότητα από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 103 του παρόντος νόμου. 3. Οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών μόνον εφόσον είναι εφοδιασμένοι με το αποδεικτικό στοιχείο της μίσθωσης, όπου αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του μισθωτή, η ημερομηνία και η ώρα της μίσθωσης, το συμφωνημένο κόμιστρο, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής και αποβίβασης των επιβατών. 4. Το αντάλλαγμα για την παροχή υπηρεσιών με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΕΤ μπορεί να καθορίζεται είτε με προσχώρηση των επιβατών σε αναλυτικό και δεσμευτικό για τον πάροχο των υπηρεσιών τιμοκατάλογο μηνιαίας τουλάχιστον ισχύος είτε ελευθέρως μετά από διαπραγμάτευση με τον πελάτη. Ο ως άνω τιμοκατάλογος είναι δεσμευτικός για τον πάροχο, αναρτάται στο διαδίκτυο σε ειδική ιστοσελίδα που αναγκαίως διατηρεί ο πάροχος για το σκοπό αυτόν και ισχύει για ένα (1) τουλάχιστον μήνα από την ανάρτησή του. 5. Κάθε πάροχος υπηρεσιών με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΙΔΜΕΤ υποχρεούται να τηρεί αρχείο των τελευταίων εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών με όλες τις τηλεφωνικές και τηλεπικοινωνιακές μέσω διαδικτύου κλήσεις που έχει λάβει για μίσθωση, καθώς και τις συμβάσεις που έχει εκτελέσει κατά το ίδιο διάστημα. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι οροι και οι προϋποθέσεις της μίσθωσης των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) πόρτες για την είσοδο και έξοδο των επιβατών και του οδηγού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Μετά το άρθρο 92 του ν. 4070/2012 προστίθεται άρθρο 92Α ως ακολούθως: «Άρθρο 92Α Ε.Δ.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΕΙΔΜΕΤ) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της κυκλοφορίας των Ε.Δ.Χ.− ΕΙΔΜΕΤ αυτοκινήτων, η διαδικασία και το ποσοστό μετατροπής των κυκλοφορούντων Ε.Δ.Χ. ανά Περιφέρεια, τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και το μεταφορικό τους έργο, τα προσόντα των οδηγών, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Επιτρέπεται η αντικατάσταση κυκλοφορούντων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, με καινουργή ή μεταχειρισμένα της τελευταίας διετίας, του έτους θέσης σε κυκλοφορία μη συμπεριλαμβανομένου, επιβατηγά οχήματα άνω των 2.500 κυβικών εκατοστών. Η μετατροπή των κυκλοφορούντων επιβατηγών δημόσιας χρήσης οχημάτων στην κατηγορία ΕΙΔΜΕΤ είναι αμετάκλητη για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η περίπτωση η΄ της παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «η. να κατέχει ήδη άδεια οδήγησης αυτοκινήτου τουλάχιστον κατηγορίας Β΄» .

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

α) Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 98 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Η είσπραξη κομίστρου διάφορου του νομίμου για τους οδηγούς ΤΑΞΙ και διάφορου του συμφωνημένου για τους οδηγούς οχημάτων ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ.» β) Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Το άρθρο 99 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθμίζονται οι κανόνες λειτουργίας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ), οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, κατόχων και των οδηγών κατά τη λειτουργία αυτών για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, οι κανόνες ευπρεπούς εμφάνισης και τα προσόντα των οδηγών, η κατάσταση των οχημάτων, οι συσκευές και τα εξαρτήματα που μπορούν αυτά να φέρουν εσωτερικά και εξωτερικά. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις διάθεσης των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, ΕΙΔΜΙΣΘ και ΕΙΔΜΕΤ) για την εκτέλεση μεταφορικού έργου, οι ενδείξεις και οι πινακίδες, τα σήματα των εδρών, θέματα χρήσης των ταξιμέτρων και η τοποθέτηση αυτών επί του οχήματος, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται για την παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, για όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα νόμο. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορούν να καταργούνται προϊσχύουσες αντίθετες διατάξεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η περίπτωση δ΄ του άρθρου 100 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής: «(δ). Όταν διαπιστωθεί ότι το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο βρίσκεται σε ακινησία πέραν του ενός έτους από την κατάθεση της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας και αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες του συγκεκριμένου Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός. Σε περίπτωση παραμονής του ανωτέρω Ε.Δ.Χ. οχήματος σε ακινησία με κατατιθέμενη την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες για επιπλέον έξι (6) μήνες από τη λήξη του χρονικού διαστήματος ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και αφαίρεσης των κρατικών πινακίδων, τότε, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ανακαλείται εκ νέου η άδεια κυκλοφορίας και αφαιρούνται οι κρατικές πινακίδες των συγκεκριμένων Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών. Σε περίπτωση παραμονής του ανωτέρω Ε.Δ.Χ. οχήματος σε ακινησία με κατατιθέμενη την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες για επιπλέον έξι (6) μήνες από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της εξάμηνης ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας και αφαίρεσης των κρατικών πινακίδων τότε, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ανακαλείται οριστικά η άδεια κυκλοφορίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 105 του ν. 4070/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζεται ανώτατο όριο προαιρετικής προσαύξησης του κομίστρου σε κάθε περίπτωση προμίσθωσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας Ραδιοταξί πραγματοποιείται στην οικεία Περιφέρεια με την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών: α. Καταστατικό νομικού προσώπου, στο οποίο απαραίτητα συμπεριλαμβάνονται όλα τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα τα οποία έχουν ενταχθεί στο Ραδιοταξί. β. Περιγραφή του συστήματος ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα χρησιμοποιείται από το Ραδιοταξί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Επιτρέπεται η λειτουργία ενός (1) Ραδιοταξί σε κάθε έδρα − διοικητική μονάδα του άρθρου 83 του ν. 4070/2012 (Α΄82) εφόσον στο Ραδιοταξί έχει ενταχθεί το 50% του συνολικού αριθμού των Ε.Δ.Χ. − ΤΑΞΙ αυτοκινήτων της έδρας − διοικητικής μονάδας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Δεύτερο Ραδιοταξί δύναται να λειτουργεί εφόσον σε αυτό έχει ενταχθεί τουλάχιστον το 30% του συνολικού αριθμού των Ε.Δ.Χ. − ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, για τις έδρες − διοικητικές μονάδες της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 4070/2012 ή τουλάχιστον 150 Ε.Δ.Χ./ΤΑΞΙ αυτοκίνητα, για τις έδρες − ενιαίες διοικητικές μονάδες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του ίδιου ανωτέρω άρθρου του ν. 4070/2012.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Οι διατάξεις των παραγράφων 15, 16 και 17 του παρόντος άρθρου και κάθε άλλη διάταξη περί Ραδιοταξί της κείμενης νομοθεσίας δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, τα οποία εφαρμόζουν συστήματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών οποιασδήποτε μορφής για την εξυπηρέτηση Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, πλην ραδιοσυχνοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Τα νομικά πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ειδικών ραδιοδικτύων για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των π.δ. 482/1987 (Α΄ 220) και 587/1988 (Α΄ 282) ή έχουν υπαχθεί σε καθεστώς Γενικής Άδειας κατόπιν έγκρισης του καταστατικού τους από τον οικείο Νομάρχη, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 3431/2006 (Α΄ 13), θεωρούνται «Ραδιοταξί» κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο του παρόντος και λειτουργούν σύμφωνα με αυτά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229) αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Το όριο ηλικίας των οδηγών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ορίζεται στα εξήντα εννέα (69) έτη. Η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ανανεώνεται υποχρεωτικά στα εξήντα επτά (67) έτη ηλικίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ανανέωσης ειδικών αδειών. Το όριο ηλικίας των οδηγών σχολικών λεωφορείων ορίζεται στα εξήντα πέντε (65) έτη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Να μην έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Η παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 121 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και για την ακινησία των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Άρθρο 107Τροποποίηση της κωδικοποιημένης νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων (κ.ν. 3669/2008, Α΄ 116)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων (κ.ν. 3669/2008), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α) Ως αριθμητής του κλάσματος α1 λαμβάνεται ο κύκλος εργασιών της εγγεγραμμένης στο Μ.Ε.Ε.Π. εργοληπτικής επιχείρησης, ο οποίος πραγματοποιήθηκε από την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κατά την τελευταία τριετία από το χρόνο υποβολής της αίτησης. Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί τον κύκλο εργασιών της, του αμέσως προηγούμενου έτους από την προαναφερθείσα περίοδο, εφόσον δεν κάνει χρήση του τελευταίου έτους της και η εμπειρία αυτού του έτους δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη αίτησή της. Ο ανωτέρω κύκλος εργασιών προσδιορίζεται ως εξής:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά την υποπερίπτωση v της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας δημοσίων έργων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3669/2008, προστίθεται υποπερίπτωση vi ως ακολούθως: «vi. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, που εκτελέστηκαν στο εξωτερικό, από θυγατρικές τους επιχειρήσεις με έδρα στην αλλοδαπή, λαμβάνεται υπόψη μόνο αυτός που προκύπτει από επικυρωμένο πιστοποιητικό του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής και αντίστοιχη κατάσταση τιμολογίων εσόδων, βεβαιωμένη από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, για τις εργασίες αυτές. Τα ανωτέρω τιμολόγια πρέπει να έχουν περιληφθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της θυγατρικής επιχείρησης στο εξωτερικό, επικυρωμένες για τη γνησιότητά τους από τις αρμόδιες αρχές. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό είναι του φορέα κατασκευής πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας αρχής της χώρας που εκτελέστηκε το έργο, από την οποία να προκύπτει ότι ο ανάδοχος ανέλαβε και κατασκεύασε το έργο ή μέρος αυτού, καθώς και το συμφωνητικό βεβαίωσης της χρονολογίας για την ανάθεση από τον ανάδοχο στην επιχείρηση της κατασκευής του έργου ή μέρους αυτού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3669/2008, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Στα παραπάνω πάγια συνυπολογίζονται, για τον υπολογισμό του αριθμητή του κλάσματος α3 του τύπου κατάταξης αλλά όχι και για την κάλυψη των ελάχιστων ορίων παγίων και μηχανολογικού εξοπλισμού, τα πάγια στοιχεία όλων των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, καθώς και τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης που υποχρεωτικά αγοράζονται στο πλαίσιο εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης εφόσον αυτό προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 99 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3669/2008, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. δ) Τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται ως παρονομαστές στα κλάσματα α1, α2, α3 του Τμήματος Α του Τύπου Κατάταξης, για την εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση ορίζονται ως εξής: i. για την τρίτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε δύο εκατομμύρια είκοσι πέντε χιλιάδες (2.025.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε επτακόσιες πενήντα χιλιάδες (750.000) ευρώ και τα πάγια σε εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, ii. για την τέταρτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε τέσσερα εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (4.125.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ και τα πάγια σε τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, iii. για την πέμπτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε έντεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (11.250.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (4.500.000) ευρώ και τα πάγια σε εννιακόσιες χιλιάδες (900.000) ευρώ, iv. για την έκτη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε είκοσι δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (22.500.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε εννέα εκατομμύρια (9.000.000) ευρώ και τα πάγια σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες (1.800.000) ευρώ, v. για την έβδομη τάξη ο κύκλος εργασιών ορίζεται σε εκατόν τριάντα πέντε εκατομμύρια (135.000.000) ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) ευρώ και τα πάγια σε δεκαοκτώ εκατομμύρια (18.000.000) ευρώ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παράγραφος 7 του άρθρου 99 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής: «7. Σε περιπτώσεις συγχώνευσης εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.Ε.Π. ή του συνόλου του κατασκευαστικού τους κλάδου, ο Συντελεστής Κατάταξης Γ΄ καθεμίας από αυτές λαμβάνεται ανάλογα με το συνολικό αριθμό ως εξής: α) Για τις δύο πρώτες, το άθροισμα των Συντελεστών Κατάταξης Γ΄ της καθεμίας. β) Για την τρίτη, στο ανωτέρω άθροισμα προστίθεται το πενήντα τοις εκατό (50%) του Συντελεστή Κατάταξης Γ΄ της επιχείρησης αυτής και δ) για την τέταρτη, στο ανωτέρω άθροισμα προστίθεται το σαράντα τοις εκατό (40%) του Συντελεστή Κατάταξης Γ΄ αυτής. Για τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις πέραν της τετάρτης δεν προστίθεται περαιτέρω Συντελεστής Κατάταξης Γ΄. Η σειρά των επιχειρήσεων για τον υπολογισμό του Συντελεστή Κατάταξης Γ΄ καθορίζεται από την επιχείρηση που υποβάλλει την αίτηση αναθεώρησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής: «4.β) Διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Τα πάγια αυτά στοιχεία αφορούν γήπεδα, οικόπεδα, κτήρια, μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, εκτός από τα επιβατικά αυτοκίνητα. Ως αξία παγίων για τα ακίνητα λαμβάνεται, κατ’ επιλογή της επιχείρησης είτε η αντικειμενική αξία που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, πιστοποιούμενη από συμβολαιογράφο είτε η αξία αυτών, όπως προσδιορίζεται από τα οριστικά συμβόλαια αγοράς ή το κόστος ιδιοκατασκευής τους, όπως είναι εγγεγραμμένο στα βιβλία της επιχείρησης. Για τον εξοπλισμό και τα μεταφορικά μέσα, η αξία τους προσδιορίζεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 99 του παρόντος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3669/2008, αντικαθίστανται ως εξής: «5.β) Διαθέτει, κατά την υποβολή της αίτησης, καταθέσεις σε τράπεζα, τουλάχιστον εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή πάγια στοιχεία με βάση τις αντικειμενικές αξίες ή τις αξίες κτήσης αυτών, συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή σωρευτικά καταθέσεις σε τράπεζα και πάγια στοιχεία συνολικής αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Για τα πάγια αυτά στοιχεία εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής: «6.α) Περιλαμβάνει στη βασική της στελέχωση έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και έναν (1) τεχνικό Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας, τουλάχιστον.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 100 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3669/2008, αντικαθίσταται ως εξής: «8.α) Περιλαμβάνουν στη βασική και συμπληρωματική τους στελέχωση τον αντίστοιχο, για κάθε τάξη ελάχιστο αριθμό τεχνικών εγγεγραμμένων στο Μ.Ε.Κ., ως εξής: i. Στην τέταρτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας, και δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων μέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας. ii. Στην πέμπτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και δύο (2) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων μέχρι την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον τριών (3) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας. Για κάθε επιπλέον κατηγορία απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας. iii. Στην έκτη τάξη, για τη βασική κατηγορία έργων απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον πέντε (5) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας, τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας. Για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων μέχρι και την τέταρτη, απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση τουλάχιστον τεσσάρων (4) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας. Για τις επιπλέον κατηγορίες απαιτείται συμπληρωματική στελέχωση ενός (1) τεχνικού Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας ανά κατηγορία. iv. Στην έβδομη τάξη, απαιτείται στελέχωση τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας και δώδεκα (12) τεχνικών Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας. Από τη στελέχωση αυτή απαιτείται τουλάχιστον οι δέκα (10) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένοι σε τρεις (3) κατηγορίες έργων, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένος στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων και ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας να είναι εγγεγραμμένος στην κατηγορία βιομηχανικών και ενεργειακών έργων. Εναλλακτικά για τις τάξεις τέταρτη, πέμπτη και έκτη μπορεί να αντικατασταθεί στη βασική και στη συμπληρωματική τους στελέχωση, ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας, με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και ένας (1) τεχνικός Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας με δύο (2) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας. Για την έβδομη τάξη μπορούν να αντικατασταθούν τόσο στη βασική, όσο και στη συμπληρωματική της στελέχωση, μέχρι τέσσερις (4) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Δ΄ βαθμίδας με οκτώ (8) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας και μέχρι τέσσερις (4) τεχνικοί Μ.Ε.Κ. Γ΄ βαθμίδας με οκτώ (8) τεχνικούς Μ.Ε.Κ. Β΄ βαθμίδας. Για τις πιο πάνω τάξεις τα στελέχη για κάθε πρόσθετη κατηγορία έργων, εκτός της βασικής κατηγορίας, μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα της βασικής στελέχωσης εγγεγραμμένα σε αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του Μ.Ε.Κ. ή και άλλα πρόσωπα.»

Άρθρο 108Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42)

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 39 του ν. 3316/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Επιτροπή λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, ένα εκ των οποίων υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ένα μαζί με τον αναπληρωτή του από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) και ανά ένα υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το Σύνδεσμο Ελληνικών Εταιρειών − Γραφείων Μελετών (Σ.Ε.Γ.Μ.), το Σύλλογο Μελετητών Ελλάδος (Σ.Μ.Ε.) και το Σύλλογο Μελετητών Δημόσιων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας (Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ.).»

Άρθρο 109Συμπληρωματικές συμβάσεις μελετών

Στις περιπτώσεις συμβάσεων εκπόνησης μελετών που έχουν ανατεθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 7 σε συνδυασμό με την παράγραφο 5 στοιχείο δ΄ του άρθρου 5 του ν. 3316/2005 και εκτελούνται κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, τεκμαίρεται ότι συντρέχει η προϋπόθεση υπό στοιχείου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 29 του ως άνω νόμου για τυχόν συμπληρωματικές κατά το είδος ή το μέγεθος (ποσότητα) μελέτες, μελετητικές εργασίες ή υπηρεσίες, που δεν περιλαμβάνονται ειδικά στην προεκτιμώμενη αμοιβή της αρχικής σύμβασης και οφείλονται σε λόγους που ανάγονται στη σταδιακή προσέγγιση της επίλυσης τεχνικού προβλήματος, εφόσον η διαπίστωση ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπό στοιχεία (α) και (γ) προέρχεται από την εκτέλεση μελετητικών εργασιών της αρχικής σύμβασης και δικαιολογείται από αυτήν.

Άρθρο 110Τρόπος υπολογισμού αξίας και πληρωμής της ασφάλτου

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου απολογιστικά, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή των ασφαλτικών εργασιών που εκτελέστηκαν ή εκτελούνται στο πλαίσιο συμβάσεων κατασκευής δημόσιων έργων των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης δημοσιεύθηκε ή η απόφαση ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό υπογράφηκε, από 2.7.2008 μέχρι και 19.3.2013. Η επιπλέον δαπάνη, σε σχέση με την προϋπολογισθείσα, η οποία προκύπτει κατά την εκτέλεση του έργου από ενδεχόμενη αύξηση της τιμής της ασφάλτου ή της ποσότητας αυτής στις προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις, καλύπτεται από τις πιστώσεις του έργου.

Άρθρο 111Μηχανήματα έργων

Τα μηχανήματα έργων που έχουν εισαχθεί ή κατασκευαστεί στην Ελληνική επικράτεια μέχρι τις 25.6.2010 και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης τύπου μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, δύνανται να λάβουν έγκριση τύπου με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία εισαγωγής ή κατασκευής τους. Σε ό,τι αφορά τις εκπομπές αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης που έχουν τοποθετηθεί στα εν λόγω μηχανήματα έργων, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία κατασκευής τους. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για τις αιτήσεις για την έκδοση απόφασης έγκρισης τύπου που θα υποβληθούν εντός δέκα (10) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης.

Άρθρο 112Κυκλοφοριακές συνδέσεις σε πρατήρια υγρών καυσίμων εντός οικισμών

Στο τέλος του άρθρου 23 του π.δ.1224/1981 (Α΄ 303), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. Για τα πρατήρια που βρίσκονται εντός οικισμών, οι οποίοι υφίστανται προ του έτους 1923 ή εντός ορίων νομίμως οριοθετημένων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους και σε περίπτωση που η προ αυτών οδός βελτιώνεται ως προς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου υποχρεούται να προσαρμόσει, με δικές του δαπάνες, το χώρο του πρατηρίου προς τα εγκεκριμένα δια του παρόντος σχεδιαγράμματα, εντός των δυνατοτήτων του οικοπέδου του, τηρουμένης της διαδικασίας που περιγράφεται στις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 του άρθρου 6.»

Άρθρο 113Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3614/2007

Στο τέλος της παρ. 15 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και σε όλες τις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων δημόσιων έργων στο πλαίσιο των οποίων έχει χορηγηθεί στον ανάδοχο η προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 51 της κωδικοποίησης της νομοθεσίας δημοσίων έργων (κ.ν. 3669/2008), προκαταβολή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 25 του ν. 3614/ 2007 όπως ισχύει. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που έχει κινηθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της έκπτωσης του αναδόχου κατά το άρθρο 61 της ανωτέρω κωδικοποίησης.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 114Κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές μονάδες οχημάτων

Μετά το άρθρο 1 του ν.δ. 570/1970 (Α΄ 125) προστίθεται άρθρο 1α ως εξής: «Άρθρο 1α 1.«Κατασκευαστικό στοιχείο» ή «χωριστή τεχνική μονάδα» κατά τους ορισμούς του άρθρου 3 της αρ. 29949/1841/2009 (Β΄ 2112), τοποθετημένο εκ κατασκευής σε όχημα και εγκεκριμένο με κανονιστικές πράξεις της Ε.Ε. ή της ΟΗΕ/ΟΕΕ κατά τη διαδικασία έκδοσης της έγκρισης τύπου του οχήματος σύμφωνα με το άρθρο 84 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κ.ν. 2696/1999, Α΄57), όπως ισχύει, επιτρέπεται να αντικατασταθεί μόνο: α. Με «κατασκευαστικό στοιχείο» ή «χωριστή τεχνική μονάδα» που έχει λάβει έγκριση τύπου με κανονιστική πράξη της Ε.Ε. ή της ΟΗΕ/ΟΕΕ η οποία πρέπει να είναι η ίδια ή νεότερη με εκείνη την κανονιστική πράξη του εκ κατασκευής «κατασκευαστικού στοιχείου» ή «χωριστής τεχνικής μονάδας» που αντικαθιστά. β. Με «κατασκευαστικό στοιχείο» ή «χωριστή τεχνική μονάδα» που είναι σύμφωνη με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Αυτή η δυνατότητα δίνεται μόνον, εφόσον δεν προβλέπεται από κανονιστική πράξη της Ε.Ε. ή της ΟΗΕ/ΟΕΕ η έκδοση έγκρισης τύπου για «κατασκευαστικό στοιχείο» ή «χωριστή τεχνική μονάδα». 2. Εφόσον η αντικατάσταση «κατασκευαστικού στοιχείου» ή «χωριστής τεχνικής μονάδας» σύμφωνα με το άρθρο αυτό αποτελεί ή προκαλεί αλλαγή κύριου χαρακτηριστικού του οχήματος ισχύουν επιπρόσθετα οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την αλλαγή κύριων χαρακτηριστικών.»

Άρθρο 115Τροποποίηση του ν. 4070/2012, του ν. 3710/2008, του ν. 2773/1999 και του π.δ. 595/1984ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 8 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίσταται ως εξής: «8. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 28 του π.δ. 118/2006 (Α΄119) εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εγκατάστασης δεξαμενών υγρών καυσίμων, αλλά και στις περιπτώσεις προσθήκης ή μετατόπισης αντλιών και διανομέων υγραερίου, καθώς και στις περιπτώσεις εγκατάστασης, μετατόπισης, αντικατάστασης στην ίδια θέση ή προσθήκης δεξαμενών υγραερίου κίνησης σε λειτουργούντα πρατήρια αμιγώς αερίου ή μικτά πρατήρια υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίμων και σε σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες υγρών και αερίων καυσίμων, τα οποία χωροθετούνται τόσο σε εντός όσο και σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές με τήρηση της διαδικασίας της παρ. 4 του άρθρου 26 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «β. Από το πλησιέστερο σημείο του άκρου αυτοκινητόδρομου ή εθνικού δρόμου δέκα (10) μέτρα στις περιπτώσεις χωροθέτησης ενός μικτού ή αμιγώς πρατηρίου υγραερίου είτε σε εντός είτε σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή είτε μέσα σε περιοχή που ορίζεται από την παράγραφο α του άρθρου 2 του παρόντος. Η υπόψη εξωτερική απόσταση ασφαλείας μετράται από το πλησιέστερο άκρο της κύριας Εθνικής οδού ή αυτοκινητοδρόμου και όχι του άκρου της παράπλευρης οδού (service road − S.R.) αυτών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Από κατοικίες, αυτοτελή κτίρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα, είκοσι (20) μέτρα, μετρούμενη από το πλησιέστερο σημείο των παραπάνω κτιρίων, στις περιπτώσεις χωροθέτησης του μικτού ή αμιγώς πρατηρίου υγραερίου είτε σε εντός είτε σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή είτε μέσα σε περιοχή που ορίζεται από την παράγραφο α του άρθρου 2 του παρόντος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Μία (1) ή δύο (2), είτε συνδεδεμένες μεταξύ τους, είτε ανεξάρτητες, υπόγειες ή επιχωματωμένες, δεξαμενές αποθήκευσης και παροχής υγραερίου συνολικής χωρητικότητας εκάστης όχι μικρότερης των δύο (2) κυβικών μέτρων και μέχρι εξήντα (60) κυβικών μέτρων συνολικά».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: «Μέχρι τρεις (3) το πολύ συσκευές (μονές, διπλές, τριπλές ή τετραπλές) διανομής υγραερίου».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 (Α΄216), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), μικτών ή αμιγών, σε περιοχές όπου επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίμων εφόσον, για μεν τα πρατήρια υγραερίου (LPG), αμιγή ή μικτά, η συνολική χωρητικότητα της δεξαμενής ή των δεξαμενών υγραερίου (LPG) είναι μέχρι 18 m3 και τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας των άρθρων 4 και 5, καθώς και οι λοιποί όροι του π.δ. 595/1984 (Α΄218), όπως αυτό κάθε φορά ισχύει, για δε τα πρατήρια πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), μικτά ή αμιγή, τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας του άρθρου 19, καθώς και οι λοιποί όροι της υπ’ αριθμ. οικ. 5063/184/2000 υ.α. (Β΄155), όπως ισχύει.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 (Α΄ 216), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «2.α. Για μικτά ή αμιγή πρατήρια υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) που λειτουργούν σε περιοχές εντός σχεδίου, όπου επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία τους, μπορεί να τροποποιείται και να προσαρμόζεται η κυκλοφοριακή σύνδεσή τους, σύμφωνα με τους όρους του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303), όπως ισχύει, χωρίς έγκριση άλλης αρχής.» β. Για την ίδρυση και λειτουργία νέων μικτών ή αμιγών πρατηρίων υγραερίου (LPG) ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα σχεδιαγράμματα κυκλοφοριακής σύνδεσής τους, όπως αυτά καθορίζονται από το π.δ. 1224/1981 (Α΄303) ή το β.δ. 465/1970 (Α΄150), όπως ισχύουν. γ. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2801/2000 (Α΄46) αντικαθίσταται ως εξής: «Πρατήρια υγρών καυσίμων που μετατρέπονται σε μικτά πρατήρια, είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), είτε υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) υπό τους όρους, κατά περίπτωση, του υπ’ αριθμ. π.δ. 595/1984 (Α΄218) και της υπ’ αριθμ. οικ. 5063/184/2000 υ.α. (Β΄155), όπως ισχύουν, διατηρούν τον υπάρχοντα κόμβο σύνδεσής τους. Η άδεια λειτουργίας των πρατηρίων αυτών επεκτείνεται με την έγκριση των αναγκαίων προσθηκών και τροποποιήσεων και ανανεώνεται ως άδεια μικτού πρατηρίου είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), χρονικής ισχύος δέκα (10) ετών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 2773/1999 (Α΄286), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «2. α) Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων, πλυντηρίων και λιπαντηρίων αυτοκινήτων κειμένων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και πρατηρίων πάσης φύσεως καυσίμων, εξαιρούμενων των πρατηρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και των μικτών πρατηρίων είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς. β) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα αρμόδια όργανα, οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και των μικτών πρατηρίων είτε υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) είτε υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς. Άρθρο 116 Ρυθμίσεις συνεργείων αυτοκινήτων 1. Η παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208) αντικαθίσταται ως εξής: «5.α) Η ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια των συνεργείων αερίων καυσίμων της παρ. 14 του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34), όπως ισχύει, ορίζεται σε πενήντα (50) τετραγωνικά μέτρα. Στα συνεργεία της ειδικότητας αυτής επιτρέπεται η ύπαρξη οποιουδήποτε υπογείου χώρου ή ορόφου, με την υποχρέωση τοποθέτησης σε όλα τα επίπεδα των χώρων του συνεργείου, πιστοποιημένων συσκευών ανίχνευσης διαρροών υγραερίου − φυσικού αερίου, συνδεδεμένων ηλεκτρικά μέσω ειδικού πίνακα και εφεδρικής τροφοδοσίας με σειρήνα και φάρο κινδύνου. Για κάθε είδος αερίου καυσίμου (LPG ή CNG) τοποθετείται ξεχωριστός ανιχνευτής. Ο ανιχνευτής διαρροής καυσίμου LPG τοποθετείται σε απόσταση 30 εκατοστών του μέτρου από το έδαφος. Ο ανιχνευτής διαρροής καυσίμου CNG τοποθετείται σε απόσταση 30 εκατοστών του μέτρου από την οροφή. Οι εργασίες της ειδικότητας της παρ. 14 του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988, όπως ισχύει, πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στους ισόγειους χώρους επισκευής του συνεργείου. β) Οι εργασίες της ειδικότητας της παρ. 14 του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34), όπως ισχύει, επιτρέπεται να γίνονται σε συνεργεία, τα οποία αναλαμβάνουν επισκευές και συντηρήσεις περισσότερων της μιας ειδικοτήτων του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988, όπως ισχύει, με την υποχρέωση τοποθέτησης σε όλα τα επίπεδα των χώρων του συνεργείου, πιστοποιημένων συσκευών ανίχνευσης διαρροών υγραερίου − φυσικού αερίου, συνδεδεμένων ηλεκτρικά μέσω ειδικού πίνακα και εφεδρικής τροφοδοσίας με σειρήνα και φάρο κινδύνου. Για κάθε είδος αερίου καυσίμου (LPG ή CNG) τοποθετείται ξεχωριστός ανιχνευτής. Ο ανιχνευτής διαρροής καυσίμου LPG τοποθετείται σε απόσταση 30 εκατοστών του μέτρου από το έδαφος. Ο ανιχνευτής διαρροής καυσίμου CNG τοποθετείται σε απόσταση 30 εκατοστών του μέτρου από την οροφή. γ) Ειδικά στο χώρο των εργασιών της ειδικότητας της παρ. 14 του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988, όπως ισχύει, τοποθετούνται κατ’ ελάχιστο δύο ανιχνευτές ανά είδος αερίου καυσίμου. Στην περίπτωση που ο χώρος των ανωτέρω εργασιών είναι μεγαλύτερος από 50 τ.μ., τοποθετείται ένας ανιχνευτής για κάθε 50 τ.μ. επιπλέον χώρου. Οι ανωτέρω εργασίες πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε ισόγειους χώρους επισκευής του συνεργείου. Στις ανωτέρω περιπτώσεις ο υπολογισμός της ωφέλιμης επιφάνειας των συνεργείων, στα οποία αναλαμβάνονται επισκευές περισσοτέρων της μίας ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένων και αυτής των αερίων καυσίμων, καθορίζεται στο 60% του αθροίσματος των ελάχιστων ωφέλιμων επιφανειών των επιμέρους ειδικοτήτων. Ο ίδιος τρόπος υπολογισμού ισχύει και για την ωφέλιμη επιφάνεια των βοηθητικών χώρων του συνεργείου (αποθήκη, WC) με αντίστοιχο ποσοστό 40%.» 2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του π.δ. 38/1996 (Α΄ 26) αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης ή νομαρχιακή απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτηρίου. Σε περίπτωση υφιστάμενου κτηρίου απαιτείται η υποβολή αναθεωρημένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την οικεία πολεοδομική αρχή ή υπηρεσία δόμησης. Δεν απαιτείται η έκδοση ή η αναθεώρηση της άδειας δόμησης ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας σε περίπτωση χρήσης Η (εμπορική), Ι (βιομηχανία − βιοτεχνία), Λ (σταθμός αυτοκινήτων) ή Κ (αποθήκευση), ανεξάρτητα από τη διαφοροποίηση ως προς το δυσμενέστερο του αριθμού των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης.»

Άρθρο 117Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 181/2011 σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στις οδικές μεταφορέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται ανά κατηγορία οδικών επιβατικών μεταφορών, το εύρος εφαρμογής, οι εθνικοί φορείς ελέγχου, οι επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προβλέψεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 181/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 51/28.2.2011) «για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004». Έως την 1η Μαρτίου 2017 οι διατάξεις του κανονισμού αυτού δεν εφαρμόζονται στις διεθνείς τακτικές μεταφορές επιβατών μεταξύ της Ελλάδας και χωρών που δεν είναι μέλη της Ε.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα επιβαλλόμενα διοικητικά πρόστιμα υπέρ του Δημοσίου για τις παραπάνω παραβάσεις κυμαίνονται από 800 έως 1500 ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής για την ίδια παράβαση το πρόστιμο διαμορφώνεται σε 1500 έως 1800 ευρώ για την πρώτη φορά, 1810 έως 2000 ευρώ για τη δεύτερη φορά και 2010 έως 3000 ευρώ για την τρίτη φορά και σε 3000 ευρώ για κάθε επόμενη υποτροπή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τις εθνικές τακτικές αστικές ή υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), ως εθνικοί φορείς ελέγχου λογίζονται οι οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της έδρας του ΚΤΕΛ και τα οικεία Πειθαρχικά Συμβούλια ενώ οι διοικητικές κυρώσεις ρυθμίζονται από τις διατάξεις του π.δ. 170/2003 (Α΄ 140). Από την ανάθεση της εκτέλεσης των υπεραστικών οδικών επιβατικών μεταφορών σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 45 και 46 του παρόντος.

Άρθρο 118Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3651/2008

Οι περιπτώσεις ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 3, δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 και ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 3651/2008 (Α΄ 44) καταργούνται.

Άρθρο 119Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3429/2005ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 15 του άρθρου 14α του ν. 3429/2005, προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που διενεργηθούν τουλάχιστον τρεις πλειοδοτικοί διαγωνισμοί με τη διαδικασία της ελεύθερης διαπραγμάτευσης μετά από δημόσια πρόσκληση για την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, και δεν υποβληθεί καμία νομότυπη προσφορά ή οι υποβληθείσες προσφορές δεν θεωρηθούν συμφέρουσες από τον εκκαθαριστή ή τους πιστωτές, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, τότε τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία λογίζονται ιδιαιτέρως μικρής αξίας και ο εκκαθαριστής δύναται να τα μεταβιβάσει χωρίς αντάλλαγμα, κατά την κρίση του, σε δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες ή σε κοινωφελή ιδρύματα. Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται αναλογικά και στις περιπτώσεις της παραγράφου 5α του παρόντος άρθρου, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 40 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 20 του άρθρου 14α του ν. 3429/2005 αντικαθίσταται ως εξής: «Από τη δημοσίευση της απόφασης του Εφετείου περί θέσης της επιχείρησης σε ειδική εκκαθάριση και μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, απαγορεύεται κάθε μέτρο, εκκρεμές ή όχι, ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της επιχείρησης και η λήψη ασφαλιστικών μέτρων εναντίον της. Η απαγόρευση αφορά τα χρέη της υπό ειδική εκκαθάριση επιχείρησης που δημιουργήθηκαν πριν όσο και εκείνα που δημιουργούνται μετά την έκδοση της απόφασης του Εφετείου. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στις επιχειρήσεις που τελούν υπό ειδική εκκαθάριση κατά την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 14α του ν. 3429/2005 προστίθενται παράγραφοι 21 και 22 ως εξής: «21. O εκκαθαριστής και τα υπ’ αυτού εξουσιοδοτημένα όργανα δεν υπέχουν οποιαδήποτε ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη ευθύνη: (α) για χρέη της υπό εκκαθάριση επιχείρησης προς το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ασφαλιστικούς και λοιπούς οργανισμούς, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως ή βεβαιώσεως της σχετικής οφειλής και (β) για πάσης φύσεως οφειλές προς εργαζομένους εξαιτίας συμβάσεως εργασίας με την υπό εκκαθάριση επιχείρηση, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεως της σχετικής οφειλής. Οι τυχόν αξιώσεις εκ των ανωτέρω υπό α΄ και β΄ περιπτώσεων, ικανοποιούνται από τον πίνακα κατάταξης πιστωτών, σύμφωνα με το άρθρο 975 του Κ.Πολ.Δ.. Οι σχετικές εκκρεμείς ποινικές, διοικητικές και αστικές διώξεις κατά του ειδικού εκκαθαριστή ή των υπ’ αυτού εξουσιοδοτημένων οργάνων παύουν από της ισχύος του παρόντος και οι υφιστάμενες ποινικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής. 22. Περιουσιακά στοιχεία της υπό εκκαθάριση επιχείρησης, τα οποία είχαν εισαχθεί πριν από την υπαγωγή αυτής στις διατάξεις του παρόντος άρθρου με ατέλεια ή με τα καθεστώτα προσωρινής εισαγωγής και ενεργητικής τελειοποίησης και για τα οποία έχουν βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται προ ή μετά την υπαγωγή δασμοί, πρόστιμα και κάθε είδους προσαυξήσεις, ελευθέρως εκποιούνται από τον εκκαθαριστή, καθ’ όλη της διάρκεια της εκκαθαριστικής διαδικασίας, κατά τις προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο διαδικασίες και μετακινούνται εντός ή εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Το Δημόσιο, ως προς τις απαιτήσεις του αυτές, ικανοποιείται από τον πίνακα κατάταξης πιστωτών, σύμφωνα με το άρθρο 975 του Κ.Πολ.Δ., και ο εκκαθαριστής δεν υπέχει οποιαδήποτε αστική, διοικητική ή ποινική ευθύνη για τη μη καταβολή των εν λόγω υποχρεώσεων. Εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων της παραγράφου 22 του άρθρου αυτού που έχουν συντελεσθεί μέχρι την ισχύ του παρόντος, θεωρούνται, ως προς την προαναφερθείσα αιτία, έγκυρες και ισχυρές, οι δε τυχόν εκκρεμείς διοικητικές ή αστικές δίκες κατά των εκκαθαριστών ή των υπ’ αυτού εξουσιοδοτημένων οργάνων παύουν από της ισχύος του παρόντος, οι υπάρχουσες ποινικές δικογραφίες τίθενται στο αρχείο με πράξη της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.»

Άρθρο 120Ρυθμίσεις Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.

Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40), αντικαθίσταται ως εξής: «Τα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. (Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.) διαμορφώνουν το τιμολόγιο παροχής των υπηρεσιών τους ελεύθερα. Ποσό ενός (1) ευρώ ανά διενεργούμενο από τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος − εξαιρουμένων των επανελέγχων − αποδίδεται από τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στο Ελληνικό Δημόσιο για την κάλυψη των εξόδων εποπτείας και ελέγχου του θεσμού του περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων και την αντιμετώπιση της αποχής από αυτόν, στη χώρα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος απόδοσης του ως άνω ποσού από τα Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης ισχύουν αναλογικά − ως προς την απόδοση − τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 της υπ’ αριθμ. Φ50/ 34524/4444 (Β΄ 1280) κοινής απόφασης των ανωτέρω Υπουργών.»

Άρθρο 121Ρυθμίσεις θεμάτων φορτηγών δημόσιας χρήσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά το άρθρο 5 του ν. 3887/2010 (Α΄ 174) προστίθεται άρθρο με αριθμό 5Α, ως εξής: «Άρθρο 5Α Προσωρινή ακινησία Φορτηγού Δημόσιας Χρήσης Η μεταφορική επιχείρηση μπορεί να θέτει σε προσωρινή ακινησία Φ.Δ.Χ. που διαθέτει. Για το σκοπό αυτόν καταθέτει την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες του Φ.Δ.Χ. στην αρμόδια υπηρεσία μεταφορών της Περιφέρειας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διακοπή ασφαλιστικών υποχρεώσεων του μεταφορέα κατά τη διάρκεια της προσωρινής ακινησίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κάτοχοι άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων διεθνών μεταφορών, οι οποίοι απέκτησαν την άδεια ή το αντίστοιχο πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας λόγω προηγούμενης επαγγελματικής εμπειρίας χωρίς εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 (Α΄ 233) και των προηγούμενων κανονιστικών διατάξεων για το ίδιο θέμα, απαλλάσσονται από τις εξετάσεις για την απόδειξη της επαγγελματικής τους επάρκειας για τη διενέργεια και εθνικών μεταφορών, εφόσον αποδεικνύουν ότι εργάζονταν συνεχώς ως διαχειριστές επιχείρησης διεθνών οδικών μεταφορών εμπορευμάτων κατά τα τελευταία δέκα έτη πριν από τις 4 Δεκεμβρίου 2009. Σε αυτούς η αρμόδια υπηρεσία μεταφορών της Περιφέρειας χορηγεί με αίτησή τους πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας για τις εθνικές και διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων.

Άρθρο 122Τροποποιήσεις του ν. 2671/1998

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2671/ 1998 (Α΄ 289), το οποίο τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4155/2013 (Α΄120), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι Επιθεωρητές Ελεγκτές θα πρέπει να είναι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι ανωτάτων σχολών (κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ) με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ ή δωδεκαετή αναγνωρισμένη δημόσια υπηρεσία ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με τετραετή τουλάχιστον υπηρεσία μετά την αποφοίτησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.»

Άρθρο 123Ρυθμίσεις θεμάτων τηλεπικοινωνιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120), που δεν κατέστη δυνατόν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης χρήσης δευτερεύουσας θέσης εκπομπής εντός της προβλεπομένης στη διάταξη αυτή προθεσμίας, χορηγείται νέα προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από την πάροδο της προθεσμίας, που προβλέπεται στην προαναφερόμενη διάταξη και μέχρι την παρέλευση της νέας προθεσμίας των έξι (6) μηνών, δεν επιβάλλονται ούτε εφαρμόζονται κυρώσεις για τις ήδη εγκατεστημένες δευτερεύουσες θέσεις εκπομπής. Επίσης, κυρώσεις δεν επιβάλλονται ούτε εφαρμόζονται μέχρι τη λήψη απόφασης επί των υποβαλλομένων αιτήσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα έκτο και έβδομο εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) αντικαθίστανται ως εξής: «Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι επιλέγονται και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. διορίζονται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι πράξεις διορισμού όλων των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 124ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Α. Στο Στρατιωτικό και Πολιτικό Προσωπικό του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ), ειδικότητας ναρκαλιευτή, για κάθε ημέρα εργασίας σε ναρκοπέδιο ή ύποπτο χώρο, χορηγείται ειδική αποζημίωση ύψους 90,00 ευρώ. Οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης της παραπάνω αποζημίωσης, καθώς και ο αριθμός των δικαιούχων αυτής, καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας. Β. Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσης, για μεν το στρατιωτικό προσωπικό του ΤΕΝΞ ειδικότητας ναρκαλιευτή, καταργούνται το εδάφιο V, της παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 904/1978 (Α΄ 217), καθώς και οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 5 του ν.δ. 1033/1971 (Α΄ 232), για δε το πολιτικό προσωπικό του ΤΕΝΞ ειδικότητας ναρκαλιευτή, απαλείφεται η ειδικότητα «ναρκαλιευτές» από την παρ. στ΄ της υ.α. 2/31081/0022/30.4.2012 (Β΄ 1399), που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και καταργείται η παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.δ. 1033/1971 (Α΄ 232). Γ. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ισχύει από 1.1.2013. Δ. Στην παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 3187/2003 (Α΄ 233), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3413/2005 (Α΄ 278), την παρ. 23 του άρθρου 88 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) και την παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που ο διοικητής δεν προσεπικυρώσει την απόφαση του ως άνω αρμόδιου οργάνου ή σε περίπτωση που υποβληθεί από υποψήφιο ένσταση κατά της ως άνω απόφασης, αποφασίζει τελεσίδικα επί της υπόθεσης πενταμελής επιτροπή, αποτελούμενη από τον Α΄ Υπαρχηγό του ΓΕΣ, προκειμένου για τη Σ.Σ.Ε. ή τον Υπαρχηγό του ΓΕΝ ή του ΓΕΑ, προκειμένου για τη Σ.Ν.Δ. και τη Σ.Ι., αντίστοιχα, δύο αξιωματικούς βαθμού Υποστράτηγου ή αντιστοίχων του Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο υπάγεται το Α.Σ.Ε.Ι., που ορίζονται από τον Αρχηγό του οικείου Γενικού Επιτελείου, καθώς και δύο καθηγητές, μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, που ορίζονται από την Ακαδημαϊκή Συνέλευση του οικείου Α.Σ.Ε.Ι., πλην εκείνων που συμμετείχαν στο αρχικό όργανο. Χρέη προέδρου της επιτροπής ασκεί ο αρχαιότερος αξιωματικός.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Χορηγείται στην «Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων ΑΒΕ», ΕΛΒΟ, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα μέχρι 31.10.2013 χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, με αποκλειστικό σκοπό την είσπραξη χρημάτων οφειλομένων στην ΕΛΒΟ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Α. Στο άρθρο 13 το ν. 1911/1990 (Α΄ 166), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 17 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38), προστίθενται παράγραφοι 9, 10, 11, 12 και 13 ως εξής: «9. Ειδικά όσοι από τους οπλίτες ή έφεδρους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς, κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης, από το Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Οπλιτών Ειδικών Δυνάμεων και τη Σχολή Αλεξιπτωτιστών, σωρρευτικά, ή τη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται εθελοντικά για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας στο Στρατό Ξηράς ή το Πολεμικό Ναυτικό, αντίστοιχα, ανεξάρτητα από τον Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν ή στην εφεδρεία του οποίου ανήκουν, εφόσον δεν παρήλθε ένα έτος από την ημερομηνία οριστικής απόλυσής τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις, λόγω εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους υποχρέωσης και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για αρχική ανακατάταξη ή επανακατάταξη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ειδικότητα που τους απονεμήθηκε. 10. Οι αναγραφόμενοι στην παραπάνω παράγραφο 9 μπορούν να ζητήσουν παράταση της ανακατάταξης ή της επανακατάταξής τους μέχρι δύο (2) ακόμη φορές, διάρκειας πέντε (5) ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας η καθεμία. Η ανακατάταξη και η επανακατάταξη των ως άνω οπλιτών και εφέδρων, αντίστοιχα, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μετά από εισήγηση του ενδιαφερόμενου Γενικού Επιτελείου και πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που εκδίδεται κατά τον ίδιο τρόπο, ορίζεται ο αριθμός των ανακατατασσόμενων οπλιτών και επανακατατασσόμενων εφέδρων για κάθε χρόνο, ανάλογα με τις ανάγκες των Γενικών Επιτελείων. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα δίνεται στην ικανοποίηση των αναγκών των μονάδων της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού. 11. Αναλόγως του Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται, υπηρετούν σε μονάδες Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς ή σε μονάδες της Διοίκησης Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, ο συνολικός δε αριθμός τους δεν θα υπερβαίνει τους πενήντα (50) για όλους τους Κλάδους, κατανεμόμενους σε είκοσι πέντε (25) για το Στρατό Ξηράς και είκοσι πέντε (25) για το Πολεμικό Ναυτικό. 12. Οι παραπάνω, πέραν των περιπτώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού, απολύονται και εφόσον κριθούν από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ικανοί κατηγορίας δευτέρας Ι2. Απολυόμενοι μεταφέρονται στην εφεδρεία του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο υπηρέτησαν ως οπλίτες βραχείας περιόδου, εφόσον η υπηρεσία τους αυτή διήρκησε τουλάχιστον ένα (1) έτος. 13. Κατά τα λοιπά, ισχύουν γι’ αυτούς αναλογικά οι διατάξεις που αφορούν και τους λοιπούς ανακατατασσόμενους ή επανακατατασσόμενους για βραχεία περίοδο, κατ’ εφαρμογή του άρθρου αυτού.» Β. Η διάταξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 125Μετάταξη εξαιρούμενων υπαλλήλων σε περίπτωση κατάργησης του συνόλου των θέσεων του κλάδουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: «1α. Επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε Υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού, σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, μετά από τεκμηρίωση που στηρίζεται σε εκθέσεις αξιολόγησης δομών και σχέδια στελέχωσης. Εφόσον καταργείται το σύνολο των θέσεων του κλάδου ή της ειδικότητας, οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ΄ του ν. 4172/2013 μετατάσσονται ή μεταφέρονται αυτοδικαίως από την ημερομηνία ισχύος των αποφάσεων κατάργησης των θέσεων σε κενές ή συνιστώμενες με την απόφαση μετάταξης ή μεταφοράς του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου διοίκησης προσωποπαγείς θέσεις, κλάδου ή ειδικότητας αντίστοιχες με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας στο φορέα προέλευσης ή σε τυχόν διάδοχο φορέα. Σε περίπτωση μετάταξης ή μεταφοράς σε κενή θέση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου διοίκησης. Επιτρέπεται να συνιστώνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα στους παραπάνω φορείς, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού. 1β. Οι θέσεις, οι οποίες διατηρήθηκαν με τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογήν του παρόντος άρθρου καταργούνται από της ισχύος των εν λόγω υπουργικών αποφάσεων και για τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν στις θέσεις αυτές εφαρμόζεται η παράγραφος 1α.»

Άρθρο 126Εθελούσια κινητικότητα δημοτικών υπαλλήλων

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Οι υπάλληλοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα κινητικότητας σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), εφόσον υποβάλλουν αίτηση − υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου όπου υπηρετούν αποκλειστικά μέχρι τις 4.10.2013. Οι συνέπειες της ένταξής τους στο πρόγραμμα κινητικότητας επέρχονται από τις 23.9.2013.»

Άρθρο 127

1.Α. Η διάρκεια του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 2 της από 31 Δεκεμβρίου 2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 268), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α΄ 31) και είχε παραταθεί μέχρι τις 30.9.2012 με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το ν. 4087/ 2012 (Α΄ 196), και στη συνέχεια παρατάθηκε μέχρι τις 30.9.2013 με την από 31.12.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98), παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 30.9.2014. Οι συμβάσεις των απασχολουμένων στο Πρόγραμμα σε καμιά περίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά την έννοια της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Β. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» παρέχει υπηρεσίες: α) σε δικαιούχους του «Κατ’ Οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» συνταξιούχους όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και των συνταξιούχων του Δημοσίου (ν. 4052/2012 όπως αυτό ισχύει), οι οποίοι δεν εξυπηρετούνται από άλλους παρόχους και β) σε άλλες κατηγορίες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα, ηλικιωμένους ανασφάλιστους και ΑμεΑ, οικονομικά αδύνατους πολίτες που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα», όπως αυτό θεσμοθετείται στην επόμενη παράγραφο. Γ. Θεσμοθετείται ολοκληρωμένο Πρόγραμμα με τίτλο «Κατ’ οίκον Κοινωνική φροντίδα» που εποπτεύεται από τα Υπουργεία Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών και συντονίζεται από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατοχύρωση συνθηκών αυτόνομης διαβίωσης των ηλικιωμένων και των αναπήρων στην κατοικία τους, ώστε να εξασφαλισθεί η παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να αποφευχθεί η παραπομπή σε δομές κλειστής φροντίδας και να προληφθούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η στήριξη των ανασφάλιστων και οικονομικά αδύνατων πολιτών που το έχουν ανάγκη και πληρούν τα κριτήρια. α. Το Πρόγραμμα έχει ιδίως ως περιεχόμενο: αα) την καταπολέμηση της εξάρτησης ηλικιωμένων και αναπήρων με την οργάνωση και συστηματική παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας, ψυχοκοινωνικής στήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και οικιακής βοήθειας, ββ) την ενημέρωση των εξυπηρετουμένων για τα δικαιώματά τους και την υποστήριξη κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, γγ) τη διευκόλυνση των εξυπηρετουμένων για τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, κοινωνικές και θρησκευτικές δραστηριότητες. β. αα) Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι συγκεκριμένες κατηγορίες ανασφάλιστων ηλικιωμένων και αναπήρων, που χρήζουν υπηρεσίες κατ’ οίκον βοήθειας, ήτοι υποστηρικτικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών. ββ) Κριτήρια επιλογής των ωφελουμένων αποτελούν ιδίως: − η ηλικία − το εισόδημα − η οικογενειακή κατάσταση − η κατάσταση της υγείας − η πρόσκαιρη ή μόνιμη εξάρτηση. γγ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εξειδικεύονται τα προαναφερθέντα κριτήρια, το περιεχόμενο υλοποίησης του Προγράμματος, η διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων και κάθε άλλο αναγκαίο σχετικό θέμα. δδ) Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Προγράμματος πρόσωπα που διαβιούν σε μονάδες κλειστής φροντίδας κάθε νομικής μορφής ή σε νοσηλευτικές μονάδες του Εθνικού Συστήματος Υγείας ή του ιδιωτικού τομέα για όσο διάστημα παραμένουν στις παραπάνω μονάδες. Δ. α) Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συνιστάται Εθνική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αποτελείται από: − τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας ως πρόεδρο − τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας − τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών − έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με τον αναπληρωτή του που υποδεικνύονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο − έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας με τον αναπληρωτή του που υποδεικνύονται από το Διοικητικό του Συμβούλιο − έναν εκπρόσωπο της ΕΣΑμεΑ με τον αναπληρωτή του που υποδεικνύονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο − ένα μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου ή ΕΠ ΤΕΙ με εξειδίκευση στο πεδίο της κοινωνικής φροντίδας με τον αναπληρωτή του που ορίζονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. β) Η Εθνική Επιτροπή είναι άμισθη και αναλύει, παρακολουθεί και αξιολογεί τις δράσεις πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα» και σε άλλα Υπουργεία κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση συναφών παρεμβάσεων. γ) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζεται κάθε ζήτημα οργάνωσης και λειτουργίας της Επιτροπής. Ε. Η λειτουργία του Προγράμματος «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα» δύναται να καλυφθεί από τις ακόλουθες πηγές: α) Πόροι του Τακτικού Προϋπολογισμού. β) Πόροι του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης. γ) Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού. δ) Πόροι του ΕΣΠΑ 2007−2013 και του ΣΕΣ 2014−2020. ε) Πόροι από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στ) Ιδιωτικοί πόροι στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προνοιακού χαρακτήρα. ζ) Ιδιωτικοί πόροι στο πλαίσιο ανάπτυξης δράσεων οργανωμένης κοινωνικής προσφοράς από Ιδρύματα και Σωματεία. ΣΤ. Για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση της υλοποίησης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1.10.2013 έως 30.9.2014 μεταφέρονται πόροι: α) από το λογαριασμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) μέχρι του ύψους των 35 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο από τη μηνιαία εξόφληση των δομών του ν. 4019/2011, όπως αυτός ισχύει, σε εφαρμογή του προγράμματος «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» (ν. 4052/2012 όπως αυτός ισχύει) και β) από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ειδικότερα του Ειδικού Φορέα 33−220, γ) από πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) από πόρους της ειδικής εισφοράς ασφαλισμένων που θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 138 του ν. 4052/2012 για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», ύψους έως 5 εκατομμυρίων ευρώ, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο από τη χρηματοδότηση των δικαιούχων του προγράμματος «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων» που εξυπηρετούνται από άλλους παρόχους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Εσωτερικών προσδιορίζονται το ύψος των μεταβιβαζόμενων πόρων, η διαδικασία μεταφοράς τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η διαχείριση των πόρων αυτών, η δημιουργία ενιαίου ηλεκτρονικού μητρώου ωφελουμένων και οι διαδικασίες αποτελεσματικής υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται σε προγραμματική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών, του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ), περιλαμβάνοντας ρήτρες αξιολόγησης της εφαρμογής του Προγράμματος. Ζ. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» δύναται να παρέχει υπηρεσίες «Κατ’ οίκον Νοσηλείας» με σκοπό τη νοσηλεία και ανάρρωση του ασθενούς στο δικό του χώρο, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις (προσωπικό, εξοπλισμός κ.λπ.) που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζονται όλα τα θέματα που αφορούν τις διαδικασίες υλοποίησης της «Κατ’ οίκον Νοσηλείας», καθώς και περιοχές πιλοτικής εφαρμογής. Η. Οι δήμοι ή τα νομικά τους πρόσωπα που θα αποφασίσουν να συνεχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες και πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2014 με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», δύνανται από 1ης Ιουνίου 2014 να συνάπτουν προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας, το ΙΚΑΕΤΑΜ και την ΕΕΤΑΑ για την εξυπηρέτηση: α) ωφελουμένων του προγράμματος «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», β) δικαιούχων του προγράμματος «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα» ηλικιωμένων ανασφάλιστων και ΑμεΑ και γ) δικαιούχων του προγράμματος «Κατ’ οίκον Νοσηλεία». Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Υγείας και Εσωτερικών που εκδίδεται μέχρι 30 Απριλίου 2014 προσδιορίζονται οι διαδικασίες συντονισμού, πιστοποίησης των φορέων παροχής υπηρεσιών, ο έλεγχός τους, οι διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης, οι πόροι χρηματοδότησης, το ύψος, τα κριτήρια και η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης των δήμων ανάλογα με τον αριθμό των ωφελουμένων και τον απαιτούμενο αριθμό εργαζομένων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος. Θ. Η περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) αντικαθίσταται ως εξής: «β) Τα τρία Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στην «Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», ήτοι το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με αναπηρία Θεσσαλονίκης (Κ.Α.Α.Π.) − Ο Άγιος Δημήτριος», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων − Ο Άγιος Παντελεήμων Θεσσαλονίκης» (Θ.Χ.Π.), το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Σερρών (Κ.Α.Α.Α.)» συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». Το «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» αποτελείται από τρεις αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα) με την ονομασία «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ − Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ». Η έδρα του «Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης.» Ι. Στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) προστίθεται περίπτωση ιγ΄ ως εξής: «ιγ) Το «Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης» παραμένει αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.» 2.α. Όπου από τις διατάξεις των νόμων 3863/2010 (Α΄ 115), 3865/2010 (Α΄120), 3986/2011 (Α΄ 152), 4024/2011 (Α΄ 226), 4051/2012 (Α΄40) και 4093/ 2012 (Α΄ 222) προβλέπεται παρακράτηση ή μείωση υπολογιζόμενη επί του αθροίσματος των συντάξεων από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, το ποσό της παρακράτησης ή της μείωσης επιμερίζεται από 1.1.2013 αναλογικά σε κάθε φορέα ή τομέα. β. Στις συντάξεις λόγω θανάτου, η προβλεπόμενη παρακράτηση ή μείωση από τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο διατάξεις, πραγματοποιείται στο καταβαλλόμενο σε κάθε δικαιούχο ποσό. Στις περιπτώσεις που τα συνδικαιούχα πρόσωπα λαμβάνουν και άλλη σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου. 3. Το στοιχείο θ΄ της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 3029/ 2002 (Α΄ 160) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Συλλέγει, οργανώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί τα απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής της τεχνικά, οικονομικά, λογιστικά, δημογραφικά και άλλα συναφή στοιχεία ανά άτομο, αλλά και συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν στους ασφαλιστικούς οργανισμούς που έχουν μορφή Ν.Π.Δ.Δ., στους ασφαλιστικούς οργανισμούς που έχουν μορφή Ν.Π.Ι.Δ. και υπάγονται στον παρόντα νόμο και κάθε άλλον ασφαλιστικό οργανισμό που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ή άλλου Υπουργού. Τα στοιχεία συλλέγονται από τους ανωτέρω φορείς ή/και από οποιονδήποτε άλλο φορέα διαθέτει τα στοιχεία αυτά. Ειδικά για τα στοιχεία που αφορούν στο δημόσιο τομέα, αυτά συλλέγονται από την Ε.Α.Π. (Ενιαία Αρχή Πληρωμών), την υπηρεσία απογραφής ή/και από οποιονδήποτε άλλο φορέα τα διαθέτει. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται τα στοιχεία αυτά, ο τρόπος χορήγησής τους στην Ε.Α.Α. (Εθνική Αναλογιστική Αρχή), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

Άρθρο 128Απλούστευση της διαδικασίας χορήγησης των αδειών κυκλοφορίας και μεταβίβασης της κυριότητας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από την ισχύ του παρόντος ως τίτλος κυριότητας των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιογράμμων θεωρείται: α) για τα άνευ αριθμού κυκλοφορίας: i. το εκδιδόμενο από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές πιστοποιητικό ταξινόμησης για τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες, τα προερχόμενα από άλλα κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα εγχωρίως παραγόμενα και τα οχήματα που παράγονται υπό καθεστώς τελωνειακής επίβλεψης ή ii. το πιστοποιητικό μεταβιβαστικό κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος που εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, Τελωνεία, Δ.Ο.Υ. και Υ.Δ.Ε.). β) για τα έχοντα αριθμό κυκλοφορίας, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο με την υποβολή των παραπάνω πιστοποιητικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η μεταβίβαση της κυριότητας των, κατά την παράγραφο 1 περίπτωση α΄, αναφερομένων κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων ενεργείται με απλή πράξη των μερών, αναγραφόμενης με μέριμνα και ευθύνη τούτων επί των κατά την ίδια διάταξη πιστοποιητικών. Στην περίπτωση όπου από το παραστατικό τελωνισμού του φορτηγού αυτοκινήτου οχήματος προκύπτει απαγόρευση μεταβίβασης της κυριότητας αυτού πριν από την παρέλευση του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος της δεκαετίας, λόγω παραλαβής του με απαλλαγή από δασμούς και φόρους, η πράξη της μεταβίβασης ενεργείται μόνον εφόσον προηγουμένως έχουν καταβληθεί στην αρμόδια τελωνειακή αρχή οι οφειλόμενες επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση όπου έχει παρέλθει το ανωτέρω ισχύον περιοριστικό διάστημα για την τελωνειακή αποδέσμευση του φορτηγού αυτοκινήτου, η πράξη της μεταβίβασης ενεργείται κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η μεταβίβαση της κυριότητας, από επαχθή αιτία, των αυτοκινήτων οχημάτων της παραγράφου 1 περίπτωση β΄ συντελείται με έγγραφη συμφωνία των μερών, η οποία καταχωρείται με ευθύνη τους στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. Ο αρμόδιος υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, ενώπιον του οποίου γίνεται η πράξη της μεταβίβασης, κρατά την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, που μεταβιβάστηκε και αμέσως, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος ΟΝ−LINE, εκδίδει νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, η οποία και παραδίδεται στο νέο αγοραστή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επιτρέπεται η επέκταση της κατάργησης του βιβλιαρίου μεταβολών και κυριότητας και σε άλλες κατηγορίες οχημάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Από την ισχύ του παρόντος καταργείται η υποχρέωση τήρησης κατά τα προβλεπόμενα στο ν.δ. 1146/1972 (Α΄ 64) βιβλιαρίου μεταβολών και κυριότητας για τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιογράμμων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις για το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία των φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μικτού βάρους κάτω των 4.000 χιλιογράμμων.

Άρθρο 129Μεταφορά αρμοδιοτήτων και Υπηρεσιών της ΓΓΔΕ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τις ΠεριφέρειεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι υφιστάμενοι Τομείς Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) και Τομείς Αποκατάστασης Πυροπλήκτων (ΤΑΠ) που έχουν συσταθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 867/1979 (Α΄ 24) και της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) υπάγονται διοικητικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στην περιφέρεια των οποίων εδρεύουν, λειτουργούν σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος και εξακολουθούν να ασκούν τις ανατεθείσες σε αυτούς αρμοδιότητες, ευθύς ως πληρωθούν οι ισάριθμες με τις καταργούμενες, κατά την παράγραφο 7, θέσεις που συστήνονται με το νόμο αυτόν στις παραπάνω Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βόρειας Ελλάδας (ΥΑΣΒΕ) που συστήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 867/1979 υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας − Θράκης, λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και εξακολουθεί με την έναρξη λειτουργίας της να ασκεί τις ανατεθείσες σε αυτή αρμοδιότητες, ευθύς ως πληρωθούν οι ισάριθμες με τις καταργούμενες, κατά την παράγραφο 7, θέσεις που συστήνονται με το νόμο αυτόν στην παραπάνω Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η έναρξη λειτουργίας των ΤΑΣ, ΤΑΠ και ΥΑΣΒΕ στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις γίνεται με Διαπιστωτική Πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μέχρι την έκδοση της ως άνω πράξης οι αρμοδιότητες των ως άνω Υπηρεσιών ασκούνται από την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1190/1981 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δύναται με απόφασή του να μεταβιβάζει στους Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας και στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ) αρμοδιότητές του σχετικές με το έργο της αποκατάστασης των ζημιών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που προβλέπονται στους νόμους 867/1979 (Α΄ 24) και 1190/1981 εξακολουθούν να ισχύουν, με τη διαφοροποίηση ότι για τη σύσταση των Τομέων Αποκατάστασης (ΤΑΣ ή ΤΑΠ) στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή την κατάργηση αυτών συμπράττει και ο Υπουργός Εσωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι αρμοδιότητες και τα υλοποιούμενα έργα των πιο κάτω Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων και των παρακάτω Τμημάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων μεταφέρονται στις 31.10.2013 στην Περιφέρεια στην οποία εδρεύουν ως εξής: α. Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Επαναδημιουργίας Λίμνης Κάρλας που συστήθηκε με το π.δ. 231/1999 (Α΄ 194), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. β. Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Ύδρευσης Ρόδου που συστήθηκε με το π.δ. 26/1999 (Α΄ 22), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. γ. Το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Συντήρησης Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων που συστήθηκε με το π.δ. 219/1997 (Α΄ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα. Επίσης, μεταφέρονται στις παραπάνω Περιφέρειες, αντίστοιχα, οι αρμοδιότητες Προϊστάμενης Αρχής, που ασκούνται από Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, σε όλα τα έργα και συμβάσεις που υλοποιούνται από τις πιο πάνω Υπηρεσίες. Η άσκηση των ως άνω αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες αρχίζει μετά από την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ισχύ της κοινής απόφασης της παραγράφου 8 του παρόντος και ευθύς ως πληρωθούν ισάριθμες με τις καταργούμενες, κατά την παράγραφο 7, θέσεις οι οποίες συστήνονται με το νόμο αυτόν στις πιο πάνω περιφέρειες. Μέχρι τότε οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται από Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι αναφερόμενες στην παράγραφο αυτή Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων καταργούνται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων με την έκδοση της απόφασης του προηγουμένου εδαφίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι θέσεις ανά κατηγορία κλάδου ή/και ειδικότητα του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των οργανικών μονάδων των παραγράφων 1, 2 και 6 του παρόντος άρθρου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων καταργούνται την 31η Οκτωβρίου 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013. Το εν λόγω προσωπικό τίθεται σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου άρθρου του νόμου αυτού και κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. Η μετάταξη − μεταφορά του προσωπικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4172/2013. Δεν τίθενται σε διαθεσιμότητα οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των περίπτωσης Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013, οι οποίοι μετατάσσονται αυτοδικαίως, σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κατηγορίας και κλάδου αντίστοιχου με τα τυπικά τους προσόντα στη ΓΓΔΕ. Κάθε απόφαση μετάταξης του προσωπικού που υπηρετεί στις οργανικές μονάδες των παραγράφων 1, 2 και 6 και έχει δημοσιευθεί μετά την 1.8.2013 αυτοδικαίως καταργείται και το αναφερόμενο προσωπικό εντάσσεται στις ρυθμίσεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και οι Περιφέρειες των παραγράφων 1. 2 και 6 του παρόντος υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από τις πάσης φύσεως συμβάσεις που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες και έργα, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 8 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται θέματα σχετικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και εκτελούμενων έργων και λοιπών συναφών θεμάτων. Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και στις Περιφέρειες που αναφέρονται στην παράγραφο 6, συστήνονται από την 31η Οκτωβρίου 2013 ισάριθμες και αντίστοιχες με τις καταργούμενες, με την παράγραφο 7, θέσεις προσωπικού, οι οποίες πληρούνται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, για την άσκηση των μεταφερομένων αρμοδιοτήτων στις Υπηρεσίες αυτές.

Άρθρο 130Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 3371/ 2005 (Α΄ 178) τροποποιείται και προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής: «Εάν, συνεπεία των εταιρικών μετασχηματισμών, οι μέτοχοι της απορροφώμενης, διασπώμενης ή μετατρεπόμενης εταιρίας λαμβάνουν εισηγμένες μετοχές σε οργανωμένη αγορά κράτους άλλου πλην της Ελλάδας, σύμφωνα με τους όρους των ανωτέρω μετασχηματισμών, το ποσοστό της απαιτούμενης πλειοψηφίας του πρώτου εδαφίου ορίζεται σε 90%. Τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται εάν, συνεπεία εταιρικών μετασχηματισμών, οι μέτοχοι της απορροφώμενης, διασπώμενης ή μετατρεπόμενης εταιρίας λαμβάνουν μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα.»

Άρθρο 131Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ΕΥΑΘ Α.Ε. και ΕΥΑΘ ΠαγίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 45 του ν. 4179/ 2013 (Α΄ 175) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Το ποσό των απαιτήσεων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προσδιορίζεται με την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, αφού συνυπολογισθούν και τα στοιχεία που έχουν εγκριθεί από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έως τις 30.6.2013. Το προσδιορισθέν κατά τα ανωτέρω ποσό εξοφλείται κατά παρέκκλιση των περί παραγραφής διατάξεων.» β. Τυχόν λοιπές εκατέρωθεν αξιώσεις μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., πηγάζουσες από την από 9.12.1999 μεταξύ τους σύμβαση, η οποία υπεγράφη σε εκτέλεση του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 2744/ 1999 «Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 222), και μέχρι την ψήφιση του παρόντος αποσβένυνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Έργα και μελέτες αρμοδιότητας ΕΥΑΘ Παγίων που ανατέθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν μονομερώς από την ΕΥΑΘ Α.Ε. μετά τις 26.7.2001, χωρίς να υπογραφούν μεταξύ των δυο μερών οι προβλεπόμενες συμβά− σεις στην παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2937/2001, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 3316/ 2005, είναι δυνατόν να μεταβιβασθούν στην ΕΥΑΘ Παγίων, κατόπιν απόφασης των διοικητικών συμβουλίων των δύο ενδιαφερομένων νομικών προσώπων. Ως έργα αρμοδιότητας ΕΥΑΘ Παγίων θεωρούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 της σύμβασης που υπογράφηκε στις 27.7.2001, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 2937/2001, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της ΕΥΑΘ Παγίων και της ΕΥΑΘ Α.Ε.. Ως αξία των μελετών που είναι δυνατόν να μεταβιβασθούν, σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, στην ΕΥΑΘ Παγίων, ορίζεται η δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε η ΕΥΑΘ Α.Ε. για την απόκτησή τους χωρίς ΦΠΑ και η οποία θα προκύψει από τους αντίστοιχους εγκεκριμένους λογαριασμούς που αφορούν στις εν λόγω μελέτες. Αντίστοιχα, η αναπόσβεστη αξία των μεταβιβαζόμενων έργων θα προκύψει μετά από αποτίμηση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 2190/1920, η οποία θα διενεργηθεί από ορκωτό ελεγκτή που θα διοριστεί από κοινού από τα ενδιαφερόμενα μέρη για το σκοπό αυτόν. Η εργασία του ορκωτού ελεγκτή θα διενεργηθεί σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών (ISRS) 4400 που ισχύει κατά τις «Αναθέσεις Εκτέλεσης Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Συναφών με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Η μεταβίβαση θα γίνει με πρωτόκολλα παράδοσης − παραλαβής που θα υπογραφούν μεταξύ της ΕΥΑΘ Α.Ε. και της ΕΥΑΘ Παγίων, στα οποία θα περιγράφονται σαφώς τα μεταβιβαζόμενα περιουσιακά στοιχεία και τα οποία εγκρίνονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μακεδονίας και Θράκης. Η εγκριτική απόφαση, με τα συνημμένα πρωτόκολλα, αποτελεί τίτλο μεταγραφής, ο οποίος, εφόσον απαιτηθεί, μεταγράφεται ατελώς στα οικεία υποθηκοφυλακεία. Οι μεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος και εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιουδήποτε τρίτου. Ειδικά, όσον αφορά το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύουν. Με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των έργων και μελετών από την ΕΥΑΘ ΑΕ στην ΕΥΑΘ Παγίων επέρχεται ισόποση μείωση των υφιστάμενων οφειλών της ΕΥΑΘ ΑΕ προς την ΕΥΑΘ Παγίων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 22Θ του ν. 2937/ 2001 (Α΄ 169), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 138 του ν. 4070/2012, διαγράφονται οι λέξεις «Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «του εποπτεύοντος Υπουργού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος του άρθρου 22Θ του ν. 2937/2001 (Α΄ 169), όπως τροποποιείται με το παρόν, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού, μπορεί στον ιδιώτη που ορίζεται ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Α.Θ. Παγίων, να ανατίθενται καθήκοντα πλήρους απασχόλησης και να καθορίζεται η αμοιβή αυτού από την ανάληψη των καθηκόντων του.»

Άρθρο 132Συγχώνευση των εταιριών Δ.ΕΠ.A.NO.Μ. Α.Ε., ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. και Ο.Σ.Κ. Α.Ε.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συγχώνευση με σύσταση νέας ανώνυμης εταιρίας. 1.1. Οι εταιρίες: (α) ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Ανώνυμη Εταιρεία», το διακριτικό τίτλο «Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.» και αριθμό Μ.Α.Ε. 46490/01/Β/00/ 417, (β) ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και αριθμό Μ.Α.Ε. 38231/108/ Β/97/01 και (γ) ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Ανώνυμη Εταιρία», το διακριτικό τίτλο «Ο.Σ.Κ. Α.Ε.» και αριθμό Μ.Α.Ε. 42017/01/ Β/98/19, συγχωνεύονται σε νέα εταιρία που συνιστάται με τον παρόντα νόμο, με έδρα την Αθήνα. Η νέα εταιρία με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» είναι εταιρία Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ) και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3429/2005 περί ΔΕΚΟ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 1.2. Η συγχώνευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μεταξύ των ως άνω αναφερόμενων ανωνύμων εταιριών («οι Συγχωνευόμενες Εταιρίες»), διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων νόμου, συμπληρωματικά δε και κατά το μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται τα άρθρα 68 παρ. 3, 75 και 80 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν. 1.3. Η συγχώνευση του παρόντος άρθρου πραγματοποιείται, ολοκληρώνεται και τα αποτελέσματά της επέρχονται αυτοδικαίως από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διαπιστωτικής πράξης περί συγχώνευσης, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση τη δεύτερη συγχωνευόμενη εταιρεία, η οποία συνεχίζει να διατηρεί τη νομική προσωπικότητά της και να εκπληρώνει τους σκοπούς της μέχρι τις 31.7.2015, από την επομένη της οποίας επέρχονται γι’ αυτήν, αυτοδίκαια, τα αποτελέσματα της συγχώνευσης. 1.4. Από την επέλευση των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης και εφεξής, οι σκοποί των συγχωνευόμενων εταιριών (ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ, ΟΣΚ ΑΕ) θα εκπληρώνονται από τη νέα εταιρία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.», υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Καταστατικό της νέας εταιρίας 2.1. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.4 του παρόντος άρθρου, κύριος σκοπός της νέας εταιρίας είναι: (α) Η μελέτη, απόκτηση γης, κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών δημοσίου ενδιαφέροντος, ιδίως κτιριακών εγκαταστάσεων και εν γένει υποδομών: (i) των φορέων και των δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης και των φορέων διοίκησής τους, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή υπάγεται σε αυτό, (ii) νοσηλευτικών και υγειονομικών μονάδων, εγκαταστάσεων των τμημάτων ιατρικής των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας ή υπάγεται σε αυτό, (iii) δικαστικών κτιρίων, σωφρονιστικών καταστημάτων καθώς και καταστημάτων κάθε άλλης υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή υπάγεται σε αυτό, (iν) κάθε υπηρεσίας ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή υπάγεται σε αυτό, (ν) που θα έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποίησης έργων της εταιρίας. (β) Η παροχή υπηρεσιών διοίκησης, επίβλεψης και παρακολούθησης της εκτέλεσης συμβάσεων μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, στα ανωτέρω αντικείμενα. (γ) Η επεξεργασία, κατάρτιση και υλοποίηση βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων εκτέλεσης έργων και εκπόνησης μελετών, καθώς και η παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών. Η ανέγερση κτιρίων πλήρως αποπερατωμένων «με το κλειδί στο χέρι». (δ) Η ανάθεση σε τρίτους, με την εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία ανάθεσης και κατά το μέτρο που κρίνεται σκόπιμο ή αναγκαίο, και η επίβλεψη συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, για την εκπλήρωση των σκοπών της εταιρίας, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και η ανάθεση συμβάσεων με τη μέθοδο της παραχώρησης ή της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή κάθε άλλη συναφή μέθοδο, σύμφωνα με το νόμο. 2.2. Για την εκπλήρωση των σκοπών της, η εταιρία μπορεί ιδίως: (α) Να επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εν γένει να δέχεται εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, να δανείζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα. (β) Να προβαίνει σε πρόσκτηση, αγορά, ανταλλαγή και με οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση, διάθεση ή πώληση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή μη, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις νόμου. (γ) Να προβαίνει στη χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων. (δ) Να διενεργεί κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της εταιρίας. 2.3. (α) Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» αυξάνεται λόγω της συγχώνευσης και ανέρχεται στο άθροισμα: (αα) του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εκ των συγχωνευόμενων εταιριών ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, πλέον, (ββ) του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εκ των συγχωνευόμενων εταιριών ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ και (γγ) του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εκ των συγχωνευόμενων εταιριών Ο.Σ.Κ. Α.Ε.. Μέχρι τις 31.7.2015 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από το άθροισμα των μετοχικών κεφαλαίων της ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ και της Ο.Σ.Κ. Α.Ε.. (β) Το μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» ενσωματώνεται σε μία (1) μετοχή, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όροι και συνέπειες της συγχώνευσης. 3.1. Με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διαπιστωτικής πράξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3 του παρόντος, οι συγχωνευόμενες εταιρίες λύονται, χωρίς να εκκαθαρίζονται, οι μετοχές τους ακυρώνονται, το δε σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) μεταβιβάζεται στη νέα εταιρία, η οποία εφεξής υποκαθίσταται λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής σε όλα τα δικαιώματα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων εταιριών, κατά τα λοιπά δε εφαρμόζονται οι όροι και επέρχονται οι συνέπειες της παρούσας παραγράφου 3. 3.2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3 του παρόντος, οι μετοχές της συγχωνευόμενης εταιρίας ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ που ανήκουν στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και εκπροσωπούν (κατά προσέγγιση χιλιοστού της μονάδας) ποσοστό 0,198% του μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρίας, δεν ανταλλάσσονται με νέες μετοχές της νέας εταιρίας «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ». Μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την επέλευση των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης (31.7.2015), η νέα εταιρία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» αποζημιώνει το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για τις ακυρωθείσες μετοχές του βάσει της πραγματικής αξίας των μετοχών αυτών, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν. 2238/1994 και η οποία δεν θα είναι μικρότερη της ονομαστικής αξίας των μετοχών που ακυρώνονται. 3.3. Η συγχώνευση πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, με την ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιριών, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς μετασχηματισμού των Συγχωνευόμενων Εταιριών της 31.8.2011 και τα οποία μεταφέρονται ως στοιχεία του ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της νέας εταιρίας. 3.4. (α) Όλες οι πράξεις που έχουν διενεργηθεί από τις συγχωνευόμενες εταιρίες μετά τις 31.8.2011 θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρίας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της από και δια της καταχώρησης της διαπιστωτικής πράξης περί συγχώνευσης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3 του παρόντος. (β) Εφόσον, μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των Συγχωνευόμενων Εταιριών υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή προηγούμενων χρήσεων, τούτο εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στον ισολογισμό τους και στον ισολογισμό της νέας εταιρίας. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφιστεί διαδοχικά στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη από τη νέα εταιρία κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά. 3.5. (α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 112 παρ. 1 του ν. 4055/2012, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα, ενοχικά και εμπράγματα, των συγχωνευόμενων εταιριών, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης, με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3 του παρόντος, στην νέα εταιρεία, ακόμη και αν δεν περιγράφονται επακριβώς στη διαπιστωτική πράξη περί συγχώνευσης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. (β) Ειδικότερα, για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών δεν απαιτούνται οποιεσδήποτε διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, πιστοποιητικά ή σχεδιαγράμματα. Προκειμένου περί οχημάτων, δεν απαιτείται η μεταφορά των σχετικών αδειών κυκλοφορίας στο όνομα της νέας εταιρίας. (γ) Μέσα σε δύο (2) μήνες από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3. του παρόντος, το διοικητικό συμβούλιο της νέας εταιρίας υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα της νέας εταιρίας και στη σύνταξη σχετικής έκθεσης, που περιγράφει τα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων. Απόσπασμα της έκθεσης αυτής με την περίληψη που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του β.δ. 533/1963 καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου, ομοίως δε ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές, χωρίς άλλη διατύπωση. 3.6. Με την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το καταστατικό, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβανομένων και των ακινήτων των συγχωνευόμενων εταιρειών, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά στην εισφορά ή μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εμπράγματου, ενοχικού ή άλλου δικαιώματος, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, συμφωνία ή πράξη, συμβολαιογραφική ή μη, που τυχόν απαιτείται για την παρούσα συγχώνευση, τη σύνταξη του καταστατικού της νέας εταιρίας, τη δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, απαλλάσσονται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε ν.π.δ.δ. και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων. 3.7. Με την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κάθε είδους αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρίας και η έκδοση κάθε είδους ομολογιακών δανείων, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτων. 3.8. Με την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νέα εταιρία απαλλάσσεται πλήρως από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε ν.π.δ.δ. που αφορά την ακίνητη περιουσία της, ειδικότερα δε από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ν. 3634/2008 (Α΄9), το άρθρο 27 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) και της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως η παρ.10 προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 18 του ν. 3212/2003 και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 3481/2006. 3.9. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου λειτουργίας της κατά την παράγραφο 6.1 του παρόντος, η νέα εταιρία εποπτεύεται από κοινού από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τον Υπουργό Υγείας, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μετά την πάροδο της ως άνω μεταβατικής περιόδου λειτουργίας της κατά την παράγραφο 6.1 του παρόντος, η νέα εταιρία εποπτεύεται από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 3.10. Η με αριθμό Δ16γ/01/475/Γ/18.11.2011 (Β΄ 2731) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταργείται. Ομοίως καταργείται μερικώς και η υπ’ αριθ. Δ16γ/ 08/496/Γ/30.11.2011 (Β΄ 2786) κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο τμήμα της που αφορά τη μεταφορά του προσωπικού και των δικηγόρων από τις εταιρείες με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε.» και «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», στην εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.» (Κεφάλαια Α΄ και Β΄, Πίνακες A1, Α2, B1, Β2).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Διαπιστωτική πράξη περί συγχώνευσης 4.1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί συγχώνευσης, η οποία έχει το περιεχόμενο της παρ. 2 του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/1920, και συμπεριλαμβάνει επιπροσθέτως και το κωδικοποιημένο κείμενο του καταστατικού της νέας εταιρίας. 4.2. Με την ως άνω διαπιστωτική πράξη περί συγχώνευσης μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια της συγχώνευσης και κάθε άλλο θέμα που αφορά την πραγματοποίηση της παρούσας συγχώνευσης, ως και της εν γένει λειτουργίας της νέας εταιρίας. 4.3. Η ως άνω διαπιστωτική πράξη περί συγχώνευσης καταχωρίζεται αμελλητί στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών για κάθε συγχωνευόμενη εταιρία και δημοσιεύεται νόμιμα, χωρίς να απαιτείται άλλη εγκριτική πράξη της εποπτεύουσας ή άλλης αρμόδιας αρχής. 4.4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υγείας και Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται αμέσως μετά την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παραγράφου 4.1. ορίζεται το διοικητικό συμβούλιο της νέας εταιρίας, με επταμελή σύνθεση, στο οποίο μετέχουν πρόσωπα ειδικών γνώσεων και εμπειρίας που μπορούν να συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών της και ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του εκπροσώπου των εργαζομένων διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 3429/2005 περί ΔΕΚΟ, όπως ισχύει. Κατά την πρώτη εφαρμογή οι αρχαιρεσίες αυτές διενεργούνται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου αρχίζει από την καταχώρηση της διαπιστωτικής πράξης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. Μέχρι την καταχώρηση της διαπιστωτικής πράξης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και τον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρείας, τα υπάρχοντα Διοικητικά Συμβούλια των τριών συγχωνευόμενων εταιρειών εξακολουθούν να λειτουργούν. 4.5. Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης νόμου, για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης δεν απαιτούνται αποφάσεις εταιρικών οργάνων των συγχωνευόμενων εταιριών, εγκρίσεις οποιασδήποτε διοικητικής, εποπτικής ή άλλης αρχής ή άλλες πράξεις κάθε είδους, πλην των εδώ ρητά αναφερομένων. 4.6. Από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διαπιστωτικής πράξης περί συγχώνευσης της παραγράφου 4.1 του παρόντος άρθρου, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3 του παρόντος, επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τόσο για τις συγχωνευόμενες εταιρίες όσο και έναντι τρίτων, τα αποτελέσματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 και τα αποτελέσματα του παρόντος άρθρου. 4.7. Τα υφιστάμενα διοικητικά συμβούλια των συγχωνευόμενων εταιριών υποχρεούνται αμελλητί να προβούν σε κάθε πρόσφορη ενέργεια και να συμπράξουν κατάλληλα για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κανονισμοί Λειτουργίας, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 5.1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της νέας εταιρείας, που λαμβάνεται εντός τριών (3) μηνών από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διαπιστωτικής πράξης καταρτίζεται Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Εσωτερικού Ελέγχου της νέας Εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3429/2005, όπως ισχύει. 5.2. Οι συμβάσεις εκπόνησης μελετών, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών και εκτέλεσης έργων που συνάπτει η «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» διενεργούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του εσωτερικού δικαίου σχετικά με την ανάθεση και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων. Οι σχετικοί όροι καθορίζονται με Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της νέας εταιρίας, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής που θα ληφθεί εντός τριών (3) μηνών από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διαπιστωτικής πράξης περί συγχώνευσης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και θα εγκριθεί με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Κανονισμό Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών της νέας εταιρίας μπορεί να εισάγονται τεκμηριωμένες αποκλίσεις από την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων τού εσωτερικού δικαίου, πλην του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διατάξεων περί προσυμβατικού ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σχετικά με την ανάθεση και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων αποκλειστικά ως προς την ανέγερση και τον εξοπλισμό νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 5.3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται μετά από πρόταση της νέας εταιρίας οι πολεοδομικοί και κτιριοδομικοί όροι κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη που μετά τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επέχουν θέση οικοδομικής αδείας. 5.4. Οι ανωτέρω Κανονισμοί τροποποιούνται ή αντικαθίστανται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της νέας εταιρίας που εγκρίνεται από τον αρμόδιο Υπουργό. Το διοικητικό συμβούλιο της νέας εταιρίας δύναται να αποφασίζει και για κάθε άλλον κανονισμό λειτουργίας της εταιρίας, στο πλαίσιο του νόμου και των αρμοδιοτήτων του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μεταβατική περίοδος λειτoυργίας. 6.1 Από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της διαπιστωτικής πράξης περί συγχώνευσης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3 του παρόντος, ορίζεται μεταβατικό στάδιο ενός έτους κατά το οποίο η εταιρεία θα λειτουργεί με 2 διακριτούς κλάδους: (α) Κλάδος Υποδομών Υγείας (κτιριακές υποδομές αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας). (β) Κλάδος Εκπαιδευτικών και Λοιπών Υποδομών (κτιριακές υποδομές αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων φορέων). 6.2. Στον κάθε κλάδο μεταφέρονται αντίστοιχα από τις δύο Συγχωνευόμενες Εταιρείες όλα τα έργα και οι μελέτες που αυτές εκτελούν ή/και τους έχουν ανατεθεί με αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία συνεχίζουν να δημοπρατούνται, να ανατίθενται και να υλοποιούνται με το θεσμικό πλαίσιο που είναι σε ισχύ στον κάθε φορέα έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ειδικότερα διατηρούνται σε ισχύ μέχρι και την ολοκλήρωση των έργων και των μελετών που μεταφέρονται, όλες οι διατάξεις και επιμέρους ρυθμίσεις που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, καθώς και οι επιμέρους κανονισμοί (Εκπόνησης Μελετών, Εκτέλεσης Έργων και Προμηθειών, Λειτουργίας και Κατάστασης Προσωπικού), που ισχύουν έως σήμερα, για καθεμία από τις συγχωνευόμενες εταιρίες. 6.3. Το πάσης φύσεως προσωπικό, που υπηρετεί κατά την ψήφιση του παρόντος νόμου στις τρεις συγχωνευόμενες εταιρείες, καθώς και οι δικηγόροι που υπηρετούν με οποιαδήποτε έννομη σχέση σε αυτές, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1.3 του παρόντος, καθίστανται αυτοδικαίως προσωπικό της νέας εταιρείας, στην οποία μεταφέρονται και παρέχουν τις υπηρεσίες τους με την ίδια σχέση εργασίας. Οι θέσεις του μεταφερόμενου προσωπικού και των δικηγόρων προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νέου φορέα, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5.1 του παρόντος. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το ανωτέρω προσωπικό, με διαπιστωτική πράξη του διοικητικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του μεταφερόμενου προσωπικού, που έχει διανυθεί στους φορείς προέλευσης και ο χρόνος που αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και για κάθε άλλη συνέπεια. 6.4. Διατηρείται από τα Υπουργεία: (α) Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, (β) Υγείας, (γ) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και (δ) Παιδείας και Θρησκευμάτων, αντίστοιχα, η αρμοδιότητα ανάθεσης υλοποίησης έργων και συνεποπτείας της λειτουργίας των τριών κλάδων της νέας εταιρίας, κατά τη διάρκεια της ως άνω περιόδου μεταβατικής λειτουργίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου παύει να ισχύει.

Άρθρο 133

Για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα των οποίων εγκρίθηκε η μόνιμη μεταφορά έδρας στο Δήμο Χερσονήσου Ν. Ηρακλείου μέχρι 31.7.2012 καθώς και για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα των οποίων εγκρίθηκε με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η μόνιμη μεταφορά έδρας τους μέχρι 30.4.2013 και οι οποίες ανακλήθηκαν, ο οικείος Περιφερειάρχης εκδίδει κατά δέσμια αρμοδιότητά του νέα απόφαση με την οποία μεταφέρονται οριστικά όλα τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα που περιλαμβάνονται στις παραπάνω αποφάσεις.

Άρθρο 134

Δαπάνες για την πληρωμή αποζημιώσεων για πρόσθετες αμοιβές, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών, υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, κάλυψη εκτάκτων ή εποχικών υπηρεσιακών αναγκών πάσης φύσεως προσωπικού, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας (ν. 4025/2011), του Κ.Ε.Α.Τ., του Ε.Ι.Κ. και του ΕΚΚΑ, καθώς και των παραρτημάτων τους, που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2012 και 2013 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, χωρίς την τήρηση των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, δύνανται να εκκαθαριστούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τρέχοντος έτους κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων.

Άρθρο 135Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από το άρθρο 119 που αρχίζει από την ψήφισή του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ