235 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4203/2013

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18 - Θέματα Προσωπικού
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
01 Νοεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235
1 Νοεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4203
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 125 παρ. 1 του ν. 4001/2011, μετά τις λέξεις: «…της εισφερόμενης Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε.» προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εξαιρείται το προσωπικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Πληροφορικής, το οποίο, εφόσον το επιθυμεί, δύναται μέχρι, ποσοστού δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των υπηρετούντων σε αυτή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της ΔΕΗ και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., να μεταφερθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εώς τις 31.12.2013, καθώς και το προσωπικό που είναι αποσπασμένο στον πρώην ΟΑΠ−ΔΕΗ, βάσει του άρθρου 34 παρ. 7 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 παρ. 3 του ν. 2919/2001 (Α΄ 128) και μεταφέρθηκε στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και ΤΑΥΤΕΚΩ βάσει του ν. 3655/2008, το οποίο, εφόσον επιθυμεί τη διακοπή της απόσπασής του, δύναται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των διοικήσεων των οικείων ασφαλιστικών ταμείων, της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, να μεταφερθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έως τις 31.12.2013.»

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΝΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ