235 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4203/2013

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 20 - Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
01 Νοεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235
1 Νοεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4203
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «βάσει της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.1 του παρόντος,» αντικαθίστανται με τις λέξεις «βάσει της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.5 του παρόντος,». β) Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «στην παράγραφο 3 και μειώνεται βάσει των διατάξεων της ίδιας παραγράφου.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «στην περίπτωση 3 και μειώνεται βάσει των διατάξεων της ίδιας περίπτωσης της παρούσης υποπαραγράφου.». γ) Στην υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «με την υποβολή της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3 της παραγράφου Ι.1.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «με την υποβολή της εγγυητικής επιστολής της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.1.». δ) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «Το ετήσιο τέλος της πρώτης παραγράφου οφείλεται ολόκληρο και για το ημερολογιακό έτος,» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Το ετήσιο τέλος της περίπτωσης 1 της παρούσης υποπαραγράφου οφείλεται ολόκληρο και για το ημερολογιακό έτος,». ε) Στην περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «Η αναστολή σύναψης συμβάσεων των δύο προηγούμενων παραγράφων» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Η αναστολή σύναψης συμβάσεων των δύο προηγούμενων περιπτώσεων». στ) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ι.5 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «των περιπτώσεων 3 και 4 του παρόντος.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «των περιπτώσεων 3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 του παρόντος.». ζ) Στο τέλος της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Ι.5 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με το ν. 3094/2012» αντικαθίστανται με τις λέξεις «όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της με την υποπαράγραφο 2 της παραγράφου Ι.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012». η) Στην αρχή της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Ι.5 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 οι λέξεις «Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ι.2» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της υποπαραγράφου 3 της υποπαραγράφου Ι.2 της παραγράφου Ι΄».

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΝΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ