235 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4203/2013

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 24
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
01 Νοεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235
1 Νοεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4203
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 4α της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται, από την έναρξη ισχύος της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ.03/12.6.2013 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1423), παράγραφος 7 ως εξής: «7. Οι συμβάσεις του προσωπικού που προσλαμβάνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και την περίπτωση ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, μέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα, επιτρέπεται να παρατείνονται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της αρχικής διάρκειας της σύμβασης, μία ή περισσότερες φορές, μέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και, σε κάθε περίπτωση, για συνολικό χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία της πρώτης πρόσληψης. Μετατροπή των ανωτέρω συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, καθώς και παράτασή τους για μεγαλύτερο συνολικά χρονικό διάστημα είναι αυτοδικαίως άκυρη.»

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΝΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ