235 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4203/2013

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 19 - Τροποποίηση των νόμων 3054/2002 και 4123/2013
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
01 Νοεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235
1 Νοεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4203
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Κατηγορία VI της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/ 2002 (Α΄ 230) αντικαθίσταται ως εξής: «Κατηγορία VI: Νάφθα, πετρελαϊκό κωκ, λιπαντικά» 2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «Όσοι κάτοχοι Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να προμηθεύονται τα προϊόντα αυτά από άλλους κατόχους άδειας που διαθέτουν τέτοιους χώρους ή από εταιρείες εμπορίας με άδεια κατηγορίας Α΄. Ο εκάστοτε κύριος των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.» 3. Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου 15 παράγραφος 8α περίπτωση α΄, τα μεταφορικά μέσα κατάσχονται άμεσα. Στους ιδιοκτήτες των ανωτέρω μεταφορικών μέσων επιβάλλεται πρόστιμο επτά χιλιάδων (7.000) ευρώ ανά παράβαση και αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας του μεταφορικού μέσου για διάστημα έξι (6) μηνών.» 4. Στο άρθρο 8 του ν. 4123/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. ΚΦΔΑ ή οικονομικοί φορείς άλλων κρατών−μελών, με υποχρεώσεις διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την Οδηγία 2009/119/ΕΚ μπορούν να τις μεταβιβάζουν στον ΚΦΔΑ ή σε οικονομικούς φορείς της χώρας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τα άρθρα 7 παράγραφος 3 και 8 παράγραφος 1 της ανωτέρω Οδηγίας και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης του άρθρου 19 παράγραφος 3 του παρόντος νόμου.» 5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4123/2013 (Α΄43), αντικαθίσταται ως εξής: «Το ένα τρίτο (1/3), τουλάχιστον, της υποχρέωσης των κατόχων αδειών διύλισης για διατήρηση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, διατηρείται με τη μορφή των προϊόντων των κατηγοριών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002.» 6. Η παράγραφος 8 του άρθρου 12 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υπόχρεοι τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας μπορούν, ύστερα από συμφωνία, να αναθέτουν σε άλλον οικονομικό φορέα με πλεονασματικά αποθέματα ή με διαθέσιμη ικανότητα διατήρησης αποθεμάτων, ο οποίος διαθέτει πιστοποιημένες αποθήκες τήρησης αποθεμάτων ασφαλείας, την τήρηση μέρους ή του συνόλου των ποσοτήτων που υποχρεούνται να τηρούν. Η σχετική σύμβαση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους και να αφορά αποκλειστικά την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται σε τριάντα ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του κεντρικού φορέα διατήρησης αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που προβλέπεται στο άρθρο 7 του ν. 4123/2013 (Α΄ 43), καταργείται η ελάχιστη διάρκεια του ενός έτους της σχετικής σύμβασης, εφόσον εκπληρούνται οι σκοποί των άρθρων 1 και 3 παρ. 1 του ν. 4123/2013. Για το αντάλλαγμα που συμφωνείται με τη σύμβαση εκδίδεται ειδικό παραστατικό.»

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΝΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ