235 Α' 2013

ΝΟΜΟΣ 4203/2013

Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 18 - Θέματα Προσωπικού
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
01 Νοεμβρίου 2013

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235
1 Νοεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4203
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 4, του άρθρου 20 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να αποσπώνται μισθωτοί της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της, κατόπιν αιτήσεώς τους, στο ΤΑΥΤΕΚΩ (στο Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης ΔΕΗ της Διεύθυνσης Διοικητικού, στη Διεύθυνση Οικονομικού σε αντικείμενα που αφορούν στη ΔΕΗ Α.Ε. και στις θυγατρικές της, καθώς και στα Τμήματα Εσόδων και Απονομής Εφάπαξ ΔΕΗ και Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισμένων ΚΑΠ−ΔΕΗ της Διεύθυνσης Παροχών Πρόνοιας), στον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΕΤΕΑ. Προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση είναι η σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της και του Διοικητικού Συμβουλίου εκάστου Ασφαλιστικού Φορέα. Με όμοια απόφαση, υπάλληλοι της ΔΕΗ Α.Ε. αποσπασμένοι στον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ μπορεί να αποσπώνται στους Τομείς Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ και αντίστροφα, ύστερα από γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων των οικείων φορέων. Η απόσπαση υπαλλήλων της ΔΕΗ Α.Ε. από το ΙΚΑ− ΕΤΑΜ στο ΤΑΥΤΕΚΩ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% του αριθμού των αποσπασμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), υπαλλήλων της ΔΕΗ Α.Ε. στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας δύναται να αποσπώνται στον ΕΟΠΥΥ μισθωτοί της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της, κατόπιν αιτήσεώς τους, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων της ΔΕΗ και των θυγατρικών της και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ. Οι μισθωτοί της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών της που θα αποσπώνται στους Ασφαλιστικούς Φορείς θα μισθοδοτούνται βάσει των οριζομένων στο άρθρο 13 της από 31.12.2012 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (Α΄ 256).»

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΝΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2013
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ