89 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4255/2014

Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 23
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
11 Απριλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89
11 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4255
Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση γ΄ της παρ.3 του άρθρου 12 του β.δ. 24.9.1958 (Α΄ 171), ως ισχύει, αντικαθίσταται ως κάτωθι: «γ) Να υποβάλει, εντός είκοσι ημερών από τη λήξη κάθε μήνα, δήλωση, με την οποία βεβαιώνεται η αξία των πωλήσεων του προηγούμενου μήνα, όπως προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησης. Στη δήλωση υποχρεωτικά αναγράφεται η επωνυμία και η διεύθυνση της επιχείρησης, ο αριθμός φορολογικού της μητρώου, ο μήνας στον οποίο αφορά η δήλωση, η συνολική αξία των αντίστοιχων πωλήσεων επί της οποίας υπολογίζεται το δικαίωμα, καθώς και το ύψος του δικαιώματος. Το δικαίωμα καταβάλλεται στο ταμείο του δήμου κάθε μήνα κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Η δήλωση υποβάλλεται στο δήμο ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη πωλήσεων κατά τον προηγούμενο μήνα. Επί μη υποβολής δήλωσης ή επί εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης, στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής του δικαιώματος λόγω μηδενικών πωλήσεων, επιβάλλεται πρόστιμο εκατό (100) ευρώ, αφού διαπιστωθεί από το δήμο η ανυπαρξία της οφειλής.»

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ