89 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4255/2014

Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 7 - Ανακήρυξη και γνωστοποίηση εκλεγέντων μελών Πλήρωση κενουμένων εδρών
11 Απριλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89
11 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4255
Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 7Ανακήρυξη και γνωστοποίηση εκλεγέντων μελών Πλήρωση κενουμένων εδρώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι έδρες των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που περιέρχονται, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο, σε κάθε συνδυασμό, καταλαμβάνονται από τους υποψήφιους αυτού, κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβε καθένας από αυτούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ανακήρυξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται και των αναπληρωματικών τους γίνεται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 3, του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 98 και της παραγράφου 4 του άρθρου 103 του π.δ. 26/2012.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η απόφαση του κατά τα ανωτέρω αρμόδιου Πρωτοδικείου Αθηνών για την ανακήρυξη των εκλεγέντων μελών κοινοποιείται με επιμέλεια του οικείου εισαγγελέα προς όλους τους υποψήφιους, αποστέλλεται δε το συντομότερο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο στη συνέχεια ανακοινώνει το περιεχόμενο αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη Βουλή των Ελλήνων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι έδρες των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που, για οποιονδήποτε λόγο, μένουν κενές, καταλαμβάνονται από τους ανακηρυχθέντες αναπληρωματικούς του ίδιου συνδυασμού κατά τη σειρά της ανακήρυξής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή εξαντλήθηκε ο αριθμός των, κατά την προηγούμενη παράγραφο, αναπληρωματικών μελών, διενεργείται αναπληρωματική εκλογή, κατά την οποία εφαρμόζονται αναλόγως όλες οι διατάξεις του παρόντος νόμου. Κατά την αναπληρωματική αυτή εκλογή οι κατά το άρθρο 3 του παρόντος συνδυασμοί περιέχουν αριθμό υποψηφίων μέχρι το τριπλάσιο των κενών εδρών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Έδρες μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που κενώθηκαν μέσα στο τελευταίο έτος της περιόδου του Κοινοβουλίου αυτού, δεν πληρούνται με αναπληρωματική εκλογή, εφόσον ο αριθμός των κενών εδρών δεν υπερβαίνει το ένα τέταρτο του όλου αριθμού των εδρών που κάθε φορά αναλογούν στην Ελλάδα.

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ