89 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4255/2014

Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 24
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
11 Απριλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89
11 Απριλίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4255
Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

A. Η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287), όπως ισχύει, παρατείνεται από τη λήξη της για είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες. Η αληθής έννοια της αρχικής προθεσμίας των πέντε ημερών της ίδιας παραγράφου αφορά σε εργάσιμες ημέρες. Β. Η παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει, τροποποιείται ως ακολούθως: «3. Εντός τριών (3) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής συντάσσει την απόφαση μετάταξης κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διαδικασίας. Εν συνεχεία βεβαιώνεται η ύπαρξη της αναγκαίας πίστωσης και η απόφαση αποστέλλεται αμελλητί προς έλεγχο νομιμότητας στον οικείο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή προκειμένου για την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ στον Υπουργό Εσωτερικών.» · 2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Στην παρ. 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 4087/2012 (Α΄ 196) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Το ποσό αυτό αποδίδεται απευθείας σε δήμους όπου εφαρμόζεται το σχετικό πρόγραμμα ή μέσω των οικείων Ο.Τ.Α. σε φορείς που το υλοποιούν, βάσει απολογιστικών στοιχείων και παραστατικών.» 3. Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Λήψη μέτρων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουάριου 2012 στο κέντρο των Αθηνών (Α΄ 59) που κυρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 4082/2012 (Α΄ 187) τροποποιείται ως ακολούθως: 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Για τα ακίνητα που έχουν συνολική ζημιά άνω των 15.000 ευρώ, στην περίπτωση που αυτά παρουσιάζουν εικόνα ολικής καταστροφής (ακόμα και αν δεν έχει υποστεί βλάβη ο φέρων οργανισμός) και δεν έχει γίνει αναλυτική καταγραφή των ζημιών όπως αυτή προβλέπεται από το υπόδειγμα Β΄, η σχετική αποζημίωση, υπολογίζεται με βάση ενιαία τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) επιφάνειας. Η τιμή μονάδας ανά τετραγωνικό μέτρο καθορίζεται ως κάτωθι: Α) Υπόγειο 250 Ε/τ.μ. Β) Ισόγεια − πατάρια − όροφοι 970 Ε/τ.μ. Γ) Κοινόχρηστοι χώροι 380 Ε/τ.μ.. Ειδικά, για τα ακίνητα της εν λόγω παραγράφου, που είναι διατηρητέα και τα οποία έχουν αρμοδίως χαρακτηριστεί ως μνημεία και η πράξη χαρακτηρισμού τους έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η σχετική αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των ανωτέρω τιμών ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) επιφανείας προσαυξημένες κατά πενήντα τοις εκατό (50%).»

Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ