126 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4404/2016

Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Άρθρο 10 - Φορολόγηση και σχετικά θέματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
08 Ιουλίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 126
8 Ιουλίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4404
Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροπο- ποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώ- ρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργα- νισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τυχόν φορολογική υποχρέωση της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» αναφορικά με την κατοχή ακί- νητης περιουσίας προσδιορίζεται αφού ληφθεί υπόψη η φύση των υπό παραχώρηση περιουσιακών στοιχείων ως δημόσιας περιουσίας ευρισκόμενης σε κοινή χρήση («δημόσιου κοινόχρηστου πράγματος»), σε συνδυασμό με τη φύση των δικαιωμάτων της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.». Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης, ούτε η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο τυχόν έλκει δι- καιώματα από αυτήν, αποκτά ή λαμβάνει κατά παραχώ- ρηση εμπράγματα δικαιώματα στη Χερσαία Λιμενική Ζώνη του Λιμένος Πειραιά ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυ- τής. Για τους χώρους και τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης, η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» δεν υπόκειται στο ν. 4223/2013, όπως ισχύει, ούτε και σε οποιονδήποτε άλλο νόμο με ανάλογες έννομες συνέπειες και δεν υπο- χρεούται σε καταβολή οποιουδήποτε ειδικού ή γενικού φόρου ή τέλους αναφορικά με ακίνητη περιουσία που σχετίζεται με τους ως άνω χώρους και τα προαναφερ- θέντα περιουσιακά στοιχεία.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών και Διοικητικής Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Ανασυγκρότησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νησιωτικής Πολιτικής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.