126 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4404/2016

Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Άρθρο 10 - Φορολόγηση και σχετικά θέματα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
08 Ιουλίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 126
8 Ιουλίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4404
Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροπο- ποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώ- ρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργα- νισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με αφετηρία το έτος 2017, το αργότερο έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης, το Ελλη- νικό Δημόσιο: α) θα συνεισφέρει στον προϋπολογισμό της Δη- μόσιας Αρχής Λιμένα σύμφωνα με το άρθρο 129 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) κατά ποσό υπολογιζόμενο σε πο- σοστό επί του συνόλου όλων των ποσών (εξαιρουμέ- νων των προσαυξήσεων, ποινικών ρητρών και φόρων) που πράγματι εισέπραξε το Ελληνικό Δημόσιο από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» δυνάμει της Σύμ- βασης Παραχώρησης αναφορικά με το προηγούμενο κάθε φορά ημερολογιακό έτος, και β) θα αποδίδει στους Δήμους Πειραιώς, Δραπετσώ- νας-Κερατσινίου, Περάματος και Σαλαμίνας έκτακτο αντισταθμιστικό τέλος, το οποίο αντιστοιχεί συνολικά σε ποσοστό υπολογιζόμενο επί του συνόλου όλων των ποσών (εξαιρουμένων των προσαυξήσεων, ποινικών ρη- τρών και φόρων) που πράγματι εισέπραξε το Ελληνικό Δημόσιο από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με το προηγούμενο κάθε φορά ημερολογιακό έτος. Το συνολικό ποσοστό της περιπτώσεως β΄ θα κατανέ- μεται σε καθέναν από τους προαναφερθέντες Δήμους κατά την ακόλουθη αναλογία: (i) ο Δήμος Πειραιώς θα δικαιούται το σαράντα εννέα τοις εκατό (49%) του συνο- λικού ποσοστού, (ii) ο Δήμος Δραπετσώνας - Κερατσινίου θα δικαιούται το είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού ποσοστού, (iii) ο Δήμος Περάματος θα δικαιούται το εί- κοσι επτά τοις εκατό (27 %) του συνολικού ποσοστού και (iv) ο Δήμος Σαλαμίνας θα δικαιούται το τέσσερα τοις εκατό (4 %) του συνολικού ποσοστού. Το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να αρνηθεί την από- δοση οποιουδήποτε εκ των παραπάνω ποσών σε όποιον Δήμο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγρά- φου 2 του παρόντος άρθρου. Το ακριβές ποσοστό των περιπτώσεων α΄ και β΄, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοι- κητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να αρνηθεί την από- δοση οποιουδήποτε εκ των παραπάνω ποσών σε όποιον Δήμο δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παραγρά- φου 2 του παρόντος άρθρου.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών και Διοικητικής Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Ανασυγκρότησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νησιωτικής Πολιτικής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.