Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Θεματική Ενότητα: ---Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ε.Λ.Π.)
Καθαρισμός πεδίων
20 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 1
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 12/12/2011
επαγγελματιών της παραγράφου 1. (παρ.7)
3. Από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω συνάγεται, ότι το τέλος επιτηδεύματος δεν επιβάλλεται ειδικά σε περίπτωση διακοπής των εργασιών του εργοταξίου επιχείρησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του πρώτου κεφαλαίου του παρόντος.
ΠΟΛ. 1157/2015 - Κοινοποίηση των οριζομένων της οικ. 11484/03.04.2015 ΦΕΚ 565Β΄/2015 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄270/24.12.2014) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» και παροχή σχετικών οδηγιών στα θέματα αρμοδιότητάς μας επί των διατάξεων του ως άνω άρθρου.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 15/07/2015
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 07/12/2010
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 31/01/2014
και 30.4.2014 οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων και τελών κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, για τους υπόχρεους (φυσικά και νομικά πρόσωπα), που λήγουν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης.
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 13/06/2018
Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται από την Κεντρική Διοίκηση την 01.01.2019 με εξαίρεση τις δια- τάξεις: (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 3 «Κοινό σχέδιο λογαριασμών» μόνο όσον αφορά τη λειτουργική ταξι- νόμηση, (β) του άρθρου 10 «Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές αναφορές», (γ) των παραγράφων 2.4 και 2.5 του κεφαλαίου Γ «Εν- σώματα πάγια, άυλα και αποθέματα» του Παραρτήματος 5 και (δ
Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
χρεωστικών τίτλων 7.1.4.04 Κέρδη και ζημίες από διάθεση δανείων 7.1.4.05 Κέρδη και ζημίες από διάθεση συμμετοχικών τίτλων και μεριδίων επενδυτικών κεφαλαίων 7.1.5 Κέρδη και ζημίες από διάθεση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 7.1.5.07 Κέρδη και ζημίες από διάθεση παραγώγων και παροχών βάσει αξίας τίτλων σε εργαζομένους 7.2 Κέρδη και ζημίες εύλογης αξίας 7.2.3 Κέρδη και ζημίες εύλογης αξίας
Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
Καθαρή θέση 8 Λογαριασμοί καθαρής θέσης 8.1 Κεφάλαιο 8.2 Αποθεματικά εύλογης αξίας 8.2.3 Αποθεματικά εύλογης αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων 8.2.3.01 Αποθεματικά εύλογης αξίας παγίων περιουσιακών στοιχείων 8.3 Σωρευμένο έλλειμμα/πλεόνασμα 8.4 Δικαιώματα μειοψηφίας ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 2 ȊʌȠįİȓȖȝĮIJĮ ȤȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮIJĮıIJȐıİȦȞ 1. ǿıȠȜȠȖȚıȝȩȢ ȀIJȡȝȡȗțIJȞȪȣ 200Ȍ 200Ȍ-1 ȇǽȈȀȆȋȉȀǺȁǺ ȉȊȆȀȌǽȀǺ ȁȤȜȝȡĴȡȢȡȫȟijį
Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
έσοδα από φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών 1.1.5.06.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών 1.1.6 Φόροι κεφαλαίου 1.1.6.01 Φόροι κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών 1.1.6.01.(01-89) Ανάλυση πεμπτοβάθμιων 1.1.6.01.90 Δουλευμένα έσοδα από φόρους κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών 1.1.6.01.91 Αναταξινομήσεις εσόδων από φόρους κληρονομιών, γονικών παροχών και δωρεών
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 10/02/2004
Κάθε γενική ή ειδική διάταξη νόμου, που αντίκειται στις διατάξεις του Κεφαλαίου αυτού ή ρυθμίζει διαφορε­ τικά τα θέματα, που ρυθμίζονται από αυτόν, καταργείται. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται αρμοδιότητα άλλου οργάνου σε σχέση με τις επιχειρήσεις καζίνων, στο εξής αρμόδια για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής εί­ ναι η Επιτροπή.
Ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απα­ σχόλησης και δεν επιτρέπεται να ασκεί άλλη επαγγελμα­ τική δραστηριότητα, αμειβόμενη, ή να συμμετέχει στην ίδρυση ή στο μετοχικό κεφάλαιο ή σε διοικητικό όργανο επιχείρησης που τελεί υπό τον κατά νόμο έλεγχο της Επι­ τροπής ή συνδεδεμένης με αυτή εταιρίας κατά την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920. Η απαγόρευση της συμμετοχής ισχύει
Πρότυπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 15 του Κ.Ν. 2190/1920, εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής ειδικότερων διατάξεων του νόμου αυτού, στο βαθμό που οι διατάξεις αυτές είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις του Κ.Ν. 2190/1920. 7. Διευκρινίζεται ότι ως υποκείμενα στις διατάξεις του νόμου αυτού λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων θεωρού­ νται τόσο τα τηρούμενα για σκοπούς εφαρμογής των Διε­ θνών
Στον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» προ­ στίθεται Κεφάλαιο 15, ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Δ.Λ.Π.) ΑΡΘΡΟ 134 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 1. Οι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματι­ στηριακή αγορά, συντάσσουν Ετήσιες Οικονομικές Κα­ ταστάσεις και Τριμηνιαίες Ενδιάμεσες Οικονομικές Κατα­
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 05/11/2013
φορολογικών στοιχείων και κατά συνέπεια τη μη καταβολή ΦΠΑ στο δημόσιο, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και της περίπτωσης 17 του Κεφαλαίου Β΄ «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 04/12/2013
Απόφαση [ΠΟΛ. 1206/30.8.2013] (ΦΕΚ 2237 Β΄) αποστέλλουν τα δεδομένα που αναφέρονται αφενός στην Κ.Υ.Α. Φ2- 1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β΄), όπως ισχύει, άρθρο 5 παράγραφος 9, άρθρο 6 παράγραφος 7, άρθρο 7 παράγραφος 2ιγ΄, άρθρο 10 περιπτώσεις α΄, β΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και αφετέρου στη Κ.Υ.Α. [ΠΟΛ. 1206/30.8.2013] (ΦΕΚ 2237 Β΄), κεφάλαιο ΙΙ παράγραφος 2 (δελτίο παραλαβής, δελτίο
Τύπος εγγράφου: ΑΤΟΜΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΛΎΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 11/01/2013
. Συγκεκριμένα, η Εταιρία θα προβεί στη σύναψη τριμερούς σύμβασης μεταξύ της ίδιας, της ολλανδικής B. BV (στο εξής: ο Διαμεσολαβητής Πληρωμών) και της αγγλικής G. Plc (στο εξής: η Δανείστρια), βάσει της οποίας η ολλανδική εταιρία θα διορίζεται διαμεσολαβητής πληρωμών για οφειλές της Εταιρίας προς τρίτους ημεδαπούς και αλλοδαπούς προμηθευτές της. Για τις δε πληρωμές θα χρησιμοποιείται κεφάλαιο που η Εταιρία
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 24/11/2011
, ανεξάρτητα από την περίοδο κατανάλωσης που αφορούν. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Κώδικα ΦΠΑ, ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός κατά το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που επέχει θέση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ.
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 και του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ
ΠΟΛ. 1078/2012 - Φορολογική μεταχείριση του καταβληθέντος ποσού (rebate), από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα φαρμακεία καθώς και του τέλους εισόδου από τις φαρμακευτικές εταιρείες Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις λαμβάνεται το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων από τις κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές.
Τύπος εγγράφου: Εγκύκλιος Ημ/νία Έκδοσης: 28/03/2012
. 3816/2010, καθώς και το ποσό επιστροφής (REBATE) της
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 12/08/2014
ότι συμπίπτει με το χρόνο που γεννάται η υποχρέωση χορήγησης της έκπτωσης και καθίστανται βέβαια και εκκαθαρισμένα τα σχετικά ποσά.
2. Κατόπιν των ανωτέρω, καθώς και των όσων αναφέρονται στο κεφάλαιο Α΄ της παρούσας, για τα ποσά των εκπτώσεων που χορηγούνται από τους παρόχους υπηρεσιών υγείας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκδίδονται πιστωτικά τιμολόγια τη χρήση εντός της οποίας εκκαθαρίζονται και χορηγούνται
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 10/12/2014
περιλαμβάνονται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ:
α) Οι δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς.
β) Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά το 50 % τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού των ή των οποίων το εταιρικό κεφάλαιο ανήκει κατά 51 %, τουλάχιστον, στο κράτος.
Τύπος εγγράφου: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 17/03/2014
. 2859/2000), υποβάλλουν καταστάσεις πελατών (μόνο για τα τιμολόγια πώλησης που τυχόν εκδίδουν οι ίδιοι για το σύνολο της παραγωγής τους) και προμηθευτών, ανεξάρτητα της απαλλαγής τους από την τήρηση βιβλίων με βάση τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ.. Στα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 11/09/2013
αυτό εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του κεφαλαίου Ι. της παρούσης, σε κάθε περίπτωση εξαγωγής και επανεισαγωγής καυσίμου για λιτρομέτρηση. Στο πιο πάνω δελτίο αναγράφονται: 2.3.1. Η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης του δελτίου 2.3.2. Ο α/α της αντλίας 2.3.3. Ο α/α και ο αριθμός μητρώου της δεξαμενής 2.3.4. Ο όγκος λιτρομέτρησης (τρέχων και στους 15οC), όπως προκύπτει από τις εξαγωγές των αντλιών
Σελίδα 1 από 1