Επιλογές
Λέξη-κλειδί: Κεφάλαιο
Θεματική Ενότητα: ---Οργάνωσης Υπηρεσιών
Καθαρισμός πεδίων
88 αποτελέσματα Απόκρυψη όλων / Εμφάνιση όλων

Σελίδα 1 από 5
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 05/05/2014
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 30
Οι τοπικές επιχειρήσεις διαθέτουν αρχικό κεφάλαιο πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ εφόσον απολαμβάνουν του δικαιώματος ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται στα άρθρα 31 και 33 του [ν. 3606/2007].
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 65
Τα ιδρύματα διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση σε διαρκή βάση του ύψους, της σύνθεσης και της κατανομής των ιδίων κεφαλαίων που θεωρούν κατάλληλα για την κάλυψη της φύσης και του επιπέδου των κινδύνων τους οποίους έχουν αναλάβει ή τους οποίους ενδέχεται να αναλάβουν (εσωτερικό κεφάλαιο). Οι εν λόγω στρατηγικές
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 75/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Το εσωτερικό κεφάλαιο είναι επαρκές για σημαντικούς κινδύνους της αγοράς που δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Τα ίδια κεφάλαια των ανωνύμων εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του άρθρου 31 που διαθέτουν ως κάλυψη αρχικό κεφάλαιο δεν υπολείπονται σε συνεχή βάση του κατά περίπτωση απαιτούμενου ύψους αρχικού κεφαλαίου.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 12/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Προκειμένου περί αύξησης των ιδίων κεφαλαίων λειτουργούντων πιστωτικών ιδρυμάτων, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιβάλει με απόφασή της ειδικούς όρους για τη συγκέντρωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 33/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Η Τράπεζα της Ελλάδος κοινοποιεί επίσης, στις αρμόδιες αρχές του κράτους−μέλους υποδοχής το ύψος και τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων και το άθροισμα των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος δυνάμει του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 9/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Απαγορεύεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα η κατ’ επάγγελμα αποδοχή καταθέσεων χρημάτων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 12/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει με απόφασή της την προθεσμία εντός της οποίας τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν: α) να αναπροσαρμόζουν τα ίδια κεφάλαιά τους προς το εκάστοτε απαιτούμενο ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο, β) να επαναφέρουν τα ίδια κεφάλαιά τους, σε περίπτωση μείωσής τους, στο ύψος του εκάστοτε απαιτούμενου ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Η κατοχή θέσεων εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα για την επένδυση ιδίων κεφαλαίων δεν θεωρείται διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 123/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Τα ιδρύματα οφείλουν να πληρούν την απαίτηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου χρησιμοποιώντας κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1, το οποίο θα είναι επιπρόσθετο του κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρείται εν όψει: α) της απαίτησης ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, β) της απαίτησης τήρησης αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου του άρθρου
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 132/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου και το εγκρίνει μόνο αν θεωρεί ότι η εφαρμογή του είναι πιθανό να επιτύχει τη διατήρηση ή αύξηση επαρκών κεφαλαίων ώστε το ίδρυμα να πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας εντός χρονικής περιόδου που η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί κατάλληλη.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 140/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Ο επίτροπος που έχει διοριστεί σε πιστωτικό ίδρυμα, μετά από σχετική ρητή εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος αποφασίζει την αύξηση κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ως άνω απόφαση. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 136 εφαρμόζονται στην ως άνω αύξηση κεφαλαίου.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 32/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων επενδύσεων και των επιχειρήσεων του άρθρου 30 δεν πρέπει να μειωθούν κάτω από τα επίπεδα που ορίζονται στο άρθρο 29 ή στο άρθρο 30 αντίστοιχα.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 124/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Κάθε G−SII διατηρεί, σε ενοποιημένη βάση, απόθεμα ασφαλείας G−SII το οποίο αντιστοιχεί στην υποκατηγορία στην οποία έχει καταταγεί το G−SII. Το εν λόγω απόθεμα ασφαλείας συνίσταται σε κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1, επιπροσθέτως: α) της απαίτησης ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, β) της απαίτησης τήρησης αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 132/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) εκτιμήσεις των εσόδων και των εξόδων και εκτιμώμενο ισολογισμό, β) μέτρα για την αύξηση των δεικτών κεφαλαίων του ιδρύματος, γ) σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τη συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας, δ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία την οποία η Τράπεζα
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 136/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για το σκοπό των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 52, της παραγράφου 5 του άρθρου 90 και του άρθρου 94, η Τράπεζα της Ελλάδος με απόφασή της μπορεί να ζητήσει από πιστωτικό ίδρυμα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού να αυξήσει το κεφάλαιό του εντός προθεσμίας και κατά τους ειδικότερους όρους που ορίζονται στην ίδια απόφαση. Η απόφαση προσδιορίζει το ελάχιστο ποσό της απαιτούμενης αύξησης
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 70/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει, βάσει των πληροφοριών που υποβάλλονται από τα ιδρύματα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το εύρος των σταθμισμένων ανοιγμάτων ή των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, ανάλογα με την περίπτωση, πέραν του λειτουργικού κινδύνου, για τα ανοίγματα ή τις συναλλαγές του χαρτοφυλακίου αναφοράς, που απορρέουν από τις εσωτερικές προσεγγίσεις
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 125/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να απαιτηθεί από τα ιδρύματα να τηρούν, εκτός από το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρείται για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1, ύψους τουλάχιστον 1% με βάση τα ανοίγματα στα οποία εφαρμόζεται
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 12/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το αρχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει μόνο ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 75/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Τα ιδρύματα, σε περίπτωση που κάνουν χρήση του άρθρου 345 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, διατηρούν επαρκές εσωτερικό κεφάλαιο για την κάλυψη του κινδύνου ζημίας που υφίσταται μεταξύ του χρόνου της αρχικής δέσμευσης και της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 122/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Τα ιδρύματα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρούν για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου για να εκπληρώσουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 96.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 166/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του[ άρθρου 10 του ν. 3606/ 2007] αντικαθίστανται ως εξής: «1.Το μετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ ανέρχεται τουλάχιστον σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) ευρώ. 2. Το μετοχικό κεφάλαιο ΑΕΠΕΥ η οποία προβαίνει σε διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, σε αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης ή σε λειτουργία Πολυμερούς
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 166/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Η φράση «− τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων» του στοιχείου α΄ της [παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3691/2008] (Α΄ 166) αντικαθίσταται ως εξής: «−τα ιδρύματα πληρωμών».
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 8/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Για τη λήψη άδειας λειτουργίας οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση και, πριν από τη χορήγηση της άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος, προβαίνουν στην κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 12. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για ίδρυση πολυμετοχικού πιστωτικού ιδρύματος, την αίτηση υποβάλλει δεόντως εξουσιοδοτημένη ιδρυτική επιτροπή, η οποία τηρεί τις ισχύουσες
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 121/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για τους σκοπούς των άρθρων 121 έως 132 ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί: 1) ως «απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου» νοούνται τα ίδια κεφάλαια που ένα ίδρυμα οφείλει να τηρεί σύμφωνα με το άρθρο 122, 2) ως «ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας κάθε ιδρύματος» νοούνται τα ίδια κεφάλαια που ένα ίδρυμα οφείλει να τηρεί σύμφωνα με το άρθρο 123, 3) ως «απόθεμα ασφαλείας των παγκοσμίως
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 122/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Τα ιδρύματα τηρούν, εκτός από το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 ίσο με ποσοστό 2,5% επί του συνολικού ποσού ανοιγμάτων σε κίνδυνο, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του εν λόγω Κανονισμού, σε ατομική
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 131/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Ο συντελεστής καθορίζεται ως εξής: α) όταν το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρεί το ίδρυμα και το οποίο δεν χρησιμοποιείται για την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων βάσει της περίπτωσης γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, εκπεφρασμένο ως ποσοστό του συνολικού ποσού ανοιγμάτων σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 92 του εν λόγω
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 132/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Αν η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν εγκρίνει το σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, επιβάλλει με απόφασή της ένα ή αμφότερα τα ακόλουθα: α) απαιτεί από το ίδρυμα να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά του σε συγκεκριμένα επίπεδα εντός ορισμένης προθεσμίας, β) ασκεί την προβλεπόμενη στο άρθρο 94 εξουσία επιβάλλοντας αυστηρότερους περιορισμούς στη διανομή
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 165/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016: α) το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου αποτελείται από κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 αξίας ίσης με το 0,625% του συνόλου των σταθμισμένων ανοιγμάτων του ιδρύματος, υπολογισμένων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, β) το ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας κάθε
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 165/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017: α) το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου αποτελείται από κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 αξίας ίσης με το 1,25% του συνόλου των σταθμισμένων ανοιγμάτων του ιδρύματος, υπολογισμένων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, β) το ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας κάθε
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 165/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018: α) το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου αποτελείται από κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 αξίας ίσης με το 1,875% του συνόλου των σταθμισμένων ανοιγμάτων του ιδρύματος, υπολογισμένων σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, β) το ειδικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας κάθε
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 135/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάνει χρήση της διακριτικής ευχέρειας της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 δημοσιοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τα κριτήρια με βάση τα οποία προσδιορίζεται ότι δεν υπάρχει ούτε ενδέχεται να υπάρξει ουσιώδες πρακτικό ή νομικό κώλυμα για την άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την αποπληρωμή υποχρεώσεων
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 135/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάνει χρήση της διακριτικής ευχέρειας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 δημοσιοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες: α) τα κριτήρια με βάση τα οποία προσδιορίζεται ότι δεν υπάρχει ούτε ενδέχεται να υπάρξει ουσιώδες πρακτικό ή νομικό κώλυμα για την άμεση μεταφορά ιδίων κεφαλαίων ή την αποπληρωμή υποχρεώσεων
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 36/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
του πρώτου υποκαταστήματος υφίσταται προικώο κεφάλαιο, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12, που θα επέχει θέση ιδίων κεφαλαίων για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος στην Ελλάδα. Τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων του υποκαταστήματος καθορίζονται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, β) το πιστωτικό ίδρυμα υποβάλλει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ζητούνται από την Τράπεζα
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 75/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Τα ιδρύματα που, κατά τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων για τον κίνδυνο θέσης, σύμφωνα με τα άρθρα 326 έως 350 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, έχουν συμψηφίσει τις θέσεις που έχουν σε μία ή περισσότερες από τις μετοχές που συναποτελούν έναν δείκτη μετοχών με αντίθετη θέση ή θέσεις σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σε δείκτη μετοχών ή σε άλλο προϊόν συνδεδεμένο με δείκτη μετοχών
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 130/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Τα σχετικά ανοίγματα σε πιστωτικό κίνδυνο περιλαμβάνουν όλες εκείνες τις κατηγορίες ανοιγμάτων, εκτός από όσες αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ του άρθρου 112 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, για τα οποία ισχύουν: α) οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο βάσει των άρθρων 107 έως 311 του εν λόγω Κανονισμού, β) όπου το άνοιγμα τηρείται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 153/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
στοιχεία και πληροφορίες που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο για την παροχή άδειας λειτουργίας σε πιστωτικό ίδρυμα. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να εξειδικεύει περαιτέρω τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της πιο πάνω άδειας και να καθορίζει το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται να καταβληθεί για τη σύσταση και τη λειτουργία των εταιριών παροχής πιστώσεων, καθώς επίσης το ύψος των ιδίων κεφαλαίων
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 27/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Τα πιστωτικά ιδρύματα εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών αφότου λάβουν γνώση αποκτήσεων ή εκχωρήσεων συμμετοχών στο κεφάλαιό τους, οι οποίες αυξάνουν ή μειώνουν τα ποσοστά συμμετοχής πάνω ή κάτω από τα όρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 και στο άρθρο 26, ενημερώνουν σχετικά την Τράπεζα της Ελλάδος.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι επιχειρήσεις επενδύσεων διαθέτουν αρχικό κεφάλαιο το οποίο αποτελείται μόνο από ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) ευρώ.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι επιχειρήσεις επενδύσεων που προβαίνουν σε διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, σε αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης ή σε λειτουργία Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) διαθέτουν αρχικό κεφάλαιο το οποίο ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε επτακόσιες τριάντα χιλιάδες (730.000) ευρώ.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 87/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
διαχείριση των κινδύνων, των κεφαλαίων και της ρευστότητας.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 89/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Βάσει της εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσδιορίζει κατά πόσο οι ρυθμίσεις, οι στρατηγικές, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που εφαρμόζουν τα ιδρύματα, καθώς και τα ίδια κεφάλαιά τους και η ρευστότητά τους εξασφαλίζουν τη συνετή διαχείριση και την κάλυψη των κινδύνων τους.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 103/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Αν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιτρέψει την εξαίρεση από τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013, οι απαιτήσεις του άρθρου 89 του παρόντος νόμου ισχύουν για την εποπτεία των επιχειρήσεων επενδύσεων σε ατομική βάση.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 124/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13
Τα συστημικά σημαντικά ιδρύματα δεν χρησιμοποιούν το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρούν για τους σκοπούς των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου για να εκπληρώσουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις πηγάζουν από το άρθρο 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τα άρθρα 94, 96, 122 και 123 του παρόντος νόμου.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 125/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Είναι δυνατή η καθιέρωση αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου του κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 για το χρηματοπιστωτικό τομέα ή για ένα ή περισσότερα υποσύνολα αυτού, ώστε να αποτρέπονται και να μετριάζονται οι μακροπρόθεσμοι μη κυκλικώς συστημικοί ή μακροπροληπτικοί κίνδυνοι που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 131/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Ίδρυμα που πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διανομή κερδών όταν μια τέτοια διανομή οδηγεί το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μην πληρούται πλέον η συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 131/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
Οι περιορισμοί του παρόντος άρθρου ισχύουν μόνο για πληρωμές που συνεπάγονται μείωση του κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 ή μείωση των κερδών και όπου η παύση πληρωμών ή η μη πληρωμή δεν αποτελεί γεγονός αθέτησης ή προϋπόθεση για την έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας ή πτώχευσης βάσει του καθεστώτος που ισχύει για το ίδρυμα.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 131/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
Όταν ένα ίδρυμα δεν πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας και σκοπεύει να προβεί σε διανομή οποιωνδήποτε διανεμητέων κερδών του ή σε ενέργεια που περιγράφεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, ενημερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και υποβάλλει τα εξής στοιχεία: α) το ποσό του κεφαλαίου που τηρεί το ίδρυμα, χωρισμένο ως εξής: αα) κεφάλαιο κοινών μετοχών
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 148/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η διαδικασία για την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού των πιστωτικών ιδρυμάτων διέπεται από τις ισχύουσες γενικές διατάξεις. Απαιτείται έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος για την τροποποίηση που αφορά το είδος των δραστηριοτήτων του πιστωτικού ιδρύματος, καθώς και σε κάθε περίπτωση μείωσης ή αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου η οποία δεν καλύπτεται ολοσχερώς με μετρητά είτε οι πράξεις
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 31/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για τις εταιρείες της περίπτωσης γ΄ του σημείου 2 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η κάλυψη λαμβάνει μία από τις ακόλουθες μορφές: α) αρχικό κεφάλαιο πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, β) ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης καλύπτουσα ολόκληρο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ισοδύναμη εγγύηση έναντι της ευθύνης από επαγγελματική αμέλεια, για ποσό ύψους ενός εκατομμυρίου
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 69/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενθαρρύνει τα ιδρύματα, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την εσωτερική οργάνωση και τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους να αναπτύσσουν διαδικασίες για την εσωτερική αξιολόγηση ειδικού κινδύνου και να αυξάνουν τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων για τον υπολογισμό των απαιτήσεων των ιδίων κεφαλαίων για τον ειδικό κίνδυνο
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 136/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
της παραγράφου 1, ή δεν αποφασίσει αύξηση κεφαλαίου αν και είχε εξουσιοδοτηθεί προς τούτο, η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει με απόφασή της σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν ενήργησε τα δέοντα για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης ή την αύξηση του κεφαλαίου, πρόστιμο από εκατό χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες (100.000 − 300.000) ευρώ.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 136/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Εάν η αύξηση του κεφαλαίου στην περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση, εφαρμόζονται οι απαιτήσεις απαρτίας και πλειοψηφίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 και της παρ. 1 του άρθρου 31 του κ.[ν. 2190/ 1920]. Ως προς τον τυχόν αποκλεισμό ή περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης ή την τυχόν μείωση του κεφαλαίου εφαρμόζονται οι απαιτήσεις απαρτίας
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 96/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Οι πρόσθετες απαιτήσεις περί ιδίων κεφαλαίων που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατ’ ελάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) ένα ίδρυμα δεν πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 65 και 66 του παρόντος νόμου ή του άρθρου 393 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, β) οι κίνδυνοι ή στοιχεία κινδύνων
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 31/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Αν επιχείρηση της προηγούμενης παραγράφου είναι επίσης εγγεγραμμένη στο οικείο μητρώο βάσει του [π.δ. 190/ 2006] (Α’ 196) ως ασφαλιστής ή ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του εν λόγω προεδρικού διατάγματος, διαθέτει ως επιπλέον κάλυψη και ένα από τα παρακάτω: α) αρχικό κεφάλαιο είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, β) ασφάλιση
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 96/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Κατά τον καθορισμό του κατάλληλου επιπέδου ιδίων κεφαλαίων στο πλαίσιο της εξέτασης και αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 89 έως 93, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αξιολογεί κατά πόσον, για την κάλυψη των κινδύνων τους οποίους ένα ίδρυμα έχει αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβει, απαιτείται η τήρηση ιδίων κεφαλαίων υψηλότερων του ελάχιστου ύψους
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 110/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
) σημαντικές κυρώσεις ή έκτακτα μέτρα που έλαβαν οι αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την Οδηγία 2013/36/ ΕΕ, περιλαμβανομένης της επιβολής ειδικής απαίτησης ιδίων κεφαλαίων βάσει του άρθρου 104 αυτής της Οδηγίας και της επιβολής οποιουδήποτε περιορισμού όσον αφορά τη χρήση των Εξελιγμένων Προσεγγίσεων Μέτρησης για τον υπολογισμό των απαιτήσεων σε ίδια κεφάλαια βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 312 του Κανονισμού
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 130/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
μέσου όρου τα ιδρύματα εφαρμόζουν σε κάθε ισχύον ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας τις συνολικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο, σύμφωνα με τα άρθρα 107 έως 311 και 325 έως 377 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, που αφορά τα σχετικά ανοίγματα σε πιστωτικό κίνδυνο στο αντίστοιχο κράτος, διαιρεμένο με τις συνολικές απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων για πιστωτικό κίνδυνο που αφορούν
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 131/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Το ποσό που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για τον υπολογισμό της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνει: α) τα προσωρινά κέρδη που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και δημιουργήθηκαν μετά την τελευταία απόφαση σχετικά με τη διανομή των κερδών ή οποιαδήποτε εκ των ενεργειών που αναφέρεται
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 137/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
και συνετή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από τη διοίκησή του, με συνέπεια να τίθενται σε κίνδυνο η φερεγγυότητα του πιστωτικού ιδρύματος, τα συμφέροντα των καταθετών του ή εν γένει η διασφάλιση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και η προστασία της εμπιστοσύνης του κοινού στο εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, γ) όταν διαφαίνεται ότι το πιστωτικό ίδρυμα δεν διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 9/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η απαγόρευση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει: α) για την έκδοση τίτλων από το Ελληνικό Δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα, εφόσον αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και β) για τη λήψη μετρητών ή επιστρεπτέων κεφαλαίων από επιχειρήσεις που εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά την άσκηση της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, σύμφωνα με την άδεια
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 18
Δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας ή αρχικό κεφάλαιο για υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας με βάση την Οδηγία 2013/36/ΕΕ σε άλλα κράτη−μέλη. Η εγκατάσταση και η εποπτεία των υποκαταστημάτων αυτών διέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 33, του άρθρου 34, του άρθρου 35, και, της παραγράφου 2 του άρθρου 39, της παραγράφου 2 του άρθρου 42, των άρθρων
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Κάθε υποψήφιος αγοραστής, ο οποίος έχει αποφασίσει να αποκτήσει ή να αυξήσει περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα, υφιστάμενη συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα ούτως ώστε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου που θα κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει το όριο του 5%, ενημερώνει προηγουμένως την Τράπεζα της Ελλάδος και της γνωστοποιεί το ποσοστό της νέας συμμετοχής
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 26
του κατά τρόπον ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να μειωθεί κάτω από τα όρια του 20%, του 1/3 ή του 50% ή ώστε το πιστωτικό ίδρυμα να παύσει να είναι θυγατρική του.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 43/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί: α) να καθορίζει, κατά περίπτωση, τα απαιτούμενα στοιχεία, τους όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, στο οποίο περιλαμβάνεται το ελάχιστο ύψος του ποσού που επέχει θέση ιδίων κεφαλαίων για την εγκατάσταση του χρηματοδοτικού ιδρύματος στην Ελλάδα, β) να καθορίζει ειδικότερους εποπτικούς κανόνες ή προϋποθέσεις, κατά περίπτωση, για την άσκηση
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 68/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
στη διαμόρφωση ορθών πολιτικών και πρακτικών αποδοχών και με την επιφύλαξη των καθηκόντων της επιτροπής αποδοχών, εξετάζουν κατά πόσον τα κίνητρα που προβλέπει το σύστημα αποδοχών λαμβάνουν υπόψη τον κίνδυνο, το κεφάλαιο, τη ρευστότητα και τα προβλεπόμενα κέρδη.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 70/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Τα ιδρύματα που χρησιμοποιούν εσωτερικές προσεγγίσεις για τον υπολογισμό των σταθμισμένων ανοιγμάτων ή των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων εξαιρουμένου του λειτουργικού κινδύνου γνωστοποιούν τα αποτελέσματα των υπολογισμών των εσωτερικών προσεγγίσεών τους για τα ανοίγματα ή τις θέσεις τους που περιλαμβάνονται στα χαρτοφυλάκια αναφοράς. Τα ιδρύματα υποβάλλουν τα αποτελέσματα των υπολογισμών τους μαζί
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 70/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Όταν συγκεκριμένα ιδρύματα παρουσιάζουν σημαντική απόκλιση σε σχέση με την πλειοψηφία των ομοειδών ιδρυμάτων ή υπάρχει μικρή ομοιότητα στην προσέγγιση η οποία οδηγεί σε μεγάλη διακύμανση των αποτελεσμάτων, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ερευνά τα σχετικά αίτια και, εφόσον διαπιστώνεται ότι η προσέγγιση ενός ιδρύματος οδηγεί σε υποεκτίμηση των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων, η οποία
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 79/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Τα ιδρύματα αντιμετωπίζουν προληπτικά τον κίνδυνο υπερβολικής μόχλευσης λαμβάνοντας υπόψη τις δυνητικές αυξήσεις του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης λόγω μειώσεων των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος συνεπεία αναμενόμενων ή πραγματοποιηθεισών ζημιών, ανάλογα με τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες. Για αυτόν το σκοπό, πρέπει να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε σειρά διαφορετικών γεγονότων ακραίων
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 90/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Η εποπτική αξιολόγηση που πραγματοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς περιλαμβάνει τον κίνδυνο επιτοκίου τον οποίο αναλαμβάνουν τα ιδρύματα και ο οποίος απορρέει από τις μη σχετιζόμενες με το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δραστηριότητές τους. Μέτρα θα απαιτηθούν τουλάχιστον στην περίπτωση ιδρυμάτων που η μείωση είναι μεγαλύτερη του 20% των ιδίων κεφαλαίων τους ως αποτέλεσμα αιφνίδιας
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 124/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16
Όταν εφαρμόζεται η παράγραφος 14 του παρόντος άρθρου και ένα ίδρυμα ανήκει σε όμιλο ή υποόμιλο στον οποίο περιλαμβάνεται G−SII ή O−SII, το εν λόγω ίδρυμα υπόκειται σε ατομική και σε υποενοποιημένη βάση, σε συνολική απαίτηση αποθέματος ασφαλείας που δεν υπολείπεται του αθροίσματος του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας και του υψηλότερου
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 124/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17
Όταν εφαρμόζεται η παράγραφος 15 του παρόντος άρθρου και ένα ίδρυμα συμμετέχει σε όμιλο ή υποόμιλο στον οποίο περιλαμβάνεται G−SII ή O−SII, το εν λόγω ίδρυμα υπόκειται σε ατομική και σε υποενοποιημένη βάση, σε συνδυασμένη απαίτηση αποθέματος ασφαλείας που δεν υπολείπεται του αθροίσματος του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 125/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Όταν εφαρμόζεται η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου και ένα ίδρυμα συμμετέχει σε όμιλο ή υποόμιλο στον οποίο περιλαμβάνεται G−SII ή O−SII, το εν λόγω ίδρυμα υπόκειται, σε ατομική και σε υποενοποιημένη βάση, σε συνολική απαίτηση αποθέματος ασφαλείας που δεν υπολείπεται του αθροίσματος του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 125/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Όταν εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου και ένα ίδρυμα συμμετέχει σε όμιλο ή υποόμιλο στον οποίο περιλαμβάνεται G−SII ή O−SII, το εν λόγω ίδρυμα υπόκειται, σε ατομική και σε υποενοποιημένη βάση, σε συνολική απαίτηση αποθέματος ασφαλείας που δεν υπολείπεται του αθροίσματος του αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 125/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16
Αν κάποιο ίδρυμα δεν τηρεί πλήρως την απαίτηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, επιβάλλονται σε αυτό οι περιορισμοί της διανομής κερδών που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 131. Εφόσον η εφαρμογή των εν λόγω περιορισμών της διανομής κερδών οδηγεί σε ανεπαρκή βελτίωση του κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 του ιδρύματος βάσει του οικείου συστημικού κινδύνου, η Τράπεζα
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 132/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Όταν ένα ίδρυμα αδυνατεί να εκπληρώσει τη συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας, καταρτίζει σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου και το υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που διαπίστωσε ότι δεν πληροί την ανωτέρω απαίτηση. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εγκρίνει κατά περίπτωση μεγαλύτερη προθεσμία
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 138/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Μετά το διορισμό επιτρόπου σε πιστωτικό ίδρυμα, όταν αυτό παρουσιάζει σημαντικά μειωμένη ρευστότητα με πιθανολογούμενη ανεπάρκεια ιδίων κεφαλαίων, για λόγους προστασίας των καταθετών και άλλων πιστωτών του, μπορεί να δοθεί με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος παράταση του χρόνου εκπλήρωσης ορισμένων ή του συνόλου των υποχρεώσεών του για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) εργάσιμων ημερών
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 142/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
του μετοχικού κεφαλαίου, ο αριθμός και η αξία των νέων μετοχών, διορίζεται το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, καθορίζεται το περιεχόμενο του καταστατικού και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη βιώσιμη λειτουργία του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 142/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
εκπληρώνονται από το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα σε ρητή προθεσμία που ορίζεται για το σκοπό αυτόν με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται στο σύνολό του από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 149
Για την εξόφληση συνεταιριστικών μερίδων, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων αποχώρησης ή αποκλεισμού συνεταίρων, η οποία συνεπάγεται μείωση, εντός της οικονομικής χρήσης, μεγαλύτερη του 2% των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος που έχει μορφή συνεταιρισμού του [ν. 1667/1986], όπως ορίζονται στο άρθρο 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και στο άρθρο 65 του παρόντος νόμου, απαιτείται
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 165/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Η απαίτηση για σχέδιο διατήρησης κεφαλαίου και οι περιορισμοί διανομής κερδών σύμφωνα με τα άρθρα 131 και 132 ισχύουν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 για τα ιδρύματα που δεν πληρούν τη συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 4 του παρόντος άρθρου.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄/Άρθρο 165/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Επιτρέπεται στην εντεταλμένη αρχή να επιβάλει συντομότερη μεταβατική περίοδο από αυτήν που προβλέπεται στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου και ως εκ τούτου να καθιερώσει το απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου και το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας από την 1η Ιανουαρίου 2014. Στην περίπτωση επιβολής συντομότερης μεταβατικής περιόδου, ενημερώνονται σχετικά τα ενδιαφερόμενα μέρη
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 186/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Από 1.1.2014 στις αποδοχές των Γενικών Διευθυντών Οικονομικών Υπηρεσιών του άρθρου 3Β του [ν. 2362/1995] (Α΄ 247), όπως συμπληρώθηκε με τις όμοιες [του άρθρου 1 παρ.16 του ν.4038/2012] (Α΄ 14), που τοποθετήθηκαν μετά την 1.11.2011 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αμείβονται με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του [ν.4024/2011] (Α΄ 226), συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της παραγράφου 2
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 42/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Τα χρηματοδοτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ελλάδα και εποπτεύονται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδίως όσον αφορά την τήρηση ελάχιστου ύψους ιδίων κεφαλαίων, την απόκτηση «ειδικών συμμετοχών» στο κεφάλαιό τους, την υιοθέτηση άρτιου και αποτελεσματικού πλαισίου διακυβέρνησης, με ανάλογη εφαρμογή των διατά ξεων για τα πιστωτικά ιδρύματα, με βάση τον παρόντα νόμο
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 71/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
σε επίπεδο χαρτοφυλακίου. Ειδικότερα, οι εσωτερικές μέθοδοι δεν στηρίζονται αποκλειστικά ή μηχανικά σε εξωτερικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις. Στην περίπτωση που οι απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων βασίζονται σε αξιολόγηση από Εξωτερικό Οργανισμό Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων (ΕΟΠΑ) ή στο γεγονός ότι ένα άνοιγμα δεν έχει λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση, τα ιδρύματα δεν απαλλάσσονται από την πρόσθετη εξέταση άλλων
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 106/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
να καταλήξει σε κοινή απόφαση με τις εμπλεκόμενες αρμόδιες αρχές όσον αφορά τα εξής: α) την εφαρμογή των άρθρων 65 και 89 για να καθοριστεί η επάρκεια του ύψους των ιδίων κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση που βρίσκονται στην κατοχή του ομίλου ιδρυμάτων σχετικά με την οικονομική κατάστασή του και το προφίλ κινδύνου και συνεπώς το απαιτούμενο ύψος ιδίων κεφαλαίων για την εφαρμογή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 110/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
κυρώσεις και έκτακτα μέτρα που επιβλήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, περιλαμβανομένης της επιβολής ειδικής απαίτησης ιδίων κεφαλαίων βάσει του άρθρου 96 του παρόντος νόμου και της επιβολής οποιουδήποτε περιορισμού όσον αφορά τη χρήση της Εξελιγμένης Προσέγγισης Μέτρησης για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων βάσει της παραγράφου 2
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 136/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση του πιστωτικού ιδρύματος, η οποία συνέρχεται εντός μηνός από την ως άνω απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, προκειμένου αυτή να εξουσιοδοτήσει, με εφαρμογή των απαιτήσεων απαρτίας και πλειοψη φίας των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του κ.[ν. 2190/1920], το Διοικητικό Συμβούλιο προς αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 139/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
) των συμμετοχών του πιστωτικού ιδρύματος στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών που ανήκουν στις αναφερόμενες στην υποπερίπτωση ββ΄ της παρούσας περίπτωσης κατηγορίες, όπως και των συμμετοχών τέτοιων εταιριών στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος, δ) την ανάγκη να επωμιστούν τις τυχόν απώλειες από την εξυγίανση ενός πιστωτικού ιδρύματος οι μέτοχοι, οι μη ενέγγυοι πιστωτές και με την επιφύλαξη της ανάγκης
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 12/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για τη χορήγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος άδειας λειτουργίας απαιτείται η κάλυψη αρχικού κεφαλαίου ίσου τουλάχιστον με τα ακόλουθα ποσά: α) με το ποσό των δεκαοκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) ευρώ στην περίπτωση πιστωτικού ιδρύματος, β) με το ποσό των εννέα εκατομμυρίων (9.000.000) ευρώ στην περίπτωση υποκαταστήματος πιστωτικού ιδρύματος που εδρεύει σε τρίτη χώρα, γ) με το ποσό των έξι
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 12/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
α) Σε περίπτωση που το αρχικό κεφάλαιο δεν καλύπτεται ολοσχερώς με μετρητά, η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζει, με απόφασή της, κατά περίπτωση, τα λοιπά στοιχεία με τα οποία μπορεί αυτό να καλύπτεται και καθορίζει την απαιτούμενη αναλογία των μετρητών προς τα εν λόγω στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα κριτήρια για την επάρκεια της ρευστότητας και τη φερεγγυότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων. β
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 27/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
του άρθρου 15, παύει αυτοδικαίως να έχει αποτέλεσμα η άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τη συμμετοχή του νομικού προσώπου στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος και η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να επιβάλει με απόφασή της τις κυρώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 58.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 59/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις που πιστωτικό ίδρυμα: α) απέκτησε την άδεια λειτουργίας με ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις ή με οποιονδήποτε άλλο μη σύννομο τρόπο, β) αφού πληροφορήθηκε για αγορές ή εκχωρήσεις συμμετοχών στο κεφάλαιό του, οι οποίες αυξάνουν τα ποσοστά συμμετοχής ή τα μειώνουν κάτω από ένα από τα όρια της παραγράφου 1 του άρθρου 23 ή του άρθρου 26 του παρόντος
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 69/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
κεφαλαίων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, όταν τα ανοίγματά τους είναι σημαντικά σε απόλυτες τιμές και όταν έχουν ταυτόχρονα ένα μεγάλο αριθμό σημαντικών αντισυμβαλλομένων. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν την εκπλήρωση των κριτηρίων που ορίζονται στα άρθρα 102 έως 106 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 96/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για τους σκοπούς του άρθρου 89 της παραγράφου 4 του άρθρου 90, της παραγράφου 4 του άρθρου 93, των άρθρων 94 και 95 του παρόντος νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να απαιτεί από τα ιδρύματα τουλάχιστον τα ακόλουθα: α) την τήρηση ιδίων κεφαλαίων καθ’ υπέρβαση των ελαχίστων όπως ορίζονται στα άρθρα 121 έως 132 του παρόντος νόμου
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 131/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Ίδρυμα που δεν πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας υπολογίζει το μέγιστο διανεμητέο ποσό («ΜΔΠ») σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και κοινοποιεί το εν λόγω ΜΔΠ στην Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε αυτή την περίπτωση δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις κάτωθι ενέργειες προτού υπολογίσει το ΜΔΠ: α) διανομή κερδών όσον αφορά το κεφάλαιο κοινών μετοχών
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 139/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για να προετοιμάσει τη χρήση των κεφαλαίων του στη λήψη μέτρων εξυγίανσης ή την ανακεφαλαιοποίηση αυτού του πιστωτικού ιδρύματος. Η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συνάπτουν μνημόνιο συνεργασίας που θα προβλέπει τις πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσουν και άλλες λεπτομέρειες της συνεργασίας τους σε σχέση με τα πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 58/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει με απόφασή της τις διοικητικές κυρώσεις και μέτρα της παραγράφου 2 στις εξής περιπτώσεις: α) αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό χωρίς ο αποδέκτης να είναι πιστωτικό ίδρυμα, κατά παράβαση του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, β) έναρξη ή άσκηση δραστηριότητας χωρίς την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, γ) απόκτηση
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 146/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Ο ειδικός εκκαθαριστής υποχρεούται να ζητά, με αιτιολογημένο και εμπεριστατωμένο αίτημά του, τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής, για τις ακόλουθες συναλλαγές: α) Συμβιβασμούς, όταν η απαίτηση, στην οποία αφορά ο συμβιβασμός, υπερβαίνει, κατά το δανειστή, τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, περιλαμβανομένων κεφαλαίου, τόκων και εξόδων. Ως συμβιβασμοί νοούνται συμβάσεις που έχουν στοιχείο μερικής άφεσης
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄/Άρθρο 154/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση που μία επιχείρηση της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου: α) δεν υποβάλλει ή υποβάλλει ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση ικανοποίησης των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων του άρθρου 92 ή 95 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 κατά περίπτωση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά παράβαση του άρθρου 99
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο («υποψήφιος αγοραστής») το οποίο, μεμονωμένα ή «από κοινού δράση» με άλλα πρόσωπα, έχει αποφασίσει είτε να αποκτήσει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα είτε να αυξήσει περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε πιστωτικό ίδρυμα, ούτως ώστε η αναλογία των δικαιωμάτων ψήφου ή των μεριδίων κεφαλαίου που κατέχει να φθάνει ή να υπερβαίνει τα όρια
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 29/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
των επενδυτών, β) η συνολική αγοραία αξία αυτών των θέσεων δεν υπερβαίνει το 15% του αρχικού κεφαλαίου της επιχείρησης, γ) η επιχείρηση πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 92 έως 95 και στα άρθρα 387 έως 403 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, δ) οι θέσεις αυτές έχουν συμπτωματικό και προσωρινό χαρακτήρα και είναι αυστηρά περιορισμένες στο διάστημα που απαιτείται για τη διεκπεραίωση της εν λόγω
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 41/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
, για την παύση της ισχύος οποιασδήποτε από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1, καθώς επίσης και για το ύψος και τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων του χρηματοδοτικού ιδρύματος και το συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζονται κατά τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του πιστωτικού ιδρύματος που αποτελεί τη μητρική του επιχείρηση. β) Αν παύσει να ισχύει οποιαδήποτε
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 42/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Τράπεζα της Ελλάδος επαληθεύει τη συνδρομή των προϋποθέσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 και χορηγεί στα χρηματοδοτικά ιδρύματα πιστοποιητικό, στο οποίο επισυνάπτονται: α) οι πληροφορίες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και β) η κοινοποίηση του ύψους και της σύνθεσης των ιδίων κεφαλαίων του χρηματοδοτικού ιδρύματος και το συνολικό πόσο έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζονται κατά τις
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 59/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
α) Όποιος προβαίνει, κατά παράβαση του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, σε κατ’ επάγγελμα αποδοχή καταθέσεων χρημάτων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων ή σε κατ` επάγγελμα χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων ή σε παροχή υπηρεσιών πληρωμών, προς το κοινό ή στην έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος και όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος νόμου, τιμωρείται με φυλάκιση ή με χρηματική ποινή
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 93/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναθεωρεί τακτικά και τουλάχιστον κάθε τρία (3) έτη τη συμμόρφωση των ιδρυμάτων προς τις απαιτήσεις αναφορικά με τις εσωτερικές προσεγγίσεις που απαιτούν τη χορήγηση άδειας από την αρμόδια αρχή προτού χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω προσεγγίσεις για τον υπολογισμό των απαιτήσεων των ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τα άρθρα 92 έως 386 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 93/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Εφόσον ένα ίδρυμα έχει λάβει άδεια να εφαρμόζει προσέγγιση που απαιτεί την άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πριν από τη χρήση της εν λόγω προσέγγισης για τον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τα άρθρα 92 έως 386 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 αλλά δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της προσέγγισης αυτής, η Τράπεζα της Ελλάδος
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 109/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
όπως αναφέρονται στο άρθρο 52, οι κεντρικές τράπεζες του ΕΣΣΚ κατά περίπτωση, καθώς και εποπτικές αρχές τρίτων χωρών, εφόσον συντρέχει λόγος και υπό την επιφύλαξη απαιτήσεων εμπιστευτικότητας που, κατά τη γνώμη όλων των αρμόδιων αρχών, είναι ισοδύναμες με τις απαιτήσεις κατά το Κεφάλαιο 1 Τμήμα ΙΙ της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ και, όπου συντρέχει περίπτωση, τα άρθρα 54 και 58 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 125/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Τα ιδρύματα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που τηρούν για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για να εκπληρώσουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις απορρέουν από το άρθρο 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και τα άρθρα 94, 96, 122 και 123 του παρόντος νόμου. Όταν ένας όμιλος που έχει προσδιορισθεί ως συστημικά σημαντικό ίδρυμα υποκείμενο
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 130/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
για τους σκοπούς του υπολογισμού που απαιτείται από την παράγραφο 1, περιλαμβανομένου, όπου συντρέχει περίπτωση, του υπολογισμού της περίπτωσης του ενοποιημένου κεφαλαίου που αφορά το εν λόγω ίδρυμα: α) ποσοστό αντικυκλικού αποθέματος ασφαλείας ύψους 2,5% του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο όταν η εντεταλμένη αρχή δεν έχει αναγνωρίσει το ποσοστό αποθέματος ασφαλείας ύψους άνω του 2,5% σύμφωνα
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 131/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για τους σκοπούς των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η διανομή κερδών όσον αφορά το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) καταβολή μερισμάτων σε μετρητά, β) διανομή μετοχών που πληρώθηκαν πλήρως ή μερικώς και διανέμονται με ευνοϊκούς όρους ή άλλων κεφαλαιακών μέσων που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 174/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Στο[ άρθρο 16 του ν. 4146/2013] προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως ακολούθως: «12. Εφόσον το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ανήκει εξ ολοκλήρου στο Ελληνικό Δημόσιο, κάθε μεταβίβαση προς την εταιρεία περιουσιακού στοιχείου λόγω πώλησης, κληρονομίας, κληροδοσίας ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας και κάθε μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού, καθώς και κάθε μεταγραφή σχετικών πράξεων
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 179/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
της εταιρίας, κατά το λόγο συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της εταιρίας, από το προϊόν της εκποίησης του παραπάνω ακινήτου. Προς τούτο, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών οφείλει εντός έξι (6) μηνών από την περιέλευση του ακινήτου στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου, να εκκινήσει τις διαδικασίες εκποίησής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κοινοποιώντας τα σχετικά έγγραφα στους υπόλοιπους
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 11/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων για την εφαρμογή των άρθρων 33, 34, 36 και 38 έως 43 που υπόκεινται σε αμοιβαία αναγνώριση, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, έχουν ως εξής: α) αποδοχή καταθέσεων και άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων, β) χορήγηση δανείων ή λοιπών πιστώσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων: η καταναλωτική πίστη, συμβάσεις πίστωσης εν σχέσει με ακίνητα, οι πράξεις
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 19
να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι των πιστωτών του και, κυρίως, δεν εξασφαλίζει πλέον την ασφάλεια των κεφαλαίων που του έχουν εμπιστευθεί οι καταθέτες του, ε) υπάγεται σε μία από τις άλλες περιπτώσεις ανάκλησης που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, στ) διαπράττει μία από τις παραβάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 59, ζ) αδυνατεί ή αρνείται να αυξήσει τα ίδια κεφάλαιά
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 173/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10
Η [παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011] αντικαθίσταται ως εξής: «3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται ο Κανονισμός Παιγνίων, ο οποίος διακρίνεται στα ακόλουθα κεφάλαια: Κεφάλαιο πρώτο: Προδιαγραφές παιγνίων, εξοπλισμού και καταστημάτων παιγνίων. Κεφάλαιο δεύτερο: Αδειοδότηση παρόχων και πιστοποιήσεις
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 15/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
και την προέλευση των οικονομικών μέσων των: αα) φυσικών ή νομικών προσώπων που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό ανώτερο του 1% στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος, ββ) είκοσι μεγαλύτερων μετόχων του πιστωτικού ιδρύματος και των φυσικών προσώπων που τους ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, σε περίπτωση που οι εν λόγω μέτοχοι είναι νομικά πρόσωπα, γγ) φυσικών προσώπων που ασκούν
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 124/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9
γραμμική αύξηση της απαίτησης πρόσθετου κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1, με εξαίρεση την ανώτατη υποκατηγορία. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου ως «συστημική σημασία» νοείται ο αναμενόμενος αντίκτυπος της ενδεχόμενης δυσχέρειας του G−SII στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική αγορά. Για την κατώτατη υποκατηγορία ισχύει απόθεμα ασφαλείας G−SII ίσο με το 1% του συνολικού ποσού ανοίγματος
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 180/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του[ άρθρου 138 του ν. 4052/2012] (Α΄ 41). αδ) Έναν (1) προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών. αε) Έναν (1) προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. αστ) Ένα (1) μέλος ειδικό στα Οικονομικά με προσόντα ανάλογα του Προέδρου. β) Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ως Κυβερνητικός Επίτροπος ένας υπάλληλος
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 176/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
και νυκτερινές ώρες είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του διατάκτη, με εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. Η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α΄ του [ν. 3429/2005] (Α΄ 314), που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του [ν. 4024/2011], εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 41/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ιδίως σε σχέση με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων που ορίζονται στο άρθρο 92 του εν λόγω Κανονισμού, για τον έλεγχο των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων που προβλέπεται στα άρθρα 387 έως 403 του εν λόγω Κανονισμού και για τον περιορισμό των συμμετοχών που προβλέπεται στα άρθρα 89 και 90 του εν λόγω Κανονισμού.
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 90/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
των ιδρυμάτων για τη διαχείριση του υπολειπόμενου κινδύνου που συνδέεται με τη χρήση αναγνωρισμένων τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, δ) το βαθμό επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος σε σχέση με στοιχεία ενεργητικού που έχει τιτλοποιήσει, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής σημασίας της συναλλαγής και του βαθμού κατά τον οποίο έχει επιτευχθεί η μεταφορά του κινδύνου, ε) την έκθεση σε κίνδυνο
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 130/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
του κράτους−μέλους της αντίστοιχης εντεταλμένης αρχής («κράτος−μέλος Α») για τους σκοπούς του υπολογισμού που απαιτείται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένου, όπου συντρέχει περίπτωση, του υπολογισμού του στοιχείου του ενοποιημένου κεφαλαίου που αφορά το εν λόγω ίδρυμα: α) τα ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στο «κράτος−μέλος Α» θα εφαρμόσουν αυτό το ποσοστό αποθέματος
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 169/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15
να παραλάβουν αυτή ή τη μη ανεύρεσή τους στις διευθύνσεις κατοικίας, ή διαμονής ή τη μη προσέλευσή τους στο ταχυδρομείο για την παραλαβή της. 5. Σε κάθε περίπτωση πρόωρης λήξης της ισχύος της σύμβασης ασφάλισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει σχετικά το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου. Ειδικά στην περίπτωση της παραγράφου 3
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 171/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
και διαχείριση περιουσιών υπέρ κοινωφελών σκοπών ή έργων του παρόντος κεφαλαίου. 5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι ειδικότεροι όροι των διαγωνισμών της παραγράφου 1, οι όροι των συμβάσεων που υπογράφονται και η εξαίρεση από την υποχρέωση διεξαγωγής διαγωνισμού σε περιπτώσεις κατεπείγοντος. 6. Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια έργων τέχνης, τη συγγραφή ή προμήθεια
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 86
να αποδείξει στην Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ότι η προτεινόμενη υψηλότερη αναλογία δεν αντιβαίνει στις υποχρεώσεις του ιδρύματος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος νόμου και δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, έχοντας ιδίως υπόψη τις υποχρεώσεις περί ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος, v) το ίδρυμα ενημερώνει αμελλητί την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετικά
ΜΕΡΟΣ Α΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 3/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
) «χρηματοοικονομικό μέσο»: χρηματοοικονομικό μέσο όπως ορίζεται στο σημείο 50 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, 47) «ίδια κεφάλαια»: ίδια κεφάλαια όπως ορίζονται στο σημείο 118 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, 48) «λειτουργικός κίνδυνος»: λειτουργικός κίνδυνος όπως ορίζεται στο σημείο 52 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, 49) «τεχνική
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 180/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
τα τεχνικά αποθέματα, γ) οι επενδύσεις σε επιχειρηματικά κεφάλαια και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το πέντε τοις εκατό (5%) του ενεργητικού, δ) οι επενδύσεις σε κινητές αξίες ή/και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη δεν υπερβαίνουν το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ενεργητικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 10/09/2013
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 61/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται και τα άρθρα 1867, 1868 και 1870 του Αστικού Κώδικα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄/Άρθρο 61/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Με την αναγνώριση του κληρονομικού δικαιώματος του Δημοσίου, θεωρείται ότι η κληρονομία επάγεται σε αυτό χωρίς όρο και για την εκκαθάρισή της, εφόσον απαιτείται, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄/Άρθρο 83/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Η Ε.Α.Ε.Α.Π. διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 34/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Κεφάλαια και εισοδήματα των περιουσιών της προηγούμενης παραγράφου, αφού βεβαιωθούν ως εισπρακτέα από τις οικείες Δ.Ο.Υ., αναγράφονται στον Ειδικό Προϋπολογισμό Κοινωφελών Περιουσιών και εισπράττονται με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 36/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη συστατική πράξη, η εκποίηση και εκμίσθωση των ακινήτων των περιουσιών του κεφαλαίου αυτού ενεργείται κατά το στάδιο της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 που εφαρμόζονται ανάλογα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 59/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Οι διατάξεις του παρόντος και του επομένου άρθρου εφαρμόζονται και επί των περιουσιών της παραγράφου 2 του άρθρου 50. Για κάθε κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης υποβάλλεται ιδιαίτερος προϋπολογισμός, απολογισμός και ισολογισμός.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄/Άρθρο 74/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Για την κατάρτιση συμβιβασμού ή την κατάργηση δίκης σε διαφορές επί περιουσιών των Κεφαλαίων Δ΄, Ε΄ και Η΄ του παρόντος Κώδικα απαιτείται απόφαση της αρμόδιας αρχής ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 35/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Για την κατά την προηγούμενη παράγραφο επωφελέστερη αλλά και ασφαλέστερη διαχείριση των κεφαλαίων αυτών, η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητεί την έγγραφη γνώμη ειδικού χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος επιλέγεται προς τούτο ύστερα από δημόσια πρόσκληση, στην οποία περιέχονται όλα τα σχετικά στοιχεία. Ο σύμβουλος επιλέγεται από την αρμόδια αρχή, η οποία προβαίνει στην αξιολόγηση και εκτίμηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 32
Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται και για τις περιουσίες που καταλείπονται χωρίς όρο στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας, στο Ταμείο Εθνικού Στόλου και στο Ταμείο Αεροπορικής Άμυνας, στα οποία αποδίδεται το προϊόν της εκκαθάρισης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 42/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Το προϊόν της ρευστοποίησης περιουσιών, τα κεφάλαια των οποίων προορίζονται για την εκτέλεση κοινωφελών σκοπών, κατατίθεται κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο μέχρι να καταστεί εφικτή η εκτέλεση του σκοπού, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη διαθήκη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄/Άρθρο 74/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Για την κατάρτιση συμβιβασμού ή συμφωνίας διαιτησίας ή την κατάργηση δίκης σε διαφορές επί περιουσιών των Κεφαλαίων ΣΤ΄ και Ζ΄ του παρόντος Κώδικα απαιτείται έγκριση της σχετικής απόφασης του διοικούντος την περιουσία από την αρμόδια αρχή, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄/Άρθρο 89/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Μετά τη σύναψη των συμβάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 4, εφαρμόζονται για την πολεοδομική ωρίμανση των ακινήτων αυτών οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των άρθρων 11 έως 17Β του Κεφαλαίου Β΄ του [ν. 3986/2011].
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 60/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή, ούτε μεταφορά πιστώσεων, από κεφάλαιο σε κεφάλαιο ή από άρθρο σε άρθρο του προϋπολογισμού ιδρύματος, χωρίς προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής. Κατ’ εξαίρεση μπορεί η αρμόδια αρχή να εγκρίνει, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος, την πληρωμή δαπάνης πέραν των προβλέψεων του προϋπολογισμού, η οποία προέκυψε από λόγους
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 35/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Η ταμειακή διαχείριση των κεφαλαίων από την εκκαθάριση των περιουσιών του προηγούμενου άρθρου ενεργείται από πιστωτικά ιδρύματα και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Τα κεφάλαια και τα πλεονάσματα της διαχείρισής τους τοποθετούνται ή επενδύονται, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στη συστατική πράξη, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, με τους παρακάτω τρόπους: α
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 24/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
Το προϊόν της εκκαθάρισης βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο από κληρονομικό δικαίωμα του Δημοσίου ή δωρεά, υπό το οικείο κεφάλαιο και άρθρο του Προϋπολογισμού του Κράτους. Τα σχετικά στοιχεία βεβαίωσης αποστέλλονται από τον εκκαθαριστή στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. της τελευταίας κατοικίας του διαθέτη ή της κατοικίας του δωρητή. Αρμόδιος προς βεβαίωση εσόδων περιουσίας στην αλλοδαπή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 37/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αν για την εκπλήρωση του κοινωφελούς σκοπού απαιτείται η εκτέλεση έργου, τούτο ανατίθεται μετά την εκκαθάριση ή και πριν από αυτήν αν δεν παρακωλύεται το έργο της, στο αρμόδιο Υπουργείο, σύμφωνα με τις ισχύουσες για την εκτέλεση δημόσιων έργων και την εκπόνηση μελετών διατάξεις και εις βάρος του ειδικού κεφαλαίου και άρθρου του Ειδικού Προϋπολογισμού Κοινωφελών Περιουσιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 48/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Όταν λόγοι κατεπείγοντος επιβάλλουν την παράλειψη του διαγωνισμού μπορεί να επιτρέπεται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής, η χωρίς διαγωνισμό σύναψη ή τροποποίηση συμβάσεων που αφορούν εκκαθάριση, διοίκηση και διαχείριση περιουσιών υπέρ κοινωφελών σκοπών ή έργων του παρόντος κεφαλαίου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 50/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Περιουσία, η οποία καταλείπεται σε υφιστάμενα ιδρύματα, σωματεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα, με επιδιωκόμενο σκοπό που προσδιορίζεται επαρκώς και είναι διαφορετικός από αυτόν που επιδιώκει το υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, χωρίς να καθορίζεται ιδιαίτερος τρόπος διοίκησης, αποτελεί ομάδα περιουσίας διακεκριμένη από την περιουσία του νομικού προσώπου ως κεφάλαιο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄/Άρθρο 84/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το μετοχικό κεφάλαιο της Ε.Α.Ε.Α.Π. είναι τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, διαιρείται σε χίλιες (1.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριακοσίων (300) ευρώ η καθεμία, αναλαμβάνεται δε και καλύπτεται από τους μετόχους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από το Ελληνικό Δημόσιο και κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄/Άρθρο 83/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Η Ε.Α.Ε.Α.Π. λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο [ν. 2190/1994] (Α΄ 28) και δεν εφαρμόζονται σε αυτό, καθώς και στις εταιρείες το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει εξ ολοκλήρου, άμεσα ή έμμεσα, στην Ε.Α.Ε.Α.Π., οι διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 22/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την αποδοχή του διορισμού του, ο εκκαθαριστής περιουσίας του παρόντος κεφαλαίου διενεργεί απογραφή της περιουσίας, για την οποία εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 840 και 841 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στην απογραφή καλούνται εκπρόσωποι της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. και της αστυνομικής αρχής, οι οποίοι συνυπογράφουν τη σχετική έκθεση απογραφής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 23/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Οι απαιτήσεις κεφαλαίου ή τόκων από οποιαδήποτε αιτία, βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα, αφού προηγηθεί πρόσκληση από τον εκκαθαριστή στον οφειλέτη για εκούσια καταβολή της οφειλής εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης. Η βεβαίωση ενεργείται με βάση τη συστατική πράξη και τους τίτλους, δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα, επί των οποίων στηρίζεται η απαίτηση. Αν δεν υπάρχουν
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 52/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Όταν συνιστάται κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης σε κοινωφελές ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο κάθε μορφής ή γίνεται αυτό δέκτης σημαντικής χορηγίας για την επίτευξη του σκοπού του και τίθενται όροι του χορηγού για τη διοίκηση και λειτουργία του σχετικά με την αξιοποίηση της χορηγίας, επιτρέπεται η τροποποίηση του οργανισμού του. Η τροποποίηση διενεργείται με απόφαση του αρμόδιου κατά το νόμο οργάνου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄/Άρθρο 101
» αντικαθίσταται ως εξής: «αi = συντελεστής βατότητας 0,90 έως 1,3 ανάλογα με την ιδιομορφία του οδικού δικτύου σύμφωνα με τα περαιτέρω οριζόμενα στον αντίστοιχο πίνακα Δ.Χ. επιβατικό των συντελεστών κοστολόγησης της παραγράφου 2.» VII. Στο άρθρο 2, Κεφάλαιο Γ, παράγραφος 2 εδάφιο ε΄ περίπτωση i.β, υποπερίπτωση iii μετά τη λέξη «ΕΠΑΛ» προστίθεται η λέξη «ΕΠΑΣ» και στην ίδια πρόταση διαγράφεται η λέξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 34/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ή διαθέσιμα κεφάλαια. Έξοδα του προϋπολογισμού αυτού είναι οι υποχρεώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους για την εκτέλεση του σκοπού της περιουσίας και αφορούν την εκτέλεση έργων, τη συντήρηση ακινήτων, την καταβολή δικαστικών δαπανών και ασφαλίστρων και γενικά έξοδα διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας. Περαιτέρω, για κάθε περιουσία συντάσσεται ιδιαίτερος ειδικός
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 59/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Στις περιουσίες του παρόντος κεφαλαίου διενεργείται κάθε τέσσερα (4) χρόνια έλεγχος της διαχείρισης από ελεγκτικά γραφεία του άρθρου 21. Για την υποβολή έκθεσης, τον εξ’ υπαρχής έλεγχο από την Οικονομική Επιθεώρηση και τον καταλογισμό εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 του άρθρου 31. Η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητεί τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου από την Οικονομική Επιθεώρηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 2/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
περιουσιακά στοιχεία στην αλλοδαπή ή ο σκοπός τους εκτελείται κατά κύριο λόγο σε αυτή. δ) Για περιουσίες του Κεφαλαίου Ε΄ του παρόντος κώδικα που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών. ε) Για την εποπτεία περιουσιών των οποίων η αξία εκτιμάται, μετά την προηγηθείσα εκκαθάριση, ως ανώτερη του ποσού των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ ή των οποίων οι σκοποί εκτελούνται σε όλη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄/Άρθρο 59/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός των εσόδων και εξόδων των ιδρυμάτων, καθώς και ισολογισμός τους συντάσσονται με βάση τις ρυθμίσεις του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 3 του άρθρου 34. Αν εκτελούνται περισσότεροι σκοποί, εμφανίζονται στον προϋπολογισμό σε ιδιαίτερα κεφάλαια. Μαζί με τον απολογισμό καταρτίζεται και υποβάλλεται γενικός ισολογισμός της περιουσίας του ιδρύματος, στον οποίο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄/Άρθρο 33/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
ανατέθηκε σε πρόσωπα που εξέλιπαν χωρίς να προβλέπεται η αντικατάστασή τους από τη συστατική πράξη. ε) Αν διαπιστωθεί, μετά την αναγγελία της παραγράφου 1 του άρθρου 15, ότι περιουσίες της παραγράφου 2 του άρθρου 50 (κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης) έχουν περιπέσει σε αδράνεια και ο σκοπός τους δεν εκτελείται.
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 03/08/2018
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 51/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Στο[ ν. 4485/2017] (A΄ 114) ο τίτλος του Κεφαλαίου Ε΄ αντικαθίσταται ως εξής: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄/Άρθρο 52/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Μέχρι τη συγκρότηση των Υπηρεσιών Ελέγχου Δό- μησης του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν. 4495/2017] (Α΄ 167), σε περιπτώσεις: α) περιφράξεων σε ζώνη αιγιαλού κατά παράβαση των διατάξεων του[ άρθρου 23 του ν. 1337/1983] (Α΄ 33), β) αυθαίρετων κτισμάτων και κατασκευών σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς και έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες σύμφωνα με την [παρ. 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄/Άρθρο 23
εφημεριών.». γγ) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συ- ναντήσεων με τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου του οικείου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.,». η) Το Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής: αα) Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίστανται ως εξής: «Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον Προϊστάμενο
Τύπος εγγράφου: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Ημ/νία Έκδοσης: 23/11/2017
Άρθρο 78/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
Οι Κτηματικές Υπηρεσίες, επιπέδου αυτοτελούς Τμή- ματος, ασκούν την αρμοδιότητα της περίπτωσης γ της παραγράφου 6,καθώς καιτο σύνολο των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου. Κεφάλαιο Ζ΄ Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Άρθρο 7
(άρθρο 47,[ ν. 4484/2017] - Α΄110). Κεφάλαιο Β΄ Γενική Γραμματεία Υπουργείου Οικονομικών
Άρθρο 48/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων είναι οι ακόλουθοι: (α) Η επεξεργασία, εκτέλεση και παρακολούθηση του Ετήσιου Νομισματικού Προγράμματος της χώρας. (β) Η αποτελεσματική διαχείριση παροχής εγγυήσεων και καταπτώσεων του Ελληνικού Δημοσίου. (γ) Η συνεργασία με το Νομικό Συμβούλιο του Κρά- τους για την αποτελεσματική δικαστική εκπροσώπηση του Ελληνικού
Άρθρο 48/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κε- φαλαίων διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατω- τέρω: (α) Τμήμα Α΄ - Παροχής Εγγυήσεων (β) Τμήμα Β΄ - Καταπτώσεων Εγγυήσεων Φορέων του Δημοσίου και Φυσικών Προσώπων (γ) Τμήμα Γ΄ - Καταπτώσεων Εγγυήσεων Ιδιωτικών Επι- χειρήσεων και Συνεταιριστικών Οργανώσεων (δ) Τμήμα Δ΄- Ειδικών Θεμάτων και Δικαστικών Υπο- θέσεων (ε) Τμήμα Ε΄- Κίνησης Κεφαλαίων
Άρθρο 79/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Αποστολή της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δί- ωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), είναι η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών, ο έλεγχος της ορθής εφαρ- μογής των διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Άρθρο 31/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
και ει- σήγηση θεσμικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν την τροποποίηση του νομικού πλαισίου ελέγχου και λειτουρ- γίας των δημοσίων επιχειρήσεων (ββ) Η συγκέντρωση και παρακολούθηση για όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις του Κεφαλαίου Α’[ ν. 3429/2005] όλων των στοιχείων του[ άρθρου 7 του ν. 3429/2005] εκτός προϋπολογισμών, τριμηνιαίων στο- χοθεσιών και εκτέλεσης τους, καθώς και στοιχείων απα- σχόλησης
Άρθρο 70
των διαδικασιών που σχε- τίζονται με την τήρηση, ταξινόμηση και φύλαξη του αρ- χείου των Διευθύνσεων Συντάξεων. (ζ) Η τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων στις Διευ- θύνσεις Συντάξεων, εγγράφων και συνταξιοδοτικών υπο- θέσεων και η καταχώρηση στα βιβλία πρωτοκόλλου των σχεδίων εξερχομένων εγγράφων. Κεφάλαιο ΣΤ΄ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
Άρθρο 73
Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Μητρώου Ακίνητης Περιουσίας είναι οι κάτωθι: (α) Σύνταξη και επικαιροποίηση αμελητί του Μητρώ- ου Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου και των φορέων του Δημοσίου Τομέα (Μ.Α.Π.) (ειδικότερα Υπουργείων, Δημοσίων Επιχειρήσεων στις οποίες το Δημόσιο κατέχει το σύνολο του μετοχικού τους κεφαλαίου, των Δημοσίων Οργανισμών, των Ν.Π.Δ.Δ. και της Ελληνικής Εταιρείας
Άρθρο 82/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
και ελέγχους περιουσιακής κατάστασης. (γ) Η προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δη- μοσίου και της Ε.Ε. με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιπτώσεων οικονομικής απάτης σε βάρος τους. (δ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν έρευνες ηλε- κτρονικού οικονομικού εγκλήματος και διανοητικής ιδιοκτησίας. (ε) Ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων και του επιχει- ρούμενου εμπορίου με παράνομες πράξεις με σκοπό
Άρθρο 83/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
) η προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δη- μοσίου και της Ε.Ε. με την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιπτώσεων οικονομικής απάτης σε βάρος τους. (δ) ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν έρευνες ηλε- κτρονικού οικονομικού εγκλήματος και διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και ελέγχους περιουσιακής κατάστασης. (ε) ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων και του επιχει- ρούμενου εμπορίου με παράνομες πράξεις με σκοπό
Άρθρο 48/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
. (ζζ) Η παρακολούθηση και ο χειρισμός των θεμάτων που σχετίζονται με την παροχή εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου (Πωλητή) στην Marfin Investment Group Α.Ε (MIG) (Αγοράστρια) εγγυητικών δηλώσεων για τη σύνα- ψη και υλοποίηση της σύμβασης πώλησης του ομίλου ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ [(ν. 3759/2009]). (ηη) Η εισήγηση προς τον Υπουργό Οικονομικών απο- κλειστικά για θέματα κίνησης κεφαλαίων κατά την έκδο- ση
Άρθρο 41/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
και τριμηνιαίων προγραμμάτων εκτέλεσης των εγκε- κριμένων προϋπολογισμών των Δ.Ε.Κ.Ο. και των Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του[ ν.3429/2005], και η σύνταξη τριμη- νιαίων αναφορών για την εκτέλεσή τους σε σύγκριση με τους δημοσιονομικούς στόχους. (γγ) Η συγκέντρωση των εισηγήσεων των οικείων Γε- νικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των επο- πτευόντων Υπουργείων, για την υλοποίηση διορθωτικών παρεμβάσεων
Άρθρο 37/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
συστήματα διενέρ- γειας χρηματιστηριακών συναλλαγών και εισήγηση μέ- τρων πολιτικής για την ομαλή λειτουργία, την εποπτεία και την ανάπτυξή τους. (γγ) Η έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων για τον διορι- σμό των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών Συμβουλευτικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαια- γοράς καθώς και για τον διορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
Άρθρο 18/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Οικονομικών βάσει νομοθετικών ρυθμίσεων και κάθε είδους διατά- ξεων. (ιδιδ) H καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλι- κού έπειτα από σχετική διαπίστωση όλων των φορέων που εντάσσονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών. (ιειε) Η διαχείριση πάγιων προκαταβολών. (ιστιστ) Ο χειρισμός κάθε άλλου σχετικού θέματος αρμοδιότητας του τμήματος, προβλεπόμενου από την κείμενη νομοθεσία. Κεφάλαιο Γ΄ Γενική
Άρθρο 28/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυν- σης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών. Κεφάλαιο Δ΄ Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής
Άρθρο 76/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
της διοίκησης και διαχείρισης όλων των ιδρυμάτων και κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών και της πι- στής εκτέλεσης του κοινωφελούς σκοπού, όπως ορίζεται στη συστατική πράξη τους. (ββ) Η εκτέλεση του σκοπού και η διαχείριση περιου- σιών που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουρ- γείου Οικονομικών. (γγ) Η κατάρτιση
Άρθρο 35/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
των Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου με άλλες χώρες σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρε- σίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. (δδ) Ο συντονισμός σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή αρχές για την επεξεργασία διατάξεων φο- ρολογικού ενδιαφέροντος που περιλαμβάνονται σε δι- μερείς συμφωνίες άλλων φορέων του Δημόσιου τομέα. (εε
Άρθρο 36/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών για το Συμβούλιο ECOFIN - Προϋπολογισμός και η τακτική ενημέρωση της. (γγ) Η διενέργεια προβλέψεων των αποδόσεων και των απολήψεων προς και από την ΕΕ για την κατάρτιση του Πίνακα Χρηματορροών με την Ε.Ε. σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες καθώς και σύνταξη του σχετικού κεφαλαίου της Εισηγητικής Έκθεσης κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού
Άρθρο 80/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
Ανάκτησης κεφαλαίων και περιου- σιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες (ARO Greece), σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, με τη διευκόλυνση της αμοιβαίας διοικητικής συνεργασίας και συνδρομής και την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μέσω του δικτύου των Εθνικών Γραφείων Ανάκτησης, του δικτύου CARIN και άλλων δικτύων. (ββ) Η συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των κρατών- μελών
Άρθρο 82/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
, την τεκμηρίωση, την καταπολέμηση και την καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σχετικών με την παράνο- μη προέλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, συναλλαγών και δραστηριοτήτων, που είναι προϊόν διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων προσώπων που αποκομίζουν οφέ- λη από τα αδικήματα της δωροδοκίας ή δωροληψίας, της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές, καθώς
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 28/06/2014
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 41
Όταν στη χώρα εκτελείται πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 472/2013, η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζει το ως άνω άρθρο 7 και με το ρυθμιστικό πλαίσιο που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα: α. Οι τιμές των μεγεθών των άρθρων 35 έως και 37 που αφορούν οι δημοσιονομικοί κανόνες, καθώς και η πορεία
ΜΕΡΟΣ Η΄/Άρθρο 178/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Η διάταξη της υποπαραγράφου Γ.4 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α΄ του [ν. 4254/2014] (Α΄ 85) ισχύει από την 1.3.2014.
ΜΕΡΟΣ Δ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2/Άρθρο 148/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αναθεώρησης των προϋπολογισμών των φορέων του κεφαλαίου Α΄ του [ν. 3429/2005] εφαρμόζονται οι διατάξεις της[ παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 4111/2013].
ΜΕΡΟΣ Γ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 63/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
Οι φορείς του Κεφαλαίου Α΄ του [ν. 3429/2005] υποβάλλουν σχέδιο του αναλυτικού προϋπολογισμού τους στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄ της [παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3429/2005]. Το υποβαλλόμενο σχέδιο πρέπει να είναι συνεπές με το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού που διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54.
ΜΕΡΟΣ Γ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 63/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
των προϋπολογισμών των φορέων του Κεφαλαίου Α΄ του [ν. 3429/2005] (Α΄ 314), ισχύουν και τα όσα ειδικότερα ορίζονται στην [παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4111/2013] (Α΄18).
ΜΕΡΟΣ Δ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 10/Άρθρο 125/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
. (γ) Το ύψος του αρχικού κεφαλαίου και οι μεταβολές αυτού λόγω μετατροπής, εξόφλησης, εξαγοράς ή ρύθμισης, καθώς και κάθε πληρωμή ή είσπραξη που αφορά το συγκεκριμένο λογαριασμό.
ΜΕΡΟΣ Ε΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 165/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
δανειακές ανάγκες του Δημοσίου, όσο και την ικανότητα του Δημοσίου να αντλήσει τα απαραίτητα δανειακά κεφάλαια.
ΜΕΡΟΣ Δ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 8/Άρθρο 114
επιχειρήσεις και οργανισμούς, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή σε φυσικά πρόσωπα. θ. Για τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου επιχειρήσεων, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων μετέχει. ι. Για την εξόφληση υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτουν κατά τη διαδικασία αποκρατικοποίησης επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του [ν. 3049/2002] (Α΄ 212). ια. Για ειδικές
ΜΕΡΟΣ Η΄/Άρθρο 183/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Ειδικότερα: α. Οι διατάξεις του Μέρους Α΄ ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. β. Οι διατάξεις του Μέρους Γ΄ και του Μέρους Δ΄, αναφορικά με τον ετήσιο Κρατικό Προϋπολογισμό και τους προϋπολογισμούς των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης του έτους 2015, ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. γ. Οι διατάξεις του Υποκεφαλαίου 12 του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δ΄ ισχύουν
ΜΕΡΟΣ Δ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 8/Άρθρο 111
Οι διαχειριστές των πάγιων προκαταβολών: α. Καταθέτουν απαραιτήτως τα διαθέσιμα κεφάλαια της πάγιας προκαταβολής σε τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα ή ελλείψει αυτών σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία β. Τηρούν βιβλία ημερολογίου ταμείου και αποδεικτικών είσπραξης, θεωρημένα και αριθμημένα από τα αρμόδια όργανα των υπηρεσιών, που έχουν χορηγηθεί οι Προκαταβολές, στο οποίο καταχωρούνται όλες
ΜΕΡΟΣ Δ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 10/Άρθρο 126/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
που παρέχονται σε από εταιρείες των οποίων η πλειοψηφία το μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών δημοσίου ενδιαφέροντος. Το κατά περίπτωση ύψος της προμήθειας για τη χορήγηση των εγγυήσεων για δάνεια προς πιστωτικά ιδρύματα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
ΜΕΡΟΣ Α΄/Άρθρο 9/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
΄ οιοδήποτε τρόπο διενέργεια χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε αγορές συναλλάγματος, παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και κρατικών ομολόγων, καθώς και σε επενδυτικά ταμεία και εταιρίες διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων. Τα μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, υποχρεούνται σε δήλωση και έλεγχο της περιουσιακής τους κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του [ν. 3213/2003] (Α΄ 309), τόσο κατά τη
ΜΕΡΟΣ Δ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2/Άρθρο 148/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Οι Δ.Ε.Κ.Ο. και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του [ν. 3429/2005] (Α΄ 314) υποβάλλουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Γενικού Λογιστηρίου τους Κράτους τους ετήσιους προϋπολογισμούς τους, οι οποίοι πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους δημοσιονομικούς στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, καθώς και τους τριμηνιαίους στόχους για τις βασικές
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 30/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
σύναψη δανείων και την έκδοση τίτλων. γ. Συμμετέχει στην κατάρτιση του Μ.Π.Δ.Σ. με την παροχή στο ΓΛΚ των στοιχείων του δημοσίου χρέους. δ. Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του δημοσίου χρέους και το σχετικό με το δημόσιο χρέος κεφάλαιο της εισηγητικής έκθεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού. ε. Εξυπηρετεί το δημόσιο χρέος. στ. Σχεδιάζει, σε συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση του ΓΛΚ, με βάση τις
ΜΕΡΟΣ Ε΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄/Άρθρο 157/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
από τα δεδομένα ταμειακής βάσης στα στοιχεία που βασίζονται στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών. β. Έως το τέλος του επόμενου τριμήνου, τριμηνιαίες αναφορές για την εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α΄ του [ν. 3429/2005] και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 147. Οι τριμηνιαίες αναφορές περιέχουν απολογιστικά
ΜΕΡΟΣ Ζ΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄/Άρθρο 175/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
Επιπλέον των προϋποθέσεων του άρθρου 171 και των κυρώσεων του άρθρου 173, στα Ν.Π.Ι.Δ. και τις ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α΄του [ν. 3429/2005] που εμφανίζουν στα μηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισμών τους αρνητικές αποκλίσεις μεγαλύτερες του 10% σε σχέση με την εξειδίκευση των προϋπολογισμών σε τριμηνιαία βάση, που γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 148, ισχύουν
ΜΕΡΟΣ Β΄/ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄/Άρθρο 20
Προϋπολογισμού, αν υπάρχει, καθώς και τον Απολογισμό του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, τον Ισολογισμό και τις λοιπές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης. στ. Εποπτεύει την εκτέλεση του προϋπολογισμού και την οικονομική διαχείριση δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών που υπάγονται στο Κεφάλαιο Α΄ του [ν. 3429/2005] και δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
ΠΟΛ. 1177/2017 - «Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 15.11.2017 στη Δ.Ε. Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων, στη Δ.Ε. Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων, στη Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.» »
Τύπος εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΗ Ημ/νία Έκδοσης: 17/11/2017
ΝΟΜΟΣ 4366/2016 - Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών» (Α΄ 182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων των Υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄ 184) και άλλες διατάξεις .
Τύπος εγγράφου: ΝΟΜΟΣ Ημ/νία Έκδοσης: 15/02/2016
Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης αυξάνεται ισόποσα με το κεφάλαιο που θα προσδιοριστεί με την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών της παραγράφου 4.
Άρθρο 1/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος του ανεξόφλητου κεφαλαίου κάθε δανειακής σύμβασης, οι λοιπές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των όρων των συμβάσεων και οι λοιποί όροι εξυπηρέτησης, όπως περιγράφονται στις αναλαμβανόμενες συμβάσεις.
Άρθρο Πρώτο/ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
Το ανεξόφλητο κεφάλαιο και η εξυπηρέτηση των μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016 υπολοίπων των δανειακών συμβάσεων που έχει συνάψει το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Δημόσιο. Από την ημερομηνία αυτή το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει, ως πρωτοφειλέτης, την καταβολή των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, συμπεριλαμβανομένων
Σελίδα 1 από 5