117 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3566/2007

Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».

Άρθρο πρώτο - Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόμου, το οποίο καταρτίσθηκε από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο ένατο του ν. 3451/2006 (ΦΕΚ 69 Α΄/3.4.2006).
05 Ιουνίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 117
5 Ιουνίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3566
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτοΚυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόμου, το οποίο καταρτίσθηκε από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο ένατο του ν. 3451/2006 (ΦΕΚ 69 Α΄/3.4.2006).ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αποστολή Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 2 Υπουργός, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί Εξωτερικών Άρθρο 3 Γενικοί Γραμματείς − Γενικές Γραμματείες Ειδική Γραμματεία Άρθρο 4 Διάρθρωση του Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 5 Αρμοδιότητες Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 6 Συνεργασία Υπουργείου Εξωτερικών με άλλα Υπουργεία και Κρατικές Υπηρεσίες Άρθρο 7 Σύνδεσμοι Υπουργείου Εξωτερικών σε άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες Άρθρο 8 Απαγόρευση μετατάξεων Άρθρο 9 Εκπροσώπηση της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώπιον διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων Άρθρο 10 Εφαρμογή του Υπαλληλικού ΚώδικαΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Τμήμα 1: Κεντρική Υπηρεσία Άρθρο 11 Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Άρθρο 12 Γενική Επιθεώρηση Άρθρο 13 Επιστημονικό Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Άρθρο 14 Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων Άρθρο 15 Διπλωματική Ακαδημία Άρθρο 16 Ειδική Νομική Υπηρεσία Άρθρο 17 Υπηρεσία Ενημέρωσης και Δημόσιας Διπλωματίας Άρθρο 18 Γραφείο Τύπου Υπουργού Εξωτερικών Άρθρο 19 Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου Άρθρο 20 Τεχνική Υπηρεσία Άρθρο 21 Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας Άρθρο 22 Μεταφραστική Υπηρεσία Άρθρο 23 Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Αποδήμων Ελλήνων Άρθρο 24 Υπηρεσία Διαχείρισης και Ανάπτυξης της Ιστοσελίδας του Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 25 Γραφείο Προώθησης Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς και Υπερεθνικούς Οργανισμούς Άρθρο 26 Μονάδα Εργασιακού ΑθλητισμούΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα 1: Διπλωματικές αρχές Άρθρο 41 Σύσταση και κατάργηση διπλωματικών αρχών Άρθρο 42 Καθήκοντα πρεσβευτικών αρχών Άρθρο 43 Καθήκοντα μονίμων αντιπροσωπειών Άρθρο 44 Καθήκοντα διπλωματικών αντιπροσωπειών Άρθρο 45 Καθήκοντα Γραφείων Συνδέσμου Άρθρο 46 Γραφεία ελληνικών συμφερόντων Άρθρο 47 Διαπίστευση και ανάκληση προϊσταμένων διπλωματικών αρχών Άρθρο 48 Αναπλήρωση προϊσταμένων διπλωματικών αρχών Άρθρο 49 Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας των διπλωματικών αρχών Τμήμα 2: Προξενικές αρχές Άρθρο 50 Σύσταση, διαβάθμιση και κατάργηση προξενικών αρχών Άρθρο 51 Εποπτεία προξενικών αρχών Άρθρο 52 Καθήκοντα έμμισθων προξενικών αρχών Άρθρο 53 Προξενικά γραφεία Πρεσβειών Άρθρο 54 Προξενικά διπλώματα Άρθρο 55 Διεύθυνση εμμίσθων προξενικών αρχών και αναπλήρωση προϊσταμένων Άρθρο 56 Ειδικές ρυθμίσεις Άρθρο 57 Παράδοση και παραλαβή υπηρεσίας των προξενικών αρχών Άρθρο 58 Διορισμός, αναπλήρωση και καθεστώς προϊσταμένων άμισθων προξενικών αρχών Άρθρο 59 Προσωπικό και δαπάνες άμισθων προξενικών αρχών Άρθρο 60 Καθήκοντα άμισθων προξενικών αρχών Τμήμα 3: Γραφεία Ο.Ε.Υ. Άρθρο 61 Γραφεία οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων Τμήμα 4: Ιδρύματα Άρθρο 62 Εποπτευόμενα από το Υπουργείο Εξωτερικών Ιδρύματα Άρθρο 63 Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας Άρθρο 64 Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου ΠόντουΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Τμήμα 1: Γενικές διατάξεις Άρθρο 65 Κλάδοι προσωπικού Άρθρο 66 Γενικά προσόντα διορισμούΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα 1: Διπλωματικός Κλάδος Άρθρο 89 Βαθμοί και θέσεις Άρθρο 90 Θέσεις και καθήκοντα, κατά βαθμό Άρθρο 91 Ειδικά προσόντα διορισμού Άρθρο 92 Δοκιμαστική υπηρεσία και μονιμοποίηση Ακολούθων Πρεσβείας Άρθρο 93 Τυπικά προσόντα προαγωγήςΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Τμήμα 1: Προϋπολογισμός Υπουργείου Εξωτερικών Άρθρο 151 Εγγραφή πιστώσεων Άρθρο 152 Μεταβίβαση αρμοδιότητας Υπουργού Άρθρο 153 Πληρεξουσιότητα για είσπραξη χρηματικών ενταλμάτων Άρθρο 154 Πληρωμές σε ξένο νόμισμα Τμήμα 2: Μισθοδοσία υπαλλήλων Άρθρο 155 Αποδοχές προσωπικού Άρθρο 156 Επίδομα ειδικών γλωσσών Τμήμα 3: Δαπάνες μετακίνησης και εγκατάστασης Άρθρο 157 Έξοδα μετακίνησης Άρθρο 158 Εισαγωγή οικοσκευής και αυτοκινήτου Άρθρο 159 Οίκηση προϊσταμένων και προσωπικού αρχών εξωτερικού Άρθρο 160 Δαπάνες για ειδικές αποστολές και κλήσεις για λόγους υπηρεσίας Τμήμα 4: Λοιπές δαπάνες Άρθρο 161 Λειτουργικές δαπάνες Άρθρο 162 Ειδικές δαπάνες Άρθρο 163 Δαπάνες εθνικών αναγκών και διεθνών υποχρεώσεων Άρθρο 164 Δαπάνες απορρήτων αναγκών Άρθρο 165 Πάγια προκαταβολή Άρθρο 166 Δαπάνες με συμψηφισμό προξενικών εισπράξεων Άρθρο 167 Υπηρεσιακά αυτοκίνητα Άρθρο 168 Προμήθειες και ανάθεση εργασιώνΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Τμήμα 1: Κεντρική ΥπηρεσίαΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα 1: Διπλωματικές αρχέςΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Τμήμα 1: Γενικές διατάξειςΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΚΛΑΔΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τμήμα 1: Διπλωματικός ΚλάδοςΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Τμήμα 1: Προϋπολογισμός Υπουργείου ΕξωτερικώνΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αθήνα, 24 Μαΐου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ