117 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3566/2007

Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».

Άρθρο 74 - Αποσπάσεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
05 Ιουνίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 117
5 Ιουνίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3566
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Για τις αποσπάσεις υπαλλήλων άλλων Υπουργείων ή φορέων, οι οποίες πραγματοποιούνται προς τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1104/1980 (ΦΕΚ 298 Α΄) και ν. 1640/1986 (ΦΕΚ 122 Α΄), προς το Γενικό Προξενείο Λονδίνου, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 2162/1993 (ΦΕΚ 120 Α΄), καθώς και για τις αποσπάσεις υπαλλήλων προς τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στο Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO), σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 1764/1988 (ΦΕΚ 56 Α΄), εξακολουθούν να ισχύουν όσα ορίζονται στους νόμους αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, οι αποσπάσεις αυτές δύνανται να πραγματοποιούνται, εφόσον υπάρχει αιτιολογημένη υπηρεσιακή ανάγκη, και πάντως, μόνον εφόσον έχει εξασφαλισθεί η κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης για την καταβολή μισθού και επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής από το Υπουργείο, από το οποίο προέρχεται ο αποσπώμενος ή από το φορέα, από τον οποίο αυτός προέρχεται.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ