117 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3566/2007

Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».

Άρθρο 48 - Αναπλήρωση προϊσταμένων διπλωματικών αρχών
05 Ιουνίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 117
5 Ιουνίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3566
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 48Αναπλήρωση προϊσταμένων διπλωματικών αρχώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τον προϊστάμενο Πρεσβείας, Μόνιμης Αντιπροσωπείας, Διπλωματικής Αντιπροσωπείας και Γραφείου Συνδέσμου, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει, προσωρινά, ως Επιτετραμμένος, ο αμέσως επόμενος, κατά βαθμό ή αρχαιότητα, υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου και, ελλείψει αυτού, ο ανώτερος κατά βαθμό ή αρχαιότητα υπάλληλος του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, που υπηρετεί στην αρχή αυτή και του οποίου το όνομα έχει καταχωρηθεί στην ξένη διπλωματική επετηρίδα. Η σχετική αναγγελία γίνεται με ρηματική διακοίνωση της αρχής προς το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διαπιστεύσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να αναθέσει την προσωρινή διεύθυνση Πρεσβείας, Μόνιμης Αντιπροσωπείας, Διπλωματικής Αντιπροσωπείας ή Γραφείου Συνδέσμου σε υπάλληλο του Διπλωματικού Κλάδου, ο οποίος δεν ανήκει στην αρχή αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση, που δεν υπηρετεί υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου ή του Κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, ούτε αποστέλλεται, για το σκοπό αυτόν, άλλος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, τη διεκπεραίωση της υπηρεσίας της Πρεσβείας, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας, της Διπλωματικής Αντιπροσωπείας ή του Γραφείου Συνδέσμου αναλαμβάνει, προσωρινά, ο ανώτερος κατά βαθμό, μεταξύ δε ομοιοβάθμων, ο αρχαιότερος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, του Κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού και εάν ελλείπει, του Κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, που υπηρετεί σε αυτή, ο οποίος αναγγέλλεται, με ρηματική διακοίνωση, ως ο διεκπεραιώνων τις υποθέσεις της αρχής (Chargé des Af−faires).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ανακοίνωση του προσωπικού κάθε διπλωματικής αρχής στις αρχές της χώρας διαπιστεύσεως γίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρχής, κατόπιν συμφώνου γνώμης της Κεντρικής Υπηρεσίας, και, σε κάθε περίπτωση, ανά τμήμα της αρχής αυτής.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ