117 Α' 2007

ΝΟΜΟΣ 3566/2007

Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».

Άρθρο 149 - Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
05 Ιουνίου 2007

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 117
5 Ιουνίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3566
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις αρχές του εξωτερικού υφίστανται θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που έχουν συσταθεί με το π.δ. 194/1998 (ΦΕΚ 144 Α΄), όπως ισχύει. Με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, μπορεί να συσταθούν θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στις οποίες περιλαμβάνονται θέσεις ιδιαιτέρων γραμματέων, διερμηνέων και μεταφραστών, οδηγών, κλητήρων, φυλάκων−θυρωρών, τηλεφωνητών, προσωπικού ασφαλείας, κηπουρών, συντηρητών και οικιακού προσωπικού εν γένει. Για τις ανάγκες των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, μπορεί να συσταθούν και θέσεις πτυχιούχων επιστημονικών συνεργατών και εξειδικευμένων στελεχών. Για τις θέσεις της παραγράφου αυτής προσλαμβάνονται, επιτοπίως, μόνιμοι κάτοικοι της χώρας όπου εδρεύει η συγκεκριμένη αρχή, εφόσον γνωρίζουν την τοπική γλώσσα. Για την πρόσληψη απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της εν λόγω αρχής. Με την κοινή αυτή απόφαση καθορίζεται και το ύψος της αντιμισθίας των ανωτέρω υπαλλήλων, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρχής, και αφού ληφθούν υπόψη οι τοπικές συνθήκες αγοράς εργασίας. Η πρόσληψη γίνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διαρκείας δύο ετών, η οποία καταρτίζεται από τον προϊστάμενο της αρχής και η οποία δύναται να ανανεώνεται, κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων. Οι προσλαμβανόμενοι ως επιστημονικοί συνεργάτες και εξειδικευμένα στελέχη των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων πρέπει: α. να είναι Έλληνες πολίτες, μόνιμοι κάτοικοι της χώρας, ή πολίτες της χώρας όπου εδρεύει το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, β. να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού διπλώματος και να έχουν επαγγελματική εμπειρία, συναφή με το αντικείμενο που περιγράφεται στη σύμβαση πρόσληψης, γ. να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα της χώρας όπου εδρεύει η αρχή, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, και εφόσον δεν γνωρίζουν ελληνικά, τουλάχιστον αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά. Η γνώση μίας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική αποτελεί πρόσθετο προσόν. Προκειμένου περί πολιτών της χώρας όπου εδρεύει η αρχή, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν ως μητρική τη γλώσσα της χώρας αυτής, τυχόν δε γνώση της ελληνικής γλώσσας συνιστά πρόσθετο προσόν.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ