58 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3842/2010

Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Άρθρο 68 - Διαδικασία πληρωμής τόκου αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
23 Απριλίου 2010