212 Α' 2010

ΝΟΜΟΣ 3899/2010

Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Άρθρο 10 - Θέματα του ΕΛ.Σ.Σ. και της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Στο ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38 Α΄), όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
17 Δεκεμβρίου 2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212
17 Δεκεμβρίου 2010

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3899
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το κείμενο του άρθρου 14 ορίζεται ως παράγραφος 1 του άρθρου αυτού και τροποποιείται ως εξής: α) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 14, αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ασκεί κάθε αρμοδιότητα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. η οποία δεν ανατίθεται από το νόμο ρητώς στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικό όργανο και έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της για την εκπλήρωση των σκοπών της, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και των βέλτιστων διεθνών στατιστικών πρακτικών. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:» β) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ του άρθρου 14, προστίθεται η φράση: «συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.» γ) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του άρθρου 14, διαγράφεται η φράση «σε άλλο μέλος της». δ) Στο τέλος της περίπτωσης β΄ του άρθρου 14 προστίθεται η φράση: «παρέχει τις υπηρεσιακές εντολές για την εκτέλεση κάθε ενέργειας που αφορά την εκπλήρωση της αποστολής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και συγκροτεί ομάδες εργασίας από το ειδικό επιστημονικό ή το λοιπό προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ορίζοντας και το αντικείμενό τους». ε) Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 14 αναριθμείται σε δ΄ και προστίθεται νέα περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ) Λαμβάνει τις αποφάσεις σχετικά με τις στατιστικές μεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και με το περιεχόμενο και τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων, σχετικά με τη διαβίβαση των επίσημων στατιστικών του ΕΛ.Σ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και γενικότερα σχετικά με τη διαβίβαση, υποβολή ή γνωστοποίηση στατιστικών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς στατιστικής συνεργασίας». στ) Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 14 αναριθμείται σε ζ΄ και προστίθενται νέες περιπτώσεις ε΄ και στ΄ ως εξής: «ε) Είναι αρμόδιος για το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων των λοιπών φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. που αφορούν την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των επίσημων στατιστικών της χώρας. στ) Παραγγέλλει την πρόσβαση του προσωπικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. σε όλες τις διοικητικές πηγές και τα δημόσια μητρώα και αρχεία που τηρούνται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά, μαγνητικά, ή άλλα ανάλογα μέσα, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/ 1982, και τη λήψη στοιχείων από αυτά, καθώς και σε όλες τις πηγές και αρχεία που τηρούνται από νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα, ενώσεις προσώπων και φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου». ζ) Οι περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και η΄ του άρθρου 14 καταργούνται και στη θέση τους εισάγονται περιπτώσεις η΄ έως και ιζ΄ ως εξής: «η) Μεριμνά για τη συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. σε επιχειρησιακά, εκπαιδευτικά και σε επιχορηγούμενα προγράμματα και γενικότερα για τη διαρκή αναβάθμισή του κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου. θ) Συντονίζει, εποπτεύει και είναι γενικά αρμόδιος για την εκπόνηση των προγραμμάτων, κανονισμών, οδηγιών, εκθέσεων και όλων των λοιπών πράξεων επί των οποίων αποφασίζει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικό όργανο. ι) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικού οργάνου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και είναι αρμόδιος για την εισήγηση επί όλων των θεμάτων. Με απόφασή του μπορεί να αναθέσει την εισήγηση σε μέλος του ειδικού επιστημονικού ή του λοιπού προσωπικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. ια) Είναι αρμόδιος για την εκτέλεση του ετήσιου στατιστικού προγράμματος, καθώς και γενικότερα όλων των αποφάσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικού οργάνου. ιβ) Μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια κάθε είδους στατιστικών ερευνών, απογραφών και μελετών επιπλέον αυτών που προβλέπονται στο ΕΛ.Σ.Π. και στο ετήσιο στατιστικό πρόγραμμα εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. ιγ) Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισμούς, απολογισμούς και ισολογισμούς της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. ιδ) Είναι αρμόδιος για κάθε θέμα που αφορά τη διοικητική λειτουργία και την οικονομική διαχείριση της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αναλαμβάνει ως διατάκτης των δαπανών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τις υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει μεταξύ άλλων και τις αποφάσεις για τη διενέργεια και την έγκριση δαπανών και την ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, εκδίδει τις προκηρύξεις, συγκροτεί τις επιτροπές διενέργειας των διαγωνισμών και αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και παρακολούθησης των συμβάσεων και παραλαβής και υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις. ιε) Δύναται να εξουσιοδοτεί με απόφασή του όργανα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. να υπογράφουν «με εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις της. ιστ) Δύναται να εισάγει στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικό όργανο προς λήψη απόφασης ή προς έκφραση γνώμης ή προς διαβούλευση οποιοδήποτε θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές του. ιζ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που προβλέπει ο νόμος και ο Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.»

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΙΩ. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Δ. ΔΡΟΥΤΣΑΣ ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ Κ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Α. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ. ΡΕΠΠΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΡ. ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Π. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΙΩ. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ