209 Α' 2011

ΝΟΜΟΣ 4014/2011

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,

21 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209
21 Σεπτεμβρίου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4014
Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Άρθρο 1Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα έργα και οι δραστηριότητες του δημόσιου και ι- διωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, κατατάσ- σονται σε δύο κατηγορίες (Α και Β) ανάλογα με τις επι- πτώσεις τους στο περιβάλλον. Η πρώτη κατηγορία (Α) περιλαμβάνει τα έργα και τις δραστηριότητες τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν ση- μαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τα οποία α- παιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι- πτώσεων (ΜΠΕ) προκειμένου να επιβάλλονται ειδικοί ό- ροι και περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλο- ντος σχετικά με το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 2, 3 και 4 του παρόντος. Τα έργα και οι δραστηριότητες της κατηγο- ρίας Α κατατάσσονται: α) σε αυτά που ενδέχεται να προ- καλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αποτελούν την υποκατηγορία Α1 και β) σε αυτά που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και αποτελούν την υποκατηγορία Α2. Η δεύτερη κατηγορία (Β) περιλαμβάνει έργα και δρα- στηριότητες τα οποία χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές μόνο επιπτώσεις στο περιβάλλον και υπό- κεινται σε γενικές προδιαγραφές, όρους και περιορι- σμούς που τίθενται για την προστασία του περιβάλλο- ντος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8. Η κατάταξη των έργων και δραστηριοτήτων γίνεται βάσει των σχετικών κριτηρίων του Παραρτήματος Ι.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Έργα και δραστηριότητες που εξυπηρετούν σκο- πούς Εθνικής Άμυνας, καθώς και έργα ή δραστηριότητες που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρό- ντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Έργα και δραστηριότητες, ο σχεδιασμός και η διαδι- κασία υλοποίησης των οποίων υιοθετούνται με ειδικό νό- μο, εξαιρούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εφόσον, μέσα από τη νομοθετική διαδικασία που ακολουθείται, πληρούνται οι σκοποί του νόμου αυ- τού, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης αξιολόγη- σης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της επαρκούς δημοσιοποίησης και δημόσιας διαβούλευσης επί των συ- γκεκριμένων έργων και δραστηριοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται εντός ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, τα δημόσια ή ι- διωτικά έργα και δραστηριότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις του νόμου, κατατάσσονται στις κατηγορίες και υποκατηγορίες του άρθρου 1, καθώς και σε ομάδες κοι- νές για όλες τις κατηγορίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Έργο ή δραστηριότητα που περιλαμβάνει επί μέ- ρους έργα ή δραστηριότητες, κατατάσσεται στην υποκα- τηγορία του επί μέρους έργου ή δραστηριότητας με τις σημαντικότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και συνε- πώς στην υψηλότερη υποκατηγορία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Σε περίπτωση που κάποιο έργο ή δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα κατάταξης των έργων και δραστηριοτήτων στις κατηγορίες, υποκατηγορίες και ομάδες του παρόντος, μπορεί να ακολουθεί την κατάτα- ξη του πλησιέστερου συναφούς έργου ή δραστηριότη- τας με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι- κής Αλλαγής, κατόπιν αιτήσεως είτε του φορέα του έρ- γου ή της δραστηριότητας είτε της αρμόδιας περιβαλλο- ντικής αρχής. Εάν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός συναφούς έργου ή δραστηριότητας, η κατάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της αρμό- διας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Άρθρο 2Κοινή διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας ΑΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την πραγματοποίηση νέων έργων ή δραστηριο- τήτων κατηγορίας Α ή τη μετεγκατάσταση ήδη υφιστα- μένων απαιτείται διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδό- τησης με τη διεξαγωγή ΜΠΕ και έκδοση Απόφασης Έ- γκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας της κα- τηγορίας Α δύναται να ζητήσει γνωμοδότηση της αρμό- διας περιβαλλοντικής αρχής με την υποβολή φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαι- τήσεων (ΠΠΠΑ), πριν την υποβολή ΜΠΕ. Στο πλαίσιο της ΠΠΠΑ, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύνα- ται να διενεργήσει δημόσιο διάλογο αναφορικά με τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστη- ριότητας και τις ενδεχόμενες κύριες περιβαλλοντικές ε- πιπτώσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η γνωμοδότηση κατά το στάδιο της ΠΠΠΑ προσδιο- ρίζει αιτιολογημένα τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με το περιεχόμενο της ΜΠΕ: α) τις δέσμες των εναλλακτικών λύσεων, β) τις ειδικές μελέτες ανά κατηγορία επίπτωσης που κρίνεται αναγκαίο να εκπονηθούν και τις κατευθύνσεις σχετικά με τη μεθοδολογία και τα χαρακτηριστικά των μελετών, γ) τα θέματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα κατά την εξέταση των επιπτώσεων, δ) τον κατάλογο των φορέων των οποίων ζητείται η γνώμη και τις προτάσεις για τη διαβούλευση, ε) τις ενδεχόμενες ειδικότερες κατευθύνσεις σχετικά με το περιεχόμενο της ΜΠΕ και τα απαιτούμενα στοι- χεία, στ) παράρτημα με όλες τις διατυπωθείσες γνώμες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για κάθε νέο έργο ή δραστηριότητα απαιτείται γνώ- μη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού σχετικά με το εάν η περιοχή όπου χωροθετείται το έργο ή η δρα- στηριότητα είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με την εξαίρεση έργων ή δραστηριοτήτων εντός οργανωμένων υποδοχέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως Περιο- χές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριο- τήτων (ΠΟΑΠΔ), Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ), Επιχειρηματικών Πάρκων, κατά την έννοια του ν. 3982/2011 συμπεριλαμβανομένων και των Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρη- ματικών Δραστηριοτήτων καθορισμένων λατομικών πε- ριοχών, εντός δημόσιων ακινήτων για τα οποία έχουν ε- γκριθεί Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης κατά τις διατά- ξεις του άρθρου 12 του ν. 3986/2011, καθώς και την πε- ρίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος. Για το σκοπό αυτόν αποστέλλεται αντίγραφο του φακέ- λου της ΜΠΕ στην αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία σε η- λεκτρονική μορφή εντός των προβλεπόμενων προθε- σμιών. Σύμφωνη γνώμη απαιτείται εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει εντός κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, Ζωνών Προστασίας Α΄και Β΄ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρθρων 12, 13 και 10 παράγραφος 3, αντίστοιχα, του ν. 3028/2002 (Α΄152).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Γνώμη της δασικής υπηρεσίας απαιτείται μόνο για τα έργα τα οποία χωροθετούνται σε δάση, δασικές και α- ναδασωτέες εκτάσεις, άλση και πάρκα και, εν γένει, σε εκτάσεις εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ο- ρίων οικισμών και εκτός οργανωμένων υποδοχέων πα- ραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως Περιοχές Οργανωμέ- νης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ), Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανά- πτυξης (ΠΟΤΑ), Επιχειρηματικών Πάρκων, κατά την έν- νοια του ν. 3982/2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Δεν απαιτείται αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ για παροχή γνωμοδοτήσεων εάν αυτές έχουν προσκομισθεί με επιμέλεια του ενδιαφερόμενου κατά την υποβολή του φακέλου αυτής ή του φακέλου του ΠΠΠΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με την ΑΕΠΟ επιβάλλονται προϋποθέσεις, όροι, πε- ριορισμοί και διαφοροποιήσεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος, το είδος, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Επίσης, επιβάλλονται τυχόν αναγκαία επανορθωτικά ή προληπτικά μέτρα και δράσεις παρακολούθησης των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων ή και αντισταθμιστικά μέτρα. Οι όροι α- φορούν κατά σειρά προτεραιότητας στην αποφυγή ή ε- λαχιστοποίηση των επιπτώσεων ή στην επανόρθωση ή α- ποκατάσταση του περιβάλλοντος. Σε περιπτώσεις όπου, παρά την εφαρμογή όλων των ανωτέρω όρων, διαπιστώ- νονται επιπτώσεις στο περιβάλλον και εφόσον αυτές α- ξιολογηθούν ως σημαντικές, δύναται να επιβάλλονται συμπληρωματικά αντισταθμιστικά μέτρα ή και τέλη κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρό- ντος. Σε κάθε περίπτωση, οι όροι θα πρέπει να είναι: α) Συμβατοί με την ισχύουσα περιβαλλοντική ή άλλη νομοθεσία και το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδια- σμό. β) Επαρκείς για την περιβαλλοντική προστασία. γ) Άμεσα συσχετιζόμενοι με το συγκεκριμένο έργο ή δραστηριότητα και τις επιπτώσεις του. δ) Δίκαιοι και αναλογικοί με το μέγεθος και το είδος του έργου ή της δραστηριότητας. ε) Ακριβείς, εφικτοί, δεσμευτικοί και ελέγξιμοι. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει- ας και Κλιματικής Αλλαγής, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζονται προδια- γραφές για το περιεχόμενο της ΑΕΠΟ ανάλογα με το εί- δος του έργου ή της δραστηριότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α. Η ΑΕΠΟ έχει διάρκεια ισχύος δέκα έτη, εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποί- ων εκδόθηκε. Η ισχύς της παρατείνεται για τέσσερα έτη εφόσον αφορά σε έργα ή δραστηριότητες που διαθέ- τουν ως Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης την Οι- κολογική Διαχείριση και Οικολογικό Έλεγχο (EMAS) και για δύο έτη εφόσον αφορά σε έργα και δραστηριότητες που διαθέτουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο αντίστοιχο σε ισχύ και για όσο χρόνο το Σύστημα αυτό βρίσκεται σε ισχύ. Μη έγκαιρη ανανέω- ση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης συνε- πάγεται, εφόσον έχει παρέλθει η αρχική διάρκεια των δέκα ετών, αυτοδίκαιη λήξη της ισχύος της ΑΕΠΟ. Επι- πλέον ο φορέας υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ το Σύ- στημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τουλάχιστον πέ- ντε έτη πριν από την παρέλευση δέκα ετών από την ημε- ρομηνία έκδοσης της ΑΕΠΟ. β. Η ΑΕΠΟ μπορεί με ειδική αιτιολογία να εκδίδεται για διάρκεια ισχύος μικρότερη των δέκα ετών. γ. Η διάρκεια των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ΑΕΠΟ παρατείνεται μέχρι τη συ- μπλήρωση δεκαετίας από την έκδοσή τους εφόσον δεν έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκαν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Σε περίπτωση που διαπιστωθούν, από τα πορίσματα των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων του άρθρου 20 του παρόντος, σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περι- βάλλον, που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή επιβάλλει πρό- σθετους περιβαλλοντικούς όρους ή τροποποιεί τους αρ- χικούς. Η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δύναται επίσης να ζητήσει την εκπόνηση ειδικής μελέτης ή νέας ΜΠΕ για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η ΑΕΠΟ αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση κά- θε διοικητικής πράξης που απαιτείται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πραγματοποί- ηση ή λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Για την έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντι- κών όρων για τα τουριστικά καταλύματα και τις εγκατα- στάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής γνωμοδοτεί επι- πλέον και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού όσον α- φορά την τουριστική καταλληλότητα του οικείου οικοπέ- δου ή γηπέδου και τη σκοπιμότητα της αιτούμενης ειδι- κής τουριστικής υποδομής. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων επέχει θέση έγκρισης καταλληλότητας οικοπέδου ή γηπέδου α- πό τον EOT και έγκρισης σκοπιμότητας ή σκοπιμότητας- χωροθέτησης για τις ειδικές τουριστικές υποδομές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υ- πηρεσία ορίζει έναν υπάλληλο υπεύθυνο για το συντονι- σμό και τη διαχείριση όλης της διαδικασίας περιβαλλο- ντικής αδειοδότησης του εκάστοτε συγκεκριμένου έρ- γου ή δραστηριότητας εντός των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ε- νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδονται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, εξειδικεύο- νται περαιτέρω οι διαδικασίες και τα ειδικότερα κριτήρια περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστη- ριοτήτων των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 7 του παρόντος νό- μου, τα ειδικά έντυπα των ανωτέρω αναφερομένων δια- δικασιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τις διαδικα- σίες αυτές θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Περι- βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υπο- δομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι προε- κτιμώμενες αμοιβές μελετών του Δημοσίου για τους φα- κέλους ΠΠΠΑ, ΜΠΕ, ανανέωσης ΑΕΠΟ, τροποποίησης ΑΕΠΟ και των φακέλων αξιολόγησης οριστικής μελέτης.

Άρθρο 3Έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντι- κή αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων της υπο- κατηγορίας Α1 του άρθρου 1 είναι το Υπουργείο Περι- βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η έγκρι- ση των περιβαλλοντικών όρων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ- λαγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την έκδοση της ΑΕΠΟ ακολουθείται η εξής δια- δικασία: α. Εάν επιλέγεται από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας η διαδικασία της γνωμοδότησης με την υποβολή, σε πρώτο στάδιο, φακέλου ΠΠΠΑ, τότε απαιτούνται: αα) Υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ με συνοδευτικά έγγραφα ή και σχέδια τεκμηρίωσης. ββ) Έλεγχος της τυπικής πληρότητας φακέλου ΠΠΠΑ εντός δέκα εργάσιμων ημερών. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου του ΠΠΠΑ σε ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπι- κές απαιτήσεις ακολουθεί η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δραστηριότητας των υπόλοιπων προβλεπόμενων αντιγράφων του φακέλου. γγ) Αποστολή του φακέλου του ΠΠΠΑ προς τις υπηρε- σίες και φορείς της Διοίκησης για γνωμοδότηση εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγ- χου πληρότητας. δδ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρε- σίες και φορείς της Διοίκησης σε χρονικό διάστημα τριά- ντα εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιο- ποίηση του φακέλου του ΠΠΠΑ. εε) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και α- πόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του έρ- γου ή της δραστηριότητας επ’ αυτών εντός είκοσι εργά- σιμων ημερών. στστ) Σύνταξη της θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ (ή αρνητικής) απόφασης εντός είκοσι εργάσιμων ημερών ανεξαρτήτως του αν έχουν εκφράσει γνώμη οι συναρμό- διοι φορείς της άνω δδ΄ υποπερίπτωσης. ζζ) Υπογραφή θετικής γνωμοδότησης ΠΠΠΑ ή αρνητι- κής απόφασης από Γενικό Διευθυντή Περιβάλλοντος. ηη) Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης ακολουθεί η διαδικασία της παραγράφου 2.β. β. Εάν δεν επιλέγεται από τον υπόχρεο φορέα του έρ- γου ή της δραστηριότητας η διαδικασία της γνωμοδότη- σης με την υποβολή φακέλου ΠΠΠΑ τότε απαιτούνται: αα) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευ- τικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης, από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. ββ) Έλεγχος τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ ε- ντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα υπο- βολής του. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου της ΜΠΕ σε ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί η υποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δρα- στηριότητας των υπόλοιπων προβλεπόμενων αντιγρά- φων του φακέλου. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη πλη- ρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν α- ποδέχεται το φάκελο και τον επιστρέφει με έγγραφη αι- τιολόγηση, καταγράφοντας τα απαιτούμενα προς συ- μπλήρωση πεδία και στοιχεία. γγ) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρε- σίες και φορείς της Διοίκησης, καθώς και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας. δδ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρε- σίες και φορείς της Διοίκησης και απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) σε χρονι- κό διάστημα σαράντα πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ. εε) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και α- πόψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του έρ- γου ή της δραστηριότητας επ’ αυτών, από την αρμόδια υ- πηρεσία εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την παρέ- λευση της προθεσμίας του προηγούμενου σταδίου (δδ). στστ) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός είκοσι πέντε εργά- σιμων ημερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (εε) βά- σει της αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωμοδοτή- σει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς. ζζ) Έκδοση ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης, αν η αρμό- δια αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι αρνητικές περιβαλ- λοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές ακόμη και μετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισμών, κα- θώς και μετά την αντιστάθμισή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για το σύνολο των έργων και δραστηριοτήτων ζητεί- ται γνώμη της Διεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργεί- ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης της υπηρεσίας, οι α- νωτέρω χρόνοι παρατείνονται το πολύ μέχρι το διπλάσιο των αρχικά προβλεπόμενων προθεσμιών για ιδιαιτέρως σύνθετα έργα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι- κής Αλλαγής ή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπο- ρούν να ζητήσουν τη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ- βουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, όπως αυτό ορί- ζεται στο άρθρο 13, εντός δεκαπέντε ημερολογιακών η- μερών, εφόσον είτε: α) δεν έχουν διαβιβασθεί γνωμοδο- τήσεις από υπηρεσίες των οποίων το περιεχόμενο εκτι- μάται ως ουσιώδες για τον πληρέστερο καθορισμό των περιβαλλοντικών όρων ως προς την κατασκευή και λει- τουργία του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας αυ- τού είτε β) από τις διαβιβασθείσες γνωμοδοτήσεις προ- κύπτουν αντιφατικά δεδομένα που χρήζουν ιδιαίτερης τεκμηρίωσης.

Άρθρο 4Έργα και δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αρμόδια περιβαλλοντική αρχή για την περιβαλλοντι- κή αδειοδότηση των έργων και δραστηριοτήτων της υπο- κατηγορίας Α2 του άρθρου 1 είναι η οικεία Αποκεντρω- μένη Διοίκηση. Η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων γί- νεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δεν απαιτείται γνώμη της αρχαιολογικής υπηρεσίας για τα έργα τα οποία χωροθετούνται στο σύνολό τους σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικι- σμών πλην των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά από τη σχετική νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων περι- λαμβάνει τα εξής στάδια: α) Υποβολή φακέλου ΜΠΕ και φακέλου με συνοδευτι- κά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης από το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. β) Έλεγχο τυπικής πληρότητας του φακέλου ΜΠΕ ε- ντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέ- λου της ΜΠΕ σε ένα μόνο αντίγραφο και εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις ακολουθεί η υ- ποβολή από τον υπόχρεο φορέα του έργου ή της δρα- στηριότητας των υπόλοιπων προβλεπόμενων αντιγρά- φων του φακέλου. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη πλη- ρότητας αυτού, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν α- ποδέχεται το φάκελο και τον επιστρέφει με έγγραφη αι- τιολόγηση, καταγράφοντας τα απαιτούμενα προς συ- μπλήρωση πεδία και στοιχεία. γ) Αποστολή του φακέλου της ΜΠΕ προς τις υπηρε- σίες και φορείς της Διοίκησης, καθώς και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ για την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης εντός δύο εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας. δ) Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρε- σίες και φορείς της Διοίκησης και απόψεων του κοινού και άλλων φορέων (διαδικασία διαβούλευσης) σε χρονι- κό διάστημα τριάντα πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή και δημοσιοποίηση της ΜΠΕ. ε) Αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων και από- ψεων, καθώς και τυχόν απόψεων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας επ’ αυτών, από την αρμόδια υπηρε- σία εντός είκοσι εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας του προηγούμενου σταδίου (δ). στ) Σύνταξη ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή εντός δεκαπέντε εργάσι- μων ημερών από την ολοκλήρωση του σταδίου (ε) βάσει της αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς. ζ) Έκδοση ΑΕΠΟ ή απόφασης απόρριψης, αν η αρμό- δια αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι οι αρνητικές περιβαλ- λοντικές επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας είναι εξαιρετικά σημαντικές ακόμη και μετά την πρόβλεψη ειδικών όρων και περιορισμών, κα- θώς και μετά την αντιστάθμισή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκη- σης μπορεί να ζητήσει τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 13, εντός δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών, ε- φόσον είτε: α) δεν έχουν διαβιβασθεί γνωμοδοτήσεις α- πό υπηρεσίες των οποίων το περιεχόμενο εκτιμάται ως ουσιώδες για τον πληρέστερο καθορισμό των περιβαλ- λοντικών όρων ως προς την κατασκευή και λειτουργία του συγκεκριμένου έργου ή δραστηριότητας αυτού είτε β) από τις διαβιβασθείσες γνωμοδοτήσεις προκύπτουν αντιφατικά δεδομένα που χρήζουν ιδιαίτερης τεκμηρίω- σης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας μπορεί να ζητήσει, πριν από τη διαδικασία της ΜΠΕ, τη γνωμο- δότηση της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής με την υ- ποβολή φακέλου ΠΠΠΑ. Στην περίπτωση αυτή ακολου- θείται η διαδικασία της παραγράφου 2.α του προηγούμε- νου άρθρου, με τις προθεσμίες των υποπεριπτώσεων (ββ), (δδ), (εε) και (στστ) της παραγράφου 2.α του ίδιου άρθρου να συντομεύονται κατά 5 ημέρες έκαστη.

Άρθρο 5Διαδικασία Ανανέωσης ΑΕΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων πριν από τη λήξη ισχύος της ΑΕΠΟ υποχρεούνται να υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Φάκε- λο Ανανέωσης ΑΕΠΟ, όπως αυτός καθορίζεται στην πα- ράγραφο 5 του άρθρου 11 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά την υποβολή του Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στις ακόλου- θες ενέργειες: α) Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου ελέγχει την τυπική πληρότητα αυτού και ε- φόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής, τον αποστέλλει στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο για δημοσιοποίηση στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, χωρίς όμως να α- παιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης. Στην περί- πτωση διαπίστωσης μη τυπικής πληρότητας των δικαιο- λογητικών, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν τα απο- δέχεται και τα επιστρέφει με έγγραφη αιτιολόγηση, κα- ταγράφοντας τα πεδία και στοιχεία προς συμπλήρωση. β) Ακολούθως, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι πέ- ντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τα υποβληθέ- ντα δικαιολογητικά και είτε: αα) εφόσον επέρχονται ου- σιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, ζητεί την υποβολή νέας ΜΠΕ ως προς το σύνολο ή μέρος του έργου ή δραστηριότητας προκειμέ- νου να τηρηθεί η διαδικασία των άρθρων 3 και 4 του πα- ρόντος είτε ββ) ανανεώνει την ΑΕΠΟ λαμβάνοντας υπό- ψη τις ισχύουσες γενικές προδιαγραφές, όρους και πε- ριορισμούς που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις είτε, τέλος, γγ) παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ ως έχει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις περιπτώσεις ανανέωσης ή παράτασης ισχύος ΑΕΠΟ όπου δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ, η από- φαση ανανέωσης ή παράτασης ισχύος της εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρ- χής ή, σε απουσία αυτού, από τον ιεραρχικά προϊστάμε- νό του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εμπρόθεσμης υποβολής Φακέλου Ανανέωσης ΑΕΠΟ και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής με την έκδοση της σχετικής απόφασης, η υφιστάμενη ΑΕΠΟ διατηρεί- ται σε ισχύ. Ως εμπρόθεσμη υποβολή ορίζεται αυτή που διενεργείται τουλάχιστον δυο μήνες πριν τη λήξη της υ- φιστάμενης ΑΕΠΟ.

Άρθρο 6Διαδικασία τροποποίησης ΑΕΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων σε περίπτωση εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων ή δραστηριοτή- των, υποχρεούνται να υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή Φάκελο Τροποποίησης ΑΕΠΟ, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά την υποβολή του Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στις α- κόλουθες ενέργειες: α) Εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή του φακέλου ελέγχει την τυπική πληρότητα αυτού και ε- φόσον ο φάκελος κριθεί επαρκής, τον αποστέλλει στο οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο για δημοσιοποίηση στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, χωρίς όμως να α- παιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης. Στην περί- πτωση διαπίστωσης μη τυπικής πληρότητας του φακέ- λου, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή δεν τον αποδέχεται και τον επιστρέφει με έγγραφη αιτιολόγηση, καταγρά- φοντας τα πεδία και στοιχεία προς συμπλήρωση. β) Ακολούθως εντός χρονικού διαστήματος είκοσι πέ- ντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή του Φακέλου η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αξιολογεί τον ως άνω υ- ποβληθέντα φάκελο και αποφαίνεται: αα) είτε ότι λόγω των διαφοροποιήσεων επέρχεται ου- σιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων α- πό τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας, οπό- τε απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ, ββ) είτε ότι δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία του έρ- γου ή της δραστηριότητας, οπότε εκδίδει νέα τροποποι- ημένη ΑΕΠΟ ή απόφαση περί μη τροποποίησης της ΑΕ- ΠΟ, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης του έργου ή της δραστηριότητας και τις ισχύουσες γενικές προδιαγρα- φές, όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι φορείς έργων και δραστηριοτήτων δύνανται να προχωρήσουν σε απευθείας υποβολή νέας ΜΠΕ, εφό- σον κρίνουν εκ των προτέρων ότι επέρχεται ουσιαστική μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις περιπτώσεις όπου δεν απαιτείται η υποβολή νέ- ας ΜΠΕ, η νέα ΑΕΠΟ εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυ- ντή της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής ή, σε απουσία αυτού, από τον ιεραρχικά προϊστάμενό του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εμπρόθεσμης υποβολής Φακέλου Τροποποίησης ΑΕΠΟ και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας νέας αδειοδότη- σης, η υφιστάμενη ΑΕΠΟ διατηρείται σε ισχύ. Ως εμπρό- θεσμη υποβολή ορίζεται αυτή που διενεργείται τουλάχι- στον δυο μήνες πριν τη λήξη της υφιστάμενης ΑΕΠΟ.

Άρθρο 7Διαδικασία αξιολόγησης οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής έργου ή δραστηριότηταςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση διαφοροποίησης του σχεδιασμού πε- ριβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας σε στάδια της τεχνικής μελέτης που έπονται της έκδο- σης ΑΕΠΟ, ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται, πριν από την έναρξη της κατασκευής, να υπο- βάλει Φάκελο Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού, όπως αυτός καθορίζεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 του παρόντος, με τον οποίο τεκμηριώνεται ότι δεν επέρχο- νται σημαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και, επομένως, εξασφαλίζε- ται η συμμόρφωση με την ισχύουσα ΑΕΠΟ. Ο φάκελος αυτός αποτελεί στοιχείο για την ενημέρωση του φακέ- λου της ΜΠΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι εγκαταστάσεις και εργασίες που προκύπτουν α- πό τον τεχνικό σχεδιασμό έργων ή δραστηριοτήτων σε στάδιο που έπεται της έκδοσης ΑΕΠΟ αυτών, όπως ερ- γοταξιακές εγκαταστάσεις, αποθεσιοθάλαμοι, σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, κέντρα εξυπηρέτησης και συντήρησης έργων ή δραστηριοτήτων, σταθμοί διο- δίων, έργα αντιθορυβικής προστασίας, εξειδίκευση τε- χνικών μέτρων και όρων της ΑΕΠΟ του έργου, εγκρίνο- νται με την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλ- λοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) στην αρμόδια για την περι- βαλλοντική αδειοδότηση αρχή, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή της. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την υπο- βολή και έγκριση της ΤΕΠΕΜ είναι: α) η γενική εκτίμηση των επιπτώσεων και η πρόβλεψη γενικών ή και ειδικών όρων και περιορισμών για τέτοιου τύπου εγκαταστάσεις και εργασίες στην ΑΕΠΟ και β) η ρητή πρόβλεψη στην ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας της δυνατότη- τας υποβολής και έγκρισης ΤΕΠΕΜ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση δανειοθαλά- μων που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων ή δρα- στηριοτήτων τηρούνται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος. Εφόσον δεν απαιτείται η υποβολή νέας ΜΠΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 ή εφό- σον η περιοχή ενεργοποίησης του δανειοθαλάμου προ- βλέπεται στη ΜΠΕ και έχει γίνει σχετική γενική εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, τότε η τροποποιημένη ΑΕΠΟ εκδίδεται από τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής ή, σε απουσία αυτού, από τον ιε- ραρχικά προϊστάμενό του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επιτρέπεται για έργα ή δραστηριότητες η χρήση ως αποθεσιοθαλάμου ήδη εξορυχθείσας και ανενεργού πε- ριοχής σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, με αποκλειστι- κό σκοπό την αποκατάστασή της και την ένταξή της στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Για το σκοπό αυτόν α- παιτείται η υποβολή, αξιολόγηση και έγκριση μελέτης περιβαλλοντικής αποκατάστασης από τον Γενικό Γραμ- ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ύστερα από σχε- τική εισήγηση του αρμόδιου Δασάρχη.

Άρθρο 8Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας ΒΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα έργα ή δραστηριότητες κατηγορίας Β δεν ακο- λουθούν τη διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ αλλά υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα ανωτέρω έργα ή δραστηριότητες, αναλόγως του είδους τους, υπάγονται αυτοδικαίως σε ΠΠΔ, με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας που χορηγεί την άδεια λειτουρ- γίας και κατόπιν σχετικής δήλωσης του μελετητή ή του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Αν το έργο ή η δραστηριότητα δεν λαμβάνει άδεια λειτουργίας, τότε υ- πάγεται σε ΠΠΔ με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας πε- ριβάλλοντος της Περιφέρειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, που εκδίδονται εντός εννέα μη- νών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται οι προβλεπόμενες ΠΠΔ, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λε- πτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι ΠΠΔ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των απαι- τούμενων, κατά περίπτωση, αδειών που προβλέπονται για την κατασκευή, εγκατάσταση ή λειτουργία του εν λόγω έργου ή δραστηριότητας.

Άρθρο 9Υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες στερούμενα περιβαλλοντικών όρωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση αιτήματος φορέα υφιστάμενου έργου ή δραστηριότητας κατηγορίας Α ή Β για την τροποποίη- ση, βελτίωση, εκσυγχρονισμό ή επέκτασή του, και το ο- ποίο δεν διαθέτει περιβαλλοντικούς όρους ή έχει κατα- σκευαστεί κατά παράβαση εγκεκριμένων περιβαλλοντι- κών όρων αποδεδειγμένα μέχρι τη δημοσίευση του πα- ρόντος, μπορεί να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά, στο σύ- νολό του, με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Τυχόν μη συμμόρφωση με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου συνεπάγεται αφαίρεση της άδειας λειτουρ- γίας του έργου ή της δραστηριότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για έργα και δραστηριότητες Α κατηγορίας της πα- ραγράφου 1 και προκειμένου να εκδοθεί ΑΕΠΟ απαιτεί- ται σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Α- δειοδότησης σε επίπεδο Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ε- νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για έργα ή δραστηριό- τητες Α1 υποκατηγορίας ή στο επίπεδο της Αποκεντρω- μένης Διοίκησης για έργα ή δραστηριότητες Α2 υποκα- τηγορίας.

Άρθρο 10Διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για έργα και δραστηριότητες σε περιοχές που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές του δι- κτύου Natura, η περιβαλλοντική αδειοδότηση διενεργεί- ται με βάση τις σχετικές πρόνοιες των ειδικότερων προ- εδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων προ- στασίας. Σε περίπτωση ελλείψεως σχετικών προβλέψε- ων: α) για έργα κατηγορίας Β υποβάλλεται ειδική οικο- λογική αξιολόγηση στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλο- ντος της Περιφέρειας, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 11 και β) για έργα κατηγορίας Α υποβάλλε- ται, ως τμήμα της ΜΠΕ, ειδική οικολογική αξιολόγηση στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία, σύμφωνα με τις παραγράφους 9 και 10 του άρθρου 11.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ειδική οικολογική αξιολόγηση και η ΜΠΕ, όπου αυτή απαιτείται, εστιάζει στις συνέπειες για την περιοχή βάσει των στόχων διατήρησής της. Η σημασία των επι- πτώσεων προσδιορίζεται σε σχέση με τα ειδικά χαρακτη- ριστικά και τις ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες που ε- πικρατούν στην προστατευόμενη περιοχή την οποία α- φορά το έργο ή η δραστηριότητα, λαμβάνοντας ιδιαιτέ- ρως υπόψη τους στόχους διατήρησης της περιοχής. Βά- σει των συμπερασμάτων της ειδικής οικολογικής αξιολό- γησης και της ΜΠΕ και εξαιρουμένης της περίπτωσης των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος, η αρ- μόδια αρχή συμφωνεί για το οικείο έργο ή δραστηριότη- τα μόνο αφού βεβαιωθεί ότι δεν θα παραβλάψει την ακε- ραιότητα της συγκεκριμένης περιοχής. Ειδικότερα, η ε- ξέταση πιθανών μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων και εναλλακτικών λύσεων μπορεί να επιτρέψει τη διαπί- στωση ότι, βάσει τέτοιων λύσεων ή μέτρων, το έργο ή η δραστηριότητα δεν θα παραβλάψει την ακεραιότητα της περιοχής. Η ακεραιότητα μιας περιοχής αναφέρεται στις οικολογικές της λειτουργίες. Η απόφαση για το κατά πό- σον παραβλάπτεται πρέπει να εστιάζεται και να περιορί- ζεται στους στόχους διατήρησης της περιοχής. Οι προ- διαγραφές της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και η διαδικασία δημοσιοποίησης ανάλογα με την κατηγορία ή υποκατηγορία του έργου ή της δραστηριότητας καθορί- ζονται με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ε- νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εντός τριών μηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για έργα ή δραστηριότητες της κατηγορίας Β, και ε- φόσον από την ειδική οικολογική αξιολόγηση προκύπτει ότι ενδέχεται να κινδυνεύει η ακεραιότητα της προστα- τευόμενης περιοχής, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, με απόφαση του Περιφερειάρχη, εκδίδει πρόσθετους όρους στις ΠΠΔ, προκειμένου να διασφαλίζει ότι δεν παραβλά- πτεται η ακεραιότητα της προστατευόμενης περιοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εάν, παρά τα αρνητικά συμπεράσματα της εκτίμη- σης των επιπτώσεων με βάση τη διαδικασία των παρα- γράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και ελλείψει εναλ- λακτικών λύσεων, ένα έργο ή δραστηριότητα πρέπει να πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημα- ντικού δημόσιου συμφέροντος, περιλαμβανομένων λό- γων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, λαμβάνεται κάθε αναγκαίο αντισταθμιστικό μέτρο ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής συνοχής των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Εντός δύο μηνών από την έκδοση ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας, ο Υπουργός Πε- ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ενημε- ρώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν και τα αντισταθμιστικά μέτρα που ελήφθησαν. Όταν στη συγκεκριμένη περιοχή ευρίσκονται ένας τύ- πος φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή ένα είδος προτεραιότητας, είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον ε- πιχειρήματα σχετικά με την υγεία ανθρώπων και τη δη- μόσια ασφάλεια ή σχετικά με θετικές συνέπειες πρωταρ- χικής σημασίας για το περιβάλλον ή, κατόπιν γνωμοδο- τήσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, άλλοι επιτακτικοί λόγοι σημαντικού δημόσιου συμφέροντος. Η απόφαση σχετικά με το αν ένα έργο ή δραστηριότη- τα πρέπει να πραγματοποιηθεί για επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, λαμβάνεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για κάθε έργο ή δραστηριότητα, το οποίο βρίσκεται εκτός προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura αλλά όμως είναι δυνατόν να επηρεάζει σημαντικά την εν λόγω περιοχή, καθ’ εαυτό ή από κοινού με άλλα έργα ή δραστηριότητες, εφαρμόζεται η διαδικασία του παρό- ντος άρθρου, μετά από αιτιολογημένη εντολή της αδειο- δοτούσας αρχής, προκειμένου να εκτιμηθεί δεόντως ως προς τις επιπτώσεις του στην προστατευόμενη περιοχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα έργα και δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε περιοχές που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εντός ορίων οικισμών νομίμως προΰφιστάμε- νων του 1923 ή εντός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέ- χρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους ή σε οργανωμένους υποδοχείς παραγωγικών δραστηριοτήτων όπως ήδη χω- ροθετημένες βιομηχανικές περιοχές και ζώνες ή βιοτε- χνικές περιοχές και πάρκα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 11Περιεχόμενο φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι δημόσιες αρχές παρέχουν στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας όλες τις πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση των προβλεπόμενων μελετών. Αυτός ο- φείλει να παραδώσει στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή τις μελέτες και το σύνολο των πληροφοριών, ιδίως των περιβαλλοντικών, που έχει συλλέξει για την πραγματο- ποίησή των ανωτέρω μελετών, με ρητή αναφορά στις πηγές από τις οποίες προήλθε η πληροφορία αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όπου απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα αυτό υπο- βάλλεται, επιπλέον, και σε ψηφιακή μορφή και περιλαμ- βάνει: α) περίγραμμα του προς πραγματοποίηση έργου, μο- νοσήμαντα ορισμένο, με ορθογώνιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων, β) φωτογραφική αποτύπωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο φάκελος ΠΠΠΑ περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πα- ρακάτω πληροφορίες: α) Συνοπτική περιγραφή του έργου ή της δραστηριότη- τας και της σκοπιμότητάς του, με έμφαση σε θέματα εκ- πομπών και συστημάτων επεξεργασίας, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα. β) Συνοπτική περιγραφή των εναλλακτικών λύσεων, ι- δίως ως προς τη θέση, το μέγεθος και την τεχνολογία αυτών, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής λύσης, που θα εξεταστούν στο στάδιο της ΜΠΕ. γ) Συνοπτική πρόταση σχετικά με τα κύρια περιβαλλο- ντικά θέματα της ΜΠΕ που προτίθεται να καταθέσει, τις προτεινόμενες μεθοδολογίες εκτίμησης των επιπτώσε- ων, την έκταση της περιοχής μελέτης εντός της οποίας θα γίνει η εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων, το χρονικό ορίζοντα εκτίμησης των επιπτώσεων αυτών και τις προτάσεις για εξειδικευμένες μελέτες που θα χρεια- στεί να εκπονηθούν και να υποβληθούν κατά το στάδιο της ΜΠΕ. Η εξειδίκευση των προδιαγραφών του περιεχομένου, καθώς και των τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών του φακέλου ΠΠΠΑ καθορίζονται με απόφαση του Υπουρ- γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα περιεχόμενα του φακέλου της ΜΠΕ ανά υποκα- τηγορία έργου ή δραστηριότητας, τυχόν απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις φορέων, το περιεχόμενο της ΜΠΕ και τα λοιπά συνοδευτικά στοιχεία καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ανάλογα με το είδος του έργου ή της δραστη- ριότητας. Τα περιεχόμενα της μελέτης εμπεριέχουν του- λάχιστον τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ περιλαμβάνει τουλά- χιστον τη μελέτη ανανέωσης ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας. Τα περιεχόμενα του φακέλου Ανανέω- σης ΑΕΠΟ δύναται να εξειδικεύονται με απόφαση του Υ- πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ- λαγής, ενώ τα περιεχόμενα της μελέτης εμπεριέχουν τουλάχιστον: α) συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου ή της δρα- στηριότητας, β) συνοπτική περιγραφή παραμέτρων της υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος που έχουν μεταβληθεί κατά τη διάρκεια ισχύος της προς ανανέωση ΑΕΠΟ, γ) συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του προγράμματος παρα- κολούθησης και ελέγχων και συσχέτισή τους με τους ε- γκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, δ) προτάσεις για τροποποίηση όρων και περιορισμών εφόσον προκύπτουν από τυχόν τροποποιήσεις ή προ- σθήκες νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στο περι- βάλλον κατά την περίοδο μεταξύ της έκδοσης της ΑΕΠΟ και της κατάθεσης του φακέλου ανανέωσης ή τα στοι- χεία του προγράμματος παρακολούθησης ή των ελέγ- χων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ περιλαμβάνει, του- λάχιστον, τη μελέτη τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας. Οι προδιαγραφές και το ειδικότερο περιεχόμενο των φακέλων τροποποίησης ΑΕΠΟ δύναται να εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλ- λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ τα πε- ριεχόμενα της μελέτης εμπεριέχουν τουλάχιστον: α) Την τεχνική περιγραφή του αδειοδοτημένου και προτεινόμενου τροποποιημένου έργου ή της δραστηριό- τητας, εστιάζοντας στις προτεινόμενες τροποποιήσεις και συνοδευόμενη από σχετικά τεχνικά σχέδια και τοπο- γραφικά διαγράμματα, με σαφή ένδειξη των προτεινόμε- νων τροποποιήσεων και του σκοπού της τροποποίησης. β) Τα στοιχεία περιγραφής της υφιστάμενης κατάστα- σης του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλο- ντος, μόνο σε σχέση με την αιτούμενη τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας. γ) Συνοπτική περιγραφή των στοιχείων που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του προγράμματος παρα- κολούθησης και ελέγχων. δ) Την εκτίμηση και αξιολόγηση ενδεχόμενων επιπτώ- σεων στο περιβάλλον που συνδέονται με την αιτούμενη τροποποίηση. ε) Την περιγραφή προτάσεων, όρων και μέτρων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων επιπτώσεων που συνδέονται με την αιτούμενη τροποποίηση, καθώς και το σχετικό με την τροποποίηση πρόγραμμα παρακολούθησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Ο φάκελος Συμμόρφωσης Τελικού Σχεδιασμού έρ- γων και δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) την τεχνική περιγραφή του τελικού σχεδιασμού του αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας, συνοδευόμε- νη από σχετικά τεχνικά σχέδια και τοπογραφικά δια- γράμματα, με σαφή ένδειξη των προτεινόμενων τροπο- ποιήσεων, β) την τεκμηρίωση της μη διαφοροποίησης των επι- πτώσεων στο περιβάλλον που συνδέονται με τις διαφο- ροποιήσεις που έχουν προκύψει κατά τον τελικό σχεδια- σμό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για έργα και δρα- στηριότητες κατηγορίας Β περιλαμβάνει την καταγραφή στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος με έμφαση στα προ- στατευτέα αντικείμενα της περιοχής Natura που δύναται να επηρεαστούν και την εκτίμηση των πιθανών επιπτώ- σεων, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλα έργα ή δρα- στηριότητες, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατή- ρησης των συγκεκριμένων περιοχών Natura.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση για έργα και δρα- στηριότητες κατηγορίας Α εντάσσεται σε παράρτημα της ΜΠΕ, ως αναπόσπαστο μέρος της, παρουσιάζοντας, επιπρόσθετα των προβλεπομένων στο άρθρο 10 του πα- ρόντος νόμου: α) αναλυτική καταγραφή στοιχείων φυσι- κού περιβάλλοντος με έμφαση στα προστατευτέα αντι- κείμενα των περιοχών Natura όπως αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), που δύναται να επηρεαστούν από το έργο ή τη δραστη- ριότητα και β) δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων πρέπει να περι- λαμβάνει ανάλυση και αξιολόγηση των εκτιμώμενων επι- πτώσεων με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία επί: α) των τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. Η.Π.14849/853/Ε103/4.4.2008 (Β΄ 645), ιδίως ως προς την αντιπροσωπευτικότητα, τη σχετική επιφάνεια και το καθεστώς διατήρησής τους, β) των ειδών χλωρίδας και πανίδας του Παραρτήματος ΙΙ της κ.υ.α. Η.Π.14849/853/Ε103/4.4.2008 (Β΄ 645), ιδίως ως προς το μέγεθος και την πυκνότητα των πληθυσμών, την κατάσταση διατήρησής τους και την απομόνωσή τους, γ) των ειδών ορνιθοπανίδας του Παραρτήματος Ι της κ.υ.α. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 (Β΄ 1495), καθώς και άλ- λων ειδών μεταναστευτικής ορνιθοπανίδας με σημαντι- κή παρουσία στην περιοχή Natura 2000, ιδίως ως προς το μέγεθος και την πυκνότητα των πληθυσμών, την κατά- σταση διατήρησής τους και την απομόνωσή τους, δ) ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με το αν δια- σφαλίζεται η ακεραιότητα των περιοχών. Σε περίπτωση εκτίμησης πιθανών σημαντικών αρνητι- κών επιπτώσεων, παρατίθενται με ανάλογη τεκμηρίωση τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή και ελαχιστοποίη- ση ώστε να διασφαλίζεται η ακεραιότητα της περιοχής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της περιοχής παρατίθενται, με ανάλογη τεκμηρίωση και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ- θρο 10 του παρόντος, τα αναγκαία μέτρα αντιστάθμισης των αρνητικών επιπτώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΤΕΠΕΜ) περι- λαμβάνει τουλάχιστον: α) τεχνική περιγραφή του ειδικού τεχνικού αντικειμέ- νου που πραγματεύεται, β) ειδικούς τεχνικούς υπολογισμούς και μοντέλα προ- σομοίωσης όπου απαιτούνται για το λεπτομερή προσδιο- ρισμό εκπομπών ή επιπέδων περιβαλλοντικής διαφορο- ποίησης σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση του πε- ριβάλλοντος, γ) εξειδίκευση στις τεχνικές τους λεπτομέρειες των έργων, μέτρων και περιορισμών για την προστασία του περιβάλλοντος, δ) τη συμμόρφωση της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Με- λέτης με την ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας, ε) τοπογραφικό διάγραμμα και φωτογραφική τεκμη- ρίωση όπου βρίσκει τέτοια εφαρμογή.

Άρθρο 12Κατάργηση αδειώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, όλες οι ά- δειες και εγκρίσεις για τη διαχείριση των στερεών απο- βλήτων που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία, η έγκριση επέμβασης κατά την έννοια του έκτου κεφα- λαίου του ν. 998/1979 (Α΄ 279), καθώς και η άδεια διάθε- σης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων που προβλέπε- ται στο άρθρο 14 της κ.υ.α. Ειβ. 221/65 (Β΄ 138), όπως έ- χει τροποποιηθεί με το άρθρο 3 της κ.υ.α. Γ1/17831/71 (Β΄ 986), για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α και Β καταργούνται αντικαθιστάμενες από την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ αντίστοιχα. O φορέας υφιστάμενης δραστηριότητας που περιλαμ- βάνει διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων υποχρεούται να διαθέτει σε ισχύ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή εγγυητι- κή επιστολή για τις αντίστοιχες εργασίες διαχείρισης ε- πικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τις οικείες διατά- ξεις, το οποίο υποχρεούται να προσκομίζει στην αρμόδια υπηρεσία, κατά την ανανέωση ή τροποποίηση των περι- βαλλοντικών όρων της δραστηριότητας. Για τον φορέα νέου έργου ή δραστηριότητας που περιλαμβάνει διαχεί- ριση επικίνδυνων αποβλήτων, η έκδοση του ασφαλιστη- ρίου (ή της εγγυητικής επιστολής) αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της λειτουργίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής και των συναρμόδιων Υ- πουργών εξειδικεύονται περαιτέρω οι διαδικασίες για την εφαρμογή της παραγράφου 1 και καθορίζονται οι α- ναγκαίες λεπτομέρειες προκειμένου να ενσωματωθούν στην ΑΕΠΟ οι διοικητικές πράξεις ή οι πράξεις, για την έκδοση των οποίων απαιτούνται η προσκόμιση ή εξέτα- ση των ίδιων δικαιολογητικών με αυτά της διαδικασίας έκδοσης της ΑΕΠΟ.

Άρθρο 13Συμβούλιο Περιβαλλοντικής ΑδειοδότησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Α- δειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο οποίο συμμετέ- χουν οι εξής: α. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλο- ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρος. β. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλ- λοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύ- θυνσης Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Προϊστάμενος της Δι- εύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουρ- γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα- γής, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Προϊστάμενος της Διεύθυν- σης ΕΑΡΘ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο Προϊστάμενος της Διεύθυν- σης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκπρόσωπος της Ει- δικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ε- νέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανά- πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εκ- πρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως μέλη. γ. Αντικείμενο του ΚΕΣΠΑ είναι κυρίως η κατόπιν αιτή- ματος του Υπουργού ή του Γενικού Γραμματέα του Υ- πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής παροχή γνώμης σε περίπτωση παράλειψης ή έκδοσης αντικρουόμενων γνωμοδοτήσεων από τις αρ- μόδιες υπηρεσίες ή επί οποιουδήποτε άλλου ζητήματος σχετικού με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και δραστηριοτήτων της υποκατηγορίας Α1 που ανακύπτει μετά το πέρας των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και δη- μόσιας διαβούλευσης. Τη γνώμη αυτή σχηματίζει το ΚΕ- ΣΠΑ, μεταξύ άλλων, και με την κλήση ενώπιόν του, προς διατύπωση απόψεων, των αναγκαίων, κατά την κρίση του, οργάνων και φορέων. Επίσης, στο αντικείμενο του ΚΕΣΠΑ εντάσσεται και η παροχή σύμφωνης γνώμης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριο- τήτων του άρθρου 9 του παρόντος. Ο Υπουργός Πολιτι- σμού και Τουρισμού διατηρεί δικαίωμα άσκησης αρνησι- κυρίας στις περιπτώσεις, όπου, κατά τις κείμενες διατά- ξεις, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του. δ. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων, με τους αναπληρω- τές τους, ορίζονται με αποφάσεις των αντίστοιχων υ- πουργών εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη σχε- τική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Εάν η προθεσμία αυ- τή παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν ανακοινωθεί στον Υ- πουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα- γής εκπρόσωποι των υπηρεσιών, το ΚΕΣΠΑ συγκροτείται από τα λοιπά μέλη μέχρι την υπόδειξη και το διορισμό των ελλειπόντων εκπροσώπων. ε. Το ΚΕΣΠΑ συγκροτείται κατά τα λοιπά με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως, με την οποία ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία του ΚΕΣΠΑ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Συνιστάται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοί- κησης Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειο- δότησης (ΠΕΣΠΑ) στο οποίο συμμετέχουν: α. ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκη- σης ως Πρόεδρος, β. κατ’ αναλογία με την περίπτωση 1β οι Προϊστάμενοι των αρμόδιων Διευθύνσεων και ελλείψει τέτοιων εκπρό- σωποι των αντίστοιχων Υπουργείων που ορίζονται με α- πόφαση των Γενικών τους Γραμματέων, γ. οι προϊστάμενοι των καθ’ ύλη αρμόδιων Διευθύνσε- ων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κατ’ αντιστοιχία προς τα αντικείμενα των στην παρ.1 υποπαράγραφος β΄ Υπουργείων, όπως ειδικότερα θα ορισθούν με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι- κής Αλλαγής, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό- τητας και Ναυτιλίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι- κτύων, Πολιτισμού και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυ- ξης και Τροφίμων, ως μέλη, δ. Αντικείμενο του ΠΕΣΠΑ είναι τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 υποπαράγραφος γ΄, μετά από αίτημα του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για έρ- γα και δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2, ε. Οι εκπρόσωποι των Διευθύνσεων σε επίπεδο Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης ορίζονται από τον Γενικό Διευθυ- ντή τους. Αναλόγως με την περίπτωση 1δ οι εκπρόσωποι των Δι- ευθύνσεων σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορί- ζονται από τον Γενικό Διευθυντή τους. Το ΠΕΣΠΑ συ- γκροτείται κατά τα λοιπά με απόφαση του Γενικού Γραμ- ματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την οποία ισχύουν τα οριζόμενα ανωτέρω στην παρ. 1 υπο- παράγραφος ε΄ κατ’ αναλογία με την περίπτωση 1ε ανω- τέρω.

Άρθρο 14Σύσταση Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής ΑλλαγήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι- ματικής Αλλαγής συνιστάται Διεύθυνση Περιβαλλοντι- κής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), υπαγόμενη στη Γενική Διεύ- θυνση Περιβάλλοντος για τα έργα ή τις δραστηριότητες, τα σχέδια ή τα προγράμματα αρμοδιότητάς του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η αρμοδιότητα της ΔΙΠΑ ανάγεται στην εποπτεία, α- ξιολόγηση, εν γένει επεξεργασία και εισήγηση για έγκρι- ση περιβαλλοντικών μελετών των πάσης φύσεως έργων και δραστηριοτήτων που υπάγονται στην υποκατηγορία A1, καθώς και στην εποπτεία, αξιολόγηση, εν γένει επε- ξεργασία και εισήγηση για έγκριση Στρατηγικών Μελε- τών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για σχέδια και προ- γράμματα που υπόκεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η εποπτεία αναφέ- ρεται κυρίως στην τήρηση και ενιαία εφαρμογή της νο- μοθεσίας για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων. Στην αρμοδιότητα της ΔΙΠΑ ανήκουν επίσης: α) Η υποστήριξη των φορέων έργων και δραστηριοτή- των, των φορέων σχεδίων και προγραμμάτων που υπό- κεινται σε στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση, καθώς και των Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης και των Περιφερειών, στην εφαρμογή των απαιτούμενων από τις κείμενες διατάξεις διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης. β) Η εισήγηση για την ένταξη έργων και δραστηριοτή- των σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 6 του άρθρου 1. γ) Η αξιολόγηση του φακέλου Περιβαλλοντικού Προε- λέγχου και εισήγηση για τον περιβαλλοντικό προέλεγχο σχεδίων και προγραμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 107017/2006 (Β΄ 1225), όπως εκάστοτε ισχύ- ει. δ) Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την αντιμετώπι- ση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκα- ταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/105/ΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. ε) Η παρακολούθηση των διεθνών και ευρωπαϊκών υ- ποχρεώσεων της χώρας, που σχετίζονται με θέματα δια- δικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης. στ) Η εισήγηση για τις προδιαγραφές των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς και για τις εξου- σιοδοτικές πράξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες και το προσωπικό κάθε άλλης υπη- ρεσίας (Διεύθυνσης, Τμήματος ή Γραφείου) του Υπουρ- γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα- γής, που σχετίζονται με κάποιες από τις προαναφερόμε- νες αρμοδιότητες της ΔΙΠΑ, μεταφέρονται σε αυτήν με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγρά- φου 5 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων, στη ΔΙΠΑ συνιστώνται τα εξής τμήματα: Τμήμα Α: Έργα οδοποιίας, λιμενικών και ειδικών έρ- γων, καθώς και σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητας του τμήματος. Τμήμα Β: Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες, καθώς και σχέδια και προ- γράμματα αρμοδιότητας του τμήματος. Στις αρμοδιότη- τες του τμήματος εμπίπτουν και οι απαιτήσεις και υπο- χρεώσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήμα- τα μεγάλης έκτασης, κατά τα οριζόμενα στην κ.υ.α. 12044/613/2007 (Β΄ 376), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει. Τμήμα Γ: Υδραυλικά έργα και συστήματα περιβαλλο- ντικών υποδομών, καθώς και σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητας του τμήματος. Τμήμα Δ: Τουριστικές εγκαταστάσεις, εργασίες πολε- οδομίας, κτηνο-πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υδατο- καλλιέργειες, καθώς και σχέδια και προγράμματα αρμο- διότητας του τμήματος. Τμήμα Ε: Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κα- θώς και σχέδια και προγράμματα αρμοδιότητας του τμή- ματος. Τμήμα ΣΤ: Υποστήριξη των Τμημάτων Α, Β, Γ, Δ και Ε σε ειδικά θέματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού, ιδίως ως προς τη Φύση, τα Ύδατα, την Ατμόσφαιρα, το Θόρυβο, τα Στερεά Απόβλητα, τη Χωροταξία και την Πολεοδομία, καθώς και υποστήριξη προς τις Αποκεντρωμένες Διοική- σεις και τις Περιφέρειες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται εντός ενός έτους από τη δημοσίευση του παρόντος, εξειδικεύεται το οργανόγραμμα και καθορίζεται η στελέχωση, το ανα- γκαίο προσωπικό και η κατάρτισή του, η υλικοτεχνική υ- ποδομή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την έναρξη λειτουργίας της Διεύθυνσης Περιβαλλοντι- κής Αδειοδότησης. Με το ίδιο διάταγμα δύναται να επα- νακαθορίζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι πόροι της ΔΙΠΑ προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής, επιχορηγήσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Πε- ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κοινο- τικούς πόρους και επιχορηγήσεις (τακτικές και έκτακτες) από το Πράσινο Ταμείο του ν. 3889/2010 (Α΄ 182). Για τη λειτουργία της ΔΙΠΑ έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατά- ξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), του άρθρου 23 του ν. 2742/1999 (Α΄ 207), της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2229/1994 (Α΄ 138).

Άρθρο 15Προσαρμογή του ν. 3852/2010 για την περιβαλλοντική αδειοδότησηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα έργα και οι δραστηριότητες των παραγράφων 25, 34 και 58 της ενότητας Β΄ «Γεωργία – Κτηνοτροφία – Α- λιεία», 48 της ενότητας Γ΄ «Φυσικών Πόρων – Ενέργει- ας – Βιομηχανίας» και 29 της ενότητας «Έργων – Χωρο- ταξίας – Περιβάλλοντος» του ΙΙ μέρους του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) υπόκεινται στη διαδικασία περι- βαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα έργα και οι δραστηριότητες της παραγράφου 6 της Α΄ ενότητας του Ι μέρους του άρθρου 210 του ν. 3852/2010 υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 16Μητρώο πιστοποιημένων αξιολογητών ΜΠΕΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τις ανάγκες αξιολόγησης των ΜΠΕ και σύνταξης των ΑΕΠΟ, καθώς και την εν γένει προώθηση των διαδι- κασιών των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 10 του παρόντος συνιστάται Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών Με- λετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η πιστοποίηση των αξιολογητών διενεργείται από το Υπουργείου Περι- βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο τηρεί σχετικό μητρώο, στο οποίο εγγράφονται αξιολογη- τές με ικανή εμπειρία σε όλους τους τομείς εξειδίκευσης ΜΠΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η επιλογή Πιστοποιημένου Αξιολογητή για την α- ξιολόγηση της ΜΠΕ, μετά την κατάθεση του φακέλου στην υπηρεσία, γίνεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικού συ- στήματος κλήρωσης από την αρμόδια υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ειδικότερα, οι Πιστοποιημένοι Αξιολογητές προβαί- νουν σε κάθε περίπτωση που τους ζητείται από τις αρμό- διες προς τούτο υπηρεσίες, σε ενδελεχή έλεγχο της ΜΠΕ, διεκπεραιώνουν τις απαιτούμενες επαφές με τους φορείς των προβλεπόμενων από τις διατάξεις γνωμοδο- τήσεων, συντάσσουν το σχέδιο ΑΕΠΟ, το οποίο, εν συ- νεχεία, υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ- γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα- γής ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η αρμόδια υπηρε- σία διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής ή μη του σχεδίου ΑΕΠΟ, καθώς και το δικαίωμα αλλαγών/συμπληρώσεων στο σχέδιο ΑΕΠΟ που συντάσσει ο Πιστοποιημένος Α- ξιολογητής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν δειγματοληπτικούς ε- λέγχους των ΜΠΕ που έχουν ήδη ελεγχθεί από τους Πι- στοποιημένους Αξιολογητές και των αντίστοιχων σχε- δίων ΑΕΠΟ και σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρού σφάλματος ή παράλειψης ερευνάται το ενδεχόμενο συνδρομής της προβλεπόμενης από τις οικείες διατάξεις κυρωτικής διαδικασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου στις εξου- σιοδοτικές διατάξεις προεδρικού διατάγματος για τη συ- γκρότηση, σύνθεση και λειτουργία του Μητρώου Πιστο- ποιημένων Αξιολογητών των ΜΠΕ, η διεκπεραίωση των διαδικασιών και η διενέργεια των σχετικών αξιολογήσε- ων διεξάγονται από τις οικείες υπηρεσίες, κατά τα ειδι- κότερα προβλεπόμενα στις λοιπές διατάξεις του παρό- ντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται: α) τα προσόντα των Πιστοποιημένων Αξιολογητών, οι κανόνες που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους και τα ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους στο μητρώο, β) η συγκρότηση επιτροπής που γνωμοδοτεί για τη χο- ρήγηση ή την αφαίρεση άδειας Αξιολογητή και εισηγεί- ται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα- τικής Αλλαγής κάθε ρύθμιση σχετική με τους Πιστοποιη- μένους Αξιολογητές, γ) η διαδικασία ανάθεσης εντολής προς αξιολόγηση, οι ιδιότητες που ορίζονται ως ασυμβίβαστες με το έργο τους, καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού και το ύψος της αμοιβής των Πιστοποιημένων Αξιολογητών. Η αμοι- βή των Πιστοποιημένων Αξιολογητών αναπροσαρμόζε- ται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και καλύπτεται από τα τέλη περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του παρό- ντος, δ) το όργανο και η διαδικασία ελέγχου και παρακολού- θησης του έργου των Αξιολογητών, οι διοικητικές κυρώ- σεις και τα χρηματικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε αυ- τούς, τα όργανα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επι- βολής των κυρώσεων και των προστίμων, το ύψος και η διαβάθμισή τους, οι διοικητικές προσφυγές κατά των κυ- ρώσεων, οι προθεσμίες άσκησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 17Τέλη διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα αντισταθμιστικά μέτρα που τυχόν προβλέπονται στην ΑΕΠΟ, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του παρόντος, καθώς και επιβληθέντα πρόστιμα κατα- βάλλονται σε ειδικό λογαριασμό υπέρ του Πράσινου Τα- μείου και διατίθενται για έργα και δραστηριότητες που α- ποσκοπούν στην αποκατάσταση, αναβάθμιση, προστα- σία και διαχείριση του περιβάλλοντος, καθώς και στη βελτιστοποίηση της εφαρμογής των διαδικασιών περι- βαλλοντικής αδειοδότησης και του ελέγχου τήρησης των περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δρα- στηριοτήτων του παρόντος νόμου και τον έλεγχο τήρη- σης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ καταβάλλονται από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας ανταποδοτικά τέλη, εί- τε ηλεκτρονικά είτε υπό τη μορφή παραβόλων, σε ειδι- κούς λογαριασμούς υπέρ του Πράσινου Ταμείου του ν. 3889/2010 (Α΄182). Τα ποσά από τα ανωτέρω τέλη διατί- θενται, μέσω ειδικών κωδικών του Πράσινου Ταμείου, για τους σκοπούς του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Υποχρεωτική είναι η καταβολή από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας ανταποδοτικών τελών ως άνω, είτε ηλεκτρονικά είτε υπό μορφή παραβόλων, του- λάχιστον στις εξής περιπτώσεις: α) για τη διαδικασία ΠΠΠΑ του άρθρου 3 παράγραφος 2, β) για τη διαδικασία αξιολόγησης ΜΠΕ των άρθρων 3 και 4, γ) για τη διαδικασία ανανέωσης ή τροποποίησης της ΑΕΠΟ των άρθρων 5 και 6, δ) για τη διαδικασία αδειοδότησης των έργων και δρα- στηριοτήτων του άρθρου 9, ε) για τη διαδικασία ειδικής οικολογικής αξιολόγησης του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, στ) για τη διαδικασία περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων του άρθρου 20 του παρόντος νόμου, ζ) για τη διαδικασία αξιολόγησης των ΜΠΕ από Πιστο- ποιημένο Αξιολογητή ΜΠΕ του άρθρου 16 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Συνιστάται ειδικός κωδικός στο Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον οποίο συγκεντρώνονται πόροι για την κά- λυψη εξόδων και τη διενέργεια των προβλεπόμενων ε- λέγχων από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλ- λοντος (ΕΥΕΠ) και για την καταβολή των αμοιβών των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών. Στον εν λόγω κωδικό κατα- τίθενται: α) το παράβολο του εδαφίου στ΄ της παραγράφου 3 και β) κάθε άλλος πόρος που προβλέπεται από ειδικές δια- τάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Συνιστάται ειδικός κωδικός στο Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον οποίο συγκεντρώνονται πόροι για την κα- ταβολή των αμοιβών των Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ. Στον εν λόγω κωδικό κατατίθεται το παράβολο του εδαφίου ζ΄ της παραγράφου 3.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Συνιστώνται ειδικοί κωδικοί στο Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αντιστοιχούν σε έναν κωδικό για κάθε αρ- μόδια περιβαλλοντική αρχή αδειοδότησης και σε έναν για κάθε φορέα διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής, στους οποίους κατατίθεται ποσοστό από τα παράβολα διαδικασίας ΠΠΠΑ, διαδικασίας αξιολόγησης ΜΠΕ, ειδι- κής οικολογικής αξιολόγησης και διαδικασίας ανανέω- σης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Συνιστάται ειδικός κωδικός στο Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στον οποίο καταβάλλεται ποσοστό όλων των προβλεπόμενων τελών με σκοπό τη συντήρηση, αναβάθ- μιση και απρόσκοπτη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περι- βαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ) του άρθρου 18 και του Μη- τρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Περι- βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκ- δίδεται αποκλειστικά εντός ενός έτους από τη δημοσίευ- ση του παρόντος, καθορίζονται: Το ύψος των ανταποδοτικών τελών της παραγράφου 3, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, λαμβάνοντας υπόψη ι- δίως την κατηγορία και υποκατηγορία στην οποία κατα- τάχθηκε το έργο ή η δραστηριότητα και το συνολικό προϋπολογισμό του προτεινόμενου έργου.

Άρθρο 18Ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δημιουργείται Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μη- τρώο (ΗΠΜ) πληροφοριών που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης, ανανέωσης, τροποποίησης, καθώς και στην πα- ρακολούθηση της εφαρμογής των ΑΕΠΟ και ΠΠΔ, το ο- ποίο τηρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο ΗΠΜ καταχωρίζονται όλες οι ενέργειες και πλη- ροφορίες καθ’ όλα τα στάδια της διαδικασίας για την έκ- δοση, ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ, καθώς ε- πίσης και το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην πέραν αυτών περιβαλλοντική επίδοση ενός έργου ή μιας δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμά- των τυχόν περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων. Τη μέριμνα εισαγωγής, αμελλητί, κάθε πληροφορίας στο ΗΠΜ, έχει η αρμόδια υπηρεσία ή ο φορέας του έργου ή της δρα- στηριότητας αντιστοίχως, εφόσον επισπεύδει την ενέρ- γεια ή κομίζει το έγγραφο. Κατ’ εξαίρεση, τα σχόλια που υποβάλλονται από το κοινό στο πλαίσιο των διαβουλεύ- σεων που προβλέπονται από τον παρόντα νόμο, δύναται να υποβάλονται εγγράφως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προδιαγραφές του ΗΠΜ διασφαλίζουν την: (α) Εγκυρότητα, πληρότητα, διαθεσιμότητα και ακρί- βεια των περιεχομένων του. (β) Ασφαλή υποβολή των δεδομένων και πληροφοριών μέσω του διαδικτύου. (γ) Αναζήτηση στα περιεχόμενά του, μέσω μεταδεδο- μένων. (δ) Απαγόρευση της διαγραφής των περιεχομένων του. (ε) Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονι- κά μητρώα άλλων δημοσίων αρχών μέσω διαδικτύου, ό- ταν είναι διαθέσιμα και ιδίως με το πληροφοριακό σύστη- μα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ και της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρι- κών Πληροφοριών. (στ) Η πρόσβαση στο ΗΠΜ από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς έργων ή δραστηριοτήτων πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής άδειας που χορηγεί το Υ- πουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ- λαγής ή άλλη δημόσια αρχή. (ζ) Το κοινό έχει δικαίωμα πρόσβασης στο ΗΠΜ για θέαση, μεταφόρτωση δεδομένων και συμμετοχή στη διαβούλευση. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται χωρίς να απαιτείται η χρήση ειδικής ηλεκτρονικής άδειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με την έναρξη της διαδικασίας περιβαλλοντικής α- δειοδότησης, όλα τα έργα κατηγορίας Α ή Β, στο πλαίσιο του ΗΠΜ, λαμβάνουν αυτόματα ένα μοναδικό χαρακτη- ριστικό αριθμό που καλείται Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ), ο οποίος παραμένει αμετάβλητος, ακόμη και σε περίπτωση ανανέωσης, τροποποίησης ή κατάργησης της αντίστοιχης ΑΕΠΟ ή των ΠΠΔ ή αλλαγής του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Η ΠΕΤ περιλαμβάνει κάθε περιβαλλοντική πληροφορία που αφορά στο έργο είτε πριν από την έκδοση της ΑΕ- ΠΟ ή την υπαγωγή σε ΠΠΔ είτε μετά από αυτές και το συνοδεύει σε όλο τον κύκλο ζωής του. Οι αρχές που εί- ναι αρμόδιες για τη χορήγηση EMAS αναζητούν μέσω της ΠΕΤ του έργου ή της δραστηριότητας κάθε σχετική διαθέσιμη περιβαλλοντική πληροφορία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Oι προδιαγραφές, η παροχή και συντήρηση, οι διαδι- κασίες και άδειες ηλεκτρονικής πρόσβασης και εισαγω- γής πληροφοριών στο ΗΠΜ και κάθε αναγκαία λεπτομέ- ρεια για την οργάνωση, υλοποίηση και λειτουργία του ΗΠΜ καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Διοικητι- κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότερες προδιαγραφές, η γραμμογράφηση και ο μορφότυπος των ηλεκτρονικών αρχείων του ΗΠΜ. Εάν στα ηλεκτρονικά αρχεία περιλαμβάνεται γεωχωρική πληροφορία σύμφωνα με τους ορισμούς του ν. 3882/ 2010 (Α΄ 166), αυτή θα πρέπει να είναι γεωαναφερόμενη και σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87. Το ΗΠΜ τίθεται σε λειτουργία εντός ενός (1) έτους α- πό τη δημοσίευση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 19Γνωμοδοτήσεις φορέων και δημόσια διαβούλευση περιβαλλοντικής αδειοδότησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ως γνωμοδοτούντες φορείς ορίζονται: α) Οι δημόσιες αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της κ.υ.α. υπ’ αριθμ. Η.Π. 11764/653/2006 (Β΄ 327). β) Η οικεία Περιφέρεια μέσω του Περιφερειακού Συμ- βουλίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη απόψεις που διατυ- πώνονται από τα όργανα των άρθρων 73, 76 και 178 του ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο του οικείου Δήμου, Συμβούλια Τοπικής ή Δημοτικής Κοινότητας του άρθρου 8 του ν. 3852/2010, το ενδιαφερόμενο κοινό και το κοινό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ως κοινό ορίζεται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομι- κά πρόσωπα, καθώς και οι φορείς (ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες αυτών) εκπροσώπησής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ως ενδιαφερόμενο κοινό ορίζεται το κοινό που θίγε- ται ή ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται έν- νομα συμφέροντα από τις διαδικασίες λήψης αποφάσε- ων για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριό- τητας, συμπεριλαμβανομένων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ως οικεία Περιφέρεια και Δήμος ορίζονται οι Οργα- νισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης εντός των διοικητικών ο- ρίων των οποίων πρόκειται να υλοποιηθεί το έργο ή η δραστηριότητα. Εάν το έργο ή η δραστηριότητα πραγμα- τοποιείται σε πάνω από μία περιφέρεια τότε με κοινή α- πόφαση των Γενικών Γραμματέων των εμπλεκόμενων Περιφερειών ορίζεται μια ως επισπεύδουσα της όλης διαδικασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η έγκαιρη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού είναι υποχρεωτική, καθώς και η διασφάλιση της συμμε- τοχής του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω της διατύπωσης γνώμης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η γνώμη των ανωτέρω γνωμοδοτούντων φορέων εί- ναι αιτιολογημένη, διατυπώνεται εντός των προβλεπό- μενων προθεσμιών σε τυποποιημένο έντυπο γνωμοδό- τησης και αναρτάται στο ΗΠΜ μέσω του οποίου καθίστα- ται διαθέσιμη στο κοινό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το κοινό δύναται να καταθέσει τη γνώμη του τόσο μέσω του οικείου Περιφερειακού ή και Δημοτικού Συμ- βουλίου όσο και απευθείας, εγγράφως ή ηλεκτρονικά, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας επιβα- ρύνεται με όλα τα έξοδα δημοσίευσης στον τύπο, ανα- παραγωγής και διανομής φακέλων και διοργάνωσης ε- νημερωτικών εκδηλώσεων. Η οικεία Περιφέρεια και ο Δήμος, μετά την παραλαβή του φακέλου, το θέτουν α- μελλητί στη διάθεση του κοινού και των φορέων εκπρο- σώπησής του, προκειμένου να διατυπώσουν τη γνώμη τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εσωτερικών, που εκδί- δεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρό- ντος, εξειδικεύονται περαιτέρω η διαδικασία γνωμοδο- τήσεων και ο τρόπος ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού στη δημόσια διαβούλευση, κατά τη διαδικασία πε- ριβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέ- ρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Ειδικότε- ρα, με την εν λόγω απόφαση δύναται να καθορίζονται τα ακόλουθα: α) Οι φορείς που γνωμοδοτούν στα πλαίσια της περι- βαλλοντικής αδειοδότησης, ανά υποκατηγορία και είδος έργου ή δραστηριότητας και βάσει των ειδικότερων συν- θηκών τους, καθώς και ανάλογα με την, κατά περίπτωση, υποχρέωση ή μη λήψης γνωμοδότησης. β) Το αντικείμενο της γνωμοδότησης ανά φορέα και η φύση της γνώμης που παρέχεται. γ) Ο τρόπος διαχείρισης των γνωμοδοτήσεων και σχο- λίων της διαβούλευσης του κοινού από την αρμόδια πε- ριβαλλοντική αρχή. δ) Τα περιεχόμενα και οι ειδικότερες προδιαγραφές τυχών ανακοινώσεων στον τύπο, κατά τη διαδικασία δια- βούλευσης. ε) Η διαδικασία και ο τρόπος συμμετοχής στη διαβού- λευση κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Συμ- βαλλόμενων Κρατών σε διεθνείς Συμβάσεις και Συνθή- κες, εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα ενδέχεται να έ- χει σημαντικές επιπτώσεις διασυνοριακού χαρακτήρα.

Άρθρο 19αΑνάρτηση ΑΕΠΟ στο διαδίκτυοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά την έγκριση από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, η ΑΕΠΟ, η απόφαση ανανέωσης, παράτασης ι- σχύος ή τροποποίησής της αναρτώνται υποχρεωτικά, επί ποινή ακυρότητας, εντός ενός μηνός από την έκδοση της αντίστοιχης απόφασης, σε ειδικά προς τούτο κατα- χωρισμένο δικτυακό τόπο, ο οποίος ιδρύεται προκειμέ- νου να αποκτήσει κάθε ενδιαφερόμενος πλήρη, λεπτο- μερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση και γνώση των εν λόγω αποφάσεων που αφορούν έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Α΄. Με την ανάρτηση της ΑΕΠΟ στον ειδικό αυτό δικτυακό τόπο, η οποία αντιστοιχεί με επιβαλλόμενη από το νόμο δημοσίευση, τεκμαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε εν- διαφερόμενο προκειμένου να ασκήσει είτε αίτηση ακυ- ρώσεως είτε οποιοδήποτε άλλο ένδικο βοήθημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθ- μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Περιβάλλο- ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία του δικτυα- κού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρ- τηση των πράξεων αυτών, με τη δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου, με τη συλλογή, ταξινόμηση, καταχώ- ριση και επεξεργασία προς ανάρτηση των ΑΕΠΟ, την έκ- δοση κωδικού αριθμού διαδικτυακής ανάρτησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Άρθρο 20Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις «Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) και εναρμόνιση με άρθρο 23 της Οδηγίας 2010/1975 περί Βιομηχανικών Εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)»ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κάθε έργο ή δραστηριότητα κατηγορίας Α΄ ή Β΄ υ- πόκειται σε προληπτικές και τακτικές ή έκτακτες επιθεω- ρήσεις για τον έλεγχο της τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι εν λόγω επιθεωρήσεις διακρίνονται σε: α) προληπτικές, που διενεργούνται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, για τη διασφάλιση της επάρκειας των προτεινόμενων μέτρων, β) τακτικές, που διενεργούνται μετά την αδειοδότηση, σε προσδιορισμένο χρόνο βάσει του σχεδιασμού των ε- πιθεωρήσεων είτε κατά το στάδιο κατασκευής του έργου είτε κατά το στάδιο της λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας, για την εξέταση όλων των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τη διασφάλιση της τή- ρησης των ΑΕΠΟ και ΠΠΔ στα στάδια αυτά, γ) έκτακτες, που διενεργούνται μετά την αδειοδότη- ση, εκτός του χρονικά προσδιορισμένου σχεδιασμού, κα- τά τα οριζόμενα στην παράγραφο 14.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Αρμόδιες αρχές για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων είναι: (α) η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για κάθε περί- πτωση διενέργειας περιβαλλοντικής επιθεώρησης, (β) η αδειοδοτούσα αρχή για τις προληπτικές επιθεω- ρήσεις, κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότη- σης, ως ανωτέρω στην παρ. 2 υποπαράγραφος Α, (γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοι- κήσεων και των Περιφερειών σε έργα και δραστηριότη- τες της χωρικής αρμοδιότητάς τους, ανεξαρτήτως της κατηγορίας του έργου ή της δραστηριότητας, (δ) τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, (ε) οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5, ενεργούντες κατόπιν εντολής των αμέ- σως προαναφερόμενων ελεγκτικών υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Περιφερειάρχη που εκδίδεται υπο- χρεωτικά κάθε έξι μήνες, συγκροτούνται Κλιμάκια Ελέγ- χου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) απαρτιζόμε- να κυρίως από το προσωπικό των περιβαλλοντικών υπη- ρεσιών της Περιφέρειας, η σύνθεση των οποίων καταχω- ρίζεται στο ΗΠΜ. Στους ελέγχους που γίνονται από τα Κ.Ε.Π.ΠΕ. είναι δυνατόν, μετά από σχετική πρόσκληση, να περιλαμβάνεται και εκπρόσωπος του Δήμου στην πε- ριοχή του οποίου υπάγεται διοικητικά το έργο ή η δρα- στηριότητα που θα ελεγχθεί. Ειδικά για την περιοχή των ρυθμιστικών σχεδίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 18 παρ. 12 και 33 παρ. 12, αντιστοίχως, του Κώδικα Βασικής Πολεοδομι- κής Νομοθεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Για την κάλυψη των αναγκών ελέγχου των υπο- κείμενων σε επιθεώρηση έργων και δραστηριοτήτων συ- νιστάται Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, που τη- ρείται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ιδιότητα του Περιβαλλοντικού Ελεγκτή αποκτάται με τη χορήγη- ση σχετικής άδειας από τον Γενικό Γραμματέα του Υ- πουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. β) Οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές έχουν ως αντικείμενο τη διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, σε κάθε περίπτωση που τους ζητείται από τις αρμόδιες προς τού- το υπηρεσίες. γ) Η παρακολούθηση του έργου των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών και της ορθής εκτέλεσης των καθηκόντων τους διενεργείται από την ΕΥΕΠ που επικουρείται από συνιστώμενο για το σκοπό αυτόν Εποπτικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, το οποίο συγκροτείται με α- πόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και απαρτίζεται από τον Ειδικό Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρο και τον Πάρεδρο του γραφείου του Νομικού Συμβούλου στο Υπου- ργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλα- γής, τον Βοηθό Επιθεωρητή Περιβάλλοντος της ΕΥΕΠ, τον Διευθυντή της ΔΙΠΑ, έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνι- κού Επιμελητηρίου Ελλάδας και έναν (1) εκπρόσωπο του ΕΣΥΔ, με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη. δ) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη σύσταση και λειτουργία του Εποπτικού Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι δημόσιες υπηρεσίες εν γένει, οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών και κάθε διοι- κητική αρχή υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές συνδρομή για την ε- κτέλεση των ελέγχων τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ο δε φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υπέχει αντίστοιχες υπο- χρεώσεις, ιδίως μάλιστα ως προς τη διενέργεια των επι- σκέψεων στο χώρο, τη δειγματοληψία και τη συλλογή κάθε στοιχείου που απαιτείται για την εκτέλεση των κα- θηκόντων τους. Δεν απαιτείται ειδοποίηση του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, ενώ η παρεμπόδιση α- πό αυτόν των ελέγχων ή η παροχή ψευδών στοιχείων ε- πιφέρει τις ποινικές κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2336/ 1995. Η δαπάνη του ελέγχου τήρησης των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ βα- ρύνει τον φορέα εκμετάλλευσης του έργου ή της δρα- στηριότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα έργα και οι δραστηριότητες, που πρόκειται να πραγματοποιηθούν εν μέρει ή στο σύνολό τους σε πε- ριοχές του εθνικού καταλόγου του Ευρωπαϊκού Οικολο- γικού Δικτύου NATURA 2000 σύμφωνα με την παράγρα- φο 6 του άρθρου 9 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), υπόκεινται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής τους υποχρεωτικά σε περιβαλλοντική επιθεώρηση με αυτο- ψία, η οποία διενεργείται από τον φορέα διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής, εφόσον υφίσταται, άλλως από περιβαλλοντικό ελεγκτή της παραγράφου 5. Στην ε- πιθεώρηση μπορεί να συμμετέχει και η αδειοδοτούσα υ- πηρεσία. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρα- γράφου αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Όλα τα έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α΄ ε- ντάσσονται σε σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων το οποίο επανεξετάζεται τουλάχιστον κάθε πέντε έτη και, κατά περίπτωση, αναπροσαρμόζεται. Το σχέδιο αυτό καταρτίζεται από την ΕΥΕΠ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Κάθε σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων αφο- ρά αποκλειστικά στην τήρηση των ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) γενική αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντι- κών ζητημάτων, β) τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει το σχέδιο επι- θεωρήσεων, γ) μητρώο των έργων και δραστηριοτήτων που καλύ- πτει το σχέδιο, δ) διαδικασίες για την κατάρτιση προγραμμάτων τακτι- κών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων βάσει της παρα- γράφου 10, ε) διαδικασίες για έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεω- ρήσεις, στ) όπου απαιτείται, προβλέψεις για τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αρχών επιθεώρησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

α) Βάσει των σχεδίων περιβαλλοντικής επιθεώρη- σης, η ΕΥΕΠ σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καταρτίζει προγράμ- ματα τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, με πρό- βλεψη της συχνότητας των επιτόπιων επισκέψεων στις σχετικές εγκαταστάσεις, μετά από συστηματική αξιολό- γηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, με βάση τα ακό- λουθα τουλάχιστον κριτήρια: (αα) τις πιθανές και πραγματικές επιπτώσεις των συ- γκεκριμένων εγκαταστάσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τα είδη και επίπε- δα εκπομπών, την ευαισθησία του τοπικού περιβάλλο- ντος και τον κίνδυνο ατυχημάτων, (ββ) το ιστορικό της συμμόρφωσης προς τους όρους της περιβαλλοντικής άδειας, (γγ) τη συμμετοχή του φορέα λειτουργίας της εγκατά- στασης στο EMAS, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1221/ 2009. β) Χρόνοι διεξαγωγής των τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων με αυτοψία ορίζονται: (αα) κάθε έτος τουλάχιστον, για τις εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Παράρτημα I της Οδηγίας 2010/75 και συγχρόνως κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1, (ββ) κάθε τρία έτη τουλάχιστον, για τις εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Παράρτημα I της Οδηγίας 2010/75 και, ταυτόχρονα, στην υποκατηγορία Α2, (γγ) κάθε τρία έτη τουλάχιστον, για τα έργα και δρα- στηριότητες των ομάδων 4, 5, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 15393/2332/2002 (Β΄ 1022) που κατατάσσο- νται στην υποκατηγορία Α1 και δεν ανήκουν στο Παράρ- τημα I της Οδηγίας 2010/75, (δδ) κάθε πέντε έτη τουλάχιστον, για τα έργα και δρα- στηριότητες των ομάδων 4, 5, 7, 8, 9 και 10 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 15393/2332/2002 (Β΄ 1022) που κατατάσσο- νται στην υποκατηγορία Α2 και δεν ανήκουν στο Παράρ- τημα I της Οδηγίας 2010/75, (εε) κατά τη φάση κατασκευής του έργου και κάθε πέ- ντε έτη τουλάχιστον από την έναρξη λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας, για τα έργα και δραστηριό- τητες της κατηγορίας Α΄ των ομάδων 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 15393/2332/2002 (Β΄ 1022). Σε περίπτωση που ο φορέας λειτουργίας της εγκατά- στασης που ανήκει στις περιπτώσεις (αα) ή (ββ) συμμε- τέχει στο EMAS, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να διενερ- γούν περιβαλλοντική επιθεώρηση σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα που, όμως, δεν μπορούν να ξεπερνούν την τριετία για την περίπτωση (αα) και την πενταετία για την περίπτωση (ββ). γ) Εφόσον κατά την περιβαλλοντική επιθεώρηση εντο- πισθούν σημαντικές παραβάσεις, ενημερώνεται η αδειο- δοτούσα αρχή και η ΕΥΕΠ και πραγματοποιείται υποχρε- ωτικά νέα αυτοψία εντός εξαμήνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου Α.4 του άρθρου 9 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228), μετά από κάθε αυτοψία, οι αρμόδιες αρχές ή οι περιβαλλοντικοί ε- λεγκτές συντάσσουν έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση της εγκατάστασης προς τους περιβαλλοντικούς όρους, καθώς και τα τυχόν προς τούτο αναγκαία μέτρα και ε- νέργειες. Η έκθεση αυτή αποστέλλεται στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας εντός δύο μηνών από την πραγματοποίηση της αυτοψίας και η τελική έκθεση ελέγ- χου αναρτάται στο ΗΠΜ και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις προβλέψεις της Οδηγίας 2003/4/ΕΚ εντός τεσσά- ρων μηνών από την ημερομηνία διεξαγωγής της αυτο- ψίας. Οι αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν ότι ο φορέας εκ- μετάλλευσης του έργου ή της δραστηριότητας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση με τις υ- ποδείξεις της έκθεσης ελέγχου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στην επιθεώρηση του άρθρου 26 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστά- σεων που διεξάγεται από την αδειοδοτούσα αρχή του Μέρους Β' του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) μπορεί να συμμετέ- χει και εκπρόσωπος της αρμόδιας υπηρεσίας για την πε- ριβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Οι τακτικές επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), μπορούν να διεξάγονται από κοι- νού με τους πιστοποιημένους επιθεωρητές του άρθρου 27 του ίδιου νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διενερ- γούνται από τις αρμόδιες αρχές των περιπτώσεων α΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 προκειμένου να διερευνηθούν το ταχύτερο δυνατόν σοβαρές περιβαλλοντικές καταγ- γελίες ή συμβάντα με ιδιαίτερες περιβαλλοντικές επι- πτώσεις, καθώς και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. Εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες αδυνατούν να διενεργήσουν την έκτακτη περιβαλλοντική επιθεώρηση, αυτή μπορεί να α- νατίθεται σε περιβαλλοντικό ελεγκτή της παραγράφου 5.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Η ΕΥΕΠ και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκε- ντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους μπορούν να εισηγούνται Σχέδιο Συμμόρφωσης σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνονται παραβάσεις που προκά- λεσαν ή δύνανται να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζημιά ή ενέχουν κίνδυνο ευρείας οικολογικής διατάραξης, το οποίο ο ελεγχόμενος φορέας του έργου ή της δραστη- ριότητας οφείλει να υλοποιήσει, υποβάλλοντας προς την ΕΥΕΠ και τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμέ- νων Διοικήσεων και των Περιφερειών, αντίστοιχα, Δήλω- ση Συμμόρφωσης, με την πάροδο του τεθέντος χρονο- διαγράμματος, η οποία καταχωρείται στο ΗΠΜ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Στις ΑΕΠΟ των έργων και δραστηριοτήτων του Πα- ραρτήματος I της Οδηγίας 2010/75 δύναται να προβλέ- πεται ότι για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτείται η κατάθεση χρηματικής εγγύησης ή άλλου ισοδύναμου μέσου. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ε- νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της ΕΥΕΠ, σε περίπτωση επανειλημμένης άρνησης ή πα- ράλειψης συμμόρφωσης του φορέα διαχείρισης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ΑΕΠΟ, η χρηματι- κή εγγύηση καταπίπτει προς όφελος του Δημοσίου και περιέρχεται ως πόρος στο Πράσινο Ταμείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος: α) εξειδικεύεται περαιτέρω ή τροποποιείται η διαδικα- σία και η συχνότητα περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων α- νά υποκατηγορία και ανά ομάδα έργων και δραστηριοτή- των, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 10, β) καθορίζονται οι κατηγορίες έργων και δραστηριοτή- των που υπόκεινται υποχρεωτικά σε προληπτική περι- βαλλοντική επιθεώρηση κατά τη διαδικασία περιβαλλο- ντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 πε- ρίπτωση (α) του παρόντος άρθρου, γ) καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την ε- φαρμογή των παραγράφων 11 και 14 του παρόντος άρ- θρου, δ) ο τρόπος υπολογισμού του ύψους του προστίμου που επιβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υ- πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ- λαγής, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύσταση και τήρηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ε- λεγκτών της παραγράφου 1, τη χορήγηση της άδειας πε- ριβαλλοντικού ελεγκτή, οι αρμοδιότητές τους, η διάρ- κεια ισχύος της άδειας περιβαλλοντικού ελεγκτή, η δια- δικασία ανάθεσης εντολής προς επιθεώρηση, η αμοιβή των περιβαλλοντικών ελεγκτών, η διαδικασία και οι λε- πτομέρειες εφαρμογής της εκκαθάρισης και καταβολής των αμοιβών τους, οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με το έργο τους, ο τρόπος ελέγχου των περιβαλλοντι- κών ελεγκτών, οι κυρώσεις και κάθε άλλη αναγκαία λε- πτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 5.

Άρθρο 21Διοικητικές κυρώσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που προκαλούν οποια- δήποτε ρύπανση ή άλλη υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή παραβαίνουν τις διατάξεις του παρόντος ή των κατ’ ε- ξουσιοδότησή του εκδιδόμενων διαταγμάτων ή υπουργι- κών αποφάσεων ή αποφάσεων της Αποκεντρωμένης Δι- οίκησης ή της Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την αστική ή ποινική ευθύνη, επιβάλλεται ως διοικητική κύρωση πρόστιμο από πεντακόσια (500) μέχρι δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ. Τα εν λόγω πρόστιμα επιβάλλονται ανάλογα με τη σο- βαρότητα της παράβασης, τη συχνότητα, την υποτροπή, το ύψος υπέρβασης των θεσμοθετημένων ορίων εκπο- μπών και την παραβίαση των περιβαλλοντικών όρων και προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, για την επι- βολή των ανωτέρω προστίμων απαιτείται απόφαση των κάτωθι αναφερομένων, ύστερα από εισήγηση προς αυ- τούς των υπηρεσιών ή/και οργάνων της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του παρόντος, ανάλογα με το ύψος των προστίμων: α) Από τον οικείο Περιφερειάρχη, εφόσον το ύψος του προστίμου ανέρχεται έως και τις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ. β) Από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη- σης, εφόσον το ύψος του προστίμου κυμαίνεται μεταξύ διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ έως και τις πεντακό- σιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. γ) Από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εφόσον το ύψος του προστίμου υ- περβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την επιβολή προστίμων, μετά από περιβαλλοντι- κές επιθεωρήσεις που διεξάγει η ΕΥΕΠ, απαιτείται από- φαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι- ματικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της ΕΥΕΠ, ανεξαρ- τήτως του ύψους του προστίμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση κρατικής επιχορήγησης στον φορέα του έργου ή της δραστηριό- τητας ή για την υπαγωγή του σε καθεστώς κρατικής ενί- σχυσης είναι η εξόφληση ή ρύθμιση τυχόν επιβληθέντων τελεσίδικων διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περι- βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναπρο- σαρμόζονται τα κατώτατα και ανώτατα όρια των διοικη- τικών προστίμων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, με κριτήρια τη μεταβολή των οι- κονομικών ή/και περιβαλλοντικών συνθηκών.

Άρθρο 22Οργανωτικά, λειτουργικά και άλλα ζητήματα της ΕΥΕΠ και του ΣΥΓΑΠΕΖΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην ΕΥΕΠ συνιστώνται δύο (2) θέσεις Βοηθών Γε- νικού Επιθεωρητή, μία για το συντονισμό της Ειδικής Υ- πηρεσίας Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ) του άρθρου 28 του παρόντος και μία για το συ- ντονισμό των περιβαλλοντικών ελέγχων σε επίπεδο χώ- ρας, οι οποίοι τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με- τά από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λαμβάνουν το 75% των αποδοχών του Γενικού Επιθεωρητή, καθώς και την ειδική πρόσθετη αμοιβή του στοιχείου β΄ του άρθρου 1 της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οι- κονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό- σιων Έργων 2/51476/ 0022 (Β΄ 1813/2007) .

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην ΕΥΕΠ συγκροτείται νέος Τομέας Στερεάς Ελ- λάδας, με έδρα τα Οινόφυτα, με αρμοδιότητες αυτές που έχουν ανατεθεί στους Τομείς της ΕΥΕΠ με το π.δ. 165/2003 (Α΄ 137) εντός της εδαφικής περιοχής της Πε- ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του οποίου προΐσταται Το- μεάρχης Επιθεωρητής και υπάγεται απευθείας στον Γε- νικό Επιθεωρητή της ΕΥΕΠ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τη στελέχωση του Τομέα Στερεάς Ελλάδας της ΕΥΕΠ και την ενίσχυση εν γένει των Τομέων Νοτίου και Βορείου Ελλάδας αυτής, οι προβλεπόμενες από το άρ- θρο 4 του π.δ. 165/2003 (Α΄ 137) θέσεις επιθεωρητών, ει- δικού επιστημονικού προσωπικού, μετατρέπονται σε θέ- σεις τακτικού προσωπικού (μόνιμου ή με σχέση εργα- σίας αορίστου χρόνου) και επιπρόσθετα συνιστώνται εί- κοσι πέντε (25) θέσεις τακτικού προσωπικού (μόνιμου ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) ως εξής ανά κατη- γορία, κλάδο και ειδικότητα: δύο (2) θέσεις ΠΕ Διοικητι- κού-Οικονομικού, δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμμα- τέων, μία (1) θέση ΠΕ Πληροφορικής, οκτώ (8) θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος (μία (1) ειδικότητας Βιολόγου ή/και τρεις (3) ειδικότητας Χημικού ή/και τέσσερις (4) ειδικό- τητας Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Περιβάλλοντος), δέ- κα (10) θέσεις ΠΕ Μηχανικών (τρεις (3) ειδικότητας Χη- μικού Μηχανικού, δύο (2) ειδικότητας Αρχιτέκτονα Μη- χανικού, μία (1) ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, δύο (2) ειδικότητας Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και δύο (2) ειδικότητας Μεταλλειολόγου Μηχανικού), δύο (2) θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών (μία (1) ειδικότητας Γεωλό- γου και μία (1) ειδικότητας Δασολόγου). Το ανωτέρω προσωπικό τοποθετείται σε Τμήματα με απόφαση του Ει- δικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέρ- γειας μετά από εισήγηση του Γενικού Επιθεωρητή της ΕΥΕΠ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ε- νέργειας, μπορούν να συστήνονται Γραφεία Επιθεωρη- τών Περιβάλλοντος, με αρμοδιότητα εντός εδαφικής πε- ριοχής όπου έχουν διαπιστωθεί σοβαρά προβλήματα ρύ- πανσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος, όπως σε βιομηχανικές περιοχές της χώρας με υψηλή συγκέντρω- ση ρυπογόνων δραστηριοτήτων, ευαίσθητα προστατευό- μενα οικοσυστήματα κ.λπ., των οποίων προΐστανται Το- μεάρχες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για τη στελέχωση του αυτόνομου Γραφείου Αποκα- τάστασης της Περιβαλλοντικής Ζημίας (ΣΥΓΑΠΕΖ) οι ε- πτά (7) θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ. 148/ 2009 μετατρέπονται σε θέσεις τακτικού προσωπι- κού (μόνιμου ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) και επιπρόσθετα συνιστώνται οκτώ (8) νέες θέσεις τακτικού προσωπικού (μόνιμου ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου) και ειδικότερα δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΠΕ Χημικών ή Χημικών Μηχανικών, μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Βιολόγων, μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Γεωλόγου, μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Οικονομολόγου με εξειδίκευση στα χρηματοοικονομικά, μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Γε- ωπόνων ή Δασολόγων, μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Περι- βάλλοντος (πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων) ή Μηχανι- κών Περιβάλλοντος, μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ Πληρο- φορικής και τέλος διατηρούνται οι δύο (2) θέσεις διοικη- τικού προσωπικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Όλες οι προβλεπόμενες, στις παραγράφους 3 και 5 του παρόντος άρθρου, θέσεις πληρούνται αποκλειστικά με υπαλλήλους μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή/και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μετά από α- πόσπαση ή με μετάταξη ή με μετακίνηση, όπως ισχύει, με απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, χω- ρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Σε περίπτωση απόσπασης ή μετακίνησης η διάρκεια ορίζεται σε τρία έ- τη και μπορεί να παρατείνεται ή ανανεώνεται για υπηρε- σιακές ανάγκες. Το προσωπικό που ήδη υπηρετεί στην ΕΥΕΠ με απόσπαση μπορεί να μετατάσσεται στην ΕΥ- ΕΠ, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, κατόπιν σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση μετάταξης καταργείται αντίστοιχα η ορ- γανική θέση που κατείχε ο μετατασσόμενος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με την έκδοση απόφασης των Υπουργών Οικονομι- κών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έως το τέλος του 2012, θα καθοριστούν το είδος και το ύψος της χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τη σταδιακή υ- παγωγή των δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 148/2009 (Α΄ 190), λαμβάνοντας υπόψη το είδος της δραστηριότητας, τη σοβαρότητα της ενδεχόμενης ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτής στο έδαφος, στο νερό και τη βιοποικιλότητα, το βαθμό ε- πικινδυνότητας εκδήλωσης περιβαλλοντικής ζημιάς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ
Άρθρο 23Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση ε- μπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει ε- κτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ν.1577/1985 (Α΄ 210). Στην παραπάνω απαγόρευση ε- μπίπτει και η εισφορά ακινήτου σε εταιρεία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται τα ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεστεί αυ- θαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις: α) που υφίστανται προ του 1955 ή β) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με το ν.1337/1983 (Α΄ 33) ή γ) που έχουν νομιμοποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν.1337/1983 ή της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, της παρ. 8 και παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 (Α΄4) ή δ) των οποίων έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 20 και 21 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), όπως ισχύουν, χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση ή ε) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρη- σης κατά τις διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) ή του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές ή στ) για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβο- λής του ενιαίου ειδικού προστίμου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 του επόμενου άρθρου και για το χρο- νικό διάστημα που προβλέπεται στον παρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Δεν υπάγεται στις εξαιρέσεις της προηγούμενης παραγράφου η μεταβίβαση αυτοτελούς ιδιοκτησίας ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο στο ο- ποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκα- τασταθεί αυθαίρετη χρήση, αν: α) το ακίνητο βρίσκεται: αα) σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης, ββ) στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρ- χιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών κατά τη νομοθε- σία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συ- γκοινωνίας που ίσχυαν κατά την εκτέλεση ή εγκατάστα- σή τους, γγ) σε δημόσιο κτήμα, δδ) σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας, εε) σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλ- λους, εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης, στστ) σε παραδοσιακό οικισμό και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, ζζ) σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη, κατά την έννοια των άρθρων 2 περίπτωση 10 και 20 παρ. 8α του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), ή προστατευόμενη περιοχή του άρ- θρου 19 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει μετά την αντικα- τάστασή του με το άρθρο 5 του ν. 3937/2011 εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης, β) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτε- λεστεί ή εγκατασταθεί σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο ή κτίριο που είναι αρχαίο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/ 2002 (Α΄ 153) ή γ) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτε- λεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίσμα, ευρισκόμενο εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού το ανώτατο ύ- ψος του οποίου βρίσκεται λιγότερο από είκοσι μέτρα κά- τω από το ύψος της κορυφογραμμής (υδατοκρίτης) ή δ) η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί στο εντός του εύρους του ε- ξώστη τμήμα πάνω από κοινόχρηστο χώρο της πόλης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, εκτός από τα επισυναπτόμενα που προβλέπο- νται στην παρ. 12 του άρθρου 17 του ν. 1337/1983, επι- συνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίω- ση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαί- ρετες κατασκευές που να επηρεάζουν την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος του κτιρίου και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευ- ές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2, καθώς και ότι δεν έχει εκτελεστεί άλλη αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί άλλη αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια και δεν υπάγονται σε καμία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 3. Με κοι- νή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να καθορίζεται το ειδι- κότερο περιεχόμενο της δήλωσης και της βεβαίωσης του προηγούμενου εδαφίου και μπορεί να προβλέπεται ότι η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση μηχανι- κού αντικαθίστανται με την «Ταυτότητα Κτιρίου» κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3843/2010 (Α΄62) μετά την έναρξη τήρησής της και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι συμβολαιογράφοι που συντάσσουν συμβόλαια, οι δικαιοπρακτούντες, οι μεσίτες που μεσολαβούν, οι δικη- γόροι που παρίστανται στη σύνταξη συμβολαίων, οι υπο- θηκοφύλακες ή οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που μεταγράφουν αυτά, εφόσον δεν έχει επι- συναφθεί η δήλωση και η βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι μηχανικοί που χορήγησαν α- νακριβή βεβαίωση, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης του- λάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή από 30.000 μέ- χρι 100.000 ευρώ, ανάλογα με την αξία της αυθαίρετης κατασκευής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στους μηχανικούς της προηγούμενης παραγράφου, ανεξάρτητα από την ποινική τους δίωξη, επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική απαγόρευση άσκησης του επαγ- γέλματος από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του φορέα που είναι μέλη, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβα- σης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μετα- φορών και Δικτύων, ρυθμίζεται η διαδικασία επιβολής της διοικητικής ποινής και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 24Δικαιολογητικά, διαδικασία υπαγωγής και ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής ή αυθαίρετης αλλαγής χρήσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Αναστέλλεται για τριάντα (30) χρόνια η επιβολή κυρώσεων μετά την καταβολή ενιαίου ειδικού προστί- μου, το ύψος και η διαδικασία καταβολής του οποίου κα- θορίζεται στο παρόν άρθρο, ανάλογα με την κατηγορία παράβασης, για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και χρήσεων, που έχουν εγκαταστα- θεί, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή 28.7.2011 και έχουν ανεγερθεί καθ’ υπέρβαση εί- τε της οικοδομικής άδειας είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου είτε χωρίς οικοδομική άδεια, εφό- σον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομι- κές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην πε- ριοχή του ακινήτου ή δεν απαγορευόταν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατα- σκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης και εφό- σον το ακίνητο, η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυθαίρετη αλλαγή χρήσης δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της πα- ραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου. β. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ετών από την έναρξη ι- σχύος του παρόντος πρέπει να ολοκληρωθεί ο πολεοδο- μικός σχεδιασμός με την έγκριση ή αναθεώρηση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ ή άλλου τύπου σχεδιασμό και την αναθεώρηση των εγκεκριμένων σχεδίων πόλης, όπου απαιτείται, σε όλους τους δήμους στους οποίους δηλώνονται αυθαίρε- τες κατασκευές και χρήσεις κατά τις διατάξεις του παρό- ντος. Με τα παραπάνω σχέδια καθορίζονται στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές οι ζώνες, ό- που επιτρέπεται η δόμηση. γ. Στην περίπτωση των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών μη άρτια ακίνητα, εφόσον μετά την ολοκλήρωση του πολεο- δομικού σχεδιασμού, δεν θα υπαχθούν σε περιοχές προς πολεοδόμηση, μπορούν να διατηρηθούν εφόσον ο ιδιο- κτήτης: i) είτε έχει είτε αποκτήσει όμορο ή τμήμα όμορου άρτι- ου και οικοδομήσιμου γηπέδου ή όμορου οικοπέδου ή γήπεδο ή οικόπεδο ή τμήμα τους ευρισκόμενο στην εδα- φική περιφέρεια του Δήμου της αυθαίρετης κατασκευής, έκτασης τουλάχιστον ίσης με τη διαφορά μεταξύ της προβλεπόμενης αρτιότητας και της έκτασης του ακινή- του, όπου βρίσκεται (συμπληρωματικό ακίνητο), με την προϋπόθεση ότι στο συμπληρωματικό ακίνητο θα απο- κλειστεί η δυνατότητα δόμησης. Το συμπληρωματικό α- κίνητο δεν πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή με μικρότερη τιμή ζώνης από το ακίνητο, το οποίο εξυπηρετεί για τη συμπλήρωση της αρτιότητας. Για την πλήρωση της πα- ραπάνω προϋπόθεσης ο ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετική συμβολαιογραφική δήλωση στην πολεοδομική υπηρεσία, η οποία μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο και κατα- χωρίζεται στο κτηματολόγιο. Η παραπάνω δήλωση δε- σμεύει κάθε πρόσωπο, που αποκτά εμπράγματο δικαίω- μα στο συμπληρωματικό ακίνητο. Το συμπληρωματικό α- κίνητο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί σύμφωνα με το εδάφιο α΄ για την πλήρωση της αρτιότητας άλλου μη άρτιου ακι- νήτου, στο οποίο έχει κατασκευαστεί μη νόμιμο κτίσμα ή ii) καταβάλει ειδικό πρόστιμο το ύψος του οποίου υπο- λογίζεται με βάση εμβαδόν ίσο με τη διαφορά μεταξύ της προβλεπόμενης αρτιότητας και της έκτασης του ακι- νήτου, όπου βρίσκεται, επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του κτίσματος και σύμφωνα με το σύστημα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, και το οποίο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Πράσινου Τα- μείου με την ονομασία «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο». Για την καταβολή, απόδοση και διάθεση του ποσού των προ- στίμων του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανα- λογικά οι διατάξεις των άρθρων 24 και 25, iii) είτε έχει είτε αποκτήσει τμήμα όμορου άρτιου και οι- κοδομήσιμου γηπέδου ή οικοπέδου ή γήπεδο ή οικόπεδο ή τμήμα τους ευρισκόμενο στην εδαφική περιφέρεια του δήμου της αυθαίρετης κατασκευής μικρότερο του υπό ii) αναφερόμενου, το οποίο δεν καλύπτει την υπολειπόμε- νη αρτιότητα και καταβάλει και ειδικό πρόστιμο για την επιπλέον υπολειπόμενη αρτιότητα, σύμφωνα με τα ορι- ζόμενα υπό iii). Μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων των παραπάνω εδαφίων επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η κατάτμηση άρτιων και οικοδομήσιμων ακινήτων σε μη άρτιο και μη οικοδο- μήσιμο ακίνητο, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη συμπλήρωση της υπολειπόμενης αρτιότητας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει μετά την κατάτμηση το ενα- πομείναν ακίνητο να παραμένει άρτιο και οικοδομήσιμο. Η εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων της περίπτω- σης β΄ της παραγράφου 1 δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ειδικού προ- στίμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο φερόμενος ως ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης του α- κινήτου στο οποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατα- σκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση ή ο νομίμως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, υποβάλλει στην αρμό- δια πολεοδομική υπηρεσία φάκελο, στον οποίο περιλαμ- βάνονται τα εξής: α. Αίτηση. β. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (εις διπλούν) στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία, ο α- ριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η δημόσια οικο- νομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του, ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας όπου υπάρχει, το εμβα- δόν και η χρήση της κατασκευής που εμπίπτει στη ρύθμι- ση της παραγράφου 1, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης σε αυτό, καθώς και εάν πρόκειται για ακίνητο κύριας και μοναδικής κα- τοικίας της παραγράφου 1Α, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης, καθώς επίσης δηλώνεται ρητά ότι δεν ε- μπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρ- θρου 23. Η δήλωση συνοδεύεται από την τελευταία δή- λωση του εντύπου Ε9, στην οποία αναφέρεται το ακίνη- το, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και από τεχνική έκθεση που συμπληρώνεται από αρμόδιο μηχανικό. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγρα- φή της αυθαίρετης κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης και το εμβαδόν της και η χρήση της, καθώς και δήλωση για το αν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευα- σμένη (όπως στεγάσεις και επικαλύψεις από λαμαρίνα, σανίδες) από ευτελή υλικά (πρόχειρη κατασκευή). Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται φωτογραφίες όλων των όψεων της κατασκευής, αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας, της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του πα- ρόντος και τα σχέδια τομής σε κλίμακα 1: 100. Στις περι- πτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατόν να ανευρεθεί επισυνά- πτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους, που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου. Επιπλέ- ον στις προαναφερθείσες περιπτώσεις, καθώς και σε κά- θε περίπτωση κτίσματος ή κατασκευής στις εκτός σχεδί- ου περιοχές και σε οικισμούς χωρίς σχέδιο, υποβάλλεται τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύ- στημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ'87) που περιέχει απόσπα- σμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου. Α- πόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου απαιτείται για τις περιο- χές με εγκεκριμένα σχέδια, όπου υπάρχει οικοδομική ά- δεια. Διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται για κάθε οικοδο- μήσιμο οικόπεδο ή γήπεδο και σε κάθε περίπτωση «φύλ- λο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής» σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος και: αα) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια που δεν περιλαμβάνο- νται στην επόμενη περίπτωση ββ΄ συμπληρωμένο δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας του φέροντα οργανισμού, συνοδευόμενο από αναλυτική τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού και φωτογραφίες. Η τεχνική έκθεση θα βασί- ζεται σε μακροσκοπικό οπτικό έλεγχο, που θα περιγρά- φει το σύστημα του φέροντος οργανισμού, καθώς και τυ- χόν εμφανείς βλάβες, ββ) εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά κτίρια συνάθροισης κοινού, πε- ρίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστι- κών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές ε- γκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εμπορικά κατα- στήματα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισμούς, δημό- σιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, εξαιρουμένων των εγκαταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. που υπάγονται στην παραπάνω περίπτωση αα΄ με- λέτη στατικής επάρκειας αρμόδιου μηχανικού, η οποία θα περιλαμβάνει: i) γεωμετρική τεκμηρίωση στοιχείων και διάταξης του φέροντα οργανισμού, ii) αποτίμηση της ποιότητας των υλικών του φέροντα οργανισμού, iii) με- λέτη επάρκειας του κτιρίου για δεδομένη στάθμη επιτε- λεστικότητας (σεισμικός συντελεστής), iv) πρόταση ενι- σχύσεων του υφισταμένου φορέα, εάν απαιτείται, v) α- ντισεισμικό έλεγχο με το σεισμικό συντελεστή που ί- σχυε στην περίοδο κατασκευής του αυθαιρέτου και τον δηλώνει ο ιδιοκτήτης. Στο σώμα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να βεβαιώνεται από δημόσια αρχή η γνησιότητα της υπογραφής του αιτούντος. Η υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογρα- φίες, από τα οποία θα αποδεικνύεται ο χρόνος ολοκλή- ρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης. Στην περίπτωση κτιρίων που δεν έχουν χρήση κατοι- κίας απαιτείται και τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού για τον ηλεκτρομηχανολογικό έλεγχο του πίνακα των γειώσεων και των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκα- ταστάσεων, εφόσον υπάρχουν. γ. Παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνι- κού Δημοσίου ύψους 500 ευρώ για αυθαίρετη κατα- σκευή/χρήση μέχρι 50 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδι- κής κατοικίας μέχρι 100 τ.μ., 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.μ. και μέχρι 100 τ.μ. ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 200 τ.μ., 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 1.000 τ.μ., 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ. και 6.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 2.000 τ.μ. επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το ειδικό πρό- στιμο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. Με κοινή από- φαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδι- κασία είσπραξης των ανωτέρω ποσών και η δυνατότητα κατάθεσής τους σε συμβεβλημένες τράπεζες. δ) Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου της δη- λούμενης κατασκευής, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6. Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού του. Με απόφαση των αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι νόμιμες, κατά την έννοια του ν. 3919/2011, αμοιβές των μηχανικών για τη σύνταξη της βεβαίωσης της παρ. 4 του άρθρου 23 και για όλες τις ενέργειες και μελέτες που συνυποβάλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω. Αίτηση για την υποβολή στις διατάξεις του παρόντος μπορούν να υποβάλλουν και όσοι έχουν λάβει έγκριση ε- ξαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3147/2003. Στην περίπτωση συγκυριότητας του ακινήτου στο ο- ποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει ε- γκατασταθεί η αυθαίρετη χρήση οι συντελεστές του πα- ραρτήματος λαμβάνονται υπόψη για όποιον από τους συγκυρίους πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις. Στην ίδια περίπτωση και εφόσον η αυθαίρετη κατα- σκευή ή χρήση δεν έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κοινόχρηστο τμήμα του ακινήτου, η αίτηση μπορεί να υ- ποβληθεί από οποιονδήποτε συγκύριο χωρίς να είναι α- παραίτητη η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών. Ειδικά στην περίπτωση των δωμάτων, στα οποία υπάρ- χει με βάση νόμιμο τίτλο δικαίωμα αποκλειστικής χρή- σης, την αίτηση μπορεί να υποβάλει ο δικαιούχος της χρήσης συγκύριος χωρίς να είναι απαραίτητη η συναίνε- ση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η υποβολή των παραπάνω α΄, γ΄ και δ΄ δικαιολογη- τικών γίνεται είτε απευθείας είτε με συστημένη επιστο- λή στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ του Δήμου από 1.10.2011 μέχρι 30.11.2011. Τα υπό β΄ δικαι- ολογητικά υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τις 30.11.2011. Τα ΚΕΠ αποστέλλουν τα δικαιολογητικά στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία εντός 15 ημερών. Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία διαπιστώνει μόνο την πληρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών. Στην περί- πτωση απευθείας υποβολής των δικαιολογητικών ο έ- λεγχος μόνο της πληρότητας του φακέλου γίνεται κατά την υποβολή της αίτησης και ενημερώνεται ο ενδιαφε- ρόμενος για τυχόν ελλείψεις με επισημείωση στο αντί- γραφο της αίτησης. Στην περίπτωση διαβίβασης μέσω ΚΕΠ ή με συστημένη επιστολή ο έλεγχος μόνο της πλη- ρότητας, γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την πα- ραλαβή τους, εντός των οποίων ενημερώνεται εγγρά- φως ο αιτών για τις τυχόν ελλείψεις. Και στις δύο περι- πτώσεις εφόσον υπάρχουν ελλείψεις ο αιτών εντός δε- καπέντε (15) ημερών προσκομίζει στην πολεοδομική υ- πηρεσία τα στοιχεία που ζητήθηκαν, ελέγχεται η πληρό- τητα του φακέλου και βεβαιώνεται η πληρότητα στο α- ντίγραφο της αίτησης του δηλούντος με την ημερομηνία κατάθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η μη τήρηση των προθεσμιών ενεργείας εκ μέρους της πολεοδομικής υπηρεσίας δεν στερεί στον αιτούντα το δικαίωμα υπαγωγής του στη ρύθμιση αυτή και παρα- τείνονται αναλόγως οι σχετικές προθεσμίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι δηλώσεις καταχωρίζονται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της οικείας πολεοδομικής υπηρεσίας ή σε ειδικό βιβλίο. Ο αύξων αριθμός της καταχώρισης με την ημερο- μηνία κατάθεσης εγγράφεται επισημειωματικά επί του α- ντιγράφου της αίτησης, το οποίο παραλαμβάνει ο αιτών από την πολεοδομική υπηρεσία. Στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο ή το ειδικό βιβλίο καταχωρίζονται κατά την εφαρ- μογή της διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν, όλα τα στοιχεία που περιέχονται στη δήλωση, το καταβληθέν παράβολο, οι ελλείψεις, η ημερομηνία κατάθεσης των στοιχείων, καθώς και το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που ορί- ζεται στην παράγραφο 6.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Ο φερόμενος ιδιοκτήτης της αυθαίρετης κατα- σκευής ή χρήσης που δηλώνεται σύμφωνα με τις προη- γούμενες παραγράφους καταβάλλει ενιαίο ειδικό πρό- στιμο, το οποίο υπολογίζεται με βάση το εμβαδόν της, ε- πί την τιμή ζώνης, που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, σύμφωνα με το σύστη- μα αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον υποβλη- θούν εμπρόθεσμα η αίτηση και τα δικαιολογητικά της παρ. 2 επί το συντελεστή 15 % και επί τους συντελεστές που ορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος του παρό- ντος ανάλογα με την κατηγορία και το είδος του αυθαι- ρέτου (τετραγωνικά μέτρα Χ 15% Χ τιμή ζώνης Χ συντε- λεστές τετραγωνιδίων). Για την εύρεση του προστίμου κάθε κατηγορίας και εί- δους κατασκευής ή χρήσης που ορίζεται στον πίνακα προστίθενται τα εμβαδά όλων των δηλούμενων εμβαδών της κατηγορίας και του είδους αυτού για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία. β. Ειδικά για αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση καθ’ υπέρ- βαση οικοδομικής αδείας, συνολικής επιφάνειας μέχρι είκοσι (20) τ.μ. και εφόσον το μέγεθος αυτό δεν υπερ- βαίνει το ποσοστό 20% της επιτρεπόμενης επιφανείας κάθε ιδιοκτησίας, βρίσκεται εντός οικοδομήσιμου τμήμα- τος του οικοπέδου και δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% του επιτρεπόμενου ύψους βάσει της οικοδομικής άδειας με- τρούμενο από τη στάθμη του περιβάλλοντα χώρου που ορίζεται στην άδεια αυτή, το πρόστιμο καθορίζεται σε ποσόν χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για ακίνητα σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για ακίνητα που βρίσκονται σε εντός σχεδίου και εντός οικισμών περιοχές με τιμή ζώνης έως δυόμιση χιλιάδες (2.500) ευρώ και σε τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για πε- ριοχές με τιμή ζώνης μεγαλύτερη από δυόμιση χιλιάδες (2.500) ευρώ. γ. Στην περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή ή η αυ- θαίρετη χρήση αφορά κτίριο, που χρησιμοποιείται και λειτουργεί ως βιομηχανική, βιοτεχνική εγκατάσταση, ξε- νοδοχείο, τουριστικό κατάλυμα, αποθήκη ή άλλη παρα- γωγική μονάδα, εφόσον έχει υπαχθεί σε ειδικές διατά- ξεις, που επιτρέπουν τη λειτουργία του μετά την καταβο- λή προστίμου ή άλλου τέλους ή εισφοράς, το παραπάνω ειδικό πρόστιμο διατήρησης καταβάλλεται μειωμένο κα- τά το ποσό του προστίμου ή τέλους ή εισφοράς, που έ- χει καταβληθεί σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στην περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή ζώνης σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών στην περιοχή του ακινήτου, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων λαμβάνε- ται υπόψη η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο δημοτι- κό διαμέρισμα του αυθαίρετου και εάν δεν έχει καθορι- στεί σε αυτό, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στο Δή- μο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα, όπου βρί- σκεται το ακίνητο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

α. Σε περίπτωση που το ποσό του προστίμου μετά την καταβολή του παραβόλου είναι μικρότερο των τε- τρακοσίων (400) ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκ- πτωση μέχρι τις 31.12.2011. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται από τον μηχανικό σε έντυπο ειδικής ηλε- κτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του ΤΕΕ, θεωρείται προσωρινά από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και επιδίδεται άμεσα ή αποστέλλεται στον αιτούντα εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαπίστωση της πληρότητας του φακέλου και χρησιμοποιείται ως δικαιολογητικό πλη- ρωμής του παραπάνω προστίμου. Μέχρι την εξόφληση του ποσού του ενιαίου ειδικού προστίμου το έντυπο αυ- τό θεωρείται οριστικά από την αρμόδια πολεοδομική υ- πηρεσία μετά από έλεγχο της ορθότητας του ύψους του προστίμου. β. Το πρόστιμο καταβάλλεται εντός τριάντα (30) μη- νών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός τριάντα έξι (36) μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης από την έναρξη ι- σχύος του νόμου, τμηματικά σε ισόποσες δόσεις, ο α- ριθμός των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουρ- γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθε- σμίας τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρό- ντος νόμου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκ- πτωση 20%. γ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των παρα- πάνω δόσεων επιβάλλεται προσαύξηση 1% για κάθε μή- να καθυστέρησης. Η ίδια προσαύξηση επιβάλλεται σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των δόσεων των προστίμων, που επιβάλλονται δυνάμει των διατάξεων του ν. 3843/2010, μόνο για τις καθυστερούμενες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος δόσεις. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της πρώτης δόσης ή μη καταβολής τριών συνεχόμενων δόσεων ο υ- πόχρεος εκπίπτει του δικαιώματος της υπαγωγής στη ρύθμιση. δ. Για αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις της περίπτω- σης β΄ της παραγράφου 6 το πρόστιμο καταβάλλεται ε- φάπαξ, χωρίς έκπτωση και μέχρι 31.12.2011. Σε περί- πτωση παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου προσαυξάνεται σε ποσο- στό 3% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Η οριστική εξό- φληση δεν μπορεί να καθυστερήσει πέραν των τριών μη- νών από τον προβλεπόμενο χρόνο. ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα- θορίζεται η διαδικασία κατάθεσης και απόδοσης του ειδι- κού προστίμου και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Τα παραστατικά εξόφλησης του ειδικού προστίμου προσκομίζονται στην πολεοδομική υπηρεσία, η οποία τα καταχωρίζει σε ιδιαίτερη στήλη στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο ή ειδικό βιβλίο που προβλέπεται στην παράγραφο 5. Η καταχώριση επέχει θέση βεβαίωσης για την περαίω- ση της διαδικασίας καταβολής του ενιαίου ειδικού προ- στίμου της δηλούμενης κατασκευής ή χρήσης για τη χρονική προθεσμία, που ορίζεται στον παρόντα νόμο, σημειώνεται δε και στο αντίγραφο της αίτησης που έχει χορηγηθεί στον δηλούντα. Ειδικά για τις πρόχειρες κα- τασκευές απαιτείται για την υπαγωγή τους στις διατά- ξεις του παρόντος μετά την καταβολή της αίτησης και του παραβόλου επιπλέον η μορφολογική και αισθητική έ- νταξή τους ως προς το σύνολο του κτιρίου και του δομη- μένου περιβάλλοντός του. Για το λόγο αυτό τα υποβαλ- λόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από επιτροπή που συστήνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α- ποκεντρωμένης Διοίκησης στην έδρα κάθε πολεοδομι- κής υπηρεσίας και αποτελείται από: α. έναν αρχιτέκτονα μηχανικό της αρμόδιας πολεοδο- μικής υπηρεσίας ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, β. έναν αρχιτέκτονα μηχανικό υπάλληλο της οικείας α- ποκεντρωμένης διοίκησης ή της περιφέρειας ή του Υ- πουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα νησιά αρμοδιότητάς της, με τον αναπληρωτή του, γ. έναν αρχιτέκτονα μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρί- ου Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του. Η επιτροπή κρίνει τη δυνατότητα υπαγωγής της πρό- χειρης κατασκευής στις διατάξεις του παρόντος. Σε κάθε περίπτωση αποκλείονται ενδεικτικά κατα- σκευές στις οποίες τα υλικά είναι ασύνδετα μεταξύ τους και δεν συνάδει το κτίσμα με την έννοια της μόνιμης κα- τασκευής ή στις οποίες η σφράγιση των ενώσεων των ε- ξωτερικών επιφανειών μεταξύ τους και με το δάπεδο δεν έχει γίνει με τρόπο σταθερό και μόνιμο ή η κατά- σταση, η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά των υλικών εί- ναι κακή για την ασφάλεια των χρηστών ή επικίνδυνη για την υγεία των χρηστών ή η κατασκευή δεν είναι μορφο- λογικά συμβατή με το υπόλοιπο κτίριο και τον περιβάλ- λοντα χώρο ή είναι μεγαλύτερες από 100 τ.μ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Μετά την υποβολή όλων των δικαιολογητικών που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους ανα- στέλλεται η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επι- βολής κυρώσεων, που αφορούν τις κατασκευές ή χρή- σεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 για τις οποίες υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας εξόφλησης των προστίμων. Επιτρέπεται η σύνδεση των κτιρίων αυτών με τα δίκτυα κοινής ωφέ- λειας μετά την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δό- σης του ενιαίου ειδικού προστίμου. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε διάταξη που επιτρέπει την κατ’ εξαίρεση σύνδεση αυθαίρετων κτισμάτων με δί- κτυα κοινής ωφέλειας και παύουν να ισχύουν βεβαιώ- σεις ή αποφάσεις που τυχόν έχουν εκδοθεί και δεν έ- χουν υλοποιηθεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Για τις κατασκευές ή τις χρήσεις για τις οποίες υ- ποβάλλεται δήλωση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του παρό- ντος άρθρου, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης ούτε άλλες κυρώσεις, εφόσον εξοφληθούν εμπροθέσμως όλες οι δόσεις καταβολής του ενιαίου ει- δικού προστίμου και για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται στον παρόντα νόμο, που υπολογίζεται από την έναρξη ι- σχύος του παρόντος νόμου. Μετά την ολοσχερή εξό- φληση του ενιαίου ειδικού προστίμου, επιτρέπεται για το ίδιο χρονικό διάστημα, κατ’ εξαίρεση, η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στο ακίνητο στο ο- ποίο έχει εκτελεστεί η αυθαίρετη κατασκευή ή έχει ε- γκατασταθεί αυθαίρετη χρήση, σύμφωνα και με την πα- ράγραφο 2 περίπτωση στ΄ του άρθρου 23. Τα παραπάνω ισχύουν για τις ίδιες κατασκευές ή χρήσεις και για εκ- κρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο και διαδικασία σχετικές υποθέσεις. Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων, συμψηφίζο- νται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου. Τα κατα- βληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρω- θεί ο συμψηφισμός. Σε περίπτωση που μετά τον ως άνω υπολογισμό προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υ- περβαίνουν το ποσό του προστίμου, με βάση τις διατά- ξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται. Ανείσπρακτα βε- βαιωθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, δυνάμει άλλων διατάξεων, διαγράφονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου για την αλλαγή της χρήσης δεν συνεπάγεται απαλλαγή αυτών από άλλες απαιτούμενες εγκρίσεις ή όρους που αφο- ρούν τη λειτουργία της συγκεκριμένης χρήσης. Η έκδο- ση ή αναθεώρηση οικοδομικής άδειας κατά τις ισχύου- σες διατάξεις σε δηλούμενο κτίριο ή τμήμα αυτού, μπο- ρεί να γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ε- ξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίμου χωρίς να επι- βάλλεται άλλο πρόστιμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Μετά την 1.1. 2012 και ανά τρίμηνο, οι πολεοδομι- κές υπηρεσίες αποστέλλουν χωρίς καθυστέρηση σε ηλε- κτρονική μορφή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέρ- γειας και Κλιματικής Αλλαγής συγκεντρωτικά στοιχεία ανά δήμο για το σύνολο των δηλώσεων που υποβλήθη- καν, τη συνολική επιφάνεια των κατασκευών ή χρήσεων που διατηρούνται, τα συνολικά ποσά των προστίμων, κα- θώς και ακριβή αντίγραφα του ηλεκτρονικού αρχείου ή ειδικού βιβλίου όπου καταχωρήθηκαν οι σχετικές δηλώ- σεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στα συμβολαιογραφικά έγγραφα κάθε δικαιοπρα- ξίας μεταβίβασης ακινήτων, στα οποία υπάρχουν κατα- σκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, γίνεται ειδική μνεία για την υπαγωγή των κατασκευών ή χρήσεων στις ρυθμίσεις αυτές κατά την απεικόνισή τους σημειώνεται η υπαγωγή αυτή και πέραν των όσων ορίζονται στην παράγραφο 5 του άρ- θρου 23, επισυνάπτεται η βεβαίωση της καταχώρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 5.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Δικογραφίες που αφορούν αδικήματα, με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις, εφόσον επ’ αυτών δεν έχει εκδο- θεί αμετάκλητη απόφαση, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου Οργάνου μετά από αίτηση του ενδιαφερο- μένου και βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρε- σίας ότι, η αυθαίρετη κατασκευή δηλώθηκε και εξοφλή- θηκε το ειδικό πρόστιμο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Η εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου για τις κατασκευές ή τις χρήσεις που δηλώνονται, δεν κωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Αν το ακίνητο ενταχθεί στον πολεοδομικό σχεδιασμό, το ε- νιαίο ειδικό πρόστιμο δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζε- ται με υποχρεώσεις εισφοράς σε χρήμα που προβλέπο- νται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ενώ συνυπο- λογίζεται προκειμένου για έκδοση άδειας νομιμοποίη- σής τους με το πρόστιμο που τους αναλογεί.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Στις περιπτώσεις κατασκευών οι οποίες έχουν ε- νταχθεί στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου και έχει πε- ραιωθεί η σχετική διαδικασία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 5, μπορεί να επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής που αποβλέπουν στην υγιεινή, την αισθητική βελτίωση-αποκατάσταση και τη συνήθη συντή- ρησή τους, ύστερα από έγκριση που δίνεται από την αρ- μόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον οι εργασίες για τις οποίες ζητείται η εκτέλεση δεν επαυξάνουν το κτί- σμα σε όγκο. Η έγκριση εργασιών γνωστοποιείται αμελ- λητί στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων-Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.). Για τη χορήγηση της έγκρισης εργασιών υποβάλλονται στις αρμόδιες πο- λεοδομικές υπηρεσίες δικαιολογητικά που καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται και κτίσματα που έχουν ανεγερθεί με άδεια που εκδόθηκε με έλεγχο της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας και που μεταγενέστερα ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε για οποι- ονδήποτε λόγο, εκτός εάν η ανάκληση ή η ακύρωση ο- φείλεται σε υποβολή αναληθών στοιχείων ή ανακριβείς αποτυπώσεις της υπάρχουσας κατάστασης κατά την έκ- δοσή τους. Για την υπαγωγή των εν λόγω κτισμάτων στις διατάξεις του παρόντος απαιτείται η καταβολή, για κάθε ιδιοκτησία, του παραβόλου της παρ. 2γ. Τα ακίνητα αυτά απαλλάσσονται από την καταβολή του ενιαίου ειδι- κού προστίμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου υπάγονται και λιθόκτιστα κτίσματα, τα οποία κατά το χρόνο κατασκευ- ής τους βρίσκονταν εκτός αιγιαλού, σύμφωνα με παλαι- ότερη χάραξή του, με βάση τα στοιχεία της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας, εφόσον έχουν κατασκευαστεί πριν την έναρξη ισχύος του ν. 1337/1983.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Οι αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης σε κτίρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των νομικών προσώ- πων δημοσίου δικαίου, των Ο.Τ.Α. και της Δ.Ε.Η. Α.Ε. υ- πάγονται στις διατάξεις του παρόντος ως εξής : α) για ό- σες εκτελέστηκαν ή εγκαταστάθηκαν πριν την έναρξη ι- σχύος του ν.1337/1983 μόνο με την υποβολή των υπό α΄ έως γ΄ δικαιολογητικών της παρ. 2 και χωρίς την υπο- χρέωση καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου και β) για όσες εκτελέστηκαν ή εγκαταστάθηκαν μετά την έ- ναρξη ισχύος του ν. 1337/1983 με την υποβολή των υπό α΄ έως γ΄ δικαιολογητικών της παρ. 2 και την καταβολή ποσοστού 10 % του ενιαίου ειδικού προστίμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Σε κάθε περίπτωση στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου υπάγονται κατασκευές και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί α- πό το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αει- φόρου Ανάπτυξης (Β΄ 1138) αναπτυγμένοι πυρήνες μα- ζικού τουρισμού εντός ευρύτερων αναπτυσσόμενων πε- ριοχών με περιθώρια ανάπτυξης εναλλακτικού τουρι- σμού, καθώς και σε υφιστάμενα χιονοδρομικά κέντρα των περιοχών του άρθρου 4 παράγραφοι Β2 και Β3 του παραπάνω Ειδικού Πλαισίου περιοχές που έχουν ανα- γνωριστεί από τον Ε.Ο.Τ. ως χιονοδρομικά κέντρα, εφό- σον ανεγέρθηκαν ή εγκαταστάθηκαν από φορείς του Δη- μοσίου, των Ο.Τ.Α., καθώς και από αθλητικούς και ορει- βατικούς συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρή- σης που εξαιρούνται της επιβολής κυρώσεων με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν οφείλονται ανα- δρομικά ασφαλιστικές εισφορές και οποιοσδήποτε φό- ρος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέ- λη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθαριότητας, φωτισμού και δυνητικά ανταποδοτικά τέλη. Τυχόν ήδη καταβληθέντες φόροι, τέλη και πρόστιμα δεν αναζητού- νται. Η αλλαγή χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υ- πολογισμό του τέλους του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, καθώς και των τελών του ν. 25/1975 και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989, όπως ισχύουν και δεν επιβάλλονται α- ναδρομικά διαφορές που προκύπτουν ως προς το ύψος των τελών, οι οποίες προέρχονται από την αλλαγή χρή- σης. Για τη χρήση κατοικίας κατά τον υπολογισμό της αξίας για την επιβολή οποιουδήποτε φόρου (φόρος μεταβίβα- σης, κληρονομιών, ακίνητης περιουσίας, ΤΑΠ, προσδιορι- σμός τεκμηρίου διαβίωσης) για όλους τους χώρους σε υπόγειες στάθμες, τα πατάρια που πολεοδομικά δεν α- ποτελούν όροφο και τις σοφίτες, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Για την ηλεκτρονική διεκπεραίωση της ανωτέρω διαδικασίας εν όλω ή εν μέρει μπορεί να ανατεθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με κάλυψη των αναγκαί- ων λειτουργικών του εξόδων από το Πράσινο Ταμείο, η ανάπτυξη και η αρχική διαχείριση του αντίστοιχου πλη- ροφοριακού συστήματος. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να θε- σπίζεται διαφορετική διαδικασία για την υποβολή αιτή- σεων υπαγωγής στη ρύθμιση του παρόντος και την κατα- βολή του ειδικού προστίμου διατήρησης, με τη χρήση η- λεκτρονικών τεχνολογιών, την απευθείας υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες και την απευθείας έκδοση των πράξεων υπολογισμού των προστίμων και διατήρησης. Ειδικότερα μπορεί να καθορίζεται ότι το έντυπο και η αίτηση μπορούν να απο- σταλούν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ε- νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και στη συνέχεια να εκδίδεται μονοσήμαντος αριθμός της αίτησης, ο οποίος συνιστά αριθμό πρωτοκόλλου και με βάση τον οποίο θα γίνονται οι πληρωμές του προστίμου, προσωρινός υπο- λογισμός του προστίμου και των δόσεων. Με τον προσω- ρινό υπολογισμό, την έκδοση του αριθμού της αίτησης αυθαιρέτου και το αποδεικτικό είσπραξης του παραβό- λου ξεκινά η εξόφληση του ποσού του προστίμου. Με την έκδοση της παραπάνω απόφασης μπορεί να καθορί- ζεται ότι η διαδικασία της υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος διεκπεραιώνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της, και παύει η ισχύς των δια- τάξεων, που προβλέπουν τη διεκπεραίωση της διαδικα- σίας με την υποβολή έντυπων δικαιολογητικών.

Άρθρο 25Μέτρα για τη βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που εισπράττεται κατά το προηγούμενο άρθρο αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Τα- μείου, κατατίθεται σε ειδικό κωδικό που ονομάζεται «Πε- ριβαλλοντικό Ισοζύγιο» και διατίθεται στο πλαίσιο των στόχων και των αρχών του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ιδίως για την αντιστάθμι- ση των δυσμενών συνεπειών για το χρόνο αναστολής του άρθρου 24 παρ. 1, την εξισορρόπηση του ελλείμμα- τος γης, την αύξηση των κοινόχρηστων και ελεύθερων χώρων, για την κατεδάφιση αυθαιρέτων και τον καθορι- σμό ζωνών πολεοδομικής εξισορρόπησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επόμενη παράγραφο, εντός του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α., στη διοικητική περιφέρεια του ο- ποίου βρίσκονται οι κατασκευές και χρήσεις που δηλώ- νονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή και, κατ’ εξαίρεση, σε όμορους Ο.Τ.Α. που παρουσιάζουν έλ- λειμμα γης ή χρήζουν πολεοδομικής εξυγίανσης και πε- ριβαλλοντικής αποκατάστασης. Τα παραπάνω ποσά απο- δίδονται άμεσα για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπαγωγής. Για το σκοπό αυτόν εντός τριών (3) ετών οι Δήμοι υποβάλλουν συγκεκριμένες προτάσεις και μελέτες για την υλοποίησή τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περι- βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται η δια- δικασία και τα ποσοστά διάθεσης του παραπάνω ποσού και οι δικαιούχοι τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λε- πτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Από το πα- ραπάνω ποσό ποσοστό έως 15%, το οποίο καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Εργασίας και Κοινωνικής Α- σφάλισης αποδίδεται υπέρ των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και κατανέμεται σε αυτούς με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά την έγκριση ή αναθεώρηση ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ και την αναθεώρηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, όπου απαιτείται, σε όλους τους Δήμους στους οποίους δηλώνονται αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις κατά τις διατάξεις του παρόντος, καθορίζονται ειδικές ζώνες εξι- σορρόπησης των πολεοδομικών και εν γένει περιβαλλο- ντικών επιβαρύνσεων που προκύπτουν από την εφαρμο- γή των διατάξεων των προηγούμενων άρθρων, ώστε να αποκαθίσταται το πολεοδομικό ισοζύγιο εντός εκάστου πρωτοβαθμίου Ο.Τ.Α.. Στις ζώνες αυτές, οι οποίες πρέ- πει να έχουν λειτουργική σύνδεση με τις πολεοδομημέ- νες ή και προς πολεοδόμηση περιοχές του πρωτοβαθμί- ου Ο.Τ.Α., μπορεί να απαγορεύεται η δόμηση ή να μειώ- νεται ουσιωδώς ο ισχύων συντελεστής δόμησης και να καθορίζονται χρήσεις πρασίνου και ήπιας αναψυχής, κα- θώς και χώροι για την εξυπηρέτηση των κοινωφελών α- ναγκών του πρωτοβαθμίου Ο.Τ.Α., όπως ιδίως χώροι α- νακύκλωσης υλικών και συσκευασιών, χώροι οργανωμέ- νης διαχείρισης απορριμμάτων, αμαξοστάσια μέσων μα- ζικής μεταφοράς, κοιμητήρια κ.λπ.. Οι χώροι κοινωφε- λών χρήσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 30% της συνολικής επιφανείας των καθοριζόμενων κατά τα ανωτέρω ειδικών ζωνών εξισορρόπησης σε κάθε πρωτο- βάθμιο Ο.Τ.Α.. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορούν να απλοποιούνται οι διαδι- κασίες έγκρισης και αναθεώρησης των παραπάνω σχε- δίων και να συντέμνονται οι σχετικές προθεσμίες. Με α- πόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζονται ειδικότερες προδια- γραφές για την εκπόνηση των μελετών των παραπάνω ζωνών και ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 26Ειδικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργει- ας και Κλιματικής Αλλαγής Μητρώο Κατασκευών, στο ο- ποίο καταγράφονται όλες οι κατασκευές. Ως πρώτη βά- ση για το μητρώο χρησιμοποιούνται στοιχεία απο τις βά- σεις δεδομένων φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλ- λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται η διαδικασία κατάρτισης του Μητρώου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση κατασκευών ή χρήσεων για τις ο- ποίες μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια βάσει των δια- τάξεων της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985 εφό- σον καταβληθεί το παράβολο της περίπτωσης γ΄ της πα- ραγράφου 2 του άρθρου 24 έως 31.12. 2011 και εκδοθεί οικοδομική άδεια εντός τριών ετών από την καταβολή του δεν οφείλουν άλλο πρόστιμο και επέρχονται οι συ- νέπειες των παραπάνω διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Δεν λαμβάνεται υπόψη ο μειωτικός συντελεστής της κύριας και μοναδικής κατοικίας, σύμφωνα με το πα- ράρτημα του παρόντος, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή ο σύζυ- γος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού έχει δι- καίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή σε ιδανικό μερίδιο αυτής που πληροί τις στε- γαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλή- ρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου στο οποίο αντιστοιχεί εμβαδόν κτί- σματος που πληροί τις στεγαστικές του ανάγκες και βρί- σκονται σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυ- σμό άνω των τριών χιλιάδων (3.000). Θεωρείται ότι πλη- ρούνται οι στεγαστικές ανάγκες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαί- νει τα εβδομήντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξά- νεται κατά τριάντα (30) τ.μ. για μέχρι δύο τέκνα και κατά είκοσι (20) τ.μ. για πάνω από δύο τέκνα, που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυγο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αυθαίρετες κατασκευές σε κτίσματα με οικοδομι- κή άδεια κρίνονται αυτοτελώς και δεν επηρεάζουν, για κάθε συνέπεια, όπως η σύνδεση με Δίκτυα Κοινής Ωφέ- λειας και η δυνατότητα μεταβίβασης, τα νόμιμα τμήματα αυτών που είναι λειτουργικά άσχετα με την αυθαίρετη κατασκευή και αποτελούν ξεχωριστές οριζόντιες ή κάθε- τες ιδιοκτησίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε κτίρια ή συγκροτήματα κτιρίων, τα οποία έχουν α- νεγερθεί με νόμιμη οικοδομική άδεια με χρήση εμπορι- κού κέντρου, επιτρέπονται όλες οι κατά κανόνα χρήσεις γης, που επιτρεπόταν σύμφωνα με τις ειδικές πολεοδο- μικές διατάξεις της περιοχής κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας, με την επιφύλαξη ειδικών μεταβατι- κών διατάξεων.

Άρθρο 27Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης μη δηλούμενων κατασκευών/ χρήσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αν δεν υποβληθεί δήλωση ή αν δεν περατωθεί ε- μπρόθεσμα η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 24, εφαρμόζονται οι ισχύουσες, περί αυθαιρέτων, διατά- ξεις για την κατεδάφιση της αυθαίρετης κατασκευής ή την επαναφορά της χρήσης που προβλέπεται από την οι- κοδομική άδεια, τα δε πρόστιμα που επιβάλλονται υπο- λογίζονται ως εξής: α. Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την ε- πιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα α- ντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης. β. Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου, όπως αυτή υπολογίζεται με βάση την ε- πιφάνεια του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το σύστημα α- ντικειμενικών αξιών του Υπουργείου Οικονομικών κατά το χρόνο διαπίστωσης της παράβασης, το οποίο επιβάλ- λεται για κάθε έτος διατήρησης του κτιρίου από την ανέ- γερσή του ή την εγκατάσταση της χρήσης μέχρι την κα- τεδάφιση των κατασκευών και την επαναφορά της χρή- σης ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ποσοστό, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υ- πουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής των παραπάνω προστίμων, απο- δίδεται στο Πράσινο Ταμείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή άλλη αρμόδια αρχή, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλ- λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ελέγχει δειγματοληπτικά ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσε- ων που υποβλήθηκαν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία των δηλώσεων που αφορούν την περιγραφή της κατασκευής, το εμβαδόν και τη χρήση της είναι αλη- θή και ακριβή. Σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δή- λωσης των στοιχείων αυτών, αποκλείεται η υπαγωγή στη διαδικασία αναστολής του παρόντος νόμου, τυχόν πράξη αναστολής ανακαλείται και εφαρμόζονται οι ισχύ- ουσες περί αυθαιρέτων διατάξεις και επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπε- ται στο άρθρο 24, η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης (ΕΥΕΚΑ), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 28, διενεργεί έλεγχο επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα πρόστιμα, τα οποία επιβάλλονται σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων και για τα οποία είτε δεν έχει ασκηθεί διοικητική προσφυγή είτε έχει α- σκηθεί και έχει απορριφθεί, αποστέλλονται εντός απο- κλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τους υπαλλήλους της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη. Υπάλληλος που παραβιάζει τις υποχρεώσεις των πα- ραπάνω διατάξεων τιμωρείται με παρακράτηση αποδο- χών από δεκαπέντε (15) ημέρες έως τρεις (3) μήνες. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται εντός αποκλειστικής προθε- σμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Με την ίδια ποινή τιμωρεί- ται ο πειθαρχικώς προϊστάμενος που παραλείπει να α- σκήσει την πειθαρχική δίωξη κατά του ευθυνόμενου υ- παλλήλου κατά τα προηγούμενα εδάφια.

Άρθρο 28Ειδική Υπηρεσία ΚατεδαφίσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

΄Ολες οι αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις, οι ο- ποίες δεν θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος, εί- ναι κατεδαφιστέες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων (ΕΥΚ), που συ- στάθηκε με το ν. 3818/2010 μετονομάζεται σε Ειδική Υ- πηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων (ΕΥΕΚΑ) και υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), που έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 4, 5, 6 και 7 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228) και του π.δ. 165/2003 (Α΄ 137).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αρμοδιότητες της ΕΥΕΚΑ, εκτός αυτών που έ- χουν δοθεί στην ΕΥΚ, επεκτείνονται σε όλα τα δάση, τις δασικές, αναδασωτέες και δημόσιες χορτολιβαδικές ε- κτάσεις, καθώς επίσης και σε άλλα ευαίσθητα οικοσυ- στήματα, στον αιγιαλό-παραλία, σε ποτάμια, λίμνες και ρέματα, σε αρχαιολογικούς χώρους και εν γένει σε προ- στατευόμενες περιοχές της χώρας, σε συνεργασία με το αρμόδιο Τμήμα Γ΄ της ΕΥΕΠ. Ειδικότερα η ΕΥΕΚΑ έχει αρμοδιότητα για: α) τον εντοπισμό και τον έλεγχο αυθαίρετων επεμβά- σεων και κατασκευών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υ- πηρεσίες οι οποίες μεριμνούν για την έκδοση των πράξε- ων απομάκρυνσης των αυθαιρέτων, σύμφωνα με την οι- κεία νομοθεσία, β) την παρακολούθηση των διαδικασιών καθαίρεσης και κατεδάφισης και την εκτέλεση των σχετικών πράξε- ων και γ) τη μέριμνα για την απομάκρυνση των αυθαιρέτων κατασκευών και για την ορθή διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων (μπάζων) και την αποκατάσταση του περι- βάλλοντος από τυχόν περιβαλλοντική ζημιά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ΕΥΕΚΑ εκτελεί τις αποφάσεις κατεδάφισης με δι- κά της μηχανικά μέσα ή με μέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων, μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων. Για το σκοπό αυτόν, τηρείται σε κάθε αποκεντρωμένη Διοίκηση μη- τρώο, στο οποίο εγγράφονται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, που έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν πρωτόκολλα κατεδάφισης. Το μητρώο αυτό διαβιβάζεται στις κατά τό- πους αστυνομικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των αποφά- σεων κατεδάφισης λόγω της άρνησης των ιδιωτικών επι- χειρήσεων να συνάψουν τις σχετικές συμβάσεις η ΕΥΕ- ΚΑ ενημερώνει πάραυτα τις αρμόδιες και τις οικείες Α- στυνομικές Αρχές, οι οποίες και θα αναλαμβάνουν την κίνηση της διαδικασίας πολιτικής επιστράτευσης του άρ- θρου 41 του ν. 3536/2007 σύμφωνα με τις ισχύουσες δια- τάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ε- νέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιβάλλεται και πρό- στιμο ύψους από 6.000 έως 10.000 ευρώ στις παραπάνω επιχειρήσεις. Η ΕΥΕΚΑ μπορεί επίσης να προβεί σε κατεδάφιση με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών μετά από σύναψη σχετι- κών συμβάσεων με εξειδικευμένες εταιρείες. Οι Αστυνομικές Αρχές οφείλουν να παράσχουν τη συνδρομή τους για την πραγματοποίηση της κατεδάφι- σης, εφόσον τους ζητηθεί. Ανάλογη υποχρέωση έχουν και οι λοιπές κρατικές αρχές όπως και οι Ο.Τ.Α., κυρίως με τη διάθεση μηχανικών μέσων και προσωπικού. Στην περίπτωση που κατά την αυτοψία της ΕΥΕΚΑ ή των άλλων αρμόδιων Υπηρεσιών βρεθούν εργαζόμενοι να εκτελούν οποιαδήποτε εργασία κατασκευής αυθαίρε- του ή άλλης παράνομης επέμβασης, για αυτούς ακολου- θείται αυτόφωρη διαδικασία και γίνεται σχετική αναγγε- λία στον ασφαλιστικό τους φορέα. Στην περίπτωση που βρεθούν μηχανικά μέσα ή άλλα υλικά (ξυλότυπος, με- ταλλότυπος) κατάσχονται. Αυτά εκποιούνται μετά την ε- πικύρωση της κατάσχεσης από το αρμόδιο δικαστήριο και σε περίπτωση αγόνου της εκποιήσεως, καταστρέφο- νται. Το προκύπτον από την εκποίηση τίμημα κατατίθεται στο Πράσινο Ταμείο και στην περίπτωση που αφορά σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις ή δημόσιες χορτολιβαδι- κές, υπέρ του ειδικού φορέα δασών του Πράσινου Ταμεί- ου. Ως μεσεγγυούχος και ευθυνόμενος για τη φύλαξη των κατασχεμένων υλικών, ορίζεται η ΕΥΕΚΑ. Η ΕΥΕΚΑ συνεργάζεται με τον ΟΚΧΕ και την εταιρεία «Κτηματολόγιο Α.Ε.» για την ανάθεση τηλεπισκόπησης ή αεροφωτογράφισης της χώρας, καθώς και για τη χρή- ση των παραπάνω μεθόδων σε περιοχές προτεραιότητας της χώρας προκειμένου να παρακολουθούνται οι μετα- βολές στη δόμηση και να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν αυθαίρετες κατασκευές. Δυνάμει των διατάξεων του ν. 3882/2010, η ΕΥΕΚΑ μπορεί να αξιοποιήσει τα αρχεία αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων, καθώς και πάσης φύσεως χαρτογραφικό υλικό στην κατοχή φορέ- ων του Δημοσίου προκειμένου να εντοπίσει αυθαίρετα για τα οποία δεν έγινε τακτοποίηση σύμφωνα με τις δια- τάξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο κύριος κτίσματος που κρίνεται ως κατεδαφιστέο, βαρύνεται με τη δαπάνη κατεδάφισης και αποκατάστα- σης του περιβάλλοντος χώρου. Το ποσό της παραπάνω δαπάνης καταλογίζεται με απόφαση της ΕΥΚΑ και βεβαι- ώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τροποποιούνται οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 7 του ν. 3818/2010 ως εξής: «3. Η ΕΥΕΚΑ συγκροτείται σε δύο τομείς, Νοτίου και Βορείου Ελλάδας, με χωρική αρμοδιότητα κατά αντι- στοιχία των υφιστάμενων τομέων της ΕΥΕΠ. Στην ΕΥΕΚΑ συστήνονται σαράντα μία οργανικές θέσεις προ- σωπικού, οι οποίες πληρώνονται είτε με υπαλλήλους, μόνιμους ή αορίστου χρόνου, που αποσπώνται για μία τριετία και η οποία μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από πρόταση του Ειδικού Γραμματέα Επι- θεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή μετατάσσο- νται από το Δημόσιο και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή και από Ο.Τ.Α., με αντίστοιχη κατάργηση της οργανικής θέσης, την οποία είχε ο μετατασσόμενος. Οι αποσπώμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανι- κής τους θέσης πλην αυτών που συνδέονται με την ε- νεργό άσκηση των καθηκόντων τους. Το προσωπικό της ΕΥΕΚΑ κατανέμεται στους τομείς με απόφαση του Υ- πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ- λαγής. 4. Οι θέσεις του προσωπικού της ΕΥΕΚΑ κατανέμονται ως εξής: - Μία (1) θέση Προϊσταμένου της ΕΥΕΚΑ, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανικών ή Δασολόγων με Α΄ βαθμό, ως Βοηθός Γενικού Επιθεωρητή. - Δύο (2) θέσεις Προϊσταμένων των Τομέων της ΕΥΕ- ΚΑ, ως Επιθεωρητές, του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μη- χανικών ή Πολιτικών Μηχανικών ή Τοπογράφων Μηχανι- κών ή Δασολόγων με Α΄ βαθμό. - Είκοσι οκτώ (28) θέσεις Επιθεωρητών τακτικού προ- σωπικού με τις παρακάτω ειδικότητες: - Οκτώ (8) θέσεις του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχα- νικών. - Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανι- κών. - Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχανι- κών ή Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών. - Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Δασολόγων, οι ο- ποίες μπορούν να καλύπτονται και από γεωπόνους εφό- σον υπάρχει αδυναμία εξεύρεσης Δασολόγων. - Τέσσερις (4) θέσεις του κλάδου ΠΕ Περιβάλλοντος (Περιβαλλοντολόγοι ή Μηχανικοί Περιβάλλοντος). - Τέσσερις (4) θέσεις ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Δομι- κών Έργων. - Δέκα (10) θέσεις Διοικητικού και Τεχνικού προσωπι- κού με τις παρακάτω ειδικότητες: - Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού. - Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων. - Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Πληροφορικής. - Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ Νομικών. Oι προϊστάμενοι της ΕΥΕΚΑ λαμβάνουν την ειδική πρόσθετη αμοιβή του στοιχείου β΄ του άρθρου 1 της κοι- νής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι- κών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έρ- γων 2/51476/0022 (Β΄ 1813/2007) και οι Επιθεωρητές λαμβάνουν την ειδική πρόσθετη αμοιβή του στοιχείου γ΄ του άρθρου 1 της παραπάνω κοινής απόφασης και υπό- κεινται σε όλες τις ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί σχετι- κά. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του ν. 3818/2010 κα- ταργείται. Στους Επιθεωρητές μπορεί επίσης να ανατίθενται, πέ- ραν των καθηκόντων του παρόντος, και αρμοδιότητες του Γ΄ Τμήματος της ΕΥΕΠ, καθώς και αρμοδιότητες ε- φαρμογής περιβαλλοντικής ευθύνης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 2880/2001 (Α΄ 9), τροποποιείται ως εξής: «2. α) Ανεγερθείσες ή ανεγειρόμενες οικοδομές, κτί- σματα και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις στις ανωτέρω εκτάσεις κατεδαφίζονται υποχρεωτικά, κατόπιν αποφά- σεως του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης. β) Οι τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης διαβιβάζο- νται από τις αρμόδιες υπηρεσίες στην ΕΥΕΚΑ, προκειμέ- νου αυτή στη συνέχεια να προβεί στην εκτέλεσή τους με τη συνδρομή των αρμόδιων υπηρεσιών.»

Άρθρο 29Λοιπές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά το άρθρο 2 του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), όπως ι- σχύει, προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής: «Άρθρο 2Α Δωρεά Μελετών Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του οργάνου διοίκησης άλλης αρμόδιας αρχής, μπορεί να εγκρίνεται η εκπόνηση μελέτης ή μέρους της, ή η παροχή υπηρεσιών, από ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, προς το σκοπό δωρεάς και χωρίς αντάλλαγμα εκ μέρους του δω- ρεοδόχου σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημό- σιου τομέα. Με την εγκριτική απόφαση καθορίζονται οι όροι, υπό τους οποίους θα εκπονηθεί η μελέτη ή θα πα- ρασχεθούν οι υπηρεσίες και θα διενεργηθεί η επίβλεψη εκ μέρους των οργάνων του δωρεοδόχου και η παράδο- ση και έγκριση της μελέτης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του. Εφόσον, εκ του είδους της μελέτης, δεν απαιτείται πε- ριβαλλοντική ή άλλη αδειοδότηση κατά τη διάρκεια εκ- πόνησής της, επιτρέπεται η αποδοχή δωρεάς εκπονηθεί- σας μελέτης, χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση της εκπό- νησής της κατά το προηγούμενο εδάφιο. Με όμοιες αποφάσεις ορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα έγκρισης και υλοποίησης της μελέτης. Για την έκδοση απόφασης αποδοχής δωρεάς εκπονηθείσας με- λέτης απαιτούνται: α) η δημοσίευση ανακοίνωσης για την υποβολή σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου, στις ιστοσελίδες της αναθέτουσας αρχής και του Τεχνι- κού Επιμελητηρίου Ελλάδος και η πάροδος προθεσμίας ενός μήνα, μέσα στην οποία μπορεί κάθε ενδιαφερόμε- νος να υποβάλει παρατηρήσεις επί της μελέτης και β) η μετά την πάροδο της μηνιαίας προθεσμίας έκδοση σύμ- φωνης γνώμης του οικείου Τεχνικού Συμβουλίου του δω- ρεοδόχου, στο οποίο διαβιβάζονται από την αρμόδια αρ- χή οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Οι υπηρεσίες τή- ρησης των ιστοσελίδων του προηγούμενου εδαφίου εκ- δίδουν σχετικές βεβαιώσεις για την ημερομηνία τον συ- νολικό χρόνο ανάρτησης της ανακοίνωσης, οι οποίες τί- θενται υπόψη του Τεχνικού Συμβουλίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς της διάταξης του σημείου στστ΄ της περί- πτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986, που προστέθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 12 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), παρατείνεται έως 31.12.2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) στις πολε- οδομικές υπηρεσίες για την υπαγωγή ακινήτων στις δια- τάξεις των διατηρούμενων χώρων του ίδιου ως άνω νό- μου παρατείνονται αφότου έληξαν μέχρι την 31.10.2011. Για όλες τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί η προθε- σμία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστί- μου, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι την 30.12.2011.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το ακίνητο που βρίσκεται στο Δήμο της Αθήνας και επί των οδών Ερατοσθένους αρίθμ. 13 και Πλατείας Αγ. Σπυρίδωνος, στο Ο.Τ. 52028b περιοχής Παγκρατίου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δ. Αθηναίων, όπως αποτυπώνεται στο από Δεκεμβρίου 2010 τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1/200, που τηρείται στο Υπουρ- γείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, φωτοσμίκρυνση του οποίου συνοδεύει τον παρόντα νό- μο, υπό τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΖΉΘΙΚΛΜΝΞΟΠΑ, επιφανεί- ας: 908,46 τ.μ., τμήμα του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 80667/5242/ 26.7.1993 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χω- ροταξίας και Δημόσιων Έργων (Δ΄ 1078) και ως ιστορικό μνημείο με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΙΔΑΠ/Γ/ 3434/4285/16.1.1995 απόφαση του Υπουργού Πολιτι- σμού (Β΄ 63), χαρακτηρίζεται ως χώρος ανέγερσης κτι- ρίου για την λειτουργία Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και σχετικών πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Για το ακίνητο αυτό καθορίζονται ειδικοί όροι και πε- ριορισμοί δόμησης, σύμφωνα με τη μελέτη του συνόλου των επεμβάσεων και προσθηκών που εγκρίθηκαν με την από 16.7.2009 θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμ- βουλίου Νεωτέρων Μνημείων και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΔΑΝΣΜ/84249/2194/14.9.2009 απόφαση του Υ- πουργού Πολιτισμού και στη συνέχεια εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ ΔΑΝΣΜ/10630/330/30.11.2010 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με θέμα «Έγκριση α) Οριστικής Αρχιτεκτονικής Μελέτης και β) Στατικής και Η/Μ προμελέτης επισκευής διατηρητέου κτηρίου και προσθήκης καθ’ ύψος και κατ΄ επέκταση, φερόμενης ι- διοκτησίας Ιδρύματος Β. και Ε. Γουλανδρή, επί των οδών Ερατοσθένους 13 και Αγίου Σπυρίδωνος, στο Παγκράτι του Δήμου Αθηναίων», η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με την ομόφωνη Γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, όπως διατυπώθηκε στο Πρακτικό της Συνεδρίασης με αριθμ. 22/11.11.2010, ως ακολού- θως: α) Μέγιστο συνολικό εμβαδόν του κτιρίου, συμπερι- λαμβανομένων και των υπόγειων χώρων οποιασδήποτε χρήσης (βοηθητικής ή κύριας): 7090,00 τ.μ. και ο μέγι- στος συντελεστής δόμησης των υπέργειων τμημάτων του κτιρίου ορίζεται ως ο ισχύων στο Ο.Τ. 52028b : 3.60, ήτοι η μέγιστη συνολική δόμηση υπεράνω του εδάφους ανέρχεται σε 3270,00 τ.μ.. β) Το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου στους υπέργει- ους ορόφους δεν θα υπερβαίνει το 70%. Στο ισόγειο το οποίο κατά ένα τμήμα του είναι υπόγειο η κάλυψη δύνα- ται να καταλαμβάνει το 90% και στους υπόγειους ορό- φους οποιασδήποτε χρήσης το 100% του οικοπέδου. Στο υπό στοιχεία ΗΙΚΛΜμνξοΗ τμήμα του ακαλύπτου χώρου, όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα της παρα- γράφου 1, επιτρέπεται η κατασκευή υπόγειου χώρου κατ’ επέκταση του περιγράμματος της στάθμης του ισο- γείου, κάτω από τον υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο, με χρήση καταστήματος και βοηθητικών χώρων. γ) Το μέγιστο ύψος του κτιρίου ορίζεται ως ισχύει στο Ο.Τ. 52028b: 27,00 μ. μετρούμενο από το οριστικά δια- μορφωμένο έδαφος. Υπεράνω του ύψους αυτού επιτρέ- πονται οι κατασκευές και εγκαταστάσεις που προβλέπο- νται στο άρθρο 16 του ΓΟΚ. δ) Επιτρέπεται η κατασκευή πέντε υπόγειων ορόφων εκ των οποίων οι τρεις επιτρέπεται να έχουν κύρια χρή- ση με τεχνητό φωτισμό και αερισμό. Οι τέταρτος και πέ- μπτος υπόγειοι όροφοι έχουν αποκλειστικά βοηθητική χρήση. ε) Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του ν. 960/1979, του άρθρου 14 παρ. 4α του ν. 3044/2002 (Α΄ 197) και του π.δ. 111/2004 (Α΄ 76) η δημιουργία μόνο πέ- ντε θέσεων αυτοκινήτων επιβατικής χρήσης (Ι.Χ.) στους παραπάνω υπόγειους ορόφους για την εξυπηρέτηση του προσωπικού του κτιρίου. στ) Επιβάλλεται η φύτευση πρασίνου στο σύνολο του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου, (συμπεριλαμβανομέ- νων και των τμημάτων αυτού κάτω από τα οποία εκτείνο- νται υπόγειοι χώροι), με εξαίρεση των απαραίτητων δια- δρόμων εξυπηρέτησης και προσβάσεων πεζών και οχη- μάτων, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ΓΟΚ και το άρθρο 23 του Κτιριοδομικού Κανονισμού. Οι ανωτέρω όροι α΄ έως στ΄ ελέγχονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ΓΟΚ και του Κτιριοδομικού Κα- νονισμού. Τροποποιήσεις της εγκριθείσας μελέτης και των εσω- τερικών χώρων του κτιρίου, χωρίς υπέρβαση των ανωτέ- ρω όρων και περιορισμών δόμησης επιτρέπονται μετά α- πό έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΠΟΤ, σύμ- φωνα με τις κείμενες διατάξεις. Καταργείται η παρόδια στοά του ρυμοτομικού σχεδί- ου, σε όλο το πρόσωπο του οικοπέδου επί της οδού Ερα- τοσθένους, λόγω της ύπαρξης του διατηρητέου κτιρίου, σύμφωνα με τη μελέτη της παραγράφου 2. Η υπ’ αριθμ. 4231/732/17.2.2000 απόφαση του Υπουρ- γού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Δ΄ 121) καταργείται. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, που αντίκειται στους α- νωτέρω όρους, δεν εφαρμόζεται για το ακίνητο της πα- ραγράφου αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

i. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 8 του άρθρου 3 του π.δ. της 20.09.1995 (Δ΄ 1049) αντικαθίστανται ως εξής: «Μέσα στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπεται ο καθορισμός χώρων κοινωνικών, πολιτιστικών και θρη- σκευτικών λειτουργιών σε ποσοστό μέχρι 5%. Στους χώ- ρους αυτούς επιτρέπονται οι χρήσεις: εστιατόρια, ανα- ψυκτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτή- ρια, κτήρια εκπαίδευσης, υπαίθριες αθλητικές εγκατα- στάσεις, κτήρια κοινωνικής πρόνοιας και θρησκευτικοί χώροι.» ii. Το άρθρο 3 του ν. 3512/2006 (Α΄ 264) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Σε τμήμα του δημόσιου ακινήτου (Α.Β.Κ. 46) που περιλαμβάνεται στο Ο.Τ. 25 της περιοχής «Βοτανικού» του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθη- ναίων, συνολικής έκτασης 850 τ.μ., όπως εμφαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο κτηματογραφικό διάγραμμα εφαρ- μογής (δύο πινακίδες) σε κλίμακα 1:1.000, που θεωρήθη- κε από την Προϊσταμένη Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχε- δίου Αθήνας με την από 23.3.2011 πράξη της και που α- ντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον πα- ρόντα νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εντός του κόκκινου περιγράμματος που φαίνεται στο ίδιο διά- γραμμα με στοιχεία Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ Ζ΄ Η΄ Θ΄ Ι΄ Κ΄ Λ΄ Μ΄ Ν΄ Ξ΄ Ο΄ Α΄, επιτρέπεται η εγκατάσταση και κατασκευή Τεμένους, περιλαμβανομένων και των απαραίτητων κτη- ρίων υποστηρικτικών λειτουργιών (χώροι υγιεινής κ.λπ.) μέσω της κατάλληλης προς τούτο μετασκευής υφιστά- μενων κτηρίων. 2. Η μελέτη για την εγκατάσταση και η κατασκευή του Τεμένους για λογαριασμό του Δημοσίου θα γίνει από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κτιριακών (Ε.Υ.Δ.Ε.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τους όρους και τους περιορισμούς δόμησης που καθορίζονται με το π.δ. της 20.9.1995 (Δ΄ 1049), και θα βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υ- πουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά- των. 3. Η οικοδομική άδεια για την εγκατάσταση και κατα- σκευή του Τεμένους, περιλαμβανομένων και των απα- ραίτητων κτηρίων υποστηρικτικών λειτουργιών (χώροι υ- γιεινής κ.λπ.) χορηγείται ή αναθεωρείται από τη Διεύ- θυνση Οικοδομικών και Κτηριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3342/2005 (Α΄ 131), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3492/2006 (Α΄ 210). 4. Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, η χρήση του Τεμένους παραχωρείται από το Δημόσιο δωρεάν, για αόριστο χρόνο, στο Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 1, με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και συντήρησή του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2. 5. Με απoφάσεις των αρμόδιων Υπουργών ρυθμίζο- νται οι ειδικές λεπτομέρειες της χρηματοδότησης του έργου, των αποφαινόμενων οργάνων, ο χρόνος έναρξης της παραχώρησης της χρήσης της παραγράφου 4, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.» iii. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3512/2006 (Α΄ 264) α- ντικαθίσταται ως εξής: «1. Το Τέμενος ανήκει κατά κυριότητα στον παραχω- ρήσαντα τη χρήση.»

Άρθρο 30Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρού- νται σε ισχύ οι υφιστάμενες διατάξεις του ν.1650/1986 (Α΄ 160) ως ισχύει για την περιβαλλοντική αδειοδότηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από την έναρξη λειτουργίας του ΗΠΜ και για περίο- δο ίση με δύο έτη η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή υπο- χρεούται είτε να ψηφιοποιεί και αναρτά στο ΗΠΜ τις πληροφορίες που λαμβάνει σε έντυπη μορφή είτε να ζη- τά από το φορέα του έργου να αναρτά αυτές τις πληρο- φορίες στο ΗΠΜ. Μετά την περίοδο των δύο ετών, οι πράξεις και όλα τα στάδια της διαδικασίας για την έκδο- ση ΑΕΠΟ ή υπαγωγής σε ΠΠΔ διεξάγονται ηλεκτρονικά, μέσω του ΗΠΜ, με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 18.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του παρόντος, για τα έργα και δραστηριό- τητες της κατηγορίας Β ακολουθούνται οι διαδικασίες της υποκατηγορίας Β4 της κ.υ.α. 11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332), ή άλλες διαδικασίες που τυχόν προβλέπονται σε ειδικότερες διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Πλήρεις φάκελοι ΠΠΕ, ΜΠΕ, καθώς και αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ, που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ολοκληρώνονται ως προς την αξιολό- γησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΠΠΕΑ και ΑΕΠΟ, καθώς και αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕ- ΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για τις περιπτώσεις αιτημάτων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕ- ΠΟ, που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την ολοκλή- ρωση της διαδικασίας η υφιστάμενη ΑΕΠΟ, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής των αντίστοιχων φακέλων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, η έγκριση, ανανέωση ή τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων, που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει- ας και Κλιματικής Αλλαγής, γίνεται με απόφαση του Υ- πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ- λαγής. Δεν απαιτείται η συνυπογραφή τους από άλλους Υπουργούς που θεωρούνται συναρμόδιοι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 (Α΄160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 17 του άρθρου 20 του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ οι υφιστάμενες διατάξεις για τους ελέγχους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 8 του άρθρου 17 του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ οι υ- φιστάμενες διατάξεις για τα τέλη, δηλαδή η παράγρα- φος 10 περίπτωση ε΄ του άρθρου 4 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και η παράγρα- φος 4 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του παρόντος, η περιβαλ- λοντική αδειοδότηση έργων ή δραστηριοτήτων αρμοδιό- τητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διενεργείται από τις υφιστάμενες υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 9 του άρθρου 19 του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ οι υ- φιστάμενες διατάξεις που αφορούν στις γνωμοδοτήσεις φορέων και στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης πε- ριβαλλοντικής αδειοδότησης.

Άρθρο 31Τροποποιητικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 3 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται από το άρθρο 1 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 4 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, πλην της παραγράφου 10, στοι- χείο ε΄, αντικαθίσταται από τα άρθρα 2-10 και 17 του πα- ρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 10 στοιχείο ε΄ του άρθρου 4 του ν. 1650/ 1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντι- καθίσταται με το άρθρο 12 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), ό- πως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται από το άρθρο 11 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 1650/ 1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντι- καθίστανται από το άρθρο 19 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 1650/ 1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντι- καθίστανται με το άρθρο 20 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), ό- πως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται με το εδάφιο 7 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 2 σε συνδυα- σμό με τις παραγράφους 1 και 10 του άρθρου 17 του πα- ρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Το άρθρο 26 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται με την παράγρα- φο 4 του άρθρου 20 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και η παρ. 5 του άρ- θρου 9 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228), όπως έχει τροποποιη- θεί και ισχύει, αντικαθίστανται με το άρθρο 21 του παρό- ντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Το τελευταίο εδάφιο του στοιχείου β΄ της παρα- γράφου 4.3 του άρθρου 5 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60) αντι- καθίσταται ως ακολούθως: «Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστη- ριοτήτων, όπως και δρόμων επιτρέπεται εάν έχει ακο- λουθηθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθε- σίας.»

Άρθρο 32Καταργούμενες διατάξεις Καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκει- ται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφο- ρετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν. Αρθρο 33 Ρύθμιση θεμάτων Σ.Χ.Ο.Π. (Συμβούλια Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για καθεμία από τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακε- δονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μα- κεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στε- ρεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, όπως αυτές καθορίζο- νται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει, συνιστάται Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικι- σμού και Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για καθεμία από τις περιφερειακές ενότητες των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, συνιστάται Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περι- βάλλοντος Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κάθε Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. συγκροτείται με απόφαση του οι- κείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη- σης και αποτελείται από επτά μέλη ως ακολούθως: α. Τον προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλ- λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως Πρόεδρο, β . Έναν εκπρόσωπο του TEE. γ . Έναν εκπρόσωπο της οικείας περιφερειακής ένω- σης των Δήμων. δ. Έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. ε. Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. στ. Έναν υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλ- λοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. ζ. Έναν πτυχιούχο μηχανικό τεχνολογικής εκπαίδευ- σης, μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται αναπληρωτής για κάθε μέλος. Για τα Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. της παραγράφου 2 η απόφαση συ- γκρότησης καθορίζει και την έδρα τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οι- κονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μπορούν να συσταθούν περισσότερα Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. για τις Περιφέρειες της παραγράφου 1 με τοπική αρμοδιότητα μία ή περισσότερες περιφερειακές ενότητες, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Για τη σύνθεση και τη συγκρότηση των προαναφερόμενων συμβουλίων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οι- κονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μπορούν να καταργηθούν Σ.Χ.Ο.Π.Α.Δ. της πα- ραγράφου 2 και να συσταθούν νέα με τοπική αρμοδιότη- τα δύο ή περισσότερες περιφερειακές ενότητες, όπως αυτές καθορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3852/2010. Για τη σύνθεση και τη συγκρότηση των προαναφερόμενων συμβουλίων εφαρμόζονται οι διατά- ξεις της παραγράφου 3.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Από την έκδοση της απόφασης συγκρότησης της παραγράφου 3 καταργούνται τα Σ.Χ.Ο.Π. που λειτουρ- γούν εντός της ίδιας γεωγραφικής περιοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Μέχρι την έκδοση της απόφασης συγκρότησης της παραγράφου 3, τα Σ.Χ.Ο.Π. των πρώην νομαρχιακών αυ- τοδιοικήσεων που λειτουργούσαν εντός της ίδιας γεω- γραφικής περιοχής εξακολουθούν να λειτουργούν με τη σύνθεση που είχαν την 31.12. 2010.

Άρθρο 34ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 28 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως: «3. Η διαδικασία καθορισμού της παραγράφου 1 δεν κωλύεται από την ύπαρξη στους χώρους αυτούς έργων της παραγράφου 1 του άρθρου 14 που έχουν κατασκευ- ασθεί από φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορί- ζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 51 του ν. 1892/1990 (Α΄101), όπως ισχύει, χωρίς άδεια ή με υπέρβαση αυτής, πριν την ισχύ του ν. 2971/2001

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 30 του ν.2160/1993, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 3105/2003 (Α΄ 29) και στην συνέ- χεια με την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3270/2004 (Α΄ 187), αντικαθίστανται ως εξής: «2.α. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Του- ρισμού συγκροτείται ενδεκαμελής «Επιτροπή Τουριστι- κών Λιμένων». Η Επιτροπή αποτελείται από τον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του Υ- πουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων και Ανάπτυξης του ίδιου Υπουργείου, τους Προϊσταμένους των Διευθύνσε- ων Τουριστικών Λιμένων και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού του ανωτέρω Υ- πουργείου, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της Εφο- ρείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων του ίδιου Υπουργείου, δύο εκπροσώπους του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, από έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Οι- κονομικών, Εθνικής Άμυνας, έναν εκπρόσωπο της Ειδι- κής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έ- ναν εκπρόσωπο με ειδικότητα μηχανικού της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υ- πουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι- λίας και έναν πτυχιούχο Νομικής Σχολής (τμήματος Νο- μικού) ΑΕΙ. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων ορίζονται α- πό τον οικείο Υπουργό. β. Με την απόφαση συγκρότηση ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμ- ματείας Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Του- ρισμού ή ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Επεν- δύσεων και Ανάπτυξης του ίδιου Υπουργείου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών και ο γραμματέας της Επιτρο- πής με τον αναπληρωτή του. γ. Εισηγητές των θεμάτων που συζητούνται στην Επι- τροπή ορίζονται με απόφαση του Προέδρου υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τουριστικών Λιμένων. Η Επιτροπή μπο- ρεί να υποβοηθείται στο έργο της από Χρηματοοικονομι- κό Σύμβουλο, ο οποίος συμβάλλεται με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού με ανάθεση έργου, κατά τις κείμενες διατάξεις, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής. 3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρι- σμού καθορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής. Η αποζημίωση των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210), όπως αντικατα- στάθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 3044/2002 (Α΄ 197), αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Ειδικά για τις πρωτοβάθμιες ΕΠΑΕ ορίζονται μία σε κάθε Δήμο που διαθέτει πολεοδομική υπηρεσία και συ- γκροτούνται με απόφαση του οικείου Δημάρχου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για αιτήσεις έκδοσης ή αναθεώρησης οικοδομικών αδειών που έχουν υποβληθεί πριν την 1.10.2010 στις αρ- μόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες με όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά, που απαιτούνται από τις οικείες διατά- ξεις, η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 2831/2000, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 3212/2003, ορίζεται σε ένα (1) έτος και μόνον ως προς την εφαρμογή του Κανονισμού Ενερ- γειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) (Β΄ 407/9.4.2010).

Άρθρο 35

Μετά το άρθρο 4 του ν. 2508/1997 (Α΄ 124), όπως ι- σχύει, προστίθεται άρθρο 4Α ως ακολούθως: «Άρθρο 4Α Κατ' εξαίρεση από την παράγραφο 7 του άρθρου 4, ε- φόσον έχει κινηθεί και εκκρεμεί διαδικασία αναθεώρη- σης ή τροποποίησης εγκεκριμένου ΓΠΣ στις περιοχές των ρυθμιστικών σχεδίων της ευρύτερης περιοχής Αθή- νας και Θεσσαλονίκης, επιτρέπεται να προταχθεί η έ- γκριση αναθεώρησης ή τροποποίησης για τμήμα ή τμή- ματα του εν λόγω σχεδίου για περιοχές του οικείου ΟΤΑ, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: α) Η πρόταξη της μερικής έγκρισης ΓΠΣ επιτρέπεται μόνο για την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος ή την κάλυψη άμε- σων οικιστικών αναγκών ή αναγκών σε χώρους υποδο- χής παραγωγικών δραστηριοτήτων για την τόνωση της οικονομίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο και εφόσον είναι συμβατή με τον ισχύοντα πο- λεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό της περιοχής. β) Πριν από τη μερική έγκριση ΓΠΣ εκπονείται Στρατη- γική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) με την οποία αξιολογούνται, ιδίως, η συμβατότητα της προ- τεινόμενης τμηματικής έγκρισης, με το περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις του ευρύτερου χωροταξικού σχεδια- σμού, με το περιεχόμενο της συνολικής πρότασης ανα- θεώρησης του εγκεκριμένου ΓΠΣ και με το σκοπό της προστασίας του φυσικού και του ανθρωπογενούς περι- βάλλοντος. γ) Το τμήμα του ΓΠΣ εγκρίνεται με απόφαση του Υ- πουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ- λαγής κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και του άρθρου 4. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται και η ΣΜΠΕ για την τροποποίηση του επίμαχου τμήματος ή τμημά- των ΓΠΣ, κατά τις οικείες διατάξεις. Οι προθεσμίες για την έκδοση των κάθε είδους αναγκαίων γνωμοδοτήσεων και πράξεων, καθώς και για την περάτωση των προβλε- πόμενων διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της εκπό- νησης και έγκρισης ΣΜΠΕ, όπως αυτές ορίζονται στις κείμενες διατάξεις, συντέμνονται στο ήμισυ αυτών, με ε- ξαίρεση τις προθεσμίες για τη διαβούλευση του ενδια- φερόμενου κοινού. Στην περίπτωση που έχουν προηγου- μένως εκδοθεί αρμοδίως οι απαιτούμενες πράξεις, ε- γκρίσεις και γνωμοδοτήσεις για το τμήμα ή τμήματα ΓΠΣ δεν απαιτείται η έκδοση νέων.»

Άρθρο 36ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσι- κού και οικονομικού αντικειμένου έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης και υλοποιούνται σε πυρόπληκτες περιοχές, ακόμη και αν έχει υπάρξει απόφαση απένταξής τους, πα- ρατείνεται από τη λήξη τους μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010. Ο έλεγχος για τη διαπίστωση ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου τους διενεργείται και ολοκληρώνεται από τα αρμόδια προς τούτο όργανα εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τυχόν εκδοθείσες αποφάσεις απένταξης των έργων της παραγράφου 1 θεωρούνται ως μηδέποτε εκδοθείσες.

Άρθρο 37Έναρξη ισχύοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ισχύς του Μέρους Α΄ του παρόντος νόμου αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευσή του και με τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 1 εκτός εάν άλλως ορίζεται σε επί μέρους διατάξεις του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς του Μέρους Β΄ του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1. Τα χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας και ιδιαίτερα: α) το είδος και το μέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας, β) η συσσώρευση και αλληλεπίδραση με άλλα έργα, γ) η χρήση των φυσικών πόρων, δ) η παραγωγή αποβλήτων, ε) η ρύπανση και οι οχλήσεις, στ) ο κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος, ιδίως ως προς χρησιμοποιούμενες ουσίες ή τεχνολογίες. 2. Η περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωργαφικών περιοχών που ενδέχεται να θιγούν από το έργο ή δρα- στηρότητα, ιδίως ως προς: α) την υπάρχουσα χρήση γης με έμφαση στα θεσμοθετημένα σχέδια χωροταξικής οργάνωσης (όπως Ρυθμι- στικά Σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, όρια οικισμών), β) τον σχετικό πλούτο, την ποιότητα και την αναγεννητική ικανότητα των φυσικών πόρων της περιοχής, στις παράκτιες περιοχές, στις ορεινές και δασικές περιοχές, στις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο Σύστημα Προ- στατευόμενων Περιοχών του νόμου “Προστασία της Βιοποικιλότητας” (ν. 3937/2011, Α΄ 60/31.3.2011), όπως ι- σχύει, σε περιοχές στις οποίες καταστρατηγούνται ήδη τα πρότυπα για την ποιότητα του περιβάλλοντος που καθορίζει η νομοθεσία σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και σε τοπία ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα χαρακτηριστικά των ενδεχομένων σημαντικών επιπτώσεων του έργου ή δραστηριότητας, οι οποίες ε- ξετάζονται σε συνάρτηση με κριτήρια που καθορίζονται ανωτέρω στα σημεία αα και αβ, ιδίως ως προς: α) την έκταση των επιπτώσεων (γεωργαφική περιοχή και μέγεθος του θιγομένου πληθυσμού), β) το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων, γ) το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων, την πιθανότητα των επιπτώσεων, δ) τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ελάχιστα περιεχόμενα φακέλου ΜΠΕ 1) Επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην περιοχή του έργου ή της δραστηριότητας. 2) Περιγραφή της θέσης του έργου, του σχεδιασμού και των τεχνικών χαρακτηριστικών του συνόλου του έρ- γου κατά τα στάδια της κατασκευής και της λειτουργίας. Επίσης, την περιγραφή των κυριότερων χαρακτηρι- στικών των μεθόδων κατασκευής, τη φύση και τις ποσότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών, καθώς και την περιγραφή των προβλεπόμενων τύπων και ποσότητας καταλοίπων και εκπομπών, ιδίως στα νερά, ατμόσφαιρα, έδαφος, θόρυβο, δονήσεις, ακτινοβολίες, που αναμένεται να προκύψουν από την κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου έργου ή της δραστηριότητας. 3) Περιγραφή και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων, ιδίως ως προς τη θέση, το μέγεθος ή/και την τε- χνολογία αυτών, συμπεριλαμβανομένης της μηδενικής λύσης, που εξετάστηκαν από τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας και παρουσίαση των κύριων λόγων της επιλογής της προτεινόμενης λύσης σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 4) Περιγραφή των στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν ση- μαντικά από το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα του πληθυσμού, της πανίδας, της χλωρίδας, των οικοτόπων, του εδάφους, του νερού, του αέρα, των κλιματικών παραγόντων, των υλικών αγαθών, μεταξύ των οποίων η αρχιτεκτονική, πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά, το τοπίο, καθώς και η περιγραφή της αλληλεπίδρασης των στοιχείων αυτών. 5) Περιγραφή, εκτίμηση και αξιολόγηση των πιθανά σημαντικών επιπτώσεων που το προτεινόμενο έργο ή δραστηριότητα ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον από τη χρήση των φυσικών πόρων, την εκπομπή ρυ- παντών, τη δημιουργία οχλήσεων και τη διάθεση των αποβλήτων, το σύνολο των δεδομένων και την περιγρα- φή των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόβλεψη και εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, με α- ναφορά στην αξιοπιστία των μεθόδων, καθώς και επισήμανση των ενδεχόμενων δυσκολιών που προέκυψαν κα- τά τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών. 6) Αναλυτική περιγραφή των μέτρων που προβλέπονται για να αποφευχθούν, μειωθούν, αποκατασταθούν και αντισταθμιστούν οι σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις του έργου ή της δραστηριότητας στο περιβάλλον. 7) Σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα εφαρμοστεί για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστα- σίας του περιβάλλοντος και εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων, το οποίο θα περιλαμβάνει και το προτει- νόμενο πρόγραμμα παρακολούθησης. Το πρόγραμμα παρακολούθησης στην εφαρμογή του οποίου δεσμεύεται ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας περιλαμβάνει τουλάχιστον: α) τις παραμέτρους, τα στοιχεία και τους δείκτες του περιβάλλοντος που παρακολουθούνται, β) τις μεθόδους, τον τόπο, τον χρόνο και τη συχνότητα καταγραφής, γ) τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και αξοπιστίας των καταγραφών, δ) το χρονοδιάγραμμα ενημέρωσης του ΗΠΜ, 8) Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην ΜΠΕ. 9) Εξειδικευμένες μελέτες οι οποίες τυχόν προέκυψαν κατά το στάδιο της διαδικασίας ΠΠΠΑ (εφόσον ακο- λουθήθηκε) και παρατίθενται σε παράρτημα της ΜΠΕ. Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ