47 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4325/2015

Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
11 Μαΐου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47
11 Μαΐου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4325
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 22Εκποίηση αυτοκινήτων του ΔημοσίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα οχήματα των υπηρεσιών των Υπουργείων, καθώς και των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από αυτά μπορούν να εκποιούνται με τη διαδικασία του παρόντος. Η κατοχή και η χρήση των οχημάτων αυτών παραμένει στις οικείες υπηρεσίες μέχρι την τελική μεταβίβασή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται τα οχήματα της παραγράφου 1 που εκποιούνται με κριτήριο τις ανάγκες κίνησης των υπηρεσιών, τη δημοσιονομική επιβάρυνση από το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του κάθε οχήματος σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά και ιδίως την παλαιότητα και τον κυβισμό τους, καθώς και την προσδοκώμενη οικονομική ωφέλεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα οχήματα κοστολογούνται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την έκδοση των αποφάσεων της παραγράφου 2 του παρόντος από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΔΔΔΥ) του Υπουργείου Οικονομικών. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας, η εκτίμηση της αξίας του οχήματος πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τιμή βάσης: α) είτε την αρχική λιανική τιμή αγοράς του ως νέου οχήματος, β) είτε την τελευταία κοστολόγηση που πραγματοποιήθηκε από τη ΔΔΔΥ εφόσον υπάρχει, με απομείωση της τιμής βάσης κατά δέκα τοις εκατό (10%) κατ’ έτος, που υπολογίζεται κάθε φορά επί της τιμής βάσης. Σε κάθε περίπτωση η τιμή κοστολόγησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της τιμής βάσης. Τα οχήματα που καθορίστηκαν και κοστολογήθηκαν δημοπρατούνται με κριτήριο την υψηλότερη προσφορά, με ειδική ηλεκτρονική διαδικασία, την ευθύνη της οποίας φέρει το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η οποία έχει ως εξής: α) Τα οχήματα αναρτώνται με ειδική αναφορά στην κατά την παρούσα παράγραφο εκτίμηση της αξίας τους, καθώς και της υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου που έχει την κατοχή και χρήση τους, σε εφαρμογή–σύστημα στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/ πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. β) Για τη συμμετοχή στη διαδικασία δημοπρασίας καταβάλλεται εγγύηση ύψους πενήντα (50) ευρώ. Η πληρωμή της εγγύησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Η εγγύηση συμμετοχής που κατέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι: i) επιστρέφεται μετά το τέλος της διαδικασίας δημοπρασίας σε αυτούς οι οποίοι δεν ανακηρύσσονται αγοραστές, ii) συμψηφίζεται στο τελικό τίμημα αγοράς κατά την έκδοση του πιστοποιητικού προσωρινής κατακύρωσης. Η δυνατότητα καταβολής της εγγύησης συμμετοχής παρέχεται από την ανάρτηση των πλειοδοτούμενων οχημάτων στο σύστημα. γ) Από την ανάρτηση, κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης μπορεί να εγγραφεί στο σύστημα, δίνοντας ατομικά στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ όπου υπάρχει, καθώς και τον μοναδικό κωδικό του ηλεκτρονικού παραβόλου καταβολής της εγγύησης συμμετοχής. Για τα νομικά πρόσωπα η εγγραφή πραγματοποιείται μέσω του νομίμου εκπροσώπου τους. Μετά την καταχώριση των εν λόγω στοιχείων, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον εγγεγραμμένο χρήστη αποδεικτικό εγγραφής και δίνεται η δυνατότητα εισόδου στο σύστημα και συμμετοχής στις δημοπρασίες. δ) Οι εγγεγραμμένοι στο σύστημα, έχουν δικαίωμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης των οχημάτων προς πλειοδοσία να επισκεφθούν τις οικείες υπηρεσίες που έχουν την κατοχή και χρήση των οχημάτων και επιδεικνύοντας το αποδεικτικό εγγραφής και την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους να επιθεωρήσουν οι ίδιοι και με δικά τους μέσα τα οχήματα που τους ενδιαφέρουν, με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο σύστημα για κάθε όχημα. ε) Με το πέρας των τριάντα (30) ημερών ξεκινά η ηλεκτρονική πλειοδοσία. Με βάση την εκτίμηση της αξίας του κάθε οχήματος που αναρτήθηκε μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος πλειοδότης να προσφέρει οποιαδήποτε τιμή μεγαλύτερη ή ίση της τιμής αυτής για το όχημα της επιλογής του. Οι προσφερόμενες τιμές ισούνται ή υπέρκεινται του ποσού εκτίμησης κατά ποσά πολλαπλάσια των εκατό (100) ευρώ. στ) Η ηλεκτρονική δημοπρασία διεξάγεται για διάστημα τριών (3) εργασίμων πλήρων ημερών μετά την ημέρα υποβολής της πρώτης προσφοράς, εντός των οποίων, οι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή δικαιούνται να υποβάλουν προσφορές. ζ) Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την εκδήλωση της πρώτης προσφοράς κατακυρώνεται το όχημα στον πλειοδότη με τη μεγαλύτερη προσφορά και εκδίδεται πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης, το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον πλειοδότη. Στο προσωρινό πιστοποιητικό αναγράφεται η τιμή κατακύρωσης. η) Εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού προσωρινής κατακύρωσης, ο πλειοδότης με το πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης καταβάλλει το τίμημα υπέρ Δημοσίου στον ΚΑΕ 3741 μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου. θ) Ο πλειοδότης υποβάλει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τόσο το πιστοποιητικό προσωρινής κατακύρωσης όσο και το αποδεικτικό πληρωμής του τιμήματος, προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό οριστικής κατακύρωσης του οχήματος. ι) Με το πιστοποιητικό οριστικής κατακύρωσης, ο αγοραστής μπορεί να παραλάβει το όχημα και τα συνοδευτικά του έγγραφα από την οικεία υπηρεσία που έχει την κατοχή και χρήση του οχήματος αυτού και συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. ια) Για τη θέση του οχήματος σε κυκλοφορία ο αγοραστής υποχρεούται με δική του ευθύνη και δαπάνες να ολοκληρώσει τις διαδικασίες: αα) καταβολής του ειδικού τέλους ταξινόμησης, ββ) έκδοση νέων πινακίδων οχήματος ιδιωτικής χρήσης, γγ) ελέγχου από ΚΤΕΟ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εάν ο πλειοδότης δεν καταβάλει το χρηματικό αντίτιμο εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) εργάσιμων ημερών, το όχημα κατακυρώνεται στον δεύτερο κατά σειρά πλειοδότη, ο οποίος ακολουθεί την ίδια διαδικασία κ.ο.κ.. Εάν δεν υφίσταται άλλος πλειοδότης, το όχημα τίθεται εκ νέου στο σύστημα προς πλειοδοσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Απαγορεύεται η συμμετοχή στη δημοπρασία των υπαλλήλων που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στο πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και στο Υπουργείο ή το Ν.Π.Δ.Δ. ή το Ν.Π.Ι.Δ. στην κυριότητα του οποίου ανήκει το όχημα που δημοπρατείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες και τα απαραίτητα στοιχεία τόσο για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, όσο και για τη χρήση της εφαρμογής από τους ενδιαφερόμενους πλειοδότες.

Άρθρο 23Θέματα Ε.Κ.Δ.Δ.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ.57/2007 (Α΄ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθενται τα εξής: «ι) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Όταν συζητούνται θέματα σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ή το περιεχόμενο και τους όρους εκπαίδευσης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο ΔΣ καλείται χωρίς δικαίωμα ψήφου και ένας (1) εκπρόσωπος του Συλλόγου Σπουδαστών της ως άνω Σχολής. Σχετικά θέματα, πέραν του προγράμματος, θεωρούνται ιδίως όσα περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Κανονισμού των Σπουδών της Σχολής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.δ.57/2007 (Α΄59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως και η παρ. 2 του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος αυτού καταργείται: «3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΔΔΑ με τους αναπληρωτές τους διορίζονται για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με απόφαση του ΔΣ του ΕΚΔΔΑ μπορεί να ορίζεται Αντιπρόεδρος του ΕΚΔΔΑ ένας από τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα καθήκοντά του, όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται και ασκεί όσες αρμοδιότητες του μεταβιβάσει ο τελευταίος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 15 του Π.δ.57/2007 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Η εκπαίδευση στη Σχολή γίνεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι κοινή για όλους τους σπουδαστές, ενώ κατά τη δεύτερη φάση λειτουργούν τμήματα εξειδίκευσης. Ο αριθμός των τμημάτων και το περιεχόμενο της αποστολής τους μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώμη του ΔΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Η μεταβολή ισχύει από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» Η μεταβολή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται στην πρώτη εκπαιδευτική σειρά, που θα εισαχθεί μετά τη θέση της σε ισχύ. 4. Οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 15, καθώς και η παρ. 6 του άρθρου 22 του Π.δ.57/2007 (Α΄ 59) καταργούνται. 5. Η παρ. 7 του άρθρου 22 του Π.δ.57/2007 (Α΄ 59), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που εκδίδεται μετά από γνώμη του ΔΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθορίζεται η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης στα όρια της παρ. 1 του άρθρου 22 του Π.δ.57/2007 (Α΄ 59) και η κατανομή της στις τρεις φάσεις.» 6. Η παρ. 8 του άρθρου 22 του Π.δ.57/2007 (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «8. Με απόφαση του ΔΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μετά από γνώμη του Επιστημονικού – Εκπαιδευτικού Συμβουλίου καθορίζονται θέματα που αφορούν σε διδακτέα ύλη, τις εκπαιδευτικές μεθόδους, τη χρονική διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την αξιολόγηση του έργου της Ε.Σ.Δ.Δ.Α..» 7. Η παρ. 5 του άρθρου 17 του Π.δ.57/2007, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 17 του Ν.4305/ 2014 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων καθορίζονται οι διαδικασίες για τη συγκρότηση του σώματος βαθμολογητών από μέλη του διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων αντίστοιχης ειδικότητας και για τον ορισμό επιτηρητών από δημοσίους υπαλλήλους.» 8. Η παρ. 10 του άρθρου 17 του Π.δ.57/2007, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 10 του άρθρου 17 του Ν.4305/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «10. Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό έχουν οι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, οι οποίοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού κατά την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της προκήρυξης και οι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που είναι κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.δ.50/2001 (Α΄ 38). Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και το επίπεδο αυτής ως προϋπόθεση για την εισαγωγή σε Τμήμα μπορεί να καθορίζεται με την οικεία προκήρυξη. Ειδικώς για την εισαγωγή στο Τμήμα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. δικαίωμα συμμετοχής έχουν απόφοιτοι Πανεπιστημίου με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς και μίας εκ των γαλλικής ή γερμανικής, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις του Υπουργείου Εξωτερικών. Απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.) ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Τ.Α.) ή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) δεν μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.Δ.Δ.Α.» 9. Η παρ. 12 του άρθρου 17 του Π.δ.57/2007, όπως έχει αντικατασταθεί από την παρ. 12 του άρθρου 17 του Ν.4305/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «12. Ο υποψήφιος καταχωρίζει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και στη συνέχεια ταχυδρομεί επί αποδείξει στο Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της Ε.Σ.Δ.Δ.Α., την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της προκήρυξης. Με την αίτηση συνυποβάλλεται απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία οι ιδιώτες δηλώνουν: α. τον τίτλο σπουδών που κατέχουν, β. την ημερομηνία γέννησής τους, γ. την κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας και της τυχόν οριζόμενης με την οικεία προκήρυξη δεύτερης ξένης γλώσσας σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.δ.50/2001, όπως ισχύει, δ. τη συνδρομή των νόμιμων προσόντων και την έλλειψη κωλύματος για διορισμό τους σε δημόσια θέση, και ε. για τους άνδρες υποψηφίους, την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από αυτές, το δήμο ή την κοινότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων και τον Αριθμό Στρατολογικού Μητρώου. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δηλώνουν όλα τα παραπάνω εκτός των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ και επιπλέον δηλώνουν την υπαλληλική τους ιδιότητα.» 10. Το άρθρο 18 του Π.δ.57/2007, όπως έχει αντικασταθεί με το άρθρο 18 του Ν.4305/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 18 α) Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) διενεργείται σε δύο στάδια. Το πρώτο περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων στις ενότητες: 1. «Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους», 2. «Μικρο−οικονομική − Μακρο−οικονομική και Δημόσια Οικονομική», 3. «Γνώσεις και Δεξιότητες», με ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Το δεύτερο περιλαμβάνει Φάκελο Επίκαιρου Θέματος, με γραπτή και προφορική δοκιμασία. β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΔΣ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής του διαγωνισμού, και ιδίως το περιεχόμενο και η διαδικασία εξέτασης των εξεταζόμενων ενοτήτων, η κλίμακα και ο τρόπος βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων, τυχόν συντελεστές βαρύτητας βαθμολογίας που καθορίζουν τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού, ο αριθμός των υποψηφίων που προκρίνονται στο β΄ στάδιο, ο τρόπος διαπίστωσης της αδυναμίας της γραπτής εξέτασης υποψηφίων και η διεξαγωγή προφορικής εξέτασης, τα εξεταστικά κέντρα, ο τρόπος επιλογής και μετάδοσης των θεμάτων του Εισαγωγικού διαγωνισμού, ο τρόπος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του παραπάνω διαγωνισμού, το δικαίωμα πρόσβασης των υποψηφίων στα γραπτά δοκίμια και ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος τήρησής τους στο αρχείο του ΕΚΔΔΑ και η διαδικασία πλήρωσης τυχόν κενών θέσεων που προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στη Σχολή των επιτυχόντων του Εισαγωγικού διαγωνισμού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

Άρθρο 24Θέματα Εθνικού ΤυπογραφείουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 αναριθμείται σε στ΄ και μετά την περίπτωση δ΄ προστίθεται νέα περίπτωση ε΄ ως εξής: «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού. Η προθεσμία της παρ. δ΄ του άρθρου 1 του Ν.4250/2014, όσον αφορά τα ΦΕΚ, ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η επίκληση του αριθμού του ΦΕΚ, του τεύχους και της ημερομηνίας έκδοσής του αρκεί για την αυτεπάγγελτη αναζήτησή του τόσο κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όσο και κατά τη διεκπεραίωση υποθέσεων για τις οποίες απαιτείται η συνεργασία των υπηρεσιών αυτών και φορέων του Δημοσίου. Στην περίπτωση της κατά τα ανωτέρω αυτεπάγγελτης αναζήτησης και εφόσον δεν υπάρχει το ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή ή αυτό δεν αρκεί, το Εθνικό Τυπογραφείο διαθέτει τα ΦΕΚ που ζητούνται στις δημόσιες υπηρεσίες, στους Ο.Τ.Α. και στα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου δωρεάν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 5 του άρθρου 15 του Ν.3469/2006 (Α΄131) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η διάθεση των ΦΕΚ σε έντυπη μορφή μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με τις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου.»

Άρθρο 25Αποσπάσεις διακριθέντων αθλητώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αθλητές που έχουν καταλάβει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή σε Παραολυμπιακούς Αγώνες ή σε Ολυμπιακούς Αγώνες Κωφών και έχουν διορισθεί και υπηρετούν είτε στις Ένοπλες Δυνάμεις είτε στα Σώματα Ασφαλείας είτε στο δημόσιο τομέα είτε σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είτε σε εποπτευόμενους από αυτήν φορείς, καθώς και σε άλλους φορείς ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που εκπονούν προγράμματα σχετικά με τη διάδοση του Ολυμπισμού, των Ολυμπιακών Αξιών, ή της Εκεχειρίας (Ομοσπονδίες Αθλημάτων, ΕΟΕ, ΕΘΝΟΑ), όπως επίσης και σε άλλα προγράμματα ή δράσεις σχετικές με τον αθλητισμό και την κοινωνική προσφορά του εν γένει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αποσπάσεις διενεργούνται, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με διάρκεια τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης. Η μισθοδοσία των αποσπασμένων υπαλλήλων καλύπτεται από τον φορέα προέλευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν ιδίως τις προϋποθέσεις ανανέωσης των ανωτέρω αποσπάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Ειδικότερα για το ένστολο προσωπικό που αποσπάται στους ανωτέρω φορείς, τα φύλλα ποιότητας συμπληρώνονται από τον φορέα προέλευσης μετά από δεσμευτική σχετική έκθεση που προέρχεται από τον φορέα υποδοχής.

Άρθρο 26Άλλες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι επιτυχόντες που αποδέχτηκαν το διορισμό τους και ανέλαβαν υπηρεσία στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής του Ν.3907/2011 (Α΄ 7), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν.4058/2012 διαγράφονται από τον οριστικό πίνακα διοριστέων τον οποίο επικαλέστηκαν προκειμένου να συμμετάσχουν στις διαδικασίες πλήρωσης των συγκεκριμένων θέσεων και ο διορισμός που απορρέει από αυτόν παύει να υφίσταται ως εκκρεμότητα. Όσοι από αυτούς που διορίστηκαν στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν.4058/2012, παραιτήθηκαν και στη συνέχεια διορίστηκαν στον αρχικό φορέα διορισμού τους, μπορούν να επιλέξουν είτε την παραμονή τους στον αρχικό φορέα διορισμού είτε την επαναπρόσληψή τους στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις όσων διορίστηκαν στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του Ν.4058/2012, οι οποίοι παραιτήθηκαν και στη συνέχεια διορίστηκαν στον αρχικό φορέα διορισμού τους και εν συνεχεία ο διορισμός τους αυτός ανακλήθηκε διοικητικώς, προκειμένου να επαναπροσληφθούν στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο εδάφιο γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν.2527/ 1997 (Α΄ 206), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν.3812/2009 (Α΄ 234) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 24 του Ν.4210/2013 (Α΄ 254), προστίθενται τα εξής: «, καθώς και για την άσκηση διδακτικού ή εκπαιδευτικού έργου σχετικού με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους, το οποίο παρέχεται σε οποιαδήποτε σχολεία ή σχολές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και των πάσης φύσεως επιχειρήσεών τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν.4305/2014 (Α΄ 237) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ακολούθως: «3. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου τυγχάνουν εφαρμογής και για: α) το διορισμό των αποφοίτων της ΚΒ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, β) το διορισμό των διακριθέντων αθλητών δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.12/71/οικ.1153/16.1.2014 (Β΄ 86) Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γ) το σύνολο των διορισμών βάσει ειδικών−ευεργετικών διατάξεων για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση κατανομής του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Συνιστάται Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.δ.24/27.1.2015 και β) τον Υπουργό Οικονομικών. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης της επόμενης παραγράφου. Η ισχύς της πράξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα αποτελέσματα του πρώτου σταδίου επιλογής προϊσταμένων για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων, οι οποίες προκηρύχθηκαν με την αριθμ. 1ΓΔ/2014 απόφαση − προκήρυξη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρο πρώτο κυρωτικού νόμου 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4275/2014, δεν αναρτώνται και η σχετική διαδικασία δεν ολοκληρώνεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το άρθρο 42 του Ν.4250/2014 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η τρίτη πρόταση της τελευταίας περιόδου της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.3051/2002, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 61 παρ. 2 του Ν.4055/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη, καθώς και τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη Ανεξάρτητης Αρχής εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή παραιτηθούν ή απολέσουν την ιδιότητα, βάσει της οποίας ορίστηκαν, η Αρχή συνεχίζει να έχει νόμιμη συγκρότηση μέχρι το διορισμό νέων, εφόσον τα λοιπά μέλη επαρκούν για το σχηματισμό απαρτίας. Στην περίπτωση αυτή τα καθήκοντα του Προέδρου ασκούνται από τον Αντιπρόεδρο της Αρχής ή σε περίπτωση ελλείψεώς τους από τον αναπληρωτή τους ή από μέλος που ορίζεται από την Ολομέλεια της Αρχής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν.3475/2006 (Α΄ 146), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 εδάφιο γ΄ του Ν.3687/2008 (Α΄ 71) εφαρμόζεται και στους μουσικούς των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών. Προσόντα διορισμού του κλάδου Μουσικών ΤΕ, στον οποίο κατατάσσονται αυτοδικαίως οι μουσικοί των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, με πράξη του οικείου δημάρχου, είναι πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν.2158/1993 (Α΄ 109) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας» μπορεί να παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εκπρόσωποι του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 50 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 38 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), αντικαθίσταται ως εξής: «Υπάλληλος που εργάζεται πέραν του νόμιμου ημερήσιου ωραρίου του, δικαιούται υπηρεσιακή άδεια αναπλήρωσης με αποδοχές, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες το έτος.» β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 50 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26), η οποία προστέθηκε με το άρθρο 38 του Ν.4250/2014 (Α΄ 74), αντικαθίσταται ως εξής: «Προκειμένου να χορηγηθεί μία (1) ημέρα υπηρεσιακή άδεια, ο υπάλληλος πρέπει να έχει εργαστεί τουλάχιστον μία (1) ώρα ανά ημέρα, πέραν του νόμιμου ωραρίου του και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ίσο με το 75% του ισχύοντος για αυτόν ημερήσιου ωραρίου.» γ) Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται και στο προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄και β΄ βαθμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης «Β. Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης» της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.3051/2002 (Α΄ 220) και το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν.3812/2009 (Α΄ 234), αντικαθίσταται ως εξής: «Επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Με αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού Επικρατείας, οι οποίες εκδίδονται εντός σαράντα (40) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συστήνεται και συγκροτείται το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ορίζονται τα μέλη του κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Η διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων και των αναπληρωτών τους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρχίζει με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με τήρηση των προβλεπομένων από την υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80 /30/8703/19.9.1988 (Β΄684), απόφαση, του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης προθεσμιών. Μέχρι την ανάδειξη των νέων αιρετών εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω διαδικασία τις θέσεις τους καταλαμβάνουν οι αιρετοί εκπρόσωποι, οι οποίοι αναδείχθηκαν κατά την ψηφοφορία της 6ης Δεκεμβρίου 2014. Όταν κρίνονται θέματα δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως αιρετά μέλη μετέχουν δύο εκπρόσωποι του συνδικαλιστικού τους οργάνου με τους αναπληρωτές τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Το άρθρο 5Α του Π.δ.351/1991 (Α΄ 21) που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.4320/2015 (Α΄ 29) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 5Α Ο Ειδικός Γραμματέας προΐσταται, αμέσως μετά τον Γενικό Γραμματέα των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών. Ο Γενικός Γραμματέας μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα υπογραφής κατ’ εντολή του, στον Ειδικό Γραμματέα για θέματα των ως άνω υπηρεσιών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στην παρ. 1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) προστίθενται εδάφια κδ΄ και κε΄ ως εξής: «κδ) οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου για τις ανάγκες Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, κε) οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στα σύνορα της χώρας λόγω αυξημένων μεταναστευτικών πιέσεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Στο άρθρο 23 του Ν.4321/2015 (Α΄32) μετά τις λέξεις «Πίνακα Κατάταξης των» και πριν τη λέξη «υποψηφίων» προστίθεται η λέξη «επιτυχόντων» και η φράση «(Γ΄22)» αντικαθίσταται από το ορθό «(Γ΄ 222)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Στο άρθρο 26 του Ν.4320/2015 (Α΄ 29) μετά τις λέξεις «ειδικό συνεργάτη ή» και πριν τη λέξη «υπάλληλο» προστίθενται οι λέξεις «μετακλητό υπάλληλο ή».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 16 του Ν.4320/2015 (Α΄29) αντικαθίσταται ως εξής: «Με το ανωτέρω διάταγμα καθορίζεται η διάρθρωση της Γραμματείας, ο αριθμός και οι ειδικότητες του προσωπικού αυτής και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.»

Άρθρο 27Θέματα Ο.Τ.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (Α΄ 297) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η αποζημίωση για υπερωριακή, νυκτερινή ή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται για την εξυπηρέτηση των Γραφείων των Βουλευτών, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, καθώς και του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και των οποίων η μισθοδοσία δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οργανικά, για όσο χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται στα άνω Γραφεία. Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπ’ αριθμ. 2/99421/ ΔΕΠ/ 23.1.2015 (Β΄ 203).» β) Τυχόν δαπάνες υπερωριακής αποζημίωσης υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου, για τις οποίες έχει τηρηθεί η προβλεπομένη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διαδικασία και η καταβολή τους εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, εκκαθαρίζονται σε βάρος των φορέων της οργανικής τους θέσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Στους διαδόχους των δικαιούχων που απεβίωσαν μετά την έναρξη ισχύος της υποπαραγράφου ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Α΄ 222) και μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4257/2014 (Α΄ 93), παραχωρείται απευθείας, κατόπιν αίτησής τους, το δικαίωμα εκμετάλλευσης της ίδιας θέσης, για χρονικό διάστημα δέκα ετών. Αν δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθεί η ίδια θέση για οποιονδήποτε λόγο, το δικαίωμα παραχωρείται για θέση κατά το δυνατόν εγγύτερα της παλαιάς. Οι θέσεις που παραχωρούνται στα ανωτέρω πρόσωπα, εξαιρούνται από τα ποσοστά των παραγράφων 4 και 5 της υποπαραγράφου ΣΤ2 του Ν.4093/2012 (Α΄ 222). β) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 της υποπαραγράφου ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Α΄ 222), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν.4305/2014 (Α΄ 237) καταργείται αφότου ίσχυσε. Η παράγραφος 3α΄ και β΄ και η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 2α΄ και β΄ και 3 αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η αρμοδιότητα για την έγκριση αποδοχής δωρεάς αυτοκινήτων προς τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού (άρθρο 1 του Ν.Δ.2396/1953, Α΄ 117 και υ.α. 6400/2060/1984, Β΄ 387) ασκείται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως η θέση αυτή προβλέπεται από το άρθρο 28 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Π.δ.105/2014 (Α΄172) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» τροποποιείται ως κατωτέρω: α) Στην περίπτωση Αα΄ του άρθρου 28 οι λέξεις «διακόσιες εβδομήντα τέσσερις (274)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «διακόσιες εβδομήντα τρεις (273)». β) Στην περίπτωση Αστ΄ του άρθρου 28 οι λέξεις «τέσσερις (4)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πέντε (5)». γ) Στην περίπτωση 2 του άρθρου 39 οι λέξεις «Δέκα (10) » αντικαθίστανται με τις λέξεις «Ένδεκα (11)». δ) Στην περίπτωση 9 του άρθρου 39 οι λέξεις «Ένδεκα (11)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Δώδεκα (12)». ε) Στο τέλος της περίπτωσης 10 του άρθρου 39 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Mία (1) προσωποπαγής θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων − Μηχανικών) μετατρέπεται σε οργανική του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων−Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)». στ) Στην περίπτωση 13 του άρθρου 39 προστίθεται υποπερίπτωση ιη΄ ως εξής: «Έξι (6) θέσεις ειδικότητας ΥΕ Επιμελητών». ζ) Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.δ.105/2014, η υποπερίπτωση αγ΄ διαγράφεται και προστίθεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.δ.105/2014 ως υποπερίπτωση βγ΄. Οι υποπεριπτώσεις αδ΄, αε΄ και αστ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.δ.105/2014 αναριθμούνται σε αγ΄, αδ΄ και αε΄ αντιστοίχως. Οι υποπεριπτώσεις βγ΄ έως και βθ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.δ.105/2014 αναριθμούνται σε βδ΄ έως και βι΄ αντιστοίχως. η) Στο άρθρο 40 οι λέξεις «άρθρο 38» αντικαθίστανται με τις λέξεις «άρθρο 39». Η έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του Π.δ.105/2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Η διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 160 παρ. 1 του Ν.3463/2006 (Α΄ 114), για όσους δήμους ή δημοτικά ιδρύματα ή συνδέσμους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων, δεν έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος επικυρωμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015, από την αρμόδια για την εποπτεία τους Αρχή, παρατείνεται αναδρομικώς και αυτοδικαίως έως και την 30ή Ιουνίου 2015. β) Έως την ίδια ως άνω ημερομηνία αναστέλλεται κάθε διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 174 του Ν.4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 28Συντονιστής Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Καταργείται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87). Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση συνιστάται θέση προϊσταμένου, που φέρει τον τίτλο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης». Η συνιστώμενη θέση είναι αντίστοιχη με εκείνη προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείου και οι αποδοχές του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι αυτές που προβλέπονται για τη θέση Γενικού Διευθυντή Υπουργείου. Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμη φορά. Έως ότου διοριστεί ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές του. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας νοείται, από το διορισμό του, ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τη θέση της προηγούμενης παραγράφου επιλέγονται, από το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει, δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον: α. Έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή β. έχουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη. γ. Η επιλογή τους στη θέση του προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης και στη θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης προέκυψε από υπηρεσιακό συμβούλιο, εκτός εάν δεν πραγματοποιήθηκαν κρίσεις από το αρμόδιο κατά τις οικείες διατάξεις υπηρεσιακό συμβούλιο κατά την τελευταία διετία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την επιλογή των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκδίδεται απόφαση − προκήρυξη του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (Ν.3861/2012, Α΄112), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Οι αιτήσεις των υποψηφίων, οι οποίες πρέπει να αφορούν συγκεκριμένη Αποκεντρωμένη Διοίκηση, υποβάλλονται, με σύντομο βιογραφικό σημείωμα, στην υπηρεσία που ορίζεται στην προκήρυξη, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, η οποία και αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής της στην ημερησία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η επιλογή πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων, που αξιολογούνται, ως ακολούθως: α. Επαγγελματικά προσόντα: − Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 25. − Ο βαθμός του δεύτερου τίτλου σπουδών, εφόσον είναι της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον βασικό τίτλο σπουδών, πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 7. − Για το διδακτορικό δίπλωμα προστίθενται 200 μόρια. − Για τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, προστίθενται 80 μόρια. − Για την επιτυχή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης προστίθενται 140 μόρια. − Για την άριστη γνώση γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστίθενται 80 μόρια και για την πολύ καλή γνώση 50 μόρια. − Για την άριστη γνώση γλώσσας άλλων χωρών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προστίθενται 50 μόρια, για τη δε πολύ καλή γνώση 30 μόρια. − Για την πιστοποιημένη επιμόρφωση προστίθενται, ανά ημέρα, ένα (1) μόριο επιμόρφωσης με ανώτατο όριο τα 50 μόρια. Οι φορείς, οι οποίοι παρέχουν πιστοποιημένη επιμόρφωση καθορίζονται με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 9 του παρόντος. β. Εργασιακή − Διοικητική εμπειρία: − Ο χρόνος υπηρεσίας: μέχρι 300 μόρια (για κάθε έτος υπηρεσίας 10 μόρια με ανώτατο όριο τα 30 έτη). Χρόνος υπηρεσίας μεγαλύτερος του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος. − Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης: μέχρι 154 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 2,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 73 μήνες). − Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου: μέχρι 300 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1,67 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες). − Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου: μέχρι 200 μόρια (για κάθε συμπληρωμένο μήνα 1,11 μόρια με ανώτατο όριο τους 180 μήνες). Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει υποψήφιος από το χρόνο υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, προϊσταμένου Διεύθυνσης και προϊσταμένου Τμήματος υπολογίζονται με ανώτατο όριο τους 180 μήνες και δεν μπορεί να υπερβεί τα 380 μόρια. γ. Ικανότητες−δεξιότητες: (1) Υπηρεσιακή αξιολόγηση: μέχρι 200 μόρια. Τα κριτήρια της έκθεσης αξιολόγησης αξιολογούνται βάσει της βαθμολόγησής τους στις εκθέσεις αξιολόγησης και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος αυτής για κάθε κριτήριο με συντελεστή βαρύτητας 6. (2) Ειδικές δραστηριότητες, μέχρι 80 μόρια συνολικά, όπως: − συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζεται με αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης γενικότερα, − εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κ.λπ. συναφείς με το αντικείμενο της δημόσιας διοίκησης, γενικότερα, καθώς και η διενέργεια Ε.Δ.Ε. ή ανάκρισης που ανατίθενται στον υπάλληλο από την υπηρεσία του, στο πλαίσιο του πειθαρχικού ελέγχου, − εκπροσώπηση σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες εργασίας, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, ουσιαστικού περιεχομένου, − μέλη Δ.Σ., Πρόεδροι, Διοικητές και λοιπά όργανα διοίκησης νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα. (3) Η ηθική αμοιβή του επαίνου ή το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων, εφόσον σχετίζονται με το αντικείμενο της υπηρεσίας: 70 μόρια. (4) Συνέντευξη: μέχρι 350 μόρια. Ο βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από την ορθότητα και την πληρότητα των απαντήσεων με τυχαίες ερωτήσεις μέσα από τράπεζα ερωτήσεων. Σκοπός της συνέντευξης είναι να μορφώσει το Συμβούλιο γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία κρίνεται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η συνέντευξη διενεργείται από το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος, για την επιλογή, υπάλληλος, που αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία εντός τριών (3) ετών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της υποψηφιότητάς του. Ο άνω περιορισμός δεν ισχύει στην περίπτωση, κατά την οποία, ο υπάλληλος περιλαμβάνει στην αίτησή του ρητή δέσμευση, ότι, σε περίπτωση που επιλεγεί, παραμένει στην υπηρεσία του μέχρι τη λήξη της θητείας και πάντως όχι πέραν του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας του. Επίσης, δεν μπορεί να επιλεγεί εκείνος κατά του οποίου έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου των αποδοχών του, καθώς και εκείνος, που έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα, ή με απευθείας κλήση, στο ακροατήριο, για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Σε περίπτωση μη ανανέωσης της θητείας του ο υπάλληλος επανέρχεται στον φορέα της οργανικής του θέσης, στον οποίο υπηρετούσε πριν από την επιλογή του και καταλαμβάνει προσωποπαγή θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, χωρίς να λαμβάνει το επίδομα θέσης Γενικού Διευθυντή, μέχρις ότου κενωθεί αντίστοιχη οργανική. Κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, τα καθήκοντά του καθορίζονται με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του προέδρου του οικείου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η αναπλήρωση του Συντονιστή, ο οποίος κωλύεται ή απουσιάζει, γίνεται, σύμφωνα με τη διάταξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 (Α΄ 26).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται οι φορείς πιστοποίησης της επιμόρφωσης, τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος των υποψηφίων, η προθεσμία εντός της οποίας οι φορείς της οργανικής θέσης των υποψηφίων υποχρεούνται να διαβιβάσουν τους φακέλους του προσωπικού τους μητρώου. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι κατηγορίες των θεματικών ενοτήτων, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της συνέντευξης και συγκροτούν την «τράπεζα των ερωτήσεων», καθώς και η προθεσμία εντός της οποίας θα πρέπει να κινηθεί η διαδικασία πλήρωσης της θέσης σε περίπτωση λήξης της θητείας. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 29ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ειδικού λογαριασμού «Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού ΕΒΖ» του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΤΑΥΕΒΖ), ο οποίος με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24ης Αυγούστου 2013 των μελών του ΤΑΥΕΒΖ καταργείται, υπάγονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΕΤΕΑΜ) από την πρώτη του επομένου μηνός από το μήνα δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. β. Οι ασφαλισμένοι του καταργούμενου λογαριασμού επικουρικής σύνταξης του ΤΑΥΕΒΖ καθίστανται ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και διέπονται, από την υπαγωγή τους στο ΕΤΕΑ, από το σύνολο της νομοθεσίας του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), καθώς και από τις διατάξεις της γενικότερης νομοθεσίας, όπως ισχύουν. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στο ΤΑΥΕΒΖ, συμπεριλαμβανομένου και αυτού που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή προσμετρήθηκε από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του, θεωρείται χρόνος ασφάλισης ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). γ. Αναγνωρίσεις χρόνων σύμφωνα με το άρθρο 19 του προϊσχύοντος Καταστατικού του ΤΑΥΕΒΖ, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) μέχρι την ολοκλήρωσή τους. δ. Οι συνταξιούχοι του καταργούμενου λογαριασμού του ΤΑΥΕΒΖ καθίστανται συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), το οποίο βαρύνεται εφεξής με την καταβολή των συντάξεών τους, όπως είχαν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία κατάργησης αυτού του λογαριασμού, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.2434/1996 (Α΄ 188), όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3232/2004 (Α΄ 48). Οι ανωτέρω συνταξιούχοι διέπονται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και της γενικότερης νομοθεσίας. ε. Αιτήσεις συνταξιοδότησης, που είχαν υποβληθεί στο ΤΑΥΕΒΖ από ασφαλισμένους του μέχρι την ημερομηνία υπαγωγής τους στο ΕΤΕΑ και εκκρεμούν, κρίνονται από το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) σύμφωνα με την προϊσχύουσα νομοθεσία του ΤΑΥΕΒΖ. στ. Το 60% της συνολικής κινητής και το 60% της συνολικής ακίνητης περιουσίας του ΤΑΥΕΒΖ μεταβιβάζονται στο ΕΤΕΑ σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 24.8.2013 των μελών του ΤΑΥΕΒΖ. Τα ποσοστά αυτά της περιουσίας του ΤΑΥΕΒΖ που μεταβιβάζονται στο ΕΤΕΑ προσδιορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως επίσης και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. Οι μεταβιβάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε τέλη και δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, δήμου, κοινότητας ή τρίτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το εδάφιο 2 της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων των Κλάδων Κύριας Σύνταξης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης έως 31.12.2018, καθώς και η χρηματοδότηση του Προγράμματος «Πρόγραμμα κατ’ οίκον φροντίδας συνταξιούχων». Η παρ. 7 του άρθρου 38 του Ν.3863/2010 (Α΄ 115) αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά την 1.1.2019 τα ποσά της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων μεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό του.» Το εδάφιο β΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως εξής: «Σκοπός του Λογαριασμού είναι η κάλυψη ελλειμμάτων Φορέων και Κλάδων Επικουρικής Σύνταξης, καθώς και του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) έως 31.12.2018.» Η περίπτωση θ΄ της παρ. 13 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (Α΄ 152) αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά την 1.1.2019 τα ποσά της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων μεταφέρονται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και αποτελούν έσοδό του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής της περιόδου 1.1.2004 έως 31.12.2004 του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑ.Π.Ι.Τ.), ύψους 50.453.534,85 ευρώ ρυθμίζεται να εξοφληθεί ως εξής: 1. Το έτος 2015 θα καταβληθεί το ποσό των 15.000.000,00 ευρώ σε μηνιαίες δόσεις ύψους 1.000.000,00 ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο και μηνιαίες δόσεις ύψους 1.500.000,00 ευρώ, κατά το δεύτερο εξάμηνο. 2. Το υπόλοιπο της οφειλής από 1.1.2016 θα καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις ύψους 2.000.000,00 ευρώ μέχρι εξοφλήσεως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Οι απαιτήσεις των ταμείων υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 36 παρ. 2 του Ν.4052/2012 από εισφορές και αχρεώστητα καταβληθείσες παροχές, σε περίπτωση ολικής ή μερικής καθυστέρησης της εξόφλησής τους συμπεριλαμβανομένων και των επιβαρύνσεων αυτών από προσαυξήσεις ή/και τόκους υπερημερίας, εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Ν.Δ.356/1974, Α΄ 90). β) Τίτλο για τη βεβαίωση και είσπραξη των παραπάνω απαιτήσεων αυτών των Ταμείων αποτελεί η απόφαση των Δ.Σ. τους, με την οποία καθορίζεται επακριβώς το εισπρακτέο ποσό από καθυστερούμενες εισφορές, προσαυξήσεις, τόκους υπερημερίας και η χρονική περίοδος στην οποία αναφέρονται, με βάση πράξεις των αρμοδίων υπηρεσιών ή καταστάσεων των οφειλετών. Ο τίτλος οριστικοποιείται μετά την κοινοποίηση της πράξης στον οφειλέτη και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης τυχόν προβλεπόμενης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Δ.Σ., άλλως, σε περίπτωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής μετά την κοινοποίηση της απόφασης, που απορρίπτει την ενδικοφανή προσφυγή. Σε όσα ταμεία δεν προβλέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ο τίτλος οριστικοποιείται μετά την πάροδο 60 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης Δ.Σ.. Η απόφαση του Δ.Σ. εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών μηνών. Με κοινοποίηση της απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής ή της απόφασης Δ.Σ., σε όσα ταμεία δεν προβλέπεται ενδικοφανής προσφυγή, ενημερώνεται ο οφειλέτης για τη δυνατότητα προσβολής της απόφασης αυτής ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων. γ) Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη ή πτώχευσης ή αναγκαστικής εκκαθάρισης, οι απαιτήσεις των Ταμείων κατατάσσονται προνομιακά, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας για τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. δ) Το δικαίωμα προς είσπραξη των εισφορών παραγράφεται μετά 20ετία από τη λήξη του οικονομικού έτους, στο οποίο κατέστησαν απαιτητές, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων περί παραγραφών του Αστικού Κώδικα. Η επίδοση της απόφασης και η τυχόν άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά αυτής διακόπτει την παραγραφή. Μετά την έναρξη της διαδικασίας είσπραξης από το ΚΕΑΟ ή άλλο δημόσιο ταμείο εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις περί παραγραφής του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων. ε) Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδονται με τη σύμφωνη γνώμη των Ταμείων και κατόπιν αίτησής τους, μπορεί να ανατίθεται στο ΚΕΑΟ ή σε άλλο δημόσιο ταμείο η είσπραξη των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 απαιτήσεών τους. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα στοιχεία ταμειακής βεβαίωσης της οφειλής, η διαδικασία κοινοποίησης στους οφειλέτες, η διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης του ΚΕΑΟ ή άλλου δημόσιου ταμείου, τα κριτήρια και στοιχεία των δεικτών απόδοσης, τα κριτήρια για τον διαχωρισμό άμεσα εισπράξιμων οφειλών και επισφαλών οφειλών, ο τρόπος και η διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, ο τρόπος και ο χρόνος και η διαδικασία απόδοσης των εισπράξεων στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, η τυχόν αποζημίωση του ΚΕΑΟ για την ανάληψη της διαδικασίας είσπραξης οφειλών και κάθε άλλο στοιχείο, που αφορά στη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των οφειλόμενων εισφορών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 144 του Ν.3655/2008 (Α΄ 58) και μετά τη φράση «Ασφαλισμένες του Τομέα Σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης,» προστίθεται φράση «του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης του Τ.Α.Ι.ΣΥ.Τ.». Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ν.3655/2008, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την υποβολή των σχετικών αιτήσεων συνταξιοδότησης και σε καμία περίπτωση πριν την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του παρόντος νόμου.

Άρθρο 30ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.3023/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «γ. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) χορηγείται ισόποσα στους υπό τα στοιχεία στβ΄ και στδ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχους. Στην κατανομή του ποσοστού αυτού μετέχουν και οι υπό τα στοιχεία στα΄ και στγ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δικαιούχοι. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εκδίδεται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι δικαιούχοι που εμπίπτουν σε καθεμία από τις παραπάνω κατηγορίες και το ποσό τακτικής χρηματοδότησης που καταβάλλεται σε αυτούς.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν.3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4304/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «Το ποσό κρατικής χρηματοδότησης, το οποίο δικαιούται συνασπισμός, κατανέμεται μεταξύ των κομμάτων που τον απαρτίζουν με βάση τη μεταξύ τους συμφωνία, η οποία, γνωστοποιείται στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά τη διεξαγωγή των εκλογών. Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης γνωστοποιείται επίσης και κάθε τροποποίηση της ανωτέρω συμφωνίας. Σε περίπτωση αποχώρησης πολιτικού κόμματος από συνασπισμό, το ποσό της κρατικής χρηματοδότησης, το οποίο δικαιούται, κατανέμεται με βάση τη συμφωνία των κομμάτων που τον είχαν συγκροτήσει. Αν δεν υπάρχει ή δεν γνωστοποιηθεί, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, η συμφωνία, κατανέμεται, ισόποσα, μεταξύ των κομμάτων που απαρτίζουν το συνασπισμό, στα οποία συνυπολογίζεται και εκείνο που αποχώρησε.» 2. Για το τρέχον έτος, η απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4304/2014, θα εκδοθεί εντός των πρώτων πέντε μηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για το τρέχον έτος, η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.3023/2002, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4304/2014, θα εκδοθεί εντός των πρώτων πέντε μηνών.

Άρθρο 31ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ανάρτηση πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» α. Πράξεις ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές πράξεις) που εκδίδονται με ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και αναρτώνται στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Ειδικά για το τρέχον έτος, η προθεσμία ανάρτησης στο πρόγραμμα «Διαύγεια» παρατείνεται έως δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος. β. Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου ανατρέχει από την 1η Ιανουαρίου 2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τροποποιήσεις διατάξεων των άρθρων 79, 104, 161 163, 165, καθώς και του άρθρου 167 του Ν.4270/2014 (Α΄ 143). Οι προθεσμίες για την: α) έκδοση συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) δημοσίων επενδύσεων [άρθρα 79, παρ.3, περίπτωση ι΄ και 104 παρ. 1 του Ν.4270/2014 (Α΄ 143)] και διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Π.Δ.Ε. που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2014, στη δημόσια ληψοδοσία (άρθρο 161, παρ. 1 του Ν.4270/2014) και β) απόδοση λογαριασμού των ΧΕΠ, που θα εκδοθούν (άρθρο 104 παρ. 2 του Ν.4270/2014) παρατείνονται κατά δύο (2) μήνες. Παρατείνονται επίσης, για το τρέχον έτος και κατά ένα (1) μήνα οι προθεσμίες των άρθρων 163 παρ. 2, 165 παρ. 2 και του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 167 του Ν.4270/2014, που αναφέρονται στην κατάρτιση του Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους και την αποστολή τους από τον Υπουργό Οικονομικών στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Άρθρο 32ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 9 του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.4320/2015 (Α΄ 29) το εδάφιο «Τα Γραφεία Συντονισμού» αντικαθίσταται ως εξής: «Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 9 του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.4320/2015 (Α΄ 29): Διαγράφονται οι περιπτώσεις: Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών και Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Υπουργείου Οικονομικών εξυπηρετεί και τη Γενική Γραμματεία για την καταπολέμηση της Διαφθοράς, ενώ αναριθμείται η περίπτωση ε΄ σε γ΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 9 του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.4320/2015 (Α΄ 29) προστίθενται τα εξής εδάφια: «Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στη Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς βαρύνει τον φορέα προέλευσης, σε κάθε δε περίπτωση οι αποδοχές των υπαλλήλων που αποσπώνται δεν υπολείπονται του συνόλου των αποδοχών και των λοιπών πρόσθετων αμοιβών που τους καταβάλλονταν από τον φορέα προέλευσης, με τις προϋποθέσεις χορήγησής τους. Ο Γενικός Γραμματέας ορίζεται κύριος διατάκτης των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος αναλαμβάνει με αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετά το άρθρο 17 του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν.4320/2015 (Α΄ 29) προστίθεται άρθρο 17Α ως ακολούθως: «Το σύνολο των μετατασσόμενων, αποσπώμενων και προσλαμβανόμενων υπαλλήλων στην αναφερόμενη στον παρόντα νόμο Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα (30), εκ των οποίων ο αριθμός των ειδικών συμβούλων και συνεργατών που προσλαμβάνονται κατά εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 55 του Π.δ.63/2005, όπως ισχύει, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15).»

Άρθρο 33ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 1α του άρθρου 12 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Η υπ’ αριθμ. Α2α/Γ.Π.92221/23.12.2014 (Β΄ 3501) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία έχουν προσδιοριστεί τα ποσά για εφημερίες ιατρικού προσωπικού των νοσοκομείων, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ, και οι υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 109740/16.12.2014 (Β΄ 3485), Α2β/ Γ.Π.οικ. 109735/16.12.2014 (Β΄ 3485), Α2β/Γ.Π.οικ. 109739/ 16.12.2014 (Β΄ 3485), Α2β/Γ.Π. 107787/16.12.2014 (Β΄ 3485), Α2β/Γ.Π.113375/31.12.2014, Α2β/Γ.Π. 113378/ 31.12.2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και Α2β/ Γ.Π.113381/31.12.2014 υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες έχουν προσδιοριστεί τα ποσά για πρόσθετες αμοιβές, εργασία εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και για υπερωριακή απασχόληση προς κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ, εξακολουθούν να ισχύουν. Οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών διενεργείται κατά τις κείμενες διατάξεις έκδοσής τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το εδάφιο δ΄ της παρ. 1α του άρθρου 12 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270) αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι ΚΑΕ σε βάρος των οποίων πραγματοποιείται η εκκαθάριση και πληρωμή των εφημεριών και των πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυκτερινών ωρών και υπερωριακή απασχόληση προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, του εκάστοτε τρέχοντος και παρελθόντων οικονομικών ετών, αντίστοιχα, η Υπηρεσία μέσω της οποίας καταβάλλονται, όπως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση, την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα οριζόμενα στις παραγράφους 1α και 1β του άρθρου 12 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270) ισχύουν και για τις εφημερίες του ιατρικού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (ιατροί ΕΣΥ και ειδικευόμενοι) των νοσοκομείων ΝΙΜΙΤΣ, ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ και ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η προβλεπόμενη στην παρ. 1β του άρθρου 12 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270) προθεσμία παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.

Άρθρο 34ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3868/2010 (Α΄ 129) αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Η παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.3580/2007 (Α΄ 134) αντικαθίσταται ως εξής: 2.α. Στην κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα. Σε αυτόν έχουν δυνατότητα εγγραφής, μετά από αίτησή τους, ιατροί οι οποίοι απέκτησαν τον τίτλο της ειδικότητάς τους κατά την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησής τους και οι οποίοι: α) είναι Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους−μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύζυγοι Ελλήνων υπηκόων ή υπηκόων κράτους−μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δελτίο παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ή κάτοχοι μπλε κάρτας της Ε.Ε. ή κάτοχοι δελτίου παραμονής δεύτερης γενιάς ή κάτοχοι δελτίου άδειας παραμονής ομογενούς, β) είναι κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλματος στη χώρα μας, γ) είναι κάτοχοι άδειας χρήσης τίτλου ιατρικής ειδικότητας στη χώρας μας και δ) δεν κατέχουν καμία άλλη έμμισθη θέση στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ιατροί, οι οποίοι μετά την εγγραφή τους στον κατάλογο καταλαμβάνουν θέση στον στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, υποχρεούνται με αίτησή τους να διαγραφούν από τον κατάλογο των επικουρικών. Τα ανωτέρω δεν αφορούν ιατρούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Οι ιατροί που εγγράφονται στον κατάλογο δεν μπορούν να παραμείνουν σε αυτόν περισσότερο από πέντε (5) έτη. β. Οι ιατροί καταχωρούνται στον κατάλογο ανά ειδικότητα και σύμφωνα με τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται και η μεταξύ τους προτεραιότητα για κάλυψη θέσης. Με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 η οποία υποβάλλεται μαζί με την κύρια αίτηση καταχώρησης στον κατάλογο, ο ιατρός έχει τη δυνατότητα επιλογής τοποθέτησης: α) σε δύο Υγειονομικές Περιφέρειες της προτίμησής του ή β) σε μια Υγειονομική Περιφέρεια και την ΚΥ του ΕΚΑΒ ή κάποιο παράρτημα αυτού ή γ) στην ΚΥ του ΕΚΑΒ ή κάποιο παράρτημα αυτού. Ιατρός που δεν αποδέχεται την τοποθέτησή του σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή αποκεντρωμένη οργανική μονάδα της Υγειονομικής Περιφέρειας ή την Κεντρική Υπηρεσία και τα παραρτήματα του ΕΚΑΒ που έχει επιλέξει, μεταφέρεται στην τελευταία θέση του καταλόγου της ειδικότητάς του. Ιατρός που αποποιείται την τοποθέτησή του για δεύτερη φορά ή παραιτείται από τη θέση πρόσληψής του, δεν έχει το δικαίωμα επανεγγραφής στον κατάλογο αν δεν παρέλθει διετία από την παραίτηση ή την αποποίησή του. Ομοίως, ιατρός που αποποιείται διορισμό σε θέση ΕΣΥ ή ιατρός του ΕΣΥ που παραιτείται από τη θέση του, για οποιαδήποτε αιτία, δεν μπορεί να εγγράφει στον κατάλογο για θέση επικουρικού ιατρού. Οι επικουρικοί ιατροί τοποθετούνται ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων με απόφαση του Υπουργού Υγείας κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών, των Διοικητών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας ή του προέδρου του ΕΚΑΒ αντίστοιχα. γ. Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα υγείας, ΠΠΙ, ΠΙ, εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, δύναται να είναι έως και δύο έτη. Στους νομούς Αττικής, εξαιρουμένων των Κυθήρων, και Θεσσαλονίκης η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως και ενός έτους. Στις άγονες, νησιωτικές, προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές, η διάρκεια της σύμβασης δύναται να είναι έως και τρία (3) έτη. Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών μπορούν να παρέχουν στον επικουρικό ιατρό και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή της θητείας τους, δωρεάν σίτιση και κατάλληλο κατάλυμα διαμονής. Εάν τοποθετηθεί ως επικουρικός ιατρός σε άγονη, νησιωτική, προβληματική και απομακρυσμένη περιοχή ο ένας από τους συζύγους, ο/η σύζυγός του δικαιούται, κατά παρέκκλιση του καταλόγου, να τοποθετηθεί κατά προτεραιότητα σε θέση επικουρικού ιατρού της ειδικότητάς του. Τακτικός υπάλληλος και υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., που κατέχει οργανική ή προσωποπαγή θέση και είναι σύζυγος επικουρικού ιατρού που θα τοποθετηθεί σε άγονη, νησιωτική, προβληματική ή απομακρυσμένη περιοχή επιτρέπεται να αποσπάται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων και κατά προτεραιότητα, σε υπηρεσία του στενού δημόσιου τομέα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσία του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή όπου υπηρετεί ο σύζυγός του. Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., η προϋπηρεσία του επικουρικού ιατρού σε άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές θα υπολογίζεται εις διπλούν σε σχέση με την προϋπηρεσία στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι άγονες, νησιωτικές, προβληματικές ή απομακρυσμένες περιοχές και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. δ. Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές του πρωτοδιοριζόμενου επιμελητή Β΄ του Ε.Σ.Υ.. Η δαπάνη για την αμοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου, εάν αυτοί καλύπτουν ανάγκες νοσοκομείου ή τον προϋπολογισμό της Υγειονομικής Περιφέρειας, εάν καλύπτουν ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η σύμβαση συνάπτεται αντιστοίχως με το οικείο νοσοκομείο ή την Υγειονομική Περιφέρεια ή τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ. ε. Οι επικουρικοί ιατροί που τοποθετούνται με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4272/2014 ακολουθούν τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4213/2013. Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και για τους ιατρούς που τοποθετούνται στο ΕΚΑΒ και τα παραρτήματά του, το Κέντρο Δηλητηριάσεων, τα ΤΕΠ, τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, τα Ογκολογικά Τμήματα και τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων της χώρας. στ. Κατά παρέκκλιση όλων των διατάξεων, σε θέσεις επικουρικών ιατρών που από το νοσοκομείο αιτείται ορισμένη εξειδίκευση ή εμπειρία, προηγούνται ιατροί, οι οποίοι διαθέτουν βεβαίωση εξειδίκευσης στις ανωτέρω μονάδες και ελλείψει αυτών όσοι διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε αυτές. Για την απόδειξη της εμπειρίας απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης προϋπηρεσίας ως ειδικευμένος ιατρός στις αντίστοιχες μονάδες. Η βεβαίωση προϋπηρεσίας χορηγείται από το νοσοκομείο όπου υπηρέτησε ο ιατρός. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, περισσοτέρων του ενός για συγκεκριμένη θέση, η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους. ζ. Οι συμβάσεις των επικουρικών ιατρών εξαιρούνται από την αναστολή των διορισμών και προσλήψεων και τη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/27.12. 2006 (Α΄ 280), όπως κάθε φορά ισχύει. η. Οι επικουρικοί ιατροί κατά το χρόνο απασχόλησής τους για κάλυψη εκτάκτων αναγκών είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος που υπηρετεί ο ιατρός ως επικουρικός, προσμετράται ως προϋπηρεσία στις κρίσεις για την κατάληψη θέσης ιατρών Ε.Σ.Υ., καθώς και σε κάθε περαιτέρω εξέλιξή του στο Ε.Σ.Υ.. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους επικουρικούς οδοντιάτρους. θ. Ιατροί και οδοντίατροι, που δεν έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό τέταρτο (64ο) έτος της ηλικίας τους, που πάσχουν από ομόζυγο Β΄ μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, λευχαιμία, αιμορροφιλία, νεανικό διαβήτη και κακοήθη νεοπλασματική νόσο, επιτρέπεται να τοποθετούνται εκτός καταλόγου ως επικουρικοί ιατροί. Η μεταξύ τους προτεραιότητα καθορίζεται από το χρόνο κατάθεσης της αίτησής τους. ι. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης σε βάρος επικουρικού ιατρού για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο άμεσος πειθαρχικός προϊστάμενός του, δηλαδή ο Διοικητής του νοσοκομείου ή ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας ή ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ, δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, μετά από γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να αναστέλλει τη σύμβαση του ιατρού μέχρι την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας και την έκδοση οριστικής απόφασης. Με την έκδοση αθωωτικής απόφασης ή την επιβολή σε βάρος του ιατρού πειθαρχικής ποινής ελαφρύτερης της προσωρινής παύσης, η αναστολή παύει και η σύμβαση του ιατρού συνεχίζεται μέχρι τη συμπλήρωση του υπολειπόμενου χρόνου διάρκειάς της. ια. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη δημιουργία και την τήρηση του καταλόγου, καθώς και στον τρόπο και τη διαδικασία τοποθέτησης των επικουρικών ιατρών. ιβ. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει σαράντα ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 182 του Ν.4261/2014 (Α΄ 107) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 10 του Ν.3812/2009, καθώς και της παρ. 20α του ένατου άρθρου του Ν.4057/2012, μετά από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 125 του Ν.4316/2014 (Α΄ 270) καταργείται. Τα επόμενα άρθρα αναριθμούνται αντίστοιχα.

Άρθρο 35

Η παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.4312/2014 (Α΄ 260) αντικαθίσταται ως εξής: «3.α) Οι φορείς των ΟΤΑ που υλοποιούν τις Πράξεις «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγχρηματοδοτήθηκαν ή συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013, συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες των «Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ), των «Κέντρων Διημέρευσης−Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρίες» (ΚΕΔΗΦ) και των «Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων», έως την ένταξη των Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014−2020 και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2015. β) Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού στα Κέντρα της προηγούμενης παραγράφου παρατείνονται από τη λήξη τους έως την ένταξη των Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014−2020 και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2015. Κατά τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 οι συμβάσεις του προσωπικού της παραγράφου β΄ σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. γ) Η χρηματοδότηση για την καταβολή της μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού της παραγράφου β΄ μπορεί να καλυφθεί από πόρους: 1) του «ΕΣΠΑ 20072013», 2) του άρθρου 259 του Ν.3852/2010 , οι οποίοι, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα αποδίδονται απευθείας στους Δήμους όπου εφαρμόζονται τα σχετικά προγράμματα ή μέσω των οικείων ΟΤΑ σε φορείς αρμοδιότητάς τους βάσει απολογιστικών στοιχείων και παραστατικών, 3) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 4) από εθνικούς πόρους ή από κάθε άλλη πηγή. Το συνολικό διατιθέμενο ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά εκατομμύρια ευρώ έως την 31ης Δεκεμβρίου 2015. Ο τρόπος καταβολής της χρηματοδότησης θα οριστεί, εφόσον προκύπτει η ανάγκη, με Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. δ) Οι λοιποί φορείς πέραν εκείνων της παρ. 3α, που υλοποιούν τις Πράξεις «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες των «Κέντρων Ημερήσιας φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ) και των «Κέντρων Διημέρευσης − Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρίες» (ΚΕΔΗΦ) μέχρι την ένταξη των Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη μετεξέλιξη αυτών στα πλαίσια των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014 − 2020 και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2015. Η χρηματοδότηση των φορέων αυτών, για το εν λόγω διάστημα θα προβλεφθεί μέσω Προγραμματικής Συμφωνίας των συναρμόδιων Υπουργείων και την έκδοση σχετικής υπουργικής απόφασης έως τις 30.6.2015 και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

Άρθρο 36

Η παρ. 8 του άρθρου 28 του Ν.4033/2011 (Α΄ 64) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «8. α. Για θέματα στέγασης, σίτισης, υγιεινής, ίδρυσης και λειτουργίας υποδομών και για θέματα παροχής υπηρεσιών, προμηθειών και δημοσίων έργων, απολύτως αναγκαίων για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, υποδοχής, ασύλου και επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται χωρίς τους νόμιμους τύπους στη χώρα και για τις οποίες συντρέχουν για χρονικό διάστημα έως και της 31 Δεκεμβρίου 2015 λόγοι κατεπείγουσας ανάγκης, οι οποίοι αιτιολογούνται πλήρως και επαρκώς με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Π.δ.60/2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Α΄64), είναι δυνατή στις σχετικές δημόσιες συμβάσεις έργων, εκπόνησης μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, κατά παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις, η εφαρμογή της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού. Η προαναφερόμενη διαδικασία ισχύει για τα θέματα συμβάσεων που αφορούν κάθε κατηγορία των ως άνω προβλεπομένων, υπό εδάφιο 1, υποδομών και υπηρεσιών και κάθε τόπο εγκατάστασής τους.»

Άρθρο 37

Μετά το άρθρο 1 του Ν.4323/2015 (Α΄ 43) προστίθεται νέο άρθρο 2 και αναριθμείται το άρθρο 2 σε 3 ως εξής: «Άρθρο 2 1.α) Το ΕΔ υποχρεούται σε αποκατάσταση της θετικής ζημίας (penalties) που δύναται να προκύψει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του παρόντος νόμου που κύρωσε την ΠΝΠ (Α΄ 41) σε βάρος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού από την πρόωρη λήξη των προθεσμιακών τους καταθέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αποκατάστασης της τυχόν θετικής ζημίας των ως άνω φορέων από τη μεταφορά των κεφαλαίων προθεσμιακών καταθέσεων σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος. β) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ισχύοντα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων στα πιστωτικά ιδρύματα υπερβαίνουν την προσφερόμενη απόδοση των λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας εφαρμόζονται οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου του άρθρου πρώτου της, από 20.4.2015, ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου. 2. Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της από 20.4.2015, ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του παρόντος (τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού όπως ορίζονται στην παρ. 11 του άρθρου 25 του Ν.1828/1989, τα τέλη ύδρευσης, υπηρεσία αρδεύσεως, δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 19 του β.δ. 24/1958, το τέλος απαλλοτρίωσης όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν.3870/2010, τα έσοδα της παρ. 2 του άρθρου 4 του Α.Ν.582/1968, τα προβλεπόμενα στην παρ. 13 του άρθρου 25 του Ν.1828/1989 ανταποδοτικά τέλη και εισφορές, το κόμιστρο ανταποδοτικού χαρακτήρα της παρ. 1 του άρθρου 83 και το πολιτιστικό τέλος της παρ. 5 του άρθρου 225 του Ν.3463/2006

Άρθρο 38

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που καταρτίστηκαν ή ανανεώθηκαν άπαξ εντός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς 2014−2015 και αφορούσαν στην πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία δημοτικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, θεωρούνται νόμιμες και παρατείνονται αυτοδικαίως έως τη λήξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, στις 31.7.2015, εφόσον για την ανανέωσή τους, γνωμοδότησε θετικά η Επιτροπή του άρθρου 28, παρ. 4 του Ν.2190/1994.

Άρθρο 39

Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων, που έλαβαν χώρα μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και παύουν οριστικά οι ποινικές, πειθαρχικές διώξεις και παύει κάθε διαδικασία καταλογισμού σε βάρος αιρετών εκπροσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου, επί υποθέσεων σχετικών: α. με μη άσκηση ένδικων μέσων επί υποθέσεων εργατικών διαφορών του προσωπικού των Ο.Τ.Α. και του προσωπικού δημοτικών νομικών προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.) και β. με την παράταση ισχύος συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου του εν λόγω προσωπικού.

Άρθρο 40ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ.57/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προστίθενται τα εξής: «θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης η) τον Υπεύθυνο Συντονιστή της ΜΟΤΕΚ (Μονάδας Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών) του ΕΚΔΔΑ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του Π.δ.57/2007 αντικαθίστανται ως εξής: «2. Το Συμβούλιο αποτελείται από εννέα μέλη που ορίζονται με τριετή θητεία από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.. Ως Πρόεδρος ορίζεται καθηγητής Α.Ε.Ι. και ως μέλη οι Διευθυντές της Ε.Σ.Δ.Δ. και του IN.EΠ., τρία μέλη Δ.Ε.Π., ένας ειδικός επιστήμονας σε θέματα δημόσιας διοίκησης, ένας ειδικός επιστήμονας σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και ένας βοηθός Συνήγορου του Πολίτη. Η αποζημίωση του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Επιστημονικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατά παρέκκλιση των περιορισμών των κείμενων διατάξεων. 3. Το Συμβούλιο συνέρχεται τακτικώς τουλάχιστον τέσσερις φορές το έτος ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του και εκτάκτως όταν το ζητήσει ο Πρόεδρος του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..»

Άρθρο 41ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Η παρ. 20 περίπτωση α΄ του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής: «20.α. Για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού μόνιμου προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και προσωπικού με θητεία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 (Α΄ 28) απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), εξαιρουμένης της πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία και των υδρονομέων άρδευσης, καθώς και της πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο ή κατ’ εξαίρεση τους τρεις μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 206 παρ. 1 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει. Για τις πιο πάνω κατηγορίες προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 209 και 211 του Ν.3584/2007, όπως ισχύουν. Από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 εξαιρείται επίσης η πρόσληψη προσωπικού με διάρκεια σύμβασης έως οκτώ (8) μήνες για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με τα άρθρα 20 του Ν.2190/1994 και 212 του Ν.3584/2007. Η ως άνω διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις των δικαστικών λειτουργών, του προσωπικού της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Συντάγματος, καθώς και των έμμισθων δικηγόρων και νομικών συμβούλων.» β. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 παραμένει σε ισχύ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ’ εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α΄ 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη αποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων κάθε φορά στο Α.Σ.Ε.Π., καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί έλεγχο για τη συνδρομή των όρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η παρ. 15 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 109 του Ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή ΔΕΥΑ ή ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ, της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 90% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στον οικείο ΟΤΑ, και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο ΟΤΑ ή από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου αυτού, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, μεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα, με την ίδια σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, τα οποία συγκροτούνται σε κάθε Περιφέρεια, για τη διετία 2015−2016, αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και πάντως όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2015 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016. Ειδικά, για την ανωτέρω συγκρότηση, ο χρόνος εκλογής των αιρετών μελών, καθώς και τυχόν λεπτομέρειες για τη διαδικασία εκλογής τους, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος. β. Η θητεία των μελών τυχόν υφιστάμενων, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και Υπηρεσιακών Συμβουλίων στις Περιφέρειες λήγει αυτοδικαίως με τη συγκρότηση των Συμβουλίων της παραγράφου 1α. γ. Η θητεία των μελών των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Περιφερειών, η οποία έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014, παρατείνεται έως τη συγκρότηση των Συμβουλίων της παραγράφου 1α. δ. Το εδάφιο β΄ του άρθρου 250 του Ν.3852/2010 καταργείται. ε. Πράξεις, εισηγήσεις και άλλα έγγραφα, τα οποία υπογράφονται από τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των Περιφερειών, οι οποίοι ορίστηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 51 παρ. 1β του Ν.3905/2010 (Α΄ 219), καθώς και επιδόματα ευθύνης, τα οποία καταβάλλονται σε αυτούς, μετά την 1.1.2012 και έως την τοποθέτηση νέων προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, θεωρούνται, αντιστοίχως, ότι έχουν υπογράφει και έχουν καταβληθεί νομίμως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4321/2015, η φράση «σύμφωνα με το Ν.1337/1983» διαγράφεται. Στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται η φράση «και εξετάζεται με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 170 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει.»

Άρθρο 42

Όσοι αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 249 του Π.δ.410/1995 (Α΄ 231) και δεν έχουν εκπληρώσει, μέσα στην τασσόμενη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 284 παρ. 3 (Α΄ 87), προθεσμία όλες τις υποχρεώσεις τους, μπορούν μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων αυτοί ή οι κληρονόμοι τους, να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 43ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

OTA α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίοι αδυνατούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση των χρεών τους, τα οποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες, χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87) και της παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν.4111/2013 (Α΄ 18).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσω του δεσμευμένου τομέα, μπορεί να χρηματοδοτεί τα δάνεια της ανωτέρω παραγράφου, στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.3965/2011 (Α΄ 113) και του εδαφίου (iν) της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.δ.169/2013 (Α΄272) πλην της παραγράφου 2 του άρθρου 5 αυτού. Οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά χρηματοδότησης καθορίζονται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άρθρο 44ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διαγωνισμοί για το πρόγραμμα δακοκτονίας έχουν δημοσιευτεί αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί έως την 10η Ιουνίου, ημερομηνία έναρξης των εργασιών δακοκτονίας, η Οικονομική Επιτροπή της οικείας Περιφέρειας, μπορεί, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να αναθέτει την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών στους προσωρινούς μειοδότες, έως την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων. Οι δαπάνες για την εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών από την έναρξη των εργασιών δακοκτονίας, μέχρι τη σύναψη της οικείας σύμβασης, μπορούν να εκκαθαριστούν και να πληρωθούν νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης: α) βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και β) το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας σύμβασης ψεκασμών δακοκτονίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Δαπάνες ψεκασμών δακοκτονίας, που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2014, από την έναρξη του προγράμματος δακοκτονίας μέχρι τη σύναψη της οικείας σύμβασης, μπορούν να εκκαθαριστούν και να πληρωθούν νόμιμα σε βάρος των πιστώσεων των οικείων Περιφερειών τρέχοντος οικονομικού έτους, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της υπηρεσίας και το ύψος της δαπάνης, η οποία πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους και το περιεχόμενο της οικείας σύμβασης ψεκασμών δακοκτονίας.

Άρθρο 45

Από την έναρξη ισχύος του Π.δ.164/2004 στην, κατά το άρθρο 11 παρ. 1 περίπτωση α΄ έως δ΄, συνολική χρονική διάρκεια διαδοχικών συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προσμετράται κατά την κρίση του Α.Σ.Ε.Π. ως παράταση καθεμίας εξ αυτών, ο αποδεικνυόμενος χρόνος πραγματικής απασχόλησης, μετά τη λήξη κάθε σύμβασης και μέχρι την παράδοση των κάθε είδους πορισμάτων εκτίμησης ζημιών και εγγράφων διοικητικού ελέγχου, που προβλέπονται από τη σύμβαση, ως επίσης και ο διανυθείς χρόνος υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 4α του Ν.2538/1997, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 4 με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2732/1999, μη υπαγομένης της απασχόλησης αυτής στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση α΄ του Π.δ.164/2004. Οι ενδιαφερόμενοι για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης υποβάλλουν αίτηση προς τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τηρουμένης κατά τα λοιπά της διαδικασίας του άρθρου 11 του Π.δ.164/2004.

Άρθρο 46

To άρθρο 31 του Ν.3730/2008 (A΄ 262), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν.4033/2011 (Α΄ 264), αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 31 Με την επιφύλαξη του άρθρου 193 του Ν.4001/2011 (Α΄ 179) η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.3581/2007 (Α΄ 140) και προβλέπει αποσπάσεις προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.3429/2005 (Α΄ 314), στις οποίες το Δημόσιο κατέχει αμέσως ή εμμέσως την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2015.»

Άρθρο 47

Κατά την αληθή έννοια του άρθρου 30 του Ν.4223/2013 (Α΄287), όπως ισχύει, επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων ακόμη και αν έχουν δέσμευση παραμονής στην υπηρεσία τους, η οποία προκύπτει από οποιαδήποτε αντίθετη, προγενέστερή της διάταξη.

Άρθρο 48

Η παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143), καθώς και την έγκριση πρόσληψης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι ως άνω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, καθώς και του περιορισμού της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν.3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά. Με την παρούσα καταργείται κάθε άλλη σχετική διάταξη.»

Άρθρο 49

Η διάταξη του άρθρου 167 του Ν.4099/2012, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 23 του Ν.4151/2013, αναδιατυπώνεται ως εξής: «Για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., μπορούν να παρατείνονται μέχρι την 31.12.2015 οι υπάρχουσες συμβάσεις ή να επανασυνάπτονται με την ίδια ημερομηνία λήξης ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό των εν λόγω κτιρίων και στις υπηρεσίες καθαριότητας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.»

Άρθρο 50Έναρξη ισχύος Κατάργηση διατάξεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο νόμος αυτός ισχύει από τη δημοσίευσή του, εκτός εάν υφίσταται διαφορετική πρόβλεψη σε ειδικότερες διατάξεις του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.1943/1991 (Α΄ 50), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα ρυθμιζόμενα με τις διατάξεις του παρόντος θέματα. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
O ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ