47 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4325/2015

Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 27 - Θέματα Ο.Τ.Α.
11 Μαΐου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47
11 Μαΐου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4325
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 27Θέματα Ο.Τ.Α.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Μετά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (Α΄ 297) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η αποζημίωση για υπερωριακή, νυκτερινή ή Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση των υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται για την εξυπηρέτηση των Γραφείων των Βουλευτών, των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των Πολιτικών Κομμάτων, καθώς και του Γραφείου Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και των οποίων η μισθοδοσία δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οργανικά, για όσο χρονικό διάστημα είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται στα άνω Γραφεία. Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπ’ αριθμ. 2/99421/ ΔΕΠ/ 23.1.2015 (Β΄ 203).» β) Τυχόν δαπάνες υπερωριακής αποζημίωσης υπαλλήλων της προηγούμενης παραγράφου, για τις οποίες έχει τηρηθεί η προβλεπομένη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διαδικασία και η καταβολή τους εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, εκκαθαρίζονται σε βάρος των φορέων της οργανικής τους θέσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Στους διαδόχους των δικαιούχων που απεβίωσαν μετά την έναρξη ισχύος της υποπαραγράφου ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Α΄ 222) και μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.4257/2014 (Α΄ 93), παραχωρείται απευθείας, κατόπιν αίτησής τους, το δικαίωμα εκμετάλλευσης της ίδιας θέσης, για χρονικό διάστημα δέκα ετών. Αν δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθεί η ίδια θέση για οποιονδήποτε λόγο, το δικαίωμα παραχωρείται για θέση κατά το δυνατόν εγγύτερα της παλαιάς. Οι θέσεις που παραχωρούνται στα ανωτέρω πρόσωπα, εξαιρούνται από τα ποσοστά των παραγράφων 4 και 5 της υποπαραγράφου ΣΤ2 του Ν.4093/2012 (Α΄ 222). β) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 της υποπαραγράφου ΣΤ2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (Α΄ 222), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως: «Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους, επιτρέπεται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν.4305/2014 (Α΄ 237) καταργείται αφότου ίσχυσε. Η παράγραφος 3α΄ και β΄ και η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 2α΄ και β΄ και 3 αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η αρμοδιότητα για την έγκριση αποδοχής δωρεάς αυτοκινήτων προς τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού (άρθρο 1 του Ν.Δ.2396/1953, Α΄ 117 και υ.α. 6400/2060/1984, Β΄ 387) ασκείται από τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως η θέση αυτή προβλέπεται από το άρθρο 28 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το Π.δ.105/2014 (Α΄172) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» τροποποιείται ως κατωτέρω: α) Στην περίπτωση Αα΄ του άρθρου 28 οι λέξεις «διακόσιες εβδομήντα τέσσερις (274)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «διακόσιες εβδομήντα τρεις (273)». β) Στην περίπτωση Αστ΄ του άρθρου 28 οι λέξεις «τέσσερις (4)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πέντε (5)». γ) Στην περίπτωση 2 του άρθρου 39 οι λέξεις «Δέκα (10) » αντικαθίστανται με τις λέξεις «Ένδεκα (11)». δ) Στην περίπτωση 9 του άρθρου 39 οι λέξεις «Ένδεκα (11)» αντικαθίστανται με τις λέξεις «Δώδεκα (12)». ε) Στο τέλος της περίπτωσης 10 του άρθρου 39 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Mία (1) προσωποπαγής θέση του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Ηλεκτρολόγων − Μηχανικών) μετατρέπεται σε οργανική του κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων−Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)». στ) Στην περίπτωση 13 του άρθρου 39 προστίθεται υποπερίπτωση ιη΄ ως εξής: «Έξι (6) θέσεις ειδικότητας ΥΕ Επιμελητών». ζ) Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.δ.105/2014, η υποπερίπτωση αγ΄ διαγράφεται και προστίθεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.δ.105/2014 ως υποπερίπτωση βγ΄. Οι υποπεριπτώσεις αδ΄, αε΄ και αστ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.δ.105/2014 αναριθμούνται σε αγ΄, αδ΄ και αε΄ αντιστοίχως. Οι υποπεριπτώσεις βγ΄ έως και βθ΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του Π.δ.105/2014 αναριθμούνται σε βδ΄ έως και βι΄ αντιστοίχως. η) Στο άρθρο 40 οι λέξεις «άρθρο 38» αντικαθίστανται με τις λέξεις «άρθρο 39». Η έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής ανατρέχει στην έναρξη ισχύος του Π.δ.105/2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α) Η διάρκεια ισχύος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 160 παρ. 1 του Ν.3463/2006 (Α΄ 114), για όσους δήμους ή δημοτικά ιδρύματα ή συνδέσμους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων, δεν έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος επικυρωμένο προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015, από την αρμόδια για την εποπτεία τους Αρχή, παρατείνεται αναδρομικώς και αυτοδικαίως έως και την 30ή Ιουνίου 2015. β) Έως την ίδια ως άνω ημερομηνία αναστέλλεται κάθε διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 174 του Ν.4270/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
O ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ