7 Α' 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 4/2018

Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Άρθρο 72 - Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
22 Ιανουαρίου 2018

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7
22 Ιανουαρίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη- τισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλ- λες διατάξεις» (Α΄ 174), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4210/2013 (Α΄ 254), 55 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), 46 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) και 7 του ν. 4275/2014 (Α΄ 149), 30 του ν. 4305/2014 (Α΄ 237) και άρθρου πέ- μπτου του ν. 4464/2017 (Α΄ 46),
β) του άρθρου 35 παρ. 4 του ν. 4024/2011 «Συνταξι- οδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία κ.λπ.» (Α΄ 22), όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 21 του ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Δια- κυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομο- θέτησης» (Α΄ 34),
δ) του ν. 3905/2010 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κι- νηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 219),
ε) του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περι- βάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακι- νήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86),
στ) του άρθρου 12 του ν. 3492/2006 «Οργάνωση συ- στήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημο- σιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 210),
ζ) του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτή- των και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α΄ 153),
η) του άρθρου 19 του ν. 2947/2001 «Θέματα Ολυμπια- κής φιλοξενίας, Έργων, Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228),
θ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε- κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο- λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι- νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω- τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208),
ι) Το π.δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνω- μοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού» (Α΄ 127),
ια) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη- ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
ιβ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού κ.λπ.» (Α΄ 114),
ιγ) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρω- θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ.Δ.Ο.Υ./ΕΠ 30/ΕΠ 1142/ 20-6-2017 Εισηγητική – Οικονομική Έκθεση του Αναπλη- ρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι- κών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α., η οποία διαβιβάσθηκε με το υπ’ αριθμ. ΕΠ 66/ΕΠ 2794/31-10-2017 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού στο ποσό των 29.000.000,00 €, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από τις σχετικές πιστώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τους ΚΑΕ που εντάσσονται στην κατη- γορία 0200 ¨Αμοιβές Πολιτικών Υπαλλήλων¨, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του Μεσοπρό- θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ- νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Την από 17-5-2017 Απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, που αφορούν στις με- ταρρυθμιστικές δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
7. Την υπ. αριθμ. 173/2017 Γνωμοδότηση του Συμβου- λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρω- τή Υπουργού Οικονομικών και των Υπουργών Διοικητι- κής Ανασυγκρότησης και Πολιτισμού και Αθλητισμού,
αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι αρμόδιο για: αα) Τον χειρισμό όλων των θεμάτων πρόσληψης, με- ταβολών και υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των Γραφείων της πολιτικής ηγεσίας, του μόνιμου και ιδι- ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της Γ.Γ.Α.. ββ) Την επεξεργασία και τήρηση στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις ποσοτικές μεταβολές του προσωπικού της Γ.Γ.Α.. γγ) Τον προγραμματισμό προσλήψεων του προσωπι- κού της Γ.Γ.Α.., κατά κλάδο και ειδικότητα. δδ) Την τήρηση και επικαιροποίηση του προσωπικού Μητρώου των υπαλλήλων της Γ.Γ.Α.. εε) Την εφαρμογή του Πειθαρχικού Δικαίου. στστ) Την παροχή πληροφοριών και στοιχείων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, σε περίπτωση εφαρμογής ένδικων μέσων για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Γ.Γ.Α.. ζζ) Τη διαδικασία ελέγχου και κοινοποίησης των εκθέ- σεων αξιολόγησης του προσωπικού της Γ.Γ.Α.. ηη) Τη σύσταση, συγκρότηση και σύνθεση των Υπη- ρεσιακών Συμβουλίων της Γ.Γ.Α.. θθ) Τη σύσταση, συγκρότηση και ορισμό μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Γ.Γ.Α.. ιι) Τη μέριμνα για τη συγκρότηση και σύνθεση των Ομάδων Εργασίας, των Επιτροπών και του Ελεγκτικού Συμβουλίου της Γ.Γ.Α.. ιαια) Την τήρηση Μητρώου Διακριθέντων Αθλητών που έχουν καταθέσει αίτηση διορισμού, καθώς και τη διαδικασία διορισμού αυτών σε φορείς του δημόσιου τομέα σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Διοικη- τικής Ανασυγκρότησης. ιβιβ) Την έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων διορισμού διακριθέντων αθλητών. ιγιγ) Τις αποσπάσεις Ολυμπιονικών στη Γ.Γ.Α. (βάσει ν.4325/2015). ιδιδ) Έγγραφα και απαντήσεις επί θεμάτων προσωπι- κού Γ.Γ.Α με συναρμόδια Υπουργεία. ιειε) Έκδοση πράξεων προαγωγής υπαλλήλων Γ.Γ.Α.. ιστιστ) Έκδοση αποφάσεων αλλαγής μισθολογικού κλιμακίου κατά τις ισχύουσες διατάξεις του μισθολογίου των υπαλλήλων Γ.Γ.Α.. ιζιζ) Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και απαντήσεις για την υπηρεσιακή ή μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων. ιηιη) Την έκδοση των υπηρεσιακών ταυτοτήτων των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. ιθιθ) Πράξεις χορήγησης ειδικών αδειών και αδειών δι- ευκολύνσεων του Υπαλληλικού Κώδικα στους με οποια- δήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλους. κκ) Τη μέριμνα για την έκδοση πράξεων καθορισμού αποζημίωσης σε περιπτώσεις λύσης της υπαλληλικής σχέσης υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. κακα) Αποστολή στο αρμόδιο Τμήμα συγκεντρωτι- κού καταλόγου νεοδιορισθέντων υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, που είναι υπόχρεοι να παρα- κολουθήσουν προγράμματα εισαγωγικής εκπαίδευσης. κβκβ) Προπαρασκευαστικά, υπομνηστικά και διαβιβα- στικά έγγραφα, καθώς και εκείνα με τα οποία ζητούνται ή δίνονται πληροφορίες για την ορθή εφαρμογή των νόμων ή ανακοινώνονται ή κοινοποιούνται αποφάσεις της υπηρεσίας καθώς και την ενημέρωση των Οργανικών Μονάδων της Γ.Γ.Α.. κγκγ) Τη μέριμνα για την έκδοση πράξεων και αποφά- σεων μετακίνησης εκτός έδρας των Ειδικών Συμβούλων και Συνεργατών, των μετακλητών και αποσπασμένων υπαλλήλων στα Γραφεία Υφυπουργού και Γενικού Γραμ- ματέα Αθλητισμού. β) Το Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Επο- πτευόμενων Φορέων είναι αρμόδιο για: αα) Τη μέριμνα για το διορισμό ή την αντικατάσταση μελών των Διοικήσεων των εποπτευομένων φορέων (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά- ξεις και τον κανονισμό λειτουργίας αυτών. ββ) Τη μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία των επο- πτευομένων φορέων, μέσω της συγκρότησης κάθε συλλογικού οργάνου που υποβοηθά το διοικητικό έργο τους, όπως υπηρεσιακά συμβούλια, ορισμός εκπροσώ- πων, κ.λπ. γγ) Την επικαιροποίηση του μητρώου οργανικών θέσε- ων των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και την τήρηση και ενημέρωση του μητρώου του υπηρετούντος σε αυτά προσωπικού (επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνθεση και τις ποσοτικές μεταβολές). δδ) Τη μέριμνα για τις διαδικασίες υπηρεσιακών μετα- βολών (π.χ. μετάταξης, απόσπασης, κα) του προσωπικού των εποπτευομένων φορέων, καθώς και του διορισμού στις περιπτώσεις που οι εποπτευόμενοι φορείς δεν δια- θέτουν δική τους υπηρεσιακή μονάδα να επιλαμβάνεται αρμοδίως. εε) Την έγκριση κανονιστικών πράξεων, δια της εκδόσε- ως Υπουργικής Απόφασης, των εποπτευομένων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, όπου αυτό προβλέπεται από το καταστατικό τους. στστ) Την έκδοση ή τροποποίηση των Κανονισμών Λειτουργίας και των Οργανισμών όλων των εποπτευόμε- νων φορέων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ζζ) Τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού εποπτευομένων φορέων, κατά κλάδο και ειδικότητα. ηη) Τη μέριμνα για τις διαδικασίες πρόσληψης προσω- πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εποχικού προσωπικού, καθώς και του προσωπι- κού εκείνου που προσλαμβάνεται μέσω των προγραμμά- των Κοινωφελούς Εργασίας ΟΑΕΔ στους εποπτευμένους φορείς. θθ) Τη διαβίβαση στους εποπτευόμενους φορείς εγκυκλίων, ανακοινώσεων-προσκλήσεων μετάταξης και λοιπών εγγράφων που αποστέλλονται από Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες και λοιπούς φορείς του Δημοσίου. ιι) Επιμέλεια διαδικασίας ορισμού μελών στις επιτρο- πές της ΟΠΑΠ Α.Ε. και έκδοση σχετικών αποφάσεων ιαια) Έγγραφα – απαντήσεις επί θεμάτων προσωπικού εποπτευομένων φορέων. ιβιβ) Αποσπάσεις Ολυμπιονικών σε εποπτευόμενους φορείς της Γ.Γ.Α. (βάσει ν.4325/2015). ιγιγ) Την παροχή πληροφοριών και στοιχείων στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, σε περίπτωση εφαρμογής ένδικων μέσων, για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού εποπτευομένων φορέων. γ) Το Τμήμα Γραμματείας και Ενημέρωσης Κοινού είναι αρμόδιο για: αα) Τη διαχείριση του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας. Την παραλαβή και ηλεκτρονική πρωτο- κόλληση εξώδικων, καταγγελιών, αιτήσεων θεραπείας, κατασχετηρίων κ.λ.π. και διανομή στις αρμόδιες Δ/νσεις της Υπηρεσίας. ββ) Την ηλεκτρονική διακίνηση ακριβών αντιγράφων των εγγράφων και πράξεων με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής, προς άλλες υπηρεσίες και φορείς του δη- μοσίου τομέα, πολίτες και εσωτερικούς αποδέκτες, από τον εξουσιοδοτημένο για έκδοση ακριβών αντιγράφων προϊστάμενο του Τμήματος. γγ) Την παραλαβή και διαχείριση της εξερχόμενης και εισερχόμενης διαβαθμισμένης ή αδιαβάθμητης αλλη- λογραφίας. δδ) Την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα του πολίτη. εε) Την επικύρωση των αντιγράφων εγγράφων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων διαβαθμισμέ- νης ή αδιαβάθμητης αλληλογραφίας. στστ) Τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν στη δια- κίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας. ζζ) Τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής. ηη) Τη μέριμνα για επικυρώσεις αντιγράφων εγγρά- φων, φωτοαντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων και εγ- γράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών καθώς και τις επικυρώσεις αντι- γράφων ελληνικών διοικητικών εγγράφων από το πρω- τότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της εκδούσας Αρχής. θθ) Τη μέριμνα για απαντήσεις ή για προώθηση στα αρμόδια Τμήματα αιτημάτων των πολιτών μέσω ηλε- κτρονικού ταχυδρομείου. δ) Το Τμήμα Υποδομών και Συστημάτων είναι αρμόδιο για: αα) Την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών τόσο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού όσο και των επο- πτευόμενων από αυτή νομικών προσώπων, οργανισμών και αθλητικών ομοσπονδιών, σε εφαρμογές Intranet/ Internet Applications, από πλευράς ανάλυσης, σχεδία- σης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών και σύνταξης ειδικών τεχνικών μελετών σκο- πιμότητας, καθώς και τη διαχείριση και υποστήριξη του Δικτύου δομημένης καλωδίωσης Φωνής και Δεδομένων, mail server και web mail. ββ) Τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας, εκμετάλλευ- σης και συντήρησης του μηχανογραφικού εξοπλισμού της ΓΓΑ, η προετοιμασία δεδομένων, ο έλεγχος εισόδου– εξόδου τους και η ασφάλεια του όλου συστήματος πλη- ροφορικής. γγ) Τη συντήρηση και επισκευή του τεχνικού εξοπλι- σμού (HARDWARE), εγκατάσταση, συντήρηση και δια- χείριση λογισμικού (SOFTWARE). δδ) Τη Διασφάλιση της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και των τοπικών δικτύων, που εξυπηρετούν τις λειτουργίες της ΓΓΑ.. εε) Τη Διαχείριση των υπολογιστικών συστημάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών (Ηλεκτρονικό Πρωτόκολ- λο, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Κοινόχρηστοι Φάκελοι, BackUp των δεδομένων). στστ) Την Τεχνική υποστήριξη στη λειτουργία των εφαρμογών στους χρήστες της ΓΓΑ και των Εποπτευό- μενων Φορέων. ζζ) Την Ηλεκτρονική Διακίνηση των Εγγράφων και Χρήσης Ψηφιακής Υπογραφής μέσω του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου. ηη) Την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής σε όλες της οργανικές μονάδες και τους χρήστες της ΓΓΑ.. θθ) Την εκπαίδευση σε θέματα Ηλεκτρονικής Διακυ- βέρνησης, Πληροφορικής και Επικοινωνιών στους Υπαλ- λήλους της Γ.Γ.Α. και των Εποπτευόμενων Φορέων της σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Γ.Γ.Α.. ε) Το Τμήμα Διαδικτύου και Επικοινωνιών είναι αρμό- διο για: αα) Τη δημιουργία, ανάπτυξη, υποστήριξη, αναβάθ- μιση και διαχείριση των ιστοτόπων της ΓΓΑ και των επο- πτευομένων φορέων της και προβολή, μέσω εφαρμο- γών, του έργου της ΓΓΑ στο διαδίκτυο. ββ) Την προβολή όλων των Δράσεων της Γ.Γ.Α. στο Διαδίκτυο. γγ) Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την Γ.Γ.Α. και για τις δράσεις της. δδ) Τα Ανοικτά Δεδομένα βάσει του ν. 4305/2014 και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. εε) Την κατάθεση πληροφοριών, δεδομένων και μετα- δεδομένων, που αφορούν στον αθλητισμό, για χρήση στο αποθετήριο ανοικτών δεδομένων και για τη διάθεση γεωχωρικής πληροφορίας σε συνεργασία με τη Διεύ- θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, βάσει των ν. 3882/2010 και ν. 3979/2011 και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων. στστ) Την υποστήριξη Πληροφοριακής και Μηχα- νογραφικής υποδομής αθλητικών διοργανώσεων και εκδηλώσεων, καθώς και την τεχνική υποστήριξη της προβολής αυτών μέσω διαδικτύου. ζζ) Την υποστήριξη στη λειτουργία και χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της υποχρέωσης του Πόθεν Έσχες των Υπαλλήλων της Γ.Γ.Α. καθώς και κάθε άλλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας που δεν ανήκει στην Υπη- ρεσία μας.

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής
Οικονομικών Ανασυγκρότησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *01000072201180088*