30 Α' 2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 15/2011

Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης.

Άρθρο 1 - Περιεχόμενο της Διπλογραφικής Λογιστικής
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 4.1 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΘ) ή Ισολογισμός είναι ο νόμος στον οποίο εμφανίζεται με διαφάνεια και αξιοπιστία μία σαφής εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της Κεντρικής Διοίκησης. 4.2 Οι βασικές κατηγορίες της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης είναι: 4.2.1 Το Ενεργητικό 4.2.1.1 Ενεργητικό είναι το σύνολο των οικονομικών αγαθών, υλικών και άυλων, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, από τα οποία προσδοκώνται μελλοντικά οφέλη και μπορεί να αποτιμηθούν είτε αντικειμενικά είτε με κάποια αξιόπιστη μέθοδο, σε νομισματικές μονάδες. Το ενεργητικό περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητά της η Κεντρική Διοίκηση και τα ποσά που της οφείλονται από τρίτους. 4.2.1.2 ΄ Ενα αγαθό είναι στοιχείο του ενεργητικού όταν συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να είναι οικονομικό αγαθό και να ικανοποιεί οικονομικές ανάγκες, (β) να ανήκει κατά κυριότητα στην Κεντρική Διοίκηση ή να ελέγχεται από αυτή μέσω σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, (γ) η Κεντρική Διοίκηση να προσδοκά μελλοντικά οφέλη από αυτό και (δ) να είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης. 4.2.1.3 Το ενεργητικό διακρίνεται σε μη κυκλοφορούν ενεργητικό και σε κυκλοφορούν ενεργητικό: Στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνονται υλικά αγαθά, αξίες και δικαιώματα που: (α) αποκτώνται για σκοπούς της Κεντρικής Διοίκησης και προορίζονται να παραμείνουν σε αυτή για μακρό χρονικό διάστημα, με την ίδια περίπου μορφή και (β) αναμένεται να ρευστοποιηθούν, χρησιμοποιηθούν ή πωληθούν, στο πλαίσιο της φυσιολογικής λειτουργίας της Κεντρικής Διοίκησης, σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες από την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Στο κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνονται τα αγαθά που αναμένεται να ρευστοποιηθούν, χρησιμοποιηθούν ή πωληθούν, στο πλαίσιο της φυσιολογικής λειτουργίας της Κεντρικής Διοίκησης, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών από την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Στο κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα καθώς και τα ισοδύναμα προς αυτά στοιχεία του ενεργητικού. 4.2.2 Υποχρεώσεις 4.2.2.1 Οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις παρούσες υποχρεώσεις της Κεντρικής Διοίκησης από παρελθούσες συναλλαγές, που αναμένεται να προκαλέσουν μία εκροή στοιχείων που περικλείουν οικονομικά οφέλη και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο. Επίσης, στις υποχρεώσεις ανήκουν οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα. Η τακτοποίηση των υποχρεώσεων μπορεί να γίνει ενδεικτικά με: (α) πληρωμή μετρητών, (β) μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού, ή (γ) αντικατάσταση μίας υποχρέωσης με μία άλλη υποχρέωση. 4.2.2.2 Ένα στοιχείο αποτελεί υποχρέωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις όταν συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) υπάρχει πιθανότητα μελλοντικής εκροής οικονομικών ωφελειών, και (β) έχει κόστος ή αξία που μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα ή να εκτιμηθεί με εύλογο τρόπο. 4.2.2.3 Οι Υποχρεώσεις διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμες και σε μακροπρόθεσμες: Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνεται το σύνολο των υποχρεώσεων που αναμένεται να τακτοποιηθούν, μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής λειτουργίας της Κεντρικής Διοίκησης, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών από την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνεται το σύνολο των υποχρεώσεων που αναμένεται να τακτοποιηθούν μετά την πάροδο μιας λογιστικής χρήσης (12 μηνών). 4.2.3 Καθαρή Θέση Πολιτών Καθαρή Θέση Πολιτών (ή Καθαρό Ενεργητικό) είναι το υπολειμματικό μέγεθος το οποίο προκύπτει αν από το Ενεργητικό αφαιρεθούν οι Υποχρεώσεις.
02 Μαρτίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 30
2 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15
Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 76Β του ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141).
β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 ΦΕΚ (Α΄ 98).
γ) Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αρ. 2672/3.12.2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β΄).
δ) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή του παρόντος Π.Δ.
ε) Την με αριθ. 271/2010 Γνωμοδότηση του E΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του
Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 4.1 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΘ) ή Ισολογισμός είναι ο νόμος στον οποίο εμφανίζεται με διαφάνεια και αξιοπιστία μία σαφής εικόνα της χρηματοοικονομικής θέσης της Κεντρικής Διοίκησης. 4.2 Οι βασικές κατηγορίες της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης είναι: 4.2.1 Το Ενεργητικό 4.2.1.1 Ενεργητικό είναι το σύνολο των οικονομικών αγαθών, υλικών και άυλων, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, από τα οποία προσδοκώνται μελλοντικά οφέλη και μπορεί να αποτιμηθούν είτε αντικειμενικά είτε με κάποια αξιόπιστη μέθοδο, σε νομισματικές μονάδες. Το ενεργητικό περιλαμβάνει τα περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κυριότητά της η Κεντρική Διοίκηση και τα ποσά που της οφείλονται από τρίτους. 4.2.1.2 ΄ Ενα αγαθό είναι στοιχείο του ενεργητικού όταν συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να είναι οικονομικό αγαθό και να ικανοποιεί οικονομικές ανάγκες, (β) να ανήκει κατά κυριότητα στην Κεντρική Διοίκηση ή να ελέγχεται από αυτή μέσω σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης, (γ) η Κεντρική Διοίκηση να προσδοκά μελλοντικά οφέλη από αυτό και (δ) να είναι δεκτικό χρηματικής αποτίμησης. 4.2.1.3 Το ενεργητικό διακρίνεται σε μη κυκλοφορούν ενεργητικό και σε κυκλοφορούν ενεργητικό: Στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνονται υλικά αγαθά, αξίες και δικαιώματα που: (α) αποκτώνται για σκοπούς της Κεντρικής Διοίκησης και προορίζονται να παραμείνουν σε αυτή για μακρό χρονικό διάστημα, με την ίδια περίπου μορφή και (β) αναμένεται να ρευστοποιηθούν, χρησιμοποιηθούν ή πωληθούν, στο πλαίσιο της φυσιολογικής λειτουργίας της Κεντρικής Διοίκησης, σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 12 μήνες από την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Στο κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνονται τα αγαθά που αναμένεται να ρευστοποιηθούν, χρησιμοποιηθούν ή πωληθούν, στο πλαίσιο της φυσιολογικής λειτουργίας της Κεντρικής Διοίκησης, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών από την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Στο κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα καθώς και τα ισοδύναμα προς αυτά στοιχεία του ενεργητικού. 4.2.2 Υποχρεώσεις 4.2.2.1 Οι υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις παρούσες υποχρεώσεις της Κεντρικής Διοίκησης από παρελθούσες συναλλαγές, που αναμένεται να προκαλέσουν μία εκροή στοιχείων που περικλείουν οικονομικά οφέλη και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο. Επίσης, στις υποχρεώσεις ανήκουν οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα. Η τακτοποίηση των υποχρεώσεων μπορεί να γίνει ενδεικτικά με: (α) πληρωμή μετρητών, (β) μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού, ή (γ) αντικατάσταση μίας υποχρέωσης με μία άλλη υποχρέωση. 4.2.2.2 Ένα στοιχείο αποτελεί υποχρέωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις όταν συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) υπάρχει πιθανότητα μελλοντικής εκροής οικονομικών ωφελειών, και (β) έχει κόστος ή αξία που μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα ή να εκτιμηθεί με εύλογο τρόπο. 4.2.2.3 Οι Υποχρεώσεις διακρίνονται σε βραχυπρόθεσμες και σε μακροπρόθεσμες: Στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνεται το σύνολο των υποχρεώσεων που αναμένεται να τακτοποιηθούν, μέσα στα πλαίσια της φυσιολογικής λειτουργίας της Κεντρικής Διοίκησης, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 12 μηνών από την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνεται το σύνολο των υποχρεώσεων που αναμένεται να τακτοποιηθούν μετά την πάροδο μιας λογιστικής χρήσης (12 μηνών). 4.2.3 Καθαρή Θέση Πολιτών Καθαρή Θέση Πολιτών (ή Καθαρό Ενεργητικό) είναι το υπολειμματικό μέγεθος το οποίο προκύπτει αν από το Ενεργητικό αφαιρεθούν οι Υποχρεώσεις.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ