30 Α' 2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 15/2011

Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης.

Άρθρο 1 - Περιεχόμενο της Διπλογραφικής Λογιστικής
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 6.1 Απογραφή – ΚΧΘ Έναρξης για την εφαρμογή της ΔΛΤΤΒ από 1/1/2011 6.1.1 Ως Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Έναρξης θεωρείται η αποτύπωση της οικονομικής θέσης της Κεντρικής Διοίκησης κατά τη στιγμή έναρξης εφαρμογής της Διπλογραφικής Λογιστικής της Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης. Για την κατάρτιση της ΚΧΘ Έναρξης απαιτείται να προσδιοριστούν τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού της Κεντρικής Διοίκησης, μέσω των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής. 6.1.2 Η απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της Κεντρικής Διοίκησης διενεργείται με βάση τις παραδοχές της ΔΛΤΤΒ, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν πραγματοποιείται απογραφή έναρξης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 6.1.3 Για την ολοκλήρωση της απογραφής και της σύνταξης της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης Έναρξης, τα κονδύλια των υπαρχόντων λογαριασμών των υπηρεσιών, των ΔΟΥ και των Ελεγκτηρίων Δαπανών (ΕΛΔΑΠ), που κινούνται εκτός προϋπολογισμού (ΕΠΛ), αντιστοιχούνται σε λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής του παρόντος Λογιστικού Σχεδίου. 6.1.4 Κατά την απογραφή ανοίγματος, υπόλοιπα λογαριασμών ανοίγματος, τα οποία δεν έχουν εκκαθαριστεί ή δεν δύνανται κατά τη φάση της απογραφής να εκκαθαριστούν, καταχωρούνται σε οικείο λογαριασμό της ομάδας που ανήκουν με πρόθεμα 99 και αντίστοιχη περιγραφή. 6.2 Σύνδεση της Γενικής Λογιστικής με τον Προϋπολογισμό 6.2.1 Το σχέδιο λογαριασμών ταυτόχρονα με τη λειτουργία της Γενικής Λογιστικής, εξυπηρετεί και την παρακολούθηση των κωδικών του Προϋπολογισμού (ΚΑΕ). 6.2.2 Συγκεκριμένοι λογαριασμοί της τελευταίας βαθμίδας του ΣΛΓΛ έχουν συσχετισθεί με περισσότερους του ενός αντίστοιχους ΚΑΕ της τελευταίας βαθμίδας του Προϋπολογισμού.
02 Μαρτίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 30
2 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15
Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 76Β του ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141).
β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 ΦΕΚ (Α΄ 98).
γ) Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αρ. 2672/3.12.2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β΄).
δ) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή του παρόντος Π.Δ.
ε) Την με αριθ. 271/2010 Γνωμοδότηση του E΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του
Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 6.1 Απογραφή – ΚΧΘ Έναρξης για την εφαρμογή της ΔΛΤΤΒ από 1/1/2011 6.1.1 Ως Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Έναρξης θεωρείται η αποτύπωση της οικονομικής θέσης της Κεντρικής Διοίκησης κατά τη στιγμή έναρξης εφαρμογής της Διπλογραφικής Λογιστικής της Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης. Για την κατάρτιση της ΚΧΘ Έναρξης απαιτείται να προσδιοριστούν τα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού της Κεντρικής Διοίκησης, μέσω των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής. 6.1.2 Η απογραφή των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της Κεντρικής Διοίκησης διενεργείται με βάση τις παραδοχές της ΔΛΤΤΒ, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν πραγματοποιείται απογραφή έναρξης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 6.1.3 Για την ολοκλήρωση της απογραφής και της σύνταξης της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης Έναρξης, τα κονδύλια των υπαρχόντων λογαριασμών των υπηρεσιών, των ΔΟΥ και των Ελεγκτηρίων Δαπανών (ΕΛΔΑΠ), που κινούνται εκτός προϋπολογισμού (ΕΠΛ), αντιστοιχούνται σε λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής του παρόντος Λογιστικού Σχεδίου. 6.1.4 Κατά την απογραφή ανοίγματος, υπόλοιπα λογαριασμών ανοίγματος, τα οποία δεν έχουν εκκαθαριστεί ή δεν δύνανται κατά τη φάση της απογραφής να εκκαθαριστούν, καταχωρούνται σε οικείο λογαριασμό της ομάδας που ανήκουν με πρόθεμα 99 και αντίστοιχη περιγραφή. 6.2 Σύνδεση της Γενικής Λογιστικής με τον Προϋπολογισμό 6.2.1 Το σχέδιο λογαριασμών ταυτόχρονα με τη λειτουργία της Γενικής Λογιστικής, εξυπηρετεί και την παρακολούθηση των κωδικών του Προϋπολογισμού (ΚΑΕ). 6.2.2 Συγκεκριμένοι λογαριασμοί της τελευταίας βαθμίδας του ΣΛΓΛ έχουν συσχετισθεί με περισσότερους του ενός αντίστοιχους ΚΑΕ της τελευταίας βαθμίδας του Προϋπολογισμού.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ