30 Α' 2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 15/2011

Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης.

Άρθρο 1 - Περιεχόμενο της Διπλογραφικής Λογιστικής
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 7.1 Ομάδες Λογαριασμών 7.1.1 Το σχέδιο λογαριασμών περιλαμβάνει οκτώ (8) ομάδες. Οι ομάδες 1−8 των λογαριασμών ακολουθούν την παρουσίαση των ομάδων 1−8 των λογαριασμών του ΕΓΛΣ. Η ομάδα 2 Αποθέματα παραλείπεται. 7.1.2 Οι ομάδες 1−8 καλύπτουν τις ανάγκες της Γενικής Λογιστικής και η ομάδα 0 καλύπτει τις ανάγκες των λογαριασμών τάξεως. 7.1.3 Από τις ομάδες 1−8, οι 1 και 3−5 περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμού), που στο τέλος κάθε χρήσης, κατά κανόνα, παρουσιάζουν υπόλοιπα χρεωστικά ή πιστωτικά, τα οποία συνθέτουν την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, και οι ομάδες 6−8 περιλαμβάνουν τους αποτελεσματικούς λογαριασμούς, οι οποίοι στο τέλος κάθε χρήσης μηδενίζονται, έπειτα από τη μεταφορά των υπολοίπων τους αρχικά στους λογαριασμούς της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης) και σε συνέχεια σε λογαριασμούς της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. 7.1.4 Στις ομάδες 1 και 3 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί ενεργητικού, στις ομάδες 4 και 5 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί παθητικού, στην ομάδα 6 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί οργανικών εξόδων κατ’ είδος, στην ομάδα 7 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί οργανικών εσόδων κατ’ είδος, στην ομάδα 8 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί Γενικής Εκμετάλλευσης, κύριας και παρεπόμενης δραστηριότητας, έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων, αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων, αποτελεσμάτων χρήσης, αποτελεσμάτων προς διάθεση και ο λογαριασμός της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και στην ομάδα 0 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί τάξεως. 7.2 Κωδική Αρίθμηση Λογαριασμών 7.2.1 Η κωδικοποίηση και ταξιθέτηση των λογαριασμών βασικά γίνεται κατά το δεκαδικό και το εκατονταδικό σύστημα και διέπεται από τις εξής βασικές αρχές: (α) Οι λογαριασμοί κάθε ομάδας έχουν ως πρώτο ψηφίο το ψηφίο της ομάδας, (β) Σε κάθε ομάδα είναι δυνατό να σχηματίζονται μέχρι δέκα (10) πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί με την προσθήκη, στο ψηφίο της ομάδας, των ψηφίων 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. (γ) Κάθε πρωτοβάθμιος λογαριασμός αναπτύσσεται σε δευτεροβάθμιους κατά το εκατονταδικό σύστημα. (δ) Κάθε δευτεροβάθμιος λογαριασμός δύναται να αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους, τεταρτοβάθμιους και αναλυτικότερης βαθμίδας λογαριασμούς, κατά το εκατονταδικό, χιλιαδικό ή αναλυτικότερο (π.χ. δεκαχιλιαδικό) σύστημα. 7.2.2 Οι λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής στο μηχανογραφικό σύστημα είναι δεκαψήφιοι και οι κινήσεις καταχωρούνται στο ελαχιστοβάθμιο επίπεδο (τέταρτο). Η ανάλυση τους φθάνει μέχρι και το τρίτο επίπεδο. Η πληροφορία για φορέα,ειδικό φορέα,ΚΑΕ κλπ προκύπτει από το μηχανογραφικό σύστημα μέσω συγκεκριμένων πεδίων και δεν θα είναι μέρος της κωδικοποίησης των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής. 7.3 Περιορισμένο Εκατονταδικό Σύστημα Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί αναπτύσσονται σε περιορισμένο αριθμό δευτεροβάθμιων λογαριασμών, οι τίτλοι των οποίων εμφανίζονται στο σχέδιο λογαριασμών. Για την κάλυψη περιπτώσεων που δεν αντιμετωπίζονται από τους υφισταμένους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργούνται και άλλοι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί, εκτός από εκείνους που εμφανίζονται στο σχέδιο λογαριασμών και να εντάσσονται στους κωδικούς αριθμούς που τελειώνουν σε 90−99, όταν οι κωδικοί αυτοί αριθμοί δεν έχουν καταληφθεί από δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του Σχεδίου. Τυχόν κενοί κωδικοί αριθμοί που τελειώνουν σε 00−89 συμπληρώνονται με νέους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς για την αντιμετώπιση των εκάστοτε αναγκών. 7. Δ ιά γρ α μμ α Δ ιά ρθ ρω σ ης τ ου Σ χε δί ου Λ ογ α ρι α σ μώ ν ȁȅ ī/Ȉ Ȃȅ ǿ ǹȆ ȅȉ Ǽȁ ǼȈ Ȃǹ ȉȍ ȃ ȅȡ ȖĮ ȞȚț Ȑ ȑȟȠ įĮ țĮ IJ’ İȓį ȠȢ ȅȡ ȖĮ ȞȚț Ȑȑ ıȠ įĮ țĮ IJ’ İȓį ȠȢ ȅȝ Ȑį Į 1 ȅȝ Ȑį Į ȅȝ Ȑį Į 3 ȅȝ Ȑį Į 4 ȅȝ Ȑį Į 5 ȅȝ Ȑį Į ȅȝ Ȑį Į ȅȝ Ȑį Į 8 . Ǽ įĮij ȚțȑȢ ǼțIJ Ȑı İȚȢ ... ... ... ... ... ... ... . Ȁ ĮșĮ ȡȒ șȑı Șʌ ȠȜȚ IJȫ Ȟ . Ȇ ȡȠȝ Șșİ ȣIJȑ Ȣ . ǹ ȝȠȚ ȕȑȢ țĮȚ ȑȟȠ įĮ ʌȡ Ƞı Ȧʌ ȚțȠ Ȫ-Ȉ ȣȞ IJȐȟ İȚȢ . DZ ȝİı ȠȚij ȩȡȠ Ț . ī İȞȚ țȒ İțȝ /ıȘ . Ȁ IJȓȡȚ Į - ǼȖ țĮIJ Įı IJȐı İȚȢ ȀIJȚ ȡȓȦ Ȟ-ȉ İȤȞ ȚțȐ ȑȡȖ Į . ǹ ʌĮ ȚIJȒı İȚȢ Įʌ ȩij ȩȡȠ ȣȢ, țȠȚ ȞȦ ȞȚț ȠȪȢ ʌȩ ȡȠȣ Ȣ, İʌȚ ȤȠȡ ȘȖȒ ıİȚ Ȣ & ʌĮ ȡİʌ ȩȝİ ȞİȢ Įı ȤȠȜ ȓİȢ . ǹ ʌȠ șİȝ ĮIJȚț Ȑ - įȚĮ ijȠ ȡȑȢ ĮȞ Įʌ ȡȠı Įȡȝ ȠȖȒ Ȣ . Dz ȞIJȠ țĮ īȡĮ ȝȝȐ IJȚĮ ǼȜ ȜȘȞ ȚțȠ Ȫǻ ȘȝȠ ıȓȠ ȣ . ǹ ȝȠȚ ȕȑȢ țĮȚ ȑȟȠ įĮ IJȡȓIJ ȦȞ . Dz ȝȝİ ıȠ Țij ȩȡȠ Ț . Dz țIJĮ țIJĮ țĮȚ ĮȞ ȩȡȖ ĮȞ Į Įʌ ȠIJİ Ȝȑı ȝĮIJ Į . Ȃ ȘȤĮ ȞȒ ȝĮIJ Į-T İȤȞ ȚțȑȢ İȖț ĮIJĮ ıIJȐ ıİȚ Ȣ-ȁ ȠȚʌ ȩȢ ȝȘȤ ĮȞ ȠȜȠ ȖȚț ȩȢ İȟȠ ʌȜ Țıȝ ȩȢ ... ... ... ... ... ... . ǹ ʌȠ IJİȜ ȑıȝ ĮIJĮ İȚȢ ȞȑȠ . ȉ ȡȐʌ İȗİ ȢȜ ȠȖĮ ȡȚĮ ıȝ Ƞȓ ȕȡĮ Ȥȣʌ ȡȩș İıȝ ȦȞ ȣʌ ȠȤȡ İȫ ıİȦ Ȟ . Ȇ ĮȡȠ ȤȑȢ IJȡȓIJ ȦȞ . Ȃ Șij ȠȡȠ ȜȠȖ ȚțȐ ȑıȠ įĮ . Dz ȟȠį Į - ȑı ȠįĮ ʌȡ ȠȘȖ ȠȪȝ İȞȦ ȞȤ ȡȒı İȦ Ȟ . Ȃ İIJĮ ijȠ ȡȚț Ȑȝ ȑıĮ . ȋ ȡİȫ ıIJİ Ȣį ȚȐij ȠȡȠ Ț . Ǽ ʌȚȤ ȠȡȘ ȖȒı İȚȢ İʌİ Ȟį Ȫı İȦ Ȟ . Ȇ ȚıIJ ȦIJ ȑȢ įȚȐ ijȠ ȡȠȚ . ǹ ȞĮ Ȝȫ ıİȚ Ȣ Įʌ Ƞșİ ȝȐIJ ȦȞ - Ȇȡ ȠȝȒ șİȚ İȢ ĮȖĮ șȫ Ȟ . Dzı ȠįĮ Įʌ ȩȊ ʌȘ ȡİı ȓİȢ 3. Ȇȡ ȠȕȜ ȑȥ İȚȢ ȖȚĮ ȑțIJ ĮțIJ ȠȣȢ țȚȞ įȪȞ ȠȣȢ . Dz ʌȚʌ ȜĮ țĮȚ ȜȠȚ ʌȩ Ȣİ ȟȠʌ ȜȚı ȝȩȢ . ȋ ȡİȩ ȖȡĮ ijĮ . Ȇ ȡȠȕ Ȝȑȥ İȚȢ ... ... ... ... ... ... .. . ǻ ȚȐij ȠȡĮ ȑȟȠ įĮ . Dz ıȠ įĮ Įʌ ȩ İʌȚ ȤȠȡ ȘȖȒ ıİȚ Ȣ . Dz ıȠ įĮ Įʌ ȩ ʌȡ ȠȕȜ ȑȥ İȚȢ . ǹ țȚȞ ȘIJȠ ʌȠ ȚȒı İȚȢ ȣʌ ȩİ țIJȑ Ȝİı Ș . ȁ ȠȖĮ ȡȚĮ ıȝ Ƞȓį ȚĮȤ İȚȡ ȓıİ ȦȢ ʌȡ ȠțĮ IJĮȕ ȠȜȫ Ȟț ĮȚ ʌȚı IJȫ ıİȦ Ȟ . Ȃ Įțȡ Ƞʌ ȡȩș İıȝ İȢ ȣʌ ȠȤȡ İȫ ıİȚ Ȣ . ǹ ıij ĮȜȚ ıIJȚ țȠȓ ȠȡȖ ĮȞ Țıȝ Ƞȓ . ȉ ȩțȠ ȚțĮ Țı ȣȞ Įij Ȓȑ ȟȠį Į . Dz ıȠ įĮ Įʌ ȩ ʌĮ ȡİʌ ȩȝİ ȞİȢ Įı ȤȠȜ ȓİȢ, įȦ ȡİȑ Ȣț ĮȚț ȜȘȡ ȠįȠ IJȒȝ ĮIJĮ . . ... ... ... ... ... ... ... . DZ ȣȜĮ ʌİȡ ȚȠȣ ıȚĮ țȐ ıIJȠ ȚȤİ ȓĮț ĮȚ ȑȟȠ įĮ ʌȠ Ȝȣİ IJȠȪ ȢĮ ʌȩ ıȕ İıȘ Ȣ .Ȃ İIJĮ ȕĮIJ ȚțȠ ȓȁ ȠȖĮ ȡȚĮ ıȝ Ƞȓ İȞİ ȡȖȘ IJȚțȠ Ȫ . … … … … ... ... . Ȃ İIJĮ ȕĮIJ ȚțȠ ȓȜȠ ȖĮȡ ȚĮı ȝȠȓ ʌĮ șȘIJ ȚțȠ Ȫ . ǹ ʌȠ ıȕ ȑıİ ȚȢ . Dz ıȠ įĮ țİij ĮȜĮ ȓȦȞ țĮȚ ıȣ ȝȝİ IJȠȤ ȫȞ . ǹ ʌȠ IJİȜ ȑıȝ ĮIJĮ ȤȡȒ ıȘ Ȣ . Ȇ ȐȖȚ Įİ Ȟȩ ʌȜ ȦȞ įȣȞ Ȑȝİ ȦȞ . … … … .. ... ... ... ... . … … … … ... ... .. . … … … … … ... . . ȋ ȡȘȝ ĮIJȠ įȠIJ Ȓı İȚȢ - ȆĮ ȡȠȤ ȑȢ - ȋ ȠȡȘ Ȗȓİ Ȣ- Ǽʌ ȚȤȠ ȡȘȖ Ȓı İȚȢ - Ǽʌ ȚįȠ IJȒı İȚȢ ... ... ... ... ... ... ... .. . … … … … … .. . ȉ ȓIJȜȠ Țʌ ȐȖȚ ĮȢ İʌȑ Ȟį ȣı ȘȢ țĮȚ ȝĮț ȡȠʌ ȡȩș İıȝ İȢ Įʌ ĮȚIJȒ ıİȚ Ȣ . ȋ ȡȘȝ ĮIJȚț Ȑį ȚĮș ȑıȚ ȝĮ . ȁ ȠȖĮ ȡȚĮ ıȝ Ƞȓ ıȣ Ȟį ȑıȝ Ƞȣ . ȁ ȠȖĮ ȡȚĮ ıȝ ȩȢ ʌİȡ ȚȠį ȚțȒ Ȣ țĮIJ ĮȞ ȠȝȒ Ȣ . Ȇ ȡȠȕ Ȝȑȥ İȚȢ İțȝ İIJĮ ȜȜİ Ȫı İȦ Ȣ . . ... ... ... ... ... ... . … … … … … … … … . . Ȇ ȡȠȝ Ȓșİ ȚİȢ ʌĮ ȖȓȦ Ȟ ıIJȠ ȚȤİ ȓȦȞ ȣʌ ȩIJ ĮțIJ Ƞʌ ȠȓȘ ıȘ . . ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... . . . ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... . Ȁ ĮIJȐ ıIJĮ ıȘ ȋȡ ȘȝĮ IJȠȠ ȚțȠ ȞȠ ȝȚț ȒȢ Ĭȑ ıȘ Ȣ ȁȅ ī/ Ȃ ȅǿ Ǽȃ Ǽȇ īǾ ȉǿȀ ȅȊ ȁȅ ī/ Ȃȅ ǿȆ ǹĬ Ǿȉ ǿȀȅ Ȋ ǻǿ ǹī ȇǹ ȂȂ ǹ ǻǿ ǹȇ Ĭȇ ȍȈ Ǽȍ Ȉ ȉȅ Ȋ Ȉȋ Ǽǻ ǿȅ Ȋ ȁȅ īǹ ȇǿ ǹȈ Ȃȍ ȃ īǼ ȃǿ ȀǾ ȁȅ īǿ Ȉȉ ǿȀ Ǿ ȁȅ īǹ ȇǿǹ ȈȂ ȅǿ ǿȈȅ ȁȅ īǿȈ Ȃȅ Ȋ ȁȅ ī/ Ȃȅ ǿǼ ȀȂ /ȈǼ ȍȈ
02 Μαρτίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 30
2 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15
Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 76Β του ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141).
β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 ΦΕΚ (Α΄ 98).
γ) Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αρ. 2672/3.12.2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β΄).
δ) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή του παρόντος Π.Δ.
ε) Την με αριθ. 271/2010 Γνωμοδότηση του E΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του
Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 7.1 Ομάδες Λογαριασμών 7.1.1 Το σχέδιο λογαριασμών περιλαμβάνει οκτώ (8) ομάδες. Οι ομάδες 1−8 των λογαριασμών ακολουθούν την παρουσίαση των ομάδων 1−8 των λογαριασμών του ΕΓΛΣ. Η ομάδα 2 Αποθέματα παραλείπεται. 7.1.2 Οι ομάδες 1−8 καλύπτουν τις ανάγκες της Γενικής Λογιστικής και η ομάδα 0 καλύπτει τις ανάγκες των λογαριασμών τάξεως. 7.1.3 Από τις ομάδες 1−8, οι 1 και 3−5 περιλαμβάνουν τους λογαριασμούς της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (Ισολογισμού), που στο τέλος κάθε χρήσης, κατά κανόνα, παρουσιάζουν υπόλοιπα χρεωστικά ή πιστωτικά, τα οποία συνθέτουν την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, και οι ομάδες 6−8 περιλαμβάνουν τους αποτελεσματικούς λογαριασμούς, οι οποίοι στο τέλος κάθε χρήσης μηδενίζονται, έπειτα από τη μεταφορά των υπολοίπων τους αρχικά στους λογαριασμούς της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης) και σε συνέχεια σε λογαριασμούς της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. 7.1.4 Στις ομάδες 1 και 3 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί ενεργητικού, στις ομάδες 4 και 5 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί παθητικού, στην ομάδα 6 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί οργανικών εξόδων κατ’ είδος, στην ομάδα 7 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί οργανικών εσόδων κατ’ είδος, στην ομάδα 8 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί Γενικής Εκμετάλλευσης, κύριας και παρεπόμενης δραστηριότητας, έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων, αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων, αποτελεσμάτων χρήσης, αποτελεσμάτων προς διάθεση και ο λογαριασμός της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης και στην ομάδα 0 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί τάξεως. 7.2 Κωδική Αρίθμηση Λογαριασμών 7.2.1 Η κωδικοποίηση και ταξιθέτηση των λογαριασμών βασικά γίνεται κατά το δεκαδικό και το εκατονταδικό σύστημα και διέπεται από τις εξής βασικές αρχές: (α) Οι λογαριασμοί κάθε ομάδας έχουν ως πρώτο ψηφίο το ψηφίο της ομάδας, (β) Σε κάθε ομάδα είναι δυνατό να σχηματίζονται μέχρι δέκα (10) πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί με την προσθήκη, στο ψηφίο της ομάδας, των ψηφίων 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. (γ) Κάθε πρωτοβάθμιος λογαριασμός αναπτύσσεται σε δευτεροβάθμιους κατά το εκατονταδικό σύστημα. (δ) Κάθε δευτεροβάθμιος λογαριασμός δύναται να αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους, τεταρτοβάθμιους και αναλυτικότερης βαθμίδας λογαριασμούς, κατά το εκατονταδικό, χιλιαδικό ή αναλυτικότερο (π.χ. δεκαχιλιαδικό) σύστημα. 7.2.2 Οι λογαριασμοί Γενικής Λογιστικής στο μηχανογραφικό σύστημα είναι δεκαψήφιοι και οι κινήσεις καταχωρούνται στο ελαχιστοβάθμιο επίπεδο (τέταρτο). Η ανάλυση τους φθάνει μέχρι και το τρίτο επίπεδο. Η πληροφορία για φορέα,ειδικό φορέα,ΚΑΕ κλπ προκύπτει από το μηχανογραφικό σύστημα μέσω συγκεκριμένων πεδίων και δεν θα είναι μέρος της κωδικοποίησης των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής. 7.3 Περιορισμένο Εκατονταδικό Σύστημα Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί αναπτύσσονται σε περιορισμένο αριθμό δευτεροβάθμιων λογαριασμών, οι τίτλοι των οποίων εμφανίζονται στο σχέδιο λογαριασμών. Για την κάλυψη περιπτώσεων που δεν αντιμετωπίζονται από τους υφισταμένους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργούνται και άλλοι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί, εκτός από εκείνους που εμφανίζονται στο σχέδιο λογαριασμών και να εντάσσονται στους κωδικούς αριθμούς που τελειώνουν σε 90−99, όταν οι κωδικοί αυτοί αριθμοί δεν έχουν καταληφθεί από δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του Σχεδίου. Τυχόν κενοί κωδικοί αριθμοί που τελειώνουν σε 00−89 συμπληρώνονται με νέους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς για την αντιμετώπιση των εκάστοτε αναγκών. 7. Δ ιά γρ α μμ α Δ ιά ρθ ρω σ ης τ ου Σ χε δί ου Λ ογ α ρι α σ μώ ν ȁȅ ī/Ȉ Ȃȅ ǿ ǹȆ ȅȉ Ǽȁ ǼȈ Ȃǹ ȉȍ ȃ ȅȡ ȖĮ ȞȚț Ȑ ȑȟȠ įĮ țĮ IJ’ İȓį ȠȢ ȅȡ ȖĮ ȞȚț Ȑȑ ıȠ įĮ țĮ IJ’ İȓį ȠȢ ȅȝ Ȑį Į 1 ȅȝ Ȑį Į ȅȝ Ȑį Į 3 ȅȝ Ȑį Į 4 ȅȝ Ȑį Į 5 ȅȝ Ȑį Į ȅȝ Ȑį Į ȅȝ Ȑį Į 8 . Ǽ įĮij ȚțȑȢ ǼțIJ Ȑı İȚȢ ... ... ... ... ... ... ... . Ȁ ĮșĮ ȡȒ șȑı Șʌ ȠȜȚ IJȫ Ȟ . Ȇ ȡȠȝ Șșİ ȣIJȑ Ȣ . ǹ ȝȠȚ ȕȑȢ țĮȚ ȑȟȠ įĮ ʌȡ Ƞı Ȧʌ ȚțȠ Ȫ-Ȉ ȣȞ IJȐȟ İȚȢ . DZ ȝİı ȠȚij ȩȡȠ Ț . ī İȞȚ țȒ İțȝ /ıȘ . Ȁ IJȓȡȚ Į - ǼȖ țĮIJ Įı IJȐı İȚȢ ȀIJȚ ȡȓȦ Ȟ-ȉ İȤȞ ȚțȐ ȑȡȖ Į . ǹ ʌĮ ȚIJȒı İȚȢ Įʌ ȩij ȩȡȠ ȣȢ, țȠȚ ȞȦ ȞȚț ȠȪȢ ʌȩ ȡȠȣ Ȣ, İʌȚ ȤȠȡ ȘȖȒ ıİȚ Ȣ & ʌĮ ȡİʌ ȩȝİ ȞİȢ Įı ȤȠȜ ȓİȢ . ǹ ʌȠ șİȝ ĮIJȚț Ȑ - įȚĮ ijȠ ȡȑȢ ĮȞ Įʌ ȡȠı Įȡȝ ȠȖȒ Ȣ . Dz ȞIJȠ țĮ īȡĮ ȝȝȐ IJȚĮ ǼȜ ȜȘȞ ȚțȠ Ȫǻ ȘȝȠ ıȓȠ ȣ . ǹ ȝȠȚ ȕȑȢ țĮȚ ȑȟȠ įĮ IJȡȓIJ ȦȞ . Dz ȝȝİ ıȠ Țij ȩȡȠ Ț . Dz țIJĮ țIJĮ țĮȚ ĮȞ ȩȡȖ ĮȞ Į Įʌ ȠIJİ Ȝȑı ȝĮIJ Į . Ȃ ȘȤĮ ȞȒ ȝĮIJ Į-T İȤȞ ȚțȑȢ İȖț ĮIJĮ ıIJȐ ıİȚ Ȣ-ȁ ȠȚʌ ȩȢ ȝȘȤ ĮȞ ȠȜȠ ȖȚț ȩȢ İȟȠ ʌȜ Țıȝ ȩȢ ... ... ... ... ... ... . ǹ ʌȠ IJİȜ ȑıȝ ĮIJĮ İȚȢ ȞȑȠ . ȉ ȡȐʌ İȗİ ȢȜ ȠȖĮ ȡȚĮ ıȝ Ƞȓ ȕȡĮ Ȥȣʌ ȡȩș İıȝ ȦȞ ȣʌ ȠȤȡ İȫ ıİȦ Ȟ . Ȇ ĮȡȠ ȤȑȢ IJȡȓIJ ȦȞ . Ȃ Șij ȠȡȠ ȜȠȖ ȚțȐ ȑıȠ įĮ . Dz ȟȠį Į - ȑı ȠįĮ ʌȡ ȠȘȖ ȠȪȝ İȞȦ ȞȤ ȡȒı İȦ Ȟ . Ȃ İIJĮ ijȠ ȡȚț Ȑȝ ȑıĮ . ȋ ȡİȫ ıIJİ Ȣį ȚȐij ȠȡȠ Ț . Ǽ ʌȚȤ ȠȡȘ ȖȒı İȚȢ İʌİ Ȟį Ȫı İȦ Ȟ . Ȇ ȚıIJ ȦIJ ȑȢ įȚȐ ijȠ ȡȠȚ . ǹ ȞĮ Ȝȫ ıİȚ Ȣ Įʌ Ƞșİ ȝȐIJ ȦȞ - Ȇȡ ȠȝȒ șİȚ İȢ ĮȖĮ șȫ Ȟ . Dzı ȠįĮ Įʌ ȩȊ ʌȘ ȡİı ȓİȢ 3. Ȇȡ ȠȕȜ ȑȥ İȚȢ ȖȚĮ ȑțIJ ĮțIJ ȠȣȢ țȚȞ įȪȞ ȠȣȢ . Dz ʌȚʌ ȜĮ țĮȚ ȜȠȚ ʌȩ Ȣİ ȟȠʌ ȜȚı ȝȩȢ . ȋ ȡİȩ ȖȡĮ ijĮ . Ȇ ȡȠȕ Ȝȑȥ İȚȢ ... ... ... ... ... ... .. . ǻ ȚȐij ȠȡĮ ȑȟȠ įĮ . Dz ıȠ įĮ Įʌ ȩ İʌȚ ȤȠȡ ȘȖȒ ıİȚ Ȣ . Dz ıȠ įĮ Įʌ ȩ ʌȡ ȠȕȜ ȑȥ İȚȢ . ǹ țȚȞ ȘIJȠ ʌȠ ȚȒı İȚȢ ȣʌ ȩİ țIJȑ Ȝİı Ș . ȁ ȠȖĮ ȡȚĮ ıȝ Ƞȓį ȚĮȤ İȚȡ ȓıİ ȦȢ ʌȡ ȠțĮ IJĮȕ ȠȜȫ Ȟț ĮȚ ʌȚı IJȫ ıİȦ Ȟ . Ȃ Įțȡ Ƞʌ ȡȩș İıȝ İȢ ȣʌ ȠȤȡ İȫ ıİȚ Ȣ . ǹ ıij ĮȜȚ ıIJȚ țȠȓ ȠȡȖ ĮȞ Țıȝ Ƞȓ . ȉ ȩțȠ ȚțĮ Țı ȣȞ Įij Ȓȑ ȟȠį Į . Dz ıȠ įĮ Įʌ ȩ ʌĮ ȡİʌ ȩȝİ ȞİȢ Įı ȤȠȜ ȓİȢ, įȦ ȡİȑ Ȣț ĮȚț ȜȘȡ ȠįȠ IJȒȝ ĮIJĮ . . ... ... ... ... ... ... ... . DZ ȣȜĮ ʌİȡ ȚȠȣ ıȚĮ țȐ ıIJȠ ȚȤİ ȓĮț ĮȚ ȑȟȠ įĮ ʌȠ Ȝȣİ IJȠȪ ȢĮ ʌȩ ıȕ İıȘ Ȣ .Ȃ İIJĮ ȕĮIJ ȚțȠ ȓȁ ȠȖĮ ȡȚĮ ıȝ Ƞȓ İȞİ ȡȖȘ IJȚțȠ Ȫ . … … … … ... ... . Ȃ İIJĮ ȕĮIJ ȚțȠ ȓȜȠ ȖĮȡ ȚĮı ȝȠȓ ʌĮ șȘIJ ȚțȠ Ȫ . ǹ ʌȠ ıȕ ȑıİ ȚȢ . Dz ıȠ įĮ țİij ĮȜĮ ȓȦȞ țĮȚ ıȣ ȝȝİ IJȠȤ ȫȞ . ǹ ʌȠ IJİȜ ȑıȝ ĮIJĮ ȤȡȒ ıȘ Ȣ . Ȇ ȐȖȚ Įİ Ȟȩ ʌȜ ȦȞ įȣȞ Ȑȝİ ȦȞ . … … … .. ... ... ... ... . … … … … ... ... .. . … … … … … ... . . ȋ ȡȘȝ ĮIJȠ įȠIJ Ȓı İȚȢ - ȆĮ ȡȠȤ ȑȢ - ȋ ȠȡȘ Ȗȓİ Ȣ- Ǽʌ ȚȤȠ ȡȘȖ Ȓı İȚȢ - Ǽʌ ȚįȠ IJȒı İȚȢ ... ... ... ... ... ... ... .. . … … … … … .. . ȉ ȓIJȜȠ Țʌ ȐȖȚ ĮȢ İʌȑ Ȟį ȣı ȘȢ țĮȚ ȝĮț ȡȠʌ ȡȩș İıȝ İȢ Įʌ ĮȚIJȒ ıİȚ Ȣ . ȋ ȡȘȝ ĮIJȚț Ȑį ȚĮș ȑıȚ ȝĮ . ȁ ȠȖĮ ȡȚĮ ıȝ Ƞȓ ıȣ Ȟį ȑıȝ Ƞȣ . ȁ ȠȖĮ ȡȚĮ ıȝ ȩȢ ʌİȡ ȚȠį ȚțȒ Ȣ țĮIJ ĮȞ ȠȝȒ Ȣ . Ȇ ȡȠȕ Ȝȑȥ İȚȢ İțȝ İIJĮ ȜȜİ Ȫı İȦ Ȣ . . ... ... ... ... ... ... . … … … … … … … … . . Ȇ ȡȠȝ Ȓșİ ȚİȢ ʌĮ ȖȓȦ Ȟ ıIJȠ ȚȤİ ȓȦȞ ȣʌ ȩIJ ĮțIJ Ƞʌ ȠȓȘ ıȘ . . ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... . . . ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ... . Ȁ ĮIJȐ ıIJĮ ıȘ ȋȡ ȘȝĮ IJȠȠ ȚțȠ ȞȠ ȝȚț ȒȢ Ĭȑ ıȘ Ȣ ȁȅ ī/ Ȃ ȅǿ Ǽȃ Ǽȇ īǾ ȉǿȀ ȅȊ ȁȅ ī/ Ȃȅ ǿȆ ǹĬ Ǿȉ ǿȀȅ Ȋ ǻǿ ǹī ȇǹ ȂȂ ǹ ǻǿ ǹȇ Ĭȇ ȍȈ Ǽȍ Ȉ ȉȅ Ȋ Ȉȋ Ǽǻ ǿȅ Ȋ ȁȅ īǹ ȇǿ ǹȈ Ȃȍ ȃ īǼ ȃǿ ȀǾ ȁȅ īǿ Ȉȉ ǿȀ Ǿ ȁȅ īǹ ȇǿǹ ȈȂ ȅǿ ǿȈȅ ȁȅ īǿȈ Ȃȅ Ȋ ȁȅ ī/ Ȃȅ ǿǼ ȀȂ /ȈǼ ȍȈ

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ