30 Α' 2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 15/2011

Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης.

Άρθρο 1 - Περιεχόμενο της Διπλογραφικής Λογιστικής
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ − ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 10.1 Διαδικασία κλεισίματος των αποτελεσματικών λογαριασμών και υπολογισμός αποτελέσματος από λειτουργικές δραστηριότητες. 10.1.1 Ο λογαριασμός 80 «Γενική εκμετάλλευση», χρησιμοποιείται στο τέλος της χρήσης για τον υπολογισμό του αποτελέσματος από λειτουργικές δραστηριότητες. Στο λογαριασμό 80, στο τέλος της χρήσης μεταφέρονται τα έξοδα των λογαριασμών της ομάδας 6 και τα έσοδα των λογαριασμών της ομάδας 7, αφού προηγουμένως οι λογαριασμοί των ομάδων αυτών υποστούν τις αναγκαίες χρονικές τακτοποιήσεις, ώστε τα υπόλοιπά τους να αντιπροσωπεύουν τα δουλευμένα, τακτικά και οργανικά έσοδα και έξοδα της χρήσης, δηλαδή εκείνα που αφορούν την ομαλή εκμετάλλευση της χρήσης που κλείνει. Στο λογαριασμό 80.00 «Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης» μεταφέρονται στο τέλος της χρήσης και τα υπόλοιπα των λογαριασμών 15.10 και 43.01. 10.1.2 Ειδικότερα, ο λογαριασμός 80 λειτουργεί ως εξής: (α) Χρεώνεται με την αξία των δουλευμένων εξόδων κατά είδος, με πίστωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 6, δηλαδή των λογαριασμών 60 έως 68, οι οποίοι και εξισώνονται. Επίσης χρεώνεται με το υπόλοιπο του λογαριασμού 15.10, ο οποίος και εξισώνεται. Τέλος, χρεώνεται με το τυχόν θετικό αποτέλεσμα από λειτουργικές δραστηριότητες της χρήσης που κλείνει, με πίστωση του λογαριασμού 86.00 «Λειτουργικά αποτελέσματα χρήσης». (β) Πιστώνεται με την αξία των δουλευμένων εσόδων κατά είδος, με χρέωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 7, δηλαδή των λογαριασμών 70 έως 78, οι οποίοι και εξισώνονται. Επίσης πιστώνεται με τα ποσά του λογαριασμού 43.01, ο οποίος και εξισώνεται. Τέλος πιστώνεται με το τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα από λειτουργικές δραστηριότητες της χρήσης που κλείνει, με χρέωση του λογαριασμού 86.00 «Λειτουργικά αποτελέσματα χρήσης». 10.2 Διαδικασία υπολογισμού αποτελέσματος χρήσης 10.2.1 Ο λογαριασμός 86 «Αποτελέσματα χρήσης», χρησιμοποιείται στο τέλος της χρήσης για τον προσδιορισμό του συνολικού αποτελέσματος (πλεόνασμα ή έλλειμμα χρήσης). Στο λογαριασμό 86 στο τέλος της χρήσης, μεταφέρονται τα αποτελέσματα από λειτουργικές και μη δραστηριότητες και έτσι προσδιορίζεται το πλεόνασμα ή το έλλειμμα της χρήσης. 10.2.2 Ειδικότερα, ο λογαριασμός 86 λειτουργεί ως εξής : (α) Ο λογαριασμός 86.00 «Λειτουργικά αποτελέσματα χρήσης», όπως περιγράφεται πιο πάνω, χρεώνεται ή πιστώνεται με το λειτουργικό αποτέλεσμα της χρήσης. ΦΕΚ 1189 (β) Ο λογαριασμός 86.01 «Μη λειτουργικά αποτελέσματα χρήσης», χρεώνεται ή πιστώνεται με τη μεταφορά των υπολοίπων όλων των αναλυτικών λογαριασμών της ομάδας 8 (εκτός των λογ/μων 80 και 86), οι οποίοι και εξισώνονται. (γ) Ο λογαριασμός 86.99 «Πλεόνασμα (Έλλειμμα) χρήσης» χρεώνεται (ή πιστώνεται) με το πλεόνασμα (ή το έλλειμμα) της χρήσης, που είναι το αλγεβρικό άθροισμα των λογαριασμών 86.00 και 86.01, με πίστωση (ή χρέωση, σε περίπτωση ελλείμματος) του λογαριασμού 42 «Αποτελέσματα σε νέο». 10.3 Διαδικασία κλεισίματος (και ανοίγματος στη νέα χρήση) των λογαριασμών της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. 10.3.1 Ο λογαριασμός 89 «Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης» χρησιμεύει για το κλείσιμο των λογαριασμών της χρήσης, στην οποία αναφέρεται η ΚΧΘ και για το άνοιγμα των λογαριασμών της νέας χρήσης που ακολουθεί την ημερομηνία κατάρτισης της ΚΧΘ. Ειδικότερα, ο λογαριασμός 89 λειτουργεί ως εξής : (α) Στο τέλος της χρήσης στην οποία αναφέρεται η ΚΧΘ, και μετά τη διενέργεια των εγγραφών κλεισίματός της, ο λογαριασμός 89.01 «Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης κλεισίματος χρήσης» χρεώνεται με τα υπόλοιπα όλων των χρεωστικών λογαριασμών της ΚΧΘ, με πίστωση καθενός απ’ αυτούς, που έτσι εξισώνονται, και πιστώνεται με τα υπόλοιπα όλων των πιστωτικών λογαριασμών της ΚΧΘ, με χρέωση καθενός απ’ αυτούς, που επίσης με τον τρόπο αυτό εξισώνονται. (β) Με την έναρξη της χρήσης που ακολουθεί μετά την ημερομηνία κατάρτισης της ΚΧΘ και έπειτα από τη διαδικασία διενέργειας των εγγραφών κλεισίματος, που ολοκληρώνεται μέσα στην προθεσμία η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, ο λογαριασμός 89.00 χρεώνεται με τα υπόλοιπα όλων των πιστωτικών λογαριασμών της ΚΧΘ με πίστωση καθενός από αυτούς, και πιστώνεται με τα υπόλοιπα όλων των χρεωστικών λογαριασμών της ΚΧΘ, με χρέωση καθενός από αυτούς. Με τον τρόπο αυτό, ο λογαριασμός 89.00 εξισώνεται και ταυτόχρονα οι λογαριασμοί της ΚΧΘ ανοίγουν για τη νέα χρήση με τα υπόλοιπα κλεισίματος της κλειόμενης χρήσης. 10.4 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 10.4.1 Η ΚΧΘ παρέχει πληροφορίες για τη σύνθεση του ενεργητικού και του παθητικού της Κεντρικής Διοίκησης, κατά την ημερομηνία κατάρτισής της καθώς και για το ύψος και τη δομή της Καθαρής Θέσης Πολιτών. 10.4.2 Η ΚΧΘ καταχωρείται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών. Για κάθε κονδύλι γίνεται συσχέτιση με τον κωδικό αριθμό ή τους κωδικούς αριθμούς των αντίστοιχων λογαριασμών του ΣΛΓΛ. 10.4.3 Όλα τα στοιχεία στην ΚΧΘ απεικονίζονται σε δύο στήλες, με τις αξίες που εμφανίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς: (α) κατά το τέλος της χρήσης στην οποία αναφέρεται η ΚΧΘ και (β) κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσης. 10.4.4 Στην ΚΧΘ περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αναλύονται στο παρακάτω υπόδειγμα. Η σύμπτυξη των κονδυλίων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά είναι ασήμαντα και με την υποχρέωση ανάλυσής τους στο Προσάρτημα. Υποδείγματα Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά 200Χ Ποσά 200Χ−1 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Γήπεδα, κτίρια, τεχνικά έργα Εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Χρεώστες Επισφαλείς χρεώστες Προκαταβολές Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Σύνολο Ενεργητικού ( Ι ) Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια Λοιπές προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πιστωτές Βραχυπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακρ/μων δανείων Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων ( ΙΙ ) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ( ΙΙΙ= Ι − ΙΙ ) Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί 10.5 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ) 10.5.1 Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ) παρέχει πληροφορίες για τις πηγές εσόδων της Κεντρικής Διοίκησης και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τα έξοδά της. 10.5.2 Η ΚΧΕ μπορεί, εκτός από κατάσταση, να εμφανίζεται και με ομαδοποίηση εξόδων κατά είδος και με ομαδοποίηση εξόδων κατά φορέα ή και κατά λειτουργία. Η εφαρμογή της ομαδοποίησης κατά λειτουργία είναι δυνατή, στο βαθμό που η καταχώρηση των δαπανών γίνεται αντίστοιχα κατά Λειτουργία / Πρόγραμμα / Δράση. 10.5.3 Στην ΚΧΕ που καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, για κάθε κονδύλι γίνεται συσχέτιση με τον κωδικό αριθμό ή τους κωδικούς αριθμούς των αντίστοιχων λογαριασμών του ΣΛΓΛ. 10.5.4 Όλα τα στοιχεία στην ΚΧΕ απεικονίζονται σε δύο στήλες, με τις αξίες που εμφανίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς: (α) για τη χρήση στην οποία αναφέρεται η ΚΧΕ και (β) για την προηγούμενη χρήση. 10.5.5 Στην ΚΧΕ περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αναλύονται στο παρακάτω υπόδειγμα. Η σύμπτυξη των κονδυλίων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά είναι ασήμαντα και με την υποχρέωση ανάλυσής τους στο Προσάρτημα. Υποδείγματα Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (με ομαδοποίηση εξόδων κατά είδος) Ποσά 200Χ Ποσά 200Χ−1 % μεταβολή Άμεσοι Φόροι Έμμεσοι Φόροι Σύνολο Φορολογικών Εσόδων Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. Λοιπά μη Φορολογικά Έσοδα Σύνολο μη Φορολογικών Εσόδων Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων Αμοιβές − Παροχές Κεντρικής Διοίκησης Αμοιβές − Παροχές ΝΠΔΔ Παροχές Τρίτων Επιδοτήσεις − Επιχορηγήσεις Ασφάλιση και Περίθαλψη Επιστροφές − Αποδόσεις Συντάξεις Δημοσίων Υπαλλήλων− Λειτουργών Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα & Λοιπές Δαπάνες Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων Χρηματοοικονομικά Έξοδα & Τόκοι Δημοσίου Χρέους Αποτέλεσμα από Λειτουργικές Δραστηριότητες Κέρδη ( Ζημιές ) από Πώληση Παγίων Λοιπά Αποτελέσματα Σύνολο μη Λειτουργικών Αποτελεσμάτων Πλεόνασμα ( Έλλειμμα ) Περιόδου 10.6 Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) 10.6.1 Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) παρέχει πληροφορίες για τις ταμειακές εισροές, τα στοιχεία για τα οποία έγιναν πληρωμές και το υπόλοιπο των χρηματικών διαθεσίμων στο τέλος του οικονομικού έτους. 10.6.2 Οι ταμειακές ροές εμφανίζονται βάσει των απολογιστικών στοιχείων (εισπράξεις και πληρωμές). Η ΚΤΡ είναι δυνατό να εμφανίζεται εκτός από τον τύπο της κατά είδος πληρωμής και κατά Φορέα ή/και κατά Λειτουργία. Υπόδειγμα Κατάστασης Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (κατά είδος πληρωμής) ποσά 200Χ ποσά 200Χ−1 % μεταβολή Α. Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες Εισπράξεις από φόρους Εισπράξεις από Ε.Ε. Εισπράξεις από λοιπά μη φορολογικά έσοδα Εισπράξεις από χρηματοδοτικά εργαλεία Εισπράξεις από τόκους Προεισπράξεις − Προπληρωμές Πληρωμές για Προκαταβολές & Πάγιες Προκαταβολές Πληρωμές για Αμοιβές – Κεντρική Διοίκηση Πληρωμές για Αμοιβές – ΝΠΔΔ Πληρωμές για παροχές τρίτων Πληρωμές για λοιπά λειτουργικά έξοδα και λοιπές δαπάνες Πληρωμές για Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις Πληρωμές για ασφάλιση και περίθαλψη Πληρωμές για επιστροφές – αποδόσεις Πληρωμές για συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων − λειτουργών Πληρωμές για τόκους και συναφή έξοδα Καθαρές Εισπράξεις (Πληρωμές) από Λειτουργικές Δραστηριότητες ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (κατά είδος πληρωμής) ποσά 200Χ ποσά 200Χ−1 % μεταβολή Β. Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες Εισπράξεις από πώληση παγίων και επενδύσεων Πληρωμές για αγορά παγίων και επενδύσεων Καθαρές Εισπράξεις (Πληρωμές) για Επενδυτικές Δραστηριότητες Καθαρές Εισπράξεις (Πληρωμές) από Λειτουργικές & Επενδυτικές Δραστηριότητες Γ. Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες Εισπράξεις από δάνεια και παρεμφερή εργαλεία Πληρωμές για δάνεια και παρεμφερή εργαλεία Καθαρές Εισπράξεις ( Πληρωμές ) για χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισροές (Εκροές) απευθείας στην ΚΘΠ Καθαρή μεταβολή στα χρηματικά διαθέσιμα Χρηματικά διαθέσιμα αρχής περιόδου Χρηματικά διαθέσιμα τέλους περιόδου 10.7 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Πολιτών (ΚΜΚΘΠ) 10.7.1 Η Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Πολιτών (ΚΜΚΘΠ) παρέχει πληροφορίες για τη συνολική μεταβολή του καθαρού ενεργητικού, παρουσιάζοντας ξεχωριστά τη μεταβολή του Καθαρού Ενεργητικού που προέρχεται από την ΚΧΕ από τις μεταβολές που καταλογίσθηκαν απευθείας στην ΚΧΘ. Υπόδειγμα Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης Πολιτών (ΚΜΚΘΠ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Ποσά 200Χ Ποσά 200Χ−1 % μεταβολή Υπόλοιπα αρχής χρήσης Πλεόνασμα (΄Ελλειμμα ) από ΚΧΕ Επιδοτήσεις ΕΕ (Επιδοτήσεις Χρήσης Μείον Αποσβεσμένες Επιδοτήσεις Χρήσης) Άμεσες Πιστώσεις (Χρεώσεις) στην ΚΘΠ Υπόλοιπα τέλους χρήσης 10.8 Το Προσάρτημα Το Προσάρτημα παρέχει όλες τις σημαντικές γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης. 10.8.1 Γνωστοποιήσεις επί της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 10.8.1.1 Γήπεδα, Κτίρια, Τεχνικά Έργα και Εξοπλισμός 10.8.1.1.1 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να γνωστοποιούν για κάθε κατηγορία των ενσώματων παγίων: (α) τις βάσεις επιμέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας, (β) τις μεθόδους απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν, (γ) τις ωφέλιμες ζωές ή τους συντελεστές της απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν, (δ) την προ αποσβέσεων λογιστική αξία και τη σωρευμένη απόσβεση (συναθροιζόμενων των σωρευμένων ζημιών απομείωσης) αρχής και τέλους περιόδου, (ε) μία συμφωνία της λογιστικής αξίας κατά την αρχή και την λήξη της περιόδου που δείχνει: (i) προσθήκες, (ii) αυξήσεις ή μειώσεις που προκύπτουν από αναπροσαρμογές, ή από ζημίες απομείωσης, (iii) προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων, ζημίες απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα, (iv) μειώσεις που προκύπτουν από πωλήσεις/διαθέσεις ή και καταστροφές ενσώματων παγίων, (v) αποσβέσεις, και (vi) άλλες μεταβολές σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του παγίου ενεργητικού. (στ) την ύπαρξη και τα ποσά περιορισμών στους τίτλους και στα ενσώματα πάγια που φέρουν βάρη για εξασφάλιση υποχρεώσεων, (ζ) το ποσό των δαπανών που αναγνωρίστηκαν στη λογιστική αξία του ενσώματου παγίου κατά το στάδιο της κατασκευής του, (η) τα ποσά των συμβατικών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί για την απόκτηση ενσώματων παγίων, (θ) αν δεν γνωστοποιείται ξεχωριστά στην όψη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Επίδοσης, το ποσό της αποζημίωσης από τρίτα μέρη για ενσώματα πάγια που απομειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν, που συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα, (ι) τη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων που βρίσκονται σε πρόσκαιρη αδράνεια, (ια) την προ αποσβέσεων λογιστική αξία των ολοσχερώς αποσβεσμένων ενσώματων παγίων, που είναι ακόμη σε χρήση, (ιβ) τη μέθοδο αποτίμησης που εφαρμόσθηκε για τα πάγια που αποκτήθηκαν με απαλλοτριώσεις ή δωρεές, (ιγ) επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τυχόν συμβάσεις πώλησης και επαναμίσθωσης ακινήτων του Δημοσίου, με διευκρίνιση αν πρόκειται για λειτουργική ή χρηματοδοτική μίσθωση και με ανάλυση των σχετικών επιπτώσεων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης, και (ιδ) τη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων, που έχουν αποσυρθεί από την ενεργό χρήση και δεν ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση. 10.8.1.1.2 Με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις γνωστοποιείται το είδος και η επίδραση των μεταβολών λογιστικών εκτιμήσεων που έχουν επίδραση στην κλειόμενη χρήση ή που αναμένεται να έχουν επίδραση σε μεταγενέστερες περιόδους. Για τα ενσώματα πάγια, τέτοια γνωστοποίηση μπορεί να προκύψει από μεταβολές των εκτιμήσεων αναφορικά με: (α) τις υπολειμματικές αξίες, (β) το εκτιμώμενο κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης και αποκατάστασης στοιχείων των ενσώματων παγίων, (γ) τις ωφέλιμες ζωές και (δ) τις μεθόδους απόσβεσης 10.8.1.1.3 Όταν τα στοιχεία των ενσώματων παγίων εμφανίζονται σε αναπροσαρμοσμένες αξίες, γνωστοποιούνται τα εξής: (α) η ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναπροσαρμογής, (β) αν χρησιμοποιήθηκε ανεξάρτητος εκτιμητής, (γ) οι μέθοδοι και οι σημαντικές παραδοχές που εφαρμόσθηκαν για τον προσδιορισμό των εύλογων αξιών, (δ) η έκταση κατά την οποία οι εύλογες αξίες των στοιχείων προσδιορίστηκαν με απευθείας παραπομπή σε τρέχουσες τιμές ενεργού αγοράς ή σε πρόσφατες συναλλαγές σε καθαρά εμπορική βάση ή εκτιμήθηκαν με τη χρήση άλλων τεχνικών αποτίμησης, και (ε) για κάθε αναπροσαρμοσμένη κατηγορία των ενσώματων παγίων, η λογιστική αξία που θα είχε αναγνωριστεί αν τα περιουσιακά στοιχεία τηρούνταν λογιστικά βάσει της μεθόδου του κόστους. 10.8.1.2 Λειτουργικές και Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 10.8.1.2.1 Όταν η Κεντρική Διοίκηση λειτουργεί ως μισθωτής, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, απαιτείται να γνωστοποιούνται τα παρακάτω: (α) το σύνολο της ελάχιστης καταβολής μελλοντικών μισθωμάτων κατά ημερομηνία της ΚΧΘ και την παρούσα αξία τους, για κάθε μία από τις ακόλουθες περιόδους: (i) μέχρι ένα έτος (ii) για περισσότερο από ένα έτος μέχρι πέντε έτη (iii) για περισσότερα από πέντε έτη (β) ενδεχόμενα μισθώματα που αναγνωρίστηκαν ως έξοδα κατά τη διάρκεια της περιόδου, (γ) το σύνολο της μελλοντικής ελάχιστης καταβολής υπομισθωμάτων που αναμένεται να ληφθεί βάσει μη ακυρώσιμης υπομίσθωσης κατά την ημερομηνία της ΚΧΘ, και (δ) μία γενική περιγραφή των σημαντικών μισθωτικών συμφωνιών του μισθωτή που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: (i) τη βάση υπολογισμού των ενδεχόμενων μισθωμάτων, (ii) την ύπαρξη και τους όρους δικαιωμάτων ανανέωσης ή αγοράς και τους όρους κλιμάκωσης, και (iii) τους περιορισμούς που τίθενται από τις μισθωτικές συμφωνίες, όπως αυτοί που αφορούν σε μερίσματα, σε αύξηση χρεών και σε νέες μισθώσεις. 10.8.1.2.2 Όταν η Κεντρική Διοίκηση λειτουργεί ως μισθωτής, σε περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης, γνωστοποιούνται τα παρακάτω: (α) το σύνολο της μελλοντικής ελάχιστης καταβολής μισθωμάτων βάσει μη ακυρωτέων λειτουργικών μισθώσεων για κάθε μία από τις ακόλουθες περιόδους: (i) μέχρι ένα έτος (ii) για περισσότερο από ένα έτος μέχρι πέντε έτη (iii) για περισσότερα από πέντε έτη (β) το σύνολο της μελλοντικής ελάχιστης καταβολής υπομισθωμάτων που αναμένεται να ληφθεί βάσει μη ακυρώσιμης υπομίσθωσης κατά την ημερομηνία της ΚΧΘ. (γ) οι πληρωμές μισθωμάτων και υπομισθωμάτων που αναγνωρίστηκαν ως έξοδα κατά τη διάρκεια της περιόδου, με διαχωρισμό των ποσών της ελάχιστης καταβολής μισθωμάτων, των ενδεχόμενων μισθωμάτων και των καταβολών υπομισθωμάτων, και, (δ) μία γενική περιγραφή των σημαντικών μισθωτικών συμφωνιών του μισθωτή που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: (i) τη βάση υπολογισμού των ενδεχόμενων μισθωμάτων, (ii) την ύπαρξη και τους όρους δικαιωμάτων ανανέωσης ή αγοράς και τους όρους κλιμάκωσης, και (iii) τους περιορισμούς που τίθενται από τις μισθωτικές συμφωνίες, όπως αυτοί που αφορούν σε μερίσματα, σε αύξηση χρεών και σε νέες μισθώσεις. 10.8.1.2.3 Όταν η Κεντρική Διοίκηση λειτουργεί ως εκμισθωτής, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης απαιτείται να γνωστοποιούνται τα παρακάτω: (α) η ακαθάριστη επένδυση στη μίσθωση και η παρούσα αξία της ελάχιστης καταβολής μισθωμάτων κατά την ημερομηνία της ΚΧΘ, για κάθε μία από τις ακόλουθες περιόδους: (i) μέχρι ένα έτος (ii) για περισσότερο από ένα έτος μέχρι πέντε έτη (iii) για περισσότερα από πέντε έτη (β) το μη δουλευμένο χρηματοοικονομικό έσοδο, (γ) οι μη εγγυημένες υπολειμματικές αξίες που δικαιούται ο εκμισθωτής, (δ) η σωρευμένη πρόβλεψη για τις ανείσπρακτες απαιτήσεις από την ελάχιστη καταβολή μισθωμάτων, (ε) ενδεχόμενα μισθώματα που αναγνωρίστηκαν ως έσοδα κατά τη διάρκεια της περιόδου, και (στ) μία γενική περιγραφή των σημαντικών διακανονισμών του εκμισθωτή που αφορούν τη μίσθωση. 10.8.1.2.4 Όταν η Κεντρική Διοίκηση λειτουργεί ως εκμισθωτής, σε περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης γνωστοποιούνται τα παρακάτω: (α) οι μελλοντικές ελάχιστες καταβολές μισθωμάτων βάσει μη ακυρωτέων λειτουργικών μισθώσεων συνολικά και για κάθε μία από τις ακόλουθες περιόδους: (i) μέχρι ένα έτος (ii) για περισσότερο από ένα έτος μέχρι πέντε έτη (iii) για περισσότερα από πέντε έτη (β) τα συνολικά ενδεχόμενα μισθώματα που αναγνωρίστηκαν ως έσοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου, και (γ) μία γενική περιγραφή των μισθωτικών συμφωνιών του εκμισθωτή. 10.8.1.3 Χρεώστες και Επισφαλείς Χρεώστες Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν ανάλυση του κονδυλίου «Επισφαλείς Χρεώστες» της ΚΧΘ, ανά πηγή εσόδου (ΔΟΥ, Τελωνεία, κ.λπ.). 10.8.1.4 Ταμειακά Διαθέσιμα, Συμμετοχές, Χρεόγραφα και Δάνεια 10.8.1.4.1 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν: (α) τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατά είδος, ποσό και τιμή μονάδας με την αρχική αξία κτήσης τους και την αξία αποτίμησης τους στο τέλος της χρήσης, εφόσον οι σχετικές διατάξεις απαιτούν αποτίμηση, (β) το συνολικό ποσό των στοιχείων του ενεργητικού και το συνολικό ποσό των στοιχείων του παθητικού που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, αφού μετατραπούν σε εγχώριο νόμισμα. Προκειμένου για απαιτήσεις, υποχρεώσεις και άλλα στοιχεία της ΚΧΘ και της ΚΧΕ, που η αξία τους σε ευρώ προκύπτει από μετατροπή ξένων νομισμάτων (πράξεις σε συνάλλαγμα), παρατίθενται οι βάσεις της μετατροπής των ξένων νομισμάτων σε ευρώ και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών, (γ) το ποσό και το είδος των στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού, τα οποία καθίστανται ληξιπρόθεσμα κατά τη διάρκεια του έτους που αρχίζει από την ημερομηνία κλεισίματος της ΚΧΘ, (δ) την κατάσταση των ειδών προθεσμιακών εργασιών που εξακολουθούν να είναι εκκρεμείς κατά την ημερομηνία κλεισίματος της ΚΧΘ, με ένδειξη, για κάθε τύπο πράξης, εάν πρόκειται για εργασίες των οποίων σημαντικό μέρος έχει δεσμευθεί για την κάλυψη των συνεπειών της διακύμανσης των επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή των τιμών αγοράς, (ε) τα ποσά των υποχρεώσεων των οποίων η προθεσμία εξόφλησης είναι μεγαλύτερη από πέντε έτη από την ημερομηνία κλεισίματος της ΚΧΘ καθώς και τα ποσά των υποχρεώσεων, για εξασφάλιση των οποίων έχουν χορηγηθεί εμπράγματες ασφάλειες. Στην τελευταία περίπτωση παρέχονται και διευκρινίσεις αναφορικά με το είδος και την έκταση των ασφαλειών που χορηγήθηκαν. Όλες οι πληροφορίες αναφέρονται χωριστά για κάθε υποχρέωση. Σχετικά με εξασφαλίσεις, η Κεντρική Διοίκηση γνωστοποιεί: (i) Τη λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχει ενεχυριάσει, ως εξασφαλίσεις για υποχρεώσεις ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις και, (ii) τους συμβατικούς όρους που σχετίζονται με την ενεχυρίαση αυτή. (στ) τις διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού και τους λόγους στους οποίους οφείλονται, (ζ) τις μεθόδους που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διαφόρων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και τις μεθόδους υπολογισμού διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και τις μεθόδους υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτίμησης, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων, των υποχρεώσεων, της περιουσιακής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της Κεντρικής Διοίκησης (η) τον πίνακα των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων (είδος και τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσης τους και την αξία αποτίμησής τους στο τέλος της χρήσης, (θ) ειδική αναφορά για το αν υπάρχουν ομόλογα που εκδόθηκαν με τιτλοποίηση εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου, (ι) αναλυτική απεικόνιση των συμβολαίων ανταλλαγών (Swaps) που έχουν υπόλοιπα στο τέλος της χρήσης, (ια) ανάλυση του Δημοσίου Χρέους σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο τμήμα και ανά κατηγορία (ομόλογα, έντοκα γραμμάτια κ.λπ.), με αναφορά ενός εκάστου δανείου με την ετήσια κίνησή του (υπόλοιπο έναρξης, συνολικές χρεώσεις, συνολικές πιστώσεις, υπόλοιπο λήξης), (ιβ) τις υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στην ΚΧΘ της Κεντρικής Διοίκησης, εφόσον η παράθεσή τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης της Κεντρικής Διοίκησης. Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά, (ιγ) τις εντολές πληρωμών στο τέλος του έτους, και (ιδ) σε περίπτωση αρνητικών διαθεσίμων της Κεντρικής Διοίκησης, ανάλυση σε ξεχωριστή παράγραφο των λογαριασμών και των ποσών των διαθεσίμων της Κεντρικής Διοίκησης που βρίσκονται σε λογαριασμούς των απαιτήσεων της ΚΧΘ. 10.8.1.4.2 Ως προς τα δάνεια, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις γνωστοποιούν για κάθε σύμβαση χωριστά: (α) το ύψος του δανείου, τη χρονολογία της συνομολόγησης ή έκδοσης, την ημερομηνία από την οποία υπολογίζεται ο τόκος και την ημερομηνία εξόφλησης, (β) το νόμισμα και το συμβατικό και το αποτελεσματικό επιτόκιο ανά δάνειο, (γ) εάν υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται πρόωρη αποπληρωμή, (δ) το ύψος του αρχικού κεφαλαίου και τις μεταβολές αυτού λόγω μετατροπής, εξόφλησης, εξαγοράς ή ρύθμισης, καθώς και κάθε πληρωμή ή είσπραξη που αφορά στον συγκεκριμένο λογαριασμό, (ε) την ύπαρξη οποιωνδήποτε διατάξεων για την μετατροπή των δανείων σε κεφάλαιο ή σε κάποιο άλλο στοιχείο του παθητικού, καθώς και το περιεχόμενο των διατάξεων αυτών, και (στ) τους σημαντικότερους κανόνες και δεσμεύσεις που διέπουν τις συμφωνίες δανείων. 10.8.1.4.3 Ως προς τα πληρωτέα δάνεια αναγνωρισμένα κατά την ημερομηνία αναφοράς της ΚΧΘ ως και αθετήσεις, η Κεντρική Διοίκηση γνωστοποιεί: (α) λεπτομέρειες σχετικά με τις αθετήσεις που μεσολάβησαν κατά την περίοδο, σε σχέση με το κεφάλαιο, τους τόκους, το χρεολυτικό απόθεμα ή την εξόφληση των σχετικών πληρωτέων δανείων, (β) τη λογιστική αξία των πληρωτέων δανείων που βρίσκονται σε αθέτηση κατά την ημερομηνία αναφοράς της ΚΧΘ, και (γ) το αν η αθέτηση αποκαταστάθηκε ή αν οι όροι των πληρωτέων δανείων αποτέλεσαν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης, μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων. 10.8.1.4.4 Για κάθε είδος κινδύνου που απορρέει από δάνεια και υποχρεώσεις, η Κεντρική Διοίκηση παρέχει ποιοτικές και ποσοτικές γνωστοποιήσεις, όπως: (α) την έκθεση σε κινδύνους και τον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν, (β) τους στόχους, τις πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και τις μεθόδους επιμέτρησης του κινδύνου που εφαρμόζονται και (γ) οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία (α) και (β) από την προηγούμενη περίοδο. 10.8.1.4.5 Για κάθε κατηγορία απαιτήσεων, που βρίσκεται σε καθυστέρηση ή που έχει υποστεί απομείωση αξίας, η Κεντρική Διοίκηση γνωστοποιεί: (α) ανάλυση της ηλικίας των στοιχείων που είναι σε καθυστέρηση, αλλά όχι απομειωμένα, κατά την ημερομηνία αναφοράς της ΚΧΘ, (β) ανάλυση των στοιχείων που προσδιορίζονται σε μεμονωμένη βάση ως απομειωμένα κατά την ημερομηνία αναφοράς της ΚΧΘ, περιλαμβανομένων των παραγόντων τους οποίους η Κεντρική Διοίκηση έλαβε υπόψη για να τα χαρακτηρίσει ως απομειωμένα, και (γ) όσον αφορά τα ποσά που γνωστοποιούνται με βάση τα στοιχεία (α) και (β), την περιγραφή των εξασφαλίσεων που έχει λάβει η Κεντρική Διοίκηση, καθώς και των άλλων πιστωτικών ενισχύσεων. 10.8.1.5 Προβλέψεις 10.8.1.5.1 Για κάθε κατηγορία πρόβλεψης, η Κεντρική Διοίκηση γνωστοποιεί: (α) τη λογιστική αξία κατά την έναρξη και λήξη της περιόδου, (β) μια σύντομη περιγραφή της φύσης της πρόβλεψης, (γ) πρόσθετες προβλέψεις που έγιναν στην περίοδο, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων των υπαρχόντων προβλέψεων, (δ) ποσά που χρησιμοποιήθηκαν (πραγματοποιήθηκαν και μείωσαν την πρόβλεψη) κατά τη διάρκεια της περιόδου, (ε) αχρησιμοποίητα ποσά που αναστράφηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, 10.8.1.5.2 Εκτός από την περίπτωση που η πιθανότητα κάθε εκροής για διακανονισμό είναι απομακρυσμένη, η Κεντρική Διοίκηση γνωστοποιεί για κάθε κατηγορία ενδεχόμενων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία αναφοράς της ΚΧΘ, μια σύντομη περιγραφή της φύσης της ενδεχόμενης υποχρέωσης και όπου είναι εφικτό: (α) μια εκτίμηση της οικονομικής επίπτωσής της, η οποία επιμετράται, (β) μια ένδειξη των αβεβαιοτήτων που αφορούν το ποσό ή στο χρονοδιάγραμμα κάθε εκροής, και (γ) την πιθανότητα κάθε αποζημίωσης. 10.8.1.5.3 Όταν μια εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή, η Κεντρική Διοίκηση γνωστοποιεί μια σύντομη περιγραφή της φύσης των ενδεχόμενων περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία αναφοράς της ΚΧΘ και όπου είναι εφικτό, μια εκτίμηση της οικονομικής επίδρασής τους. 10.8.1.6 Παρασχεθείσες Εγγυήσεις Υπέρ Τρίτων και Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως Με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις γνωστοποιούνται: (α) η φύση και η λογιστική αξία των εγγυήσεων που λαμβάνονται και των εγγυήσεων που παραχωρούνται, για την εξασφάλιση απαιτήσεων και υποχρεώσεων αντίστοιχα. Η Κεντρική Διοίκηση παρουσιάζει τις πολιτικές που ακολουθεί για τη διάθεση των εγγυήσεων ή για τη χρησιμοποίησή τους στις δραστηριότητές της. (β) οι περιπτώσεις κατάπτωσης των εγγυήσεων και η ταυτόχρονη αναγνώριση ισόποσης βεβαίωσης απαίτησης από τον λήπτη της αντίστοιχης εγγύησης. Για τις απαιτήσεις καταπτώσεων εγγυήσεων, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις γνωστοποιούν την πρόβλεψη πιθανής επισφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τις αναγνωρισμένες επισφάλειες από αντίστοιχες απαιτήσεις κατά τα τελευταία τρία έτη. (γ) οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Δημοσίου, οι οποίες δεν εμφανίζονται στο παθητικό της ΚΧΘ, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Χωριστά αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων. (δ) ανάλυση των λογαριασμών 04.03 και 08.03 «Ανείσπρακτα ποσά Τελωνείων». 10.8.2 Γνωστοποιήσεις επί της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Επίδοσης 10.8.2.1 Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων Στο Προσάρτημα γνωστοποιούνται σχετικά με τα λειτουργικά έσοδα της Κεντρικής Διοίκησης: (α) οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονται για την αναγνώριση των φορολογικών εσόδων, που προκύπτουν από άμεσους και έμμεσους φόρους, και των μη φορολογικών εσόδων, που προκύπτουν από επιχορηγήσεις από την ΕΕ και από άλλες πηγές, και (β) το ποσό κάθε σημαντικής κατηγορίας εσόδου, που έχει αναγνωριστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου. 10.8.2.2 Χρηματοοικονομικά Έξοδα και Τόκοι Δημοσίου Χρέους Η Κεντρική Διοίκηση γνωστοποιεί τα χρηματοοικονομικά έξοδα και τους τόκους του Δημοσίου Χρέους και των λοιπών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, ανά κατηγορία υποχρέωσης και ανά πηγή προέλευσης. Επίσης, αναλύονται τα ποσά των αποσβέσεων από τα έξοδα και τις διαφορές έκδοσης ομολογιακών δανείων, λογαριασμοί 16.13 και 16.16 αντίστοιχα. 10.8.2.3 Σύνολο μη Λειτουργικών Αποτελεσμάτων Για τα μη λειτουργικά αποτελέσματα, στο Προσάρτημα περιλαμβάνονται γνωστοποιήσεις σχετικά με: (α) κέρδη (ζημίες) από πώληση παγίων, και (β) λοιπά μη λειτουργικά αποτελέσματα. 10.8.3 Γνωστοποιήσεις επί της Κατάστασης Ταμειακών Ροών Οι πληροφορίες περί ταμειακών ροών παρέχουν στους χρήστες μια βάση εκτίμησης της ικανότητας της Κεντρικής Διοίκησης να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και να χρησιμοποιεί αυτές τις ταμειακές ροές. 10.8.4 Λοιπές Γνωστοποιήσεις Στο Προσάρτημα γνωστοποιούνται τα παρακάτω: (α) οι πληροφορίες για τη βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων (β) οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν. Η Κεντρική Διοίκηση εξετάζει το είδος των δραστηριοτήτων του και τις πολιτικές, που οι χρήστες θα ανέμεναν να γνωστοποιηθούν (γ) οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διαφόρων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διόρθωσης αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτίμησης, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων ή υποχρεώσεων της περιουσιακής κατάστασης και των αποτελεσμάτων χρήσης (δ) η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή, σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτίμησης από τις γενικά νομοθετημένες, (ε) οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην ΚΧΕ. Αν δεν γίνεται αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων (απογραφή σε τιμή κτήσης) αναφέρεται η σχετική διάταξη ή απόφαση. (στ) ο μέσος αριθμός του προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης, με ανάλυση κατά κατηγορίες και φορείς καθώς και οι αμοιβές του προσωπικού, με ανάλυση σε μισθούς ημερομίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που αφορούν στην Κεντρική Κυβέρνηση, στα ΝΠΔΔ και των σχετικών με τις συντάξεις. (ζ) τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων, από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή οι επιβαλλόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία, πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως της ΚΧΘ, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσης της Κεντρικής Διοίκησης. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηνιαίων παροχών, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά. (η) επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έκτακτα και ανόργανα έξοδα, καθώς και για τα έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων, τα οποία εμφανίζονται στην ΚΧΕ, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα της Κεντρικής Διοίκησης. Επίσης, αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών «έσοδα χρήσης εισπρακτέα» και «έξοδα χρήσης πληρωτέα» αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά. (θ) αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων της ΚΧΘ που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν η Κεντρική Διοίκηση κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένη να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις. (ι) επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσης και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσης, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στην ΚΧΘ και στην ΚΧΕ, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης χρήσης. Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της προηγούμενης χρήσης, προκειμένου αυτά να γίνουν συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσης. (ια) ανάλυση της Μεταβολής της Καθαρής Θέσης Πολιτών, με ξεχωριστή αναφορά σ’ αυτή που προέρχεται από την ΚΧΕ και σε αυτή που προέρχεται από άμεσες χρεώσεις και πιστώσεις (όπως κοπή νέων κερμάτων, αποτίμηση – με αναφορά στη μέθοδο που εφαρμόσθηκε − και λογιστικοποίηση παγίων που δεν απογράφηκαν με την απογραφή έναρξης 1/1/20ΧΧ) της Καθαρής Θέσης των Πολιτών. (ιβ) ανάλυση του κονδυλίου «Προκαταβολές» ανά είδος προκαταβολής, με αναφορά της ετήσιας κίνησης (υπόλοιπο προκαταβολών αρχής χρήσης πλέον νέες προκαταβολές μείον αποδόσεις προκαταβολών ίσον υπόλοιπο προκαταβολών τέλους χρήσης) με αιτιολόγηση των προκαταβολών αυτών που παραμένουν ανενεργές για μεγάλο διάστημα. (ιγ) σε περίπτωση γεγονότων, όπως εξαγορά ή πώληση συμμετοχών, οι βασικές πληροφορίες για το γεγονός, συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας πραγματοποίησής του. (ιδ) ανάλυση όλων των επιμέρους γραμμών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανά λογαριασμό. (ιε) πληροφορίες, οι οποίες δεν παρουσιάζονται σε άλλο σημείο των οικονομικών καταστάσεων, αλλά που είναι σημαντικές για την κατανόηση οποιωνδήποτε εξ’ αυτών. (ιστ) πληροφορίες για τις παραδοχές που αφορούν στο μέλλον και σε άλλες κύριες πηγές αβεβαιότητας ΦΕΚ 1197 των εκτιμήσεων, που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, εντός του επόμενου οικονομικού έτους. Σχετικά με τις παραδοχές, στο Προσάρτημα γνωστοποιούνται: (i) Το είδος της παραδοχής ή άλλη αβεβαιότητα των εκτιμήσεων, (ii) Η ευαισθησία των λογιστικών αξιών στις μεθόδους, τις παραδοχές και τις εκτιμήσεις που διέπουν τον υπολογισμό τους, συμπεριλαμβανομένων των αιτιών της ευαισθησίας, (iii) Η αναμενόμενη επίλυση μιας αβεβαιότητας και το φάσμα των λογικά πιθανών εκβάσεων εντός του επόμενου οικονομικού έτους σχετικά με τις λογιστικές αξίες των επηρεαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, και (iv) Μία επεξήγηση των μεταβολών σε προηγούμενες παραδοχές σχετικά με τα περιουσιακά εκείνα στοιχεία και τις υποχρεώσεις, αν η αβεβαιότητα παραμένει. (ιζ) ανάλυση, αναφορικά με συμμετοχές της Κεντρικής Διοίκησης στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, η οποία περιλαμβάνει την επωνυμία και την έδρα της κάθε επιχείρησης, το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό της, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της και το συνολικό αποτέλεσμα της τελευταίας χρήσης για την οποία καταρτίστηκαν χρηματοοικονομικές καταστάσεις της. (ιη) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της Κεντρικής Διοίκησης, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.
02 Μαρτίου 2011

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 30
2 Μαρτίου 2011

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15
Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής της Διπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιημένης Ταμειακής Βάσης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 76Β του ν.2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) όπως προστέθηκε με το άρθρο 44 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141).
β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 ΦΕΚ (Α΄ 98).
γ) Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αρ. 2672/3.12.2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408 Β΄).
δ) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού από την εφαρμογή του παρόντος Π.Δ.
ε) Την με αριθ. 271/2010 Γνωμοδότηση του E΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του
Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ − ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 10.1 Διαδικασία κλεισίματος των αποτελεσματικών λογαριασμών και υπολογισμός αποτελέσματος από λειτουργικές δραστηριότητες. 10.1.1 Ο λογαριασμός 80 «Γενική εκμετάλλευση», χρησιμοποιείται στο τέλος της χρήσης για τον υπολογισμό του αποτελέσματος από λειτουργικές δραστηριότητες. Στο λογαριασμό 80, στο τέλος της χρήσης μεταφέρονται τα έξοδα των λογαριασμών της ομάδας 6 και τα έσοδα των λογαριασμών της ομάδας 7, αφού προηγουμένως οι λογαριασμοί των ομάδων αυτών υποστούν τις αναγκαίες χρονικές τακτοποιήσεις, ώστε τα υπόλοιπά τους να αντιπροσωπεύουν τα δουλευμένα, τακτικά και οργανικά έσοδα και έξοδα της χρήσης, δηλαδή εκείνα που αφορούν την ομαλή εκμετάλλευση της χρήσης που κλείνει. Στο λογαριασμό 80.00 «Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης» μεταφέρονται στο τέλος της χρήσης και τα υπόλοιπα των λογαριασμών 15.10 και 43.01. 10.1.2 Ειδικότερα, ο λογαριασμός 80 λειτουργεί ως εξής: (α) Χρεώνεται με την αξία των δουλευμένων εξόδων κατά είδος, με πίστωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 6, δηλαδή των λογαριασμών 60 έως 68, οι οποίοι και εξισώνονται. Επίσης χρεώνεται με το υπόλοιπο του λογαριασμού 15.10, ο οποίος και εξισώνεται. Τέλος, χρεώνεται με το τυχόν θετικό αποτέλεσμα από λειτουργικές δραστηριότητες της χρήσης που κλείνει, με πίστωση του λογαριασμού 86.00 «Λειτουργικά αποτελέσματα χρήσης». (β) Πιστώνεται με την αξία των δουλευμένων εσόδων κατά είδος, με χρέωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 7, δηλαδή των λογαριασμών 70 έως 78, οι οποίοι και εξισώνονται. Επίσης πιστώνεται με τα ποσά του λογαριασμού 43.01, ο οποίος και εξισώνεται. Τέλος πιστώνεται με το τυχόν αρνητικό αποτέλεσμα από λειτουργικές δραστηριότητες της χρήσης που κλείνει, με χρέωση του λογαριασμού 86.00 «Λειτουργικά αποτελέσματα χρήσης». 10.2 Διαδικασία υπολογισμού αποτελέσματος χρήσης 10.2.1 Ο λογαριασμός 86 «Αποτελέσματα χρήσης», χρησιμοποιείται στο τέλος της χρήσης για τον προσδιορισμό του συνολικού αποτελέσματος (πλεόνασμα ή έλλειμμα χρήσης). Στο λογαριασμό 86 στο τέλος της χρήσης, μεταφέρονται τα αποτελέσματα από λειτουργικές και μη δραστηριότητες και έτσι προσδιορίζεται το πλεόνασμα ή το έλλειμμα της χρήσης. 10.2.2 Ειδικότερα, ο λογαριασμός 86 λειτουργεί ως εξής : (α) Ο λογαριασμός 86.00 «Λειτουργικά αποτελέσματα χρήσης», όπως περιγράφεται πιο πάνω, χρεώνεται ή πιστώνεται με το λειτουργικό αποτέλεσμα της χρήσης. ΦΕΚ 1189 (β) Ο λογαριασμός 86.01 «Μη λειτουργικά αποτελέσματα χρήσης», χρεώνεται ή πιστώνεται με τη μεταφορά των υπολοίπων όλων των αναλυτικών λογαριασμών της ομάδας 8 (εκτός των λογ/μων 80 και 86), οι οποίοι και εξισώνονται. (γ) Ο λογαριασμός 86.99 «Πλεόνασμα (Έλλειμμα) χρήσης» χρεώνεται (ή πιστώνεται) με το πλεόνασμα (ή το έλλειμμα) της χρήσης, που είναι το αλγεβρικό άθροισμα των λογαριασμών 86.00 και 86.01, με πίστωση (ή χρέωση, σε περίπτωση ελλείμματος) του λογαριασμού 42 «Αποτελέσματα σε νέο». 10.3 Διαδικασία κλεισίματος (και ανοίγματος στη νέα χρήση) των λογαριασμών της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. 10.3.1 Ο λογαριασμός 89 «Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης» χρησιμεύει για το κλείσιμο των λογαριασμών της χρήσης, στην οποία αναφέρεται η ΚΧΘ και για το άνοιγμα των λογαριασμών της νέας χρήσης που ακολουθεί την ημερομηνία κατάρτισης της ΚΧΘ. Ειδικότερα, ο λογαριασμός 89 λειτουργεί ως εξής : (α) Στο τέλος της χρήσης στην οποία αναφέρεται η ΚΧΘ, και μετά τη διενέργεια των εγγραφών κλεισίματός της, ο λογαριασμός 89.01 «Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης κλεισίματος χρήσης» χρεώνεται με τα υπόλοιπα όλων των χρεωστικών λογαριασμών της ΚΧΘ, με πίστωση καθενός απ’ αυτούς, που έτσι εξισώνονται, και πιστώνεται με τα υπόλοιπα όλων των πιστωτικών λογαριασμών της ΚΧΘ, με χρέωση καθενός απ’ αυτούς, που επίσης με τον τρόπο αυτό εξισώνονται. (β) Με την έναρξη της χρήσης που ακολουθεί μετά την ημερομηνία κατάρτισης της ΚΧΘ και έπειτα από τη διαδικασία διενέργειας των εγγραφών κλεισίματος, που ολοκληρώνεται μέσα στην προθεσμία η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά, ο λογαριασμός 89.00 χρεώνεται με τα υπόλοιπα όλων των πιστωτικών λογαριασμών της ΚΧΘ με πίστωση καθενός από αυτούς, και πιστώνεται με τα υπόλοιπα όλων των χρεωστικών λογαριασμών της ΚΧΘ, με χρέωση καθενός από αυτούς. Με τον τρόπο αυτό, ο λογαριασμός 89.00 εξισώνεται και ταυτόχρονα οι λογαριασμοί της ΚΧΘ ανοίγουν για τη νέα χρήση με τα υπόλοιπα κλεισίματος της κλειόμενης χρήσης. 10.4 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 10.4.1 Η ΚΧΘ παρέχει πληροφορίες για τη σύνθεση του ενεργητικού και του παθητικού της Κεντρικής Διοίκησης, κατά την ημερομηνία κατάρτισής της καθώς και για το ύψος και τη δομή της Καθαρής Θέσης Πολιτών. 10.4.2 Η ΚΧΘ καταχωρείται στο Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών. Για κάθε κονδύλι γίνεται συσχέτιση με τον κωδικό αριθμό ή τους κωδικούς αριθμούς των αντίστοιχων λογαριασμών του ΣΛΓΛ. 10.4.3 Όλα τα στοιχεία στην ΚΧΘ απεικονίζονται σε δύο στήλες, με τις αξίες που εμφανίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς: (α) κατά το τέλος της χρήσης στην οποία αναφέρεται η ΚΧΘ και (β) κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσης. 10.4.4 Στην ΚΧΘ περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αναλύονται στο παρακάτω υπόδειγμα. Η σύμπτυξη των κονδυλίων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά είναι ασήμαντα και με την υποχρέωση ανάλυσής τους στο Προσάρτημα. Υποδείγματα Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (ΚΧΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά 200Χ Ποσά 200Χ−1 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Γήπεδα, κτίρια, τεχνικά έργα Εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις Συμμετοχές και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Χρεώστες Επισφαλείς χρεώστες Προκαταβολές Βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα Σύνολο Ενεργητικού ( Ι ) Λογαριασμοί Τάξεως Χρεωστικοί ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμα δάνεια Λοιπές προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πιστωτές Βραχυπρόθεσμα δάνεια Βραχυπρόθεσμο τμήμα μακρ/μων δανείων Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων ( ΙΙ ) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ( ΙΙΙ= Ι − ΙΙ ) Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωτικοί 10.5 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ) 10.5.1 Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ) παρέχει πληροφορίες για τις πηγές εσόδων της Κεντρικής Διοίκησης και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τα έξοδά της. 10.5.2 Η ΚΧΕ μπορεί, εκτός από κατάσταση, να εμφανίζεται και με ομαδοποίηση εξόδων κατά είδος και με ομαδοποίηση εξόδων κατά φορέα ή και κατά λειτουργία. Η εφαρμογή της ομαδοποίησης κατά λειτουργία είναι δυνατή, στο βαθμό που η καταχώρηση των δαπανών γίνεται αντίστοιχα κατά Λειτουργία / Πρόγραμμα / Δράση. 10.5.3 Στην ΚΧΕ που καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών, για κάθε κονδύλι γίνεται συσχέτιση με τον κωδικό αριθμό ή τους κωδικούς αριθμούς των αντίστοιχων λογαριασμών του ΣΛΓΛ. 10.5.4 Όλα τα στοιχεία στην ΚΧΕ απεικονίζονται σε δύο στήλες, με τις αξίες που εμφανίζονται στους αντίστοιχους λογαριασμούς: (α) για τη χρήση στην οποία αναφέρεται η ΚΧΕ και (β) για την προηγούμενη χρήση. 10.5.5 Στην ΚΧΕ περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αναλύονται στο παρακάτω υπόδειγμα. Η σύμπτυξη των κονδυλίων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά είναι ασήμαντα και με την υποχρέωση ανάλυσής τους στο Προσάρτημα. Υποδείγματα Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Επίδοσης (ΚΧΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ (με ομαδοποίηση εξόδων κατά είδος) Ποσά 200Χ Ποσά 200Χ−1 % μεταβολή Άμεσοι Φόροι Έμμεσοι Φόροι Σύνολο Φορολογικών Εσόδων Επιχορηγήσεις από Ε.Ε. Λοιπά μη Φορολογικά Έσοδα Σύνολο μη Φορολογικών Εσόδων Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων Αμοιβές − Παροχές Κεντρικής Διοίκησης Αμοιβές − Παροχές ΝΠΔΔ Παροχές Τρίτων Επιδοτήσεις − Επιχορηγήσεις Ασφάλιση και Περίθαλψη Επιστροφές − Αποδόσεις Συντάξεις Δημοσίων Υπαλλήλων− Λειτουργών Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα & Λοιπές Δαπάνες Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων Χρηματοοικονομικά Έξοδα & Τόκοι Δημοσίου Χρέους Αποτέλεσμα από Λειτουργικές Δραστηριότητες Κέρδη ( Ζημιές ) από Πώληση Παγίων Λοιπά Αποτελέσματα Σύνολο μη Λειτουργικών Αποτελεσμάτων Πλεόνασμα ( Έλλειμμα ) Περιόδου 10.6 Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) 10.6.1 Η Κατάσταση Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) παρέχει πληροφορίες για τις ταμειακές εισροές, τα στοιχεία για τα οποία έγιναν πληρωμές και το υπόλοιπο των χρηματικών διαθεσίμων στο τέλος του οικονομικού έτους. 10.6.2 Οι ταμειακές ροές εμφανίζονται βάσει των απολογιστικών στοιχείων (εισπράξεις και πληρωμές). Η ΚΤΡ είναι δυνατό να εμφανίζεται εκτός από τον τύπο της κατά είδος πληρωμής και κατά Φορέα ή/και κατά Λειτουργία. Υπόδειγμα Κατάστασης Ταμειακών Ροών (ΚΤΡ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (κατά είδος πληρωμής) ποσά 200Χ ποσά 200Χ−1 % μεταβολή Α. Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες Εισπράξεις από φόρους Εισπράξεις από Ε.Ε. Εισπράξεις από λοιπά μη φορολογικά έσοδα Εισπράξεις από χρηματοδοτικά εργαλεία Εισπράξεις από τόκους Προεισπράξεις − Προπληρωμές Πληρωμές για Προκαταβολές & Πάγιες Προκαταβολές Πληρωμές για Αμοιβές – Κεντρική Διοίκηση Πληρωμές για Αμοιβές – ΝΠΔΔ Πληρωμές για παροχές τρίτων Πληρωμές για λοιπά λειτουργικά έξοδα και λοιπές δαπάνες Πληρωμές για Επιδοτήσεις – Επιχορηγήσεις Πληρωμές για ασφάλιση και περίθαλψη Πληρωμές για επιστροφές – αποδόσεις Πληρωμές για συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων − λειτουργών Πληρωμές για τόκους και συναφή έξοδα Καθαρές Εισπράξεις (Πληρωμές) από Λειτουργικές Δραστηριότητες ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (κατά είδος πληρωμής) ποσά 200Χ ποσά 200Χ−1 % μεταβολή Β. Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες Εισπράξεις από πώληση παγίων και επενδύσεων Πληρωμές για αγορά παγίων και επενδύσεων Καθαρές Εισπράξεις (Πληρωμές) για Επενδυτικές Δραστηριότητες Καθαρές Εισπράξεις (Πληρωμές) από Λειτουργικές & Επενδυτικές Δραστηριότητες Γ. Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες Εισπράξεις από δάνεια και παρεμφερή εργαλεία Πληρωμές για δάνεια και παρεμφερή εργαλεία Καθαρές Εισπράξεις ( Πληρωμές ) για χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισροές (Εκροές) απευθείας στην ΚΘΠ Καθαρή μεταβολή στα χρηματικά διαθέσιμα Χρηματικά διαθέσιμα αρχής περιόδου Χρηματικά διαθέσιμα τέλους περιόδου 10.7 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Πολιτών (ΚΜΚΘΠ) 10.7.1 Η Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης Πολιτών (ΚΜΚΘΠ) παρέχει πληροφορίες για τη συνολική μεταβολή του καθαρού ενεργητικού, παρουσιάζοντας ξεχωριστά τη μεταβολή του Καθαρού Ενεργητικού που προέρχεται από την ΚΧΕ από τις μεταβολές που καταλογίσθηκαν απευθείας στην ΚΧΘ. Υπόδειγμα Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης Πολιτών (ΚΜΚΘΠ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Ποσά 200Χ Ποσά 200Χ−1 % μεταβολή Υπόλοιπα αρχής χρήσης Πλεόνασμα (΄Ελλειμμα ) από ΚΧΕ Επιδοτήσεις ΕΕ (Επιδοτήσεις Χρήσης Μείον Αποσβεσμένες Επιδοτήσεις Χρήσης) Άμεσες Πιστώσεις (Χρεώσεις) στην ΚΘΠ Υπόλοιπα τέλους χρήσης 10.8 Το Προσάρτημα Το Προσάρτημα παρέχει όλες τις σημαντικές γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων της Κεντρικής Διοίκησης. 10.8.1 Γνωστοποιήσεις επί της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης 10.8.1.1 Γήπεδα, Κτίρια, Τεχνικά Έργα και Εξοπλισμός 10.8.1.1.1 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να γνωστοποιούν για κάθε κατηγορία των ενσώματων παγίων: (α) τις βάσεις επιμέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας, (β) τις μεθόδους απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν, (γ) τις ωφέλιμες ζωές ή τους συντελεστές της απόσβεσης που χρησιμοποιήθηκαν, (δ) την προ αποσβέσεων λογιστική αξία και τη σωρευμένη απόσβεση (συναθροιζόμενων των σωρευμένων ζημιών απομείωσης) αρχής και τέλους περιόδου, (ε) μία συμφωνία της λογιστικής αξίας κατά την αρχή και την λήξη της περιόδου που δείχνει: (i) προσθήκες, (ii) αυξήσεις ή μειώσεις που προκύπτουν από αναπροσαρμογές, ή από ζημίες απομείωσης, (iii) προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων, ζημίες απομείωσης που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα, (iv) μειώσεις που προκύπτουν από πωλήσεις/διαθέσεις ή και καταστροφές ενσώματων παγίων, (v) αποσβέσεις, και (vi) άλλες μεταβολές σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του παγίου ενεργητικού. (στ) την ύπαρξη και τα ποσά περιορισμών στους τίτλους και στα ενσώματα πάγια που φέρουν βάρη για εξασφάλιση υποχρεώσεων, (ζ) το ποσό των δαπανών που αναγνωρίστηκαν στη λογιστική αξία του ενσώματου παγίου κατά το στάδιο της κατασκευής του, (η) τα ποσά των συμβατικών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί για την απόκτηση ενσώματων παγίων, (θ) αν δεν γνωστοποιείται ξεχωριστά στην όψη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Επίδοσης, το ποσό της αποζημίωσης από τρίτα μέρη για ενσώματα πάγια που απομειώθηκαν, χάθηκαν ή εγκαταλείφθηκαν, που συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα, (ι) τη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων που βρίσκονται σε πρόσκαιρη αδράνεια, (ια) την προ αποσβέσεων λογιστική αξία των ολοσχερώς αποσβεσμένων ενσώματων παγίων, που είναι ακόμη σε χρήση, (ιβ) τη μέθοδο αποτίμησης που εφαρμόσθηκε για τα πάγια που αποκτήθηκαν με απαλλοτριώσεις ή δωρεές, (ιγ) επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τυχόν συμβάσεις πώλησης και επαναμίσθωσης ακινήτων του Δημοσίου, με διευκρίνιση αν πρόκειται για λειτουργική ή χρηματοδοτική μίσθωση και με ανάλυση των σχετικών επιπτώσεων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης, και (ιδ) τη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων, που έχουν αποσυρθεί από την ενεργό χρήση και δεν ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση. 10.8.1.1.2 Με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις γνωστοποιείται το είδος και η επίδραση των μεταβολών λογιστικών εκτιμήσεων που έχουν επίδραση στην κλειόμενη χρήση ή που αναμένεται να έχουν επίδραση σε μεταγενέστερες περιόδους. Για τα ενσώματα πάγια, τέτοια γνωστοποίηση μπορεί να προκύψει από μεταβολές των εκτιμήσεων αναφορικά με: (α) τις υπολειμματικές αξίες, (β) το εκτιμώμενο κόστος αποσυναρμολόγησης, απομάκρυνσης και αποκατάστασης στοιχείων των ενσώματων παγίων, (γ) τις ωφέλιμες ζωές και (δ) τις μεθόδους απόσβεσης 10.8.1.1.3 Όταν τα στοιχεία των ενσώματων παγίων εμφανίζονται σε αναπροσαρμοσμένες αξίες, γνωστοποιούνται τα εξής: (α) η ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναπροσαρμογής, (β) αν χρησιμοποιήθηκε ανεξάρτητος εκτιμητής, (γ) οι μέθοδοι και οι σημαντικές παραδοχές που εφαρμόσθηκαν για τον προσδιορισμό των εύλογων αξιών, (δ) η έκταση κατά την οποία οι εύλογες αξίες των στοιχείων προσδιορίστηκαν με απευθείας παραπομπή σε τρέχουσες τιμές ενεργού αγοράς ή σε πρόσφατες συναλλαγές σε καθαρά εμπορική βάση ή εκτιμήθηκαν με τη χρήση άλλων τεχνικών αποτίμησης, και (ε) για κάθε αναπροσαρμοσμένη κατηγορία των ενσώματων παγίων, η λογιστική αξία που θα είχε αναγνωριστεί αν τα περιουσιακά στοιχεία τηρούνταν λογιστικά βάσει της μεθόδου του κόστους. 10.8.1.2 Λειτουργικές και Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 10.8.1.2.1 Όταν η Κεντρική Διοίκηση λειτουργεί ως μισθωτής, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης, απαιτείται να γνωστοποιούνται τα παρακάτω: (α) το σύνολο της ελάχιστης καταβολής μελλοντικών μισθωμάτων κατά ημερομηνία της ΚΧΘ και την παρούσα αξία τους, για κάθε μία από τις ακόλουθες περιόδους: (i) μέχρι ένα έτος (ii) για περισσότερο από ένα έτος μέχρι πέντε έτη (iii) για περισσότερα από πέντε έτη (β) ενδεχόμενα μισθώματα που αναγνωρίστηκαν ως έξοδα κατά τη διάρκεια της περιόδου, (γ) το σύνολο της μελλοντικής ελάχιστης καταβολής υπομισθωμάτων που αναμένεται να ληφθεί βάσει μη ακυρώσιμης υπομίσθωσης κατά την ημερομηνία της ΚΧΘ, και (δ) μία γενική περιγραφή των σημαντικών μισθωτικών συμφωνιών του μισθωτή που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: (i) τη βάση υπολογισμού των ενδεχόμενων μισθωμάτων, (ii) την ύπαρξη και τους όρους δικαιωμάτων ανανέωσης ή αγοράς και τους όρους κλιμάκωσης, και (iii) τους περιορισμούς που τίθενται από τις μισθωτικές συμφωνίες, όπως αυτοί που αφορούν σε μερίσματα, σε αύξηση χρεών και σε νέες μισθώσεις. 10.8.1.2.2 Όταν η Κεντρική Διοίκηση λειτουργεί ως μισθωτής, σε περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης, γνωστοποιούνται τα παρακάτω: (α) το σύνολο της μελλοντικής ελάχιστης καταβολής μισθωμάτων βάσει μη ακυρωτέων λειτουργικών μισθώσεων για κάθε μία από τις ακόλουθες περιόδους: (i) μέχρι ένα έτος (ii) για περισσότερο από ένα έτος μέχρι πέντε έτη (iii) για περισσότερα από πέντε έτη (β) το σύνολο της μελλοντικής ελάχιστης καταβολής υπομισθωμάτων που αναμένεται να ληφθεί βάσει μη ακυρώσιμης υπομίσθωσης κατά την ημερομηνία της ΚΧΘ. (γ) οι πληρωμές μισθωμάτων και υπομισθωμάτων που αναγνωρίστηκαν ως έξοδα κατά τη διάρκεια της περιόδου, με διαχωρισμό των ποσών της ελάχιστης καταβολής μισθωμάτων, των ενδεχόμενων μισθωμάτων και των καταβολών υπομισθωμάτων, και, (δ) μία γενική περιγραφή των σημαντικών μισθωτικών συμφωνιών του μισθωτή που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: (i) τη βάση υπολογισμού των ενδεχόμενων μισθωμάτων, (ii) την ύπαρξη και τους όρους δικαιωμάτων ανανέωσης ή αγοράς και τους όρους κλιμάκωσης, και (iii) τους περιορισμούς που τίθενται από τις μισθωτικές συμφωνίες, όπως αυτοί που αφορούν σε μερίσματα, σε αύξηση χρεών και σε νέες μισθώσεις. 10.8.1.2.3 Όταν η Κεντρική Διοίκηση λειτουργεί ως εκμισθωτής, σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης απαιτείται να γνωστοποιούνται τα παρακάτω: (α) η ακαθάριστη επένδυση στη μίσθωση και η παρούσα αξία της ελάχιστης καταβολής μισθωμάτων κατά την ημερομηνία της ΚΧΘ, για κάθε μία από τις ακόλουθες περιόδους: (i) μέχρι ένα έτος (ii) για περισσότερο από ένα έτος μέχρι πέντε έτη (iii) για περισσότερα από πέντε έτη (β) το μη δουλευμένο χρηματοοικονομικό έσοδο, (γ) οι μη εγγυημένες υπολειμματικές αξίες που δικαιούται ο εκμισθωτής, (δ) η σωρευμένη πρόβλεψη για τις ανείσπρακτες απαιτήσεις από την ελάχιστη καταβολή μισθωμάτων, (ε) ενδεχόμενα μισθώματα που αναγνωρίστηκαν ως έσοδα κατά τη διάρκεια της περιόδου, και (στ) μία γενική περιγραφή των σημαντικών διακανονισμών του εκμισθωτή που αφορούν τη μίσθωση. 10.8.1.2.4 Όταν η Κεντρική Διοίκηση λειτουργεί ως εκμισθωτής, σε περίπτωση λειτουργικής μίσθωσης γνωστοποιούνται τα παρακάτω: (α) οι μελλοντικές ελάχιστες καταβολές μισθωμάτων βάσει μη ακυρωτέων λειτουργικών μισθώσεων συνολικά και για κάθε μία από τις ακόλουθες περιόδους: (i) μέχρι ένα έτος (ii) για περισσότερο από ένα έτος μέχρι πέντε έτη (iii) για περισσότερα από πέντε έτη (β) τα συνολικά ενδεχόμενα μισθώματα που αναγνωρίστηκαν ως έσοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου, και (γ) μία γενική περιγραφή των μισθωτικών συμφωνιών του εκμισθωτή. 10.8.1.3 Χρεώστες και Επισφαλείς Χρεώστες Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν ανάλυση του κονδυλίου «Επισφαλείς Χρεώστες» της ΚΧΘ, ανά πηγή εσόδου (ΔΟΥ, Τελωνεία, κ.λπ.). 10.8.1.4 Ταμειακά Διαθέσιμα, Συμμετοχές, Χρεόγραφα και Δάνεια 10.8.1.4.1 Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εμφανίζουν: (α) τα κατεχόμενα χρεόγραφα κατά είδος, ποσό και τιμή μονάδας με την αρχική αξία κτήσης τους και την αξία αποτίμησης τους στο τέλος της χρήσης, εφόσον οι σχετικές διατάξεις απαιτούν αποτίμηση, (β) το συνολικό ποσό των στοιχείων του ενεργητικού και το συνολικό ποσό των στοιχείων του παθητικού που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, αφού μετατραπούν σε εγχώριο νόμισμα. Προκειμένου για απαιτήσεις, υποχρεώσεις και άλλα στοιχεία της ΚΧΘ και της ΚΧΕ, που η αξία τους σε ευρώ προκύπτει από μετατροπή ξένων νομισμάτων (πράξεις σε συνάλλαγμα), παρατίθενται οι βάσεις της μετατροπής των ξένων νομισμάτων σε ευρώ και ο λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών, (γ) το ποσό και το είδος των στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού, τα οποία καθίστανται ληξιπρόθεσμα κατά τη διάρκεια του έτους που αρχίζει από την ημερομηνία κλεισίματος της ΚΧΘ, (δ) την κατάσταση των ειδών προθεσμιακών εργασιών που εξακολουθούν να είναι εκκρεμείς κατά την ημερομηνία κλεισίματος της ΚΧΘ, με ένδειξη, για κάθε τύπο πράξης, εάν πρόκειται για εργασίες των οποίων σημαντικό μέρος έχει δεσμευθεί για την κάλυψη των συνεπειών της διακύμανσης των επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών ή των τιμών αγοράς, (ε) τα ποσά των υποχρεώσεων των οποίων η προθεσμία εξόφλησης είναι μεγαλύτερη από πέντε έτη από την ημερομηνία κλεισίματος της ΚΧΘ καθώς και τα ποσά των υποχρεώσεων, για εξασφάλιση των οποίων έχουν χορηγηθεί εμπράγματες ασφάλειες. Στην τελευταία περίπτωση παρέχονται και διευκρινίσεις αναφορικά με το είδος και την έκταση των ασφαλειών που χορηγήθηκαν. Όλες οι πληροφορίες αναφέρονται χωριστά για κάθε υποχρέωση. Σχετικά με εξασφαλίσεις, η Κεντρική Διοίκηση γνωστοποιεί: (i) Τη λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχει ενεχυριάσει, ως εξασφαλίσεις για υποχρεώσεις ή ενδεχόμενες υποχρεώσεις και, (ii) τους συμβατικούς όρους που σχετίζονται με την ενεχυρίαση αυτή. (στ) τις διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού και τους λόγους στους οποίους οφείλονται, (ζ) τις μεθόδους που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διαφόρων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και τις μεθόδους υπολογισμού διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και τις μεθόδους υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτίμησης, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων, των υποχρεώσεων, της περιουσιακής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της Κεντρικής Διοίκησης (η) τον πίνακα των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων (είδος και τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσης τους και την αξία αποτίμησής τους στο τέλος της χρήσης, (θ) ειδική αναφορά για το αν υπάρχουν ομόλογα που εκδόθηκαν με τιτλοποίηση εσόδων του Ελληνικού Δημοσίου, (ι) αναλυτική απεικόνιση των συμβολαίων ανταλλαγών (Swaps) που έχουν υπόλοιπα στο τέλος της χρήσης, (ια) ανάλυση του Δημοσίου Χρέους σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο τμήμα και ανά κατηγορία (ομόλογα, έντοκα γραμμάτια κ.λπ.), με αναφορά ενός εκάστου δανείου με την ετήσια κίνησή του (υπόλοιπο έναρξης, συνολικές χρεώσεις, συνολικές πιστώσεις, υπόλοιπο λήξης), (ιβ) τις υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στην ΚΧΘ της Κεντρικής Διοίκησης, εφόσον η παράθεσή τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης της Κεντρικής Διοίκησης. Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις αναφέρονται χωριστά, (ιγ) τις εντολές πληρωμών στο τέλος του έτους, και (ιδ) σε περίπτωση αρνητικών διαθεσίμων της Κεντρικής Διοίκησης, ανάλυση σε ξεχωριστή παράγραφο των λογαριασμών και των ποσών των διαθεσίμων της Κεντρικής Διοίκησης που βρίσκονται σε λογαριασμούς των απαιτήσεων της ΚΧΘ. 10.8.1.4.2 Ως προς τα δάνεια, οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις γνωστοποιούν για κάθε σύμβαση χωριστά: (α) το ύψος του δανείου, τη χρονολογία της συνομολόγησης ή έκδοσης, την ημερομηνία από την οποία υπολογίζεται ο τόκος και την ημερομηνία εξόφλησης, (β) το νόμισμα και το συμβατικό και το αποτελεσματικό επιτόκιο ανά δάνειο, (γ) εάν υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται πρόωρη αποπληρωμή, (δ) το ύψος του αρχικού κεφαλαίου και τις μεταβολές αυτού λόγω μετατροπής, εξόφλησης, εξαγοράς ή ρύθμισης, καθώς και κάθε πληρωμή ή είσπραξη που αφορά στον συγκεκριμένο λογαριασμό, (ε) την ύπαρξη οποιωνδήποτε διατάξεων για την μετατροπή των δανείων σε κεφάλαιο ή σε κάποιο άλλο στοιχείο του παθητικού, καθώς και το περιεχόμενο των διατάξεων αυτών, και (στ) τους σημαντικότερους κανόνες και δεσμεύσεις που διέπουν τις συμφωνίες δανείων. 10.8.1.4.3 Ως προς τα πληρωτέα δάνεια αναγνωρισμένα κατά την ημερομηνία αναφοράς της ΚΧΘ ως και αθετήσεις, η Κεντρική Διοίκηση γνωστοποιεί: (α) λεπτομέρειες σχετικά με τις αθετήσεις που μεσολάβησαν κατά την περίοδο, σε σχέση με το κεφάλαιο, τους τόκους, το χρεολυτικό απόθεμα ή την εξόφληση των σχετικών πληρωτέων δανείων, (β) τη λογιστική αξία των πληρωτέων δανείων που βρίσκονται σε αθέτηση κατά την ημερομηνία αναφοράς της ΚΧΘ, και (γ) το αν η αθέτηση αποκαταστάθηκε ή αν οι όροι των πληρωτέων δανείων αποτέλεσαν αντικείμενο επαναδιαπραγμάτευσης, μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων. 10.8.1.4.4 Για κάθε είδος κινδύνου που απορρέει από δάνεια και υποχρεώσεις, η Κεντρική Διοίκηση παρέχει ποιοτικές και ποσοτικές γνωστοποιήσεις, όπως: (α) την έκθεση σε κινδύνους και τον τρόπο με τον οποίο προκύπτουν, (β) τους στόχους, τις πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και τις μεθόδους επιμέτρησης του κινδύνου που εφαρμόζονται και (γ) οποιεσδήποτε αλλαγές στα στοιχεία (α) και (β) από την προηγούμενη περίοδο. 10.8.1.4.5 Για κάθε κατηγορία απαιτήσεων, που βρίσκεται σε καθυστέρηση ή που έχει υποστεί απομείωση αξίας, η Κεντρική Διοίκηση γνωστοποιεί: (α) ανάλυση της ηλικίας των στοιχείων που είναι σε καθυστέρηση, αλλά όχι απομειωμένα, κατά την ημερομηνία αναφοράς της ΚΧΘ, (β) ανάλυση των στοιχείων που προσδιορίζονται σε μεμονωμένη βάση ως απομειωμένα κατά την ημερομηνία αναφοράς της ΚΧΘ, περιλαμβανομένων των παραγόντων τους οποίους η Κεντρική Διοίκηση έλαβε υπόψη για να τα χαρακτηρίσει ως απομειωμένα, και (γ) όσον αφορά τα ποσά που γνωστοποιούνται με βάση τα στοιχεία (α) και (β), την περιγραφή των εξασφαλίσεων που έχει λάβει η Κεντρική Διοίκηση, καθώς και των άλλων πιστωτικών ενισχύσεων. 10.8.1.5 Προβλέψεις 10.8.1.5.1 Για κάθε κατηγορία πρόβλεψης, η Κεντρική Διοίκηση γνωστοποιεί: (α) τη λογιστική αξία κατά την έναρξη και λήξη της περιόδου, (β) μια σύντομη περιγραφή της φύσης της πρόβλεψης, (γ) πρόσθετες προβλέψεις που έγιναν στην περίοδο, συμπεριλαμβανομένων των αυξήσεων των υπαρχόντων προβλέψεων, (δ) ποσά που χρησιμοποιήθηκαν (πραγματοποιήθηκαν και μείωσαν την πρόβλεψη) κατά τη διάρκεια της περιόδου, (ε) αχρησιμοποίητα ποσά που αναστράφηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου, 10.8.1.5.2 Εκτός από την περίπτωση που η πιθανότητα κάθε εκροής για διακανονισμό είναι απομακρυσμένη, η Κεντρική Διοίκηση γνωστοποιεί για κάθε κατηγορία ενδεχόμενων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία αναφοράς της ΚΧΘ, μια σύντομη περιγραφή της φύσης της ενδεχόμενης υποχρέωσης και όπου είναι εφικτό: (α) μια εκτίμηση της οικονομικής επίπτωσής της, η οποία επιμετράται, (β) μια ένδειξη των αβεβαιοτήτων που αφορούν το ποσό ή στο χρονοδιάγραμμα κάθε εκροής, και (γ) την πιθανότητα κάθε αποζημίωσης. 10.8.1.5.3 Όταν μια εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή, η Κεντρική Διοίκηση γνωστοποιεί μια σύντομη περιγραφή της φύσης των ενδεχόμενων περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία αναφοράς της ΚΧΘ και όπου είναι εφικτό, μια εκτίμηση της οικονομικής επίδρασής τους. 10.8.1.6 Παρασχεθείσες Εγγυήσεις Υπέρ Τρίτων και Λοιποί Λογαριασμοί Τάξεως Με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις γνωστοποιούνται: (α) η φύση και η λογιστική αξία των εγγυήσεων που λαμβάνονται και των εγγυήσεων που παραχωρούνται, για την εξασφάλιση απαιτήσεων και υποχρεώσεων αντίστοιχα. Η Κεντρική Διοίκηση παρουσιάζει τις πολιτικές που ακολουθεί για τη διάθεση των εγγυήσεων ή για τη χρησιμοποίησή τους στις δραστηριότητές της. (β) οι περιπτώσεις κατάπτωσης των εγγυήσεων και η ταυτόχρονη αναγνώριση ισόποσης βεβαίωσης απαίτησης από τον λήπτη της αντίστοιχης εγγύησης. Για τις απαιτήσεις καταπτώσεων εγγυήσεων, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις γνωστοποιούν την πρόβλεψη πιθανής επισφάλειας, λαμβάνοντας υπόψη τις αναγνωρισμένες επισφάλειες από αντίστοιχες απαιτήσεις κατά τα τελευταία τρία έτη. (γ) οι κάθε μορφής εγγυήσεις του Δημοσίου, οι οποίες δεν εμφανίζονται στο παθητικό της ΚΧΘ, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των λογαριασμών αυτών. Χωριστά αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται προς όφελος τρίτων. (δ) ανάλυση των λογαριασμών 04.03 και 08.03 «Ανείσπρακτα ποσά Τελωνείων». 10.8.2 Γνωστοποιήσεις επί της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Επίδοσης 10.8.2.1 Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων Στο Προσάρτημα γνωστοποιούνται σχετικά με τα λειτουργικά έσοδα της Κεντρικής Διοίκησης: (α) οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόζονται για την αναγνώριση των φορολογικών εσόδων, που προκύπτουν από άμεσους και έμμεσους φόρους, και των μη φορολογικών εσόδων, που προκύπτουν από επιχορηγήσεις από την ΕΕ και από άλλες πηγές, και (β) το ποσό κάθε σημαντικής κατηγορίας εσόδου, που έχει αναγνωριστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου. 10.8.2.2 Χρηματοοικονομικά Έξοδα και Τόκοι Δημοσίου Χρέους Η Κεντρική Διοίκηση γνωστοποιεί τα χρηματοοικονομικά έξοδα και τους τόκους του Δημοσίου Χρέους και των λοιπών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, ανά κατηγορία υποχρέωσης και ανά πηγή προέλευσης. Επίσης, αναλύονται τα ποσά των αποσβέσεων από τα έξοδα και τις διαφορές έκδοσης ομολογιακών δανείων, λογαριασμοί 16.13 και 16.16 αντίστοιχα. 10.8.2.3 Σύνολο μη Λειτουργικών Αποτελεσμάτων Για τα μη λειτουργικά αποτελέσματα, στο Προσάρτημα περιλαμβάνονται γνωστοποιήσεις σχετικά με: (α) κέρδη (ζημίες) από πώληση παγίων, και (β) λοιπά μη λειτουργικά αποτελέσματα. 10.8.3 Γνωστοποιήσεις επί της Κατάστασης Ταμειακών Ροών Οι πληροφορίες περί ταμειακών ροών παρέχουν στους χρήστες μια βάση εκτίμησης της ικανότητας της Κεντρικής Διοίκησης να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα και να χρησιμοποιεί αυτές τις ταμειακές ροές. 10.8.4 Λοιπές Γνωστοποιήσεις Στο Προσάρτημα γνωστοποιούνται τα παρακάτω: (α) οι πληροφορίες για τη βάση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων (β) οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν. Η Κεντρική Διοίκηση εξετάζει το είδος των δραστηριοτήτων του και τις πολιτικές, που οι χρήστες θα ανέμεναν να γνωστοποιηθούν (γ) οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση των διαφόρων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού διόρθωσης αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές αρχές αποτίμησης, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών που είχαν στη διαμόρφωση των απαιτήσεων ή υποχρεώσεων της περιουσιακής κατάστασης και των αποτελεσμάτων χρήσης (δ) η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή, σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτίμησης από τις γενικά νομοθετημένες, (ε) οι διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στην ΚΧΕ. Αν δεν γίνεται αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων (απογραφή σε τιμή κτήσης) αναφέρεται η σχετική διάταξη ή απόφαση. (στ) ο μέσος αριθμός του προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης, με ανάλυση κατά κατηγορίες και φορείς καθώς και οι αμοιβές του προσωπικού, με ανάλυση σε μισθούς ημερομίσθια και κοινωνικές επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που αφορούν στην Κεντρική Κυβέρνηση, στα ΝΠΔΔ και των σχετικών με τις συντάξεις. (ζ) τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών δεσμεύσεων, από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή οι επιβαλλόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία, πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως της ΚΧΘ, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσης της Κεντρικής Διοίκησης. Τυχόν υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών μηνιαίων παροχών, καθώς και οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά. (η) επεξηγηματικές πληροφορίες για τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έκτακτα και ανόργανα έξοδα, καθώς και για τα έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων, τα οποία εμφανίζονται στην ΚΧΕ, όταν επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα της Κεντρικής Διοίκησης. Επίσης, αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών «έσοδα χρήσης εισπρακτέα» και «έξοδα χρήσης πληρωτέα» αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά. (θ) αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των κατηγοριών εκείνων της ΚΧΘ που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν η Κεντρική Διοίκηση κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένη να παρουσιάζει τις αντίστοιχες αναλύσεις. (ι) επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσης και των κονδυλίων της προηγούμενης χρήσης, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στην ΚΧΘ και στην ΚΧΕ, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης χρήσης. Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της προηγούμενης χρήσης, προκειμένου αυτά να γίνουν συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης χρήσης. (ια) ανάλυση της Μεταβολής της Καθαρής Θέσης Πολιτών, με ξεχωριστή αναφορά σ’ αυτή που προέρχεται από την ΚΧΕ και σε αυτή που προέρχεται από άμεσες χρεώσεις και πιστώσεις (όπως κοπή νέων κερμάτων, αποτίμηση – με αναφορά στη μέθοδο που εφαρμόσθηκε − και λογιστικοποίηση παγίων που δεν απογράφηκαν με την απογραφή έναρξης 1/1/20ΧΧ) της Καθαρής Θέσης των Πολιτών. (ιβ) ανάλυση του κονδυλίου «Προκαταβολές» ανά είδος προκαταβολής, με αναφορά της ετήσιας κίνησης (υπόλοιπο προκαταβολών αρχής χρήσης πλέον νέες προκαταβολές μείον αποδόσεις προκαταβολών ίσον υπόλοιπο προκαταβολών τέλους χρήσης) με αιτιολόγηση των προκαταβολών αυτών που παραμένουν ανενεργές για μεγάλο διάστημα. (ιγ) σε περίπτωση γεγονότων, όπως εξαγορά ή πώληση συμμετοχών, οι βασικές πληροφορίες για το γεγονός, συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας πραγματοποίησής του. (ιδ) ανάλυση όλων των επιμέρους γραμμών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανά λογαριασμό. (ιε) πληροφορίες, οι οποίες δεν παρουσιάζονται σε άλλο σημείο των οικονομικών καταστάσεων, αλλά που είναι σημαντικές για την κατανόηση οποιωνδήποτε εξ’ αυτών. (ιστ) πληροφορίες για τις παραδοχές που αφορούν στο μέλλον και σε άλλες κύριες πηγές αβεβαιότητας ΦΕΚ 1197 των εκτιμήσεων, που παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, εντός του επόμενου οικονομικού έτους. Σχετικά με τις παραδοχές, στο Προσάρτημα γνωστοποιούνται: (i) Το είδος της παραδοχής ή άλλη αβεβαιότητα των εκτιμήσεων, (ii) Η ευαισθησία των λογιστικών αξιών στις μεθόδους, τις παραδοχές και τις εκτιμήσεις που διέπουν τον υπολογισμό τους, συμπεριλαμβανομένων των αιτιών της ευαισθησίας, (iii) Η αναμενόμενη επίλυση μιας αβεβαιότητας και το φάσμα των λογικά πιθανών εκβάσεων εντός του επόμενου οικονομικού έτους σχετικά με τις λογιστικές αξίες των επηρεαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, και (iv) Μία επεξήγηση των μεταβολών σε προηγούμενες παραδοχές σχετικά με τα περιουσιακά εκείνα στοιχεία και τις υποχρεώσεις, αν η αβεβαιότητα παραμένει. (ιζ) ανάλυση, αναφορικά με συμμετοχές της Κεντρικής Διοίκησης στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, η οποία περιλαμβάνει την επωνυμία και την έδρα της κάθε επιχείρησης, το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιό της, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της και το συνολικό αποτέλεσμα της τελευταίας χρήσης για την οποία καταρτίστηκαν χρηματοοικονομικές καταστάσεις της. (ιη) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των αποτελεσμάτων της Κεντρικής Διοίκησης, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ