102 Α' 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 52/2012

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων.

Άρθρο 4 - Τακτικές και έκτακτες διαβουλεύσεις (Άρθρο 6 Οδηγίας)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
27 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 102
27 Απριλίου 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 52
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.α. Του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34/17−3−1983), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν.1440/1984 (ΦΕΚ Α΄ 70/21−5−1984),
β. Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101/ 31−7−1990),
γ. του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.4 του ν.1440/1984 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ Α΄ 101/24−5−1988), 31 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α΄ 130/1−8−1992), 19 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ Α΄ 261/29−12−1995), 22 του ν. 2789/ 2000 (ΦΕΚ Α΄ 21/11−2−2000), 48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 132/27−12−2005) και 91 του ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α΄ 113/ 13−7−2010).
2. Του άρθρου 28 του ν. 39132011 «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 18/17−2−2011).
3. Των άρθρων 46 και 47 του Ν. 2362/1995 « Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 247/27−11−1995).
4. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22−4−2005).
5. Την αριθ. 2876/09 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234/7−10−2009).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την αριθ. Δ94/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Aναπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
8. Την αριθ. Δ49/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Aναπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τακτικές Διαβουλεύσεις α. τακτική διαβούλευση για την παρακολούθηση του συστήματος τελών αερολιμένων και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα ανακύψει πραγματοποιείται υποχρεωτικά μεταξύ του φορέα του αερολιμένα και της επιτροπής χρηστών τους, μία φορά τον χρόνο κατά μήνα Ιανουάριο, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά κατά την προηγούμενη διαβούλευση. Σε περίπτωση σύναψης πολυετούς συμφωνίας μεταξύ του φορέα διαχείρισης του Αερολιμένα και της επιτροπής χρηστών, η διαβούλευση πραγματοποιείται όπως προβλέπεται στη συμφωνία αυτή. β. Ο φορέας κοινοποιεί πρόσκληση προς την επιτροπή χρηστών, η οποία περιλαμβάνει την ημερομηνία και τον τόπο της διαβούλευσης, την προγραμματιζόμενη διάρκειά της, τα θέματα αυτής. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του φορέα και κοινοποιείται στην Αρχή. Από την πλευρά των χρηστών τυχόν συμπληρωματικά θέματα κοινοποιούνται στο φορέα τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της διαβούλευσης. γ. Αντικείμενο της τακτικής διαβούλευσης μπορεί να είναι οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το σύστημα, ιδίως δε: αα. η παροχή και η επικαιροποίηση από το φορέα στους χρήστες των στοιχείων βάσει των οποίων καθορίζεται το σύστημα χρέωσης ή/και το ύψος όλων των τελών αερολιμένων που εισπράττονται σε κάθε αερολιμένα από το φορέα διαχείρισης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο επόμενο άρθρο. ββ. Η παρουσίαση από το φορέα σχεδίων νέων έργων σχετικών υποδομών του Αερολιμένα με σκοπό πριν αυτά οριστικοποιηθούν, να εκτεθούν και οι απόψεις των χρηστών κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. γγ. Η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ του φορέα και των χρηστών με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας για το ποιοτικό επίπεδο των παρεχομένων από τον φορέα σχετικών υπηρεσιών έναντι των τελών στον Αερολιμένα (ποιοτικά πρότυπα). Λαμβάνονται υπόψη υφιστάμενα πραγματικά στοιχεία, όπως το σύστημα χρέωσης, η κατάσταση των υποδομών, το ύψος των τελών των αερολιμένων και με βάση τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων και της αναλογίας των τελών αερολιμένων με την παρεχόμενη ποιότητα επιχειρείται να συμφωνηθεί το επίπεδο των υπηρεσιών που αναλογεί στους χρήστες. Στη συνέχεια εκδίδεται σχετική απόφαση του φορέα.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ