102 Α' 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 52/2012

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων.

Άρθρο 5 - Διαφάνεια (Άρθρο 7 Οδηγίας)
27 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 102
27 Απριλίου 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 52
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.α. Του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34/17−3−1983), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν.1440/1984 (ΦΕΚ Α΄ 70/21−5−1984),
β. Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101/ 31−7−1990),
γ. του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.4 του ν.1440/1984 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ Α΄ 101/24−5−1988), 31 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α΄ 130/1−8−1992), 19 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ Α΄ 261/29−12−1995), 22 του ν. 2789/ 2000 (ΦΕΚ Α΄ 21/11−2−2000), 48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 132/27−12−2005) και 91 του ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α΄ 113/ 13−7−2010).
2. Του άρθρου 28 του ν. 39132011 «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 18/17−2−2011).
3. Των άρθρων 46 και 47 του Ν. 2362/1995 « Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 247/27−11−1995).
4. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22−4−2005).
5. Την αριθ. 2876/09 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234/7−10−2009).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την αριθ. Δ94/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Aναπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
8. Την αριθ. Δ49/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Aναπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 5Διαφάνεια (Άρθρο 7 Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις πληροφορίες που παρέχει ο φορέας προς τους χρήστες κατά την τακτική διαβούλευση σύμφωνα με την παράγραφο 2.γ.αα του προηγούμενου άρθρου περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής: α. κατάλογος των διαφόρων υπηρεσιών και υποδομών που παρέχονται έναντι του εισπραττόμενου τέλους, β. η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των αερολιμενικών τελών, γ. η γενική διάρθρωση του κόστους του αερολιμένος, σε σχέση με τις καλυπτόμενες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, που σχετίζονται με τα τέλη αερολιμένων, δ. το εισόδημα από τα διάφορα τέλη και το συνολικό κόστος των υπηρεσιών που καλύπτονται από αυτά, ε. τα στοιχεία για οποιαδήποτε κρατική χρηματοδότηση, όσον αφορά τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με τα τέλη αερολιμένων, στ. προβλέψεις σχετικά με την κατάσταση του αερολιμένος όσον αφορά τα τέλη, την αύξηση της κίνησης και τις προτεινόμενες επενδύσεις, ζ. την πραγματική χρήση της υποδομής και του εξοπλισμού του αερολιμένα για μια συγκεκριμένη περίοδο, και η. την προβλεπόμενη έκβαση οποιωνδήποτε προτεινόμενων μειζόνων επενδύσεων ως προς τα αποτελέσματα που έχουν για τη χωρητικότητα του αερολιμένα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι χρήστες του αερολιμένα πρέπει να αποστέλλουν μέσω της επιτροπής χρηστών είτε και χωρίς τη διαμεσολάβησή της εν λόγω επιτροπής στον φορέα διαχείρισης του αερολιμένα ένα μήνα περίπου πριν από οποιαδήποτε τακτική διαβούλευση, μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, στοιχεία για το επόμενο έτος, σχετικά τουλάχιστον με τα κατωτέρω θέματα: α. τις προβλέψεις κίνησής τους, β. τις προβλέψεις τους όσον αφορά τη σύνθεση και την προβλεπόμενη χρήση του στόλου τους, γ. τα αναπτυξιακά τους έργα στο συγκεκριμένο αερολιμένα και δ. τις απαιτήσεις τους στο συγκεκριμένο αερολιμένα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι ανωτέρω πληροφορίες των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου παρέχονται υποχρεωτικά, είναι δε εμπιστευτικές ή οικονομικώς ευαίσθητες και αντιμετωπίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση φορέων διαχείρισης αερολιμένων εισηγμένων στο χρηματιστήριο τηρούνται ιδιαίτερα οι διατάξεις του χρηματιστηριακού δικαίου.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ