102 Α' 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 52/2012

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων.

Άρθρο 4 - Τακτικές και έκτακτες διαβουλεύσεις (Άρθρο 6 Οδηγίας)
27 Απριλίου 2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 102
27 Απριλίου 2012

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 52
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για τα τέλη αερολιμένων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1.α. Του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34/17−3−1983), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν.1440/1984 (ΦΕΚ Α΄ 70/21−5−1984),
β. Του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101/ 31−7−1990),
γ. του άρθρου 4 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ.4 του ν.1440/1984 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (ΦΕΚ Α΄ 101/24−5−1988), 31 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α΄ 130/1−8−1992), 19 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ Α΄ 261/29−12−1995), 22 του ν. 2789/ 2000 (ΦΕΚ Α΄ 21/11−2−2000), 48 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α΄ 132/27−12−2005) και 91 του ν. 3862/2010 (ΦΕΚ Α΄ 113/ 13−7−2010).
2. Του άρθρου 28 του ν. 39132011 «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 18/17−2−2011).
3. Των άρθρων 46 και 47 του Ν. 2362/1995 « Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 247/27−11−1995).
4. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98/22−4−2005).
5. Την αριθ. 2876/09 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234/7−10−2009).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Την αριθ. Δ94/2011 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Aναπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
8. Την αριθ. Δ49/2012 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Aναπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 4Τακτικές και έκτακτες διαβουλεύσεις (Άρθρο 6 Οδηγίας)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

To σύστημα τελών αερολιμένων, καθώς και οι μεταβολές του καθορίζονται με απόφαση του φορέα, αφού προηγουμένως ληφθούν υπόψη οι απόψεις των χρηστών. Της απόφασης προηγείται διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ του φορέα διαχείρισης του Αερολιμένα και της επιτροπής χρηστών με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία, κατόπιν παροχής εξουσιοδότησης των μελών της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τακτικές Διαβουλεύσεις α. τακτική διαβούλευση για την παρακολούθηση του συστήματος τελών αερολιμένων και για οποιοδήποτε σχετικό θέμα ανακύψει πραγματοποιείται υποχρεωτικά μεταξύ του φορέα του αερολιμένα και της επιτροπής χρηστών τους, μία φορά τον χρόνο κατά μήνα Ιανουάριο, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά κατά την προηγούμενη διαβούλευση. Σε περίπτωση σύναψης πολυετούς συμφωνίας μεταξύ του φορέα διαχείρισης του Αερολιμένα και της επιτροπής χρηστών, η διαβούλευση πραγματοποιείται όπως προβλέπεται στη συμφωνία αυτή. β. Ο φορέας κοινοποιεί πρόσκληση προς την επιτροπή χρηστών, η οποία περιλαμβάνει την ημερομηνία και τον τόπο της διαβούλευσης, την προγραμματιζόμενη διάρκειά της, τα θέματα αυτής. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του φορέα και κοινοποιείται στην Αρχή. Από την πλευρά των χρηστών τυχόν συμπληρωματικά θέματα κοινοποιούνται στο φορέα τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης της διαβούλευσης. γ. Αντικείμενο της τακτικής διαβούλευσης μπορεί να είναι οποιοδήποτε θέμα σχετικό με το σύστημα, ιδίως δε: αα. η παροχή και η επικαιροποίηση από το φορέα στους χρήστες των στοιχείων βάσει των οποίων καθορίζεται το σύστημα χρέωσης ή/και το ύψος όλων των τελών αερολιμένων που εισπράττονται σε κάθε αερολιμένα από το φορέα διαχείρισης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο επόμενο άρθρο. ββ. Η παρουσίαση από το φορέα σχεδίων νέων έργων σχετικών υποδομών του Αερολιμένα με σκοπό πριν αυτά οριστικοποιηθούν, να εκτεθούν και οι απόψεις των χρηστών κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. γγ. Η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ του φορέα και των χρηστών με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας για το ποιοτικό επίπεδο των παρεχομένων από τον φορέα σχετικών υπηρεσιών έναντι των τελών στον Αερολιμένα (ποιοτικά πρότυπα). Λαμβάνονται υπόψη υφιστάμενα πραγματικά στοιχεία, όπως το σύστημα χρέωσης, η κατάσταση των υποδομών, το ύψος των τελών των αερολιμένων και με βάση τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων και της αναλογίας των τελών αερολιμένων με την παρεχόμενη ποιότητα επιχειρείται να συμφωνηθεί το επίπεδο των υπηρεσιών που αναλογεί στους χρήστες. Στη συνέχεια εκδίδεται σχετική απόφαση του φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Έκτακτες διαβουλεύσεις επί μεταβολών του συστήματος. Ο φορέας διαχείρισης του Αερολιμένα κοινοποιεί προς την επιτροπή χρηστών του αερολιμένα αιτιολογημένη πρόταση συγκεκριμένων μεταβολών του συστήματος που συμπεριλαμβάνει και πρόσκληση σε έκτακτη διαβούλευση με ορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του φορέα και κοινοποιείται στην Αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τα θέματα που επιτεύχθηκε συμφωνία, ο φορέας εκδίδει και δημοσιεύει την απόφασή του ή τη σύστασή του στον ιστότοπο του Φορέα Διαχείρισης και την κοινοποιεί στην επιτροπή χρηστών. Η έναρξη ισχύος των τυχόν μεταβολών καθορίζεται στην απόφαση, αλλά δεν μπορεί να γίνει πριν περάσουν δύο μήνες από την ως άνω δημοσίευσή της. Σε κάθε δε περίπτωση, οι μεταβολές δεν μπορούν να ισχύσουν πριν περάσουν τουλάχιστον τέσσερις μήνες από την κοινοποίηση της ανωτέρω πρότασης μεταβολών προς τους χρήστες, εκτός εάν υφίστανται εξαιρετικές περιστάσεις που θα πρέπει να αιτιολογούνται στην απόφαση περί μεταβολών. Για τα θέματα που δεν επιτεύχθηκε συμφωνία, εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του φορέα σε σχέση με τις απόψεις των χρηστών, που δημοσιεύεται κατά τα ανωτέρω και κοινοποιείται στην επιτροπή χρηστών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κατά τις διαβουλεύσεις τηρούνται πρακτικά όπου καταγράφονται τα γενικά στοιχεία της διαβούλευσης, τα θέματα αυτής, οι απόψεις των παρισταμένων μερών και το αποτέλεσμα της διαβούλευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το αντικείμενο της έκτακτης διαβούλευσης μπορεί να αντιμετωπισθεί και στα πλαίσια της τακτικής διαβούλευσης, όταν η ανάγκη μεταβολών του συστήματος τελών αερολιμένων προκύπτει ενόψει της σύγκλησης της τακτικής διαβούλευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι αποφάσεις καθορισμού του συστήματος των τελών αερολιμένων καθώς και οποιαδήποτε τροποποιητική αυτού, κοινοποιείται υποχρεωτικά και στην Αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και δύο μήνες μετά την δημοσίευσή του οι φορείς διαχείρισης Αερολιμένων απευθύνουν πρόσκληση στην επιτροπή χρηστών για τη διεξαγωγή διαβούλευσης, η οποία έχει το χαρακτήρα της έκτακτης διαβούλευσης και σ΄ αυτήν συζητείται υποχρεωτικά και η νέα εισπρακτική διαδικασία. Μέχρι την οριστικοποίηση των μεταβολών από το προϊσχύσαν σύστημα, δηλ. μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του φορέα στον δικτυακό του τόπο όταν έχει επιτευχθεί συμφωνία ή μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης της Αρχής, όταν έχει ανακύψει διαφωνία και έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της, εξακολουθεί να ισχύει το προηγούμενο σύστημα επιβολής τελών.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ